บทความทั้งหมด

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง มาช่วยกันเพิ่มแมวให้มากขึ้นเพื่อช่วยกันจับหนู

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายธรรมโรจน์ เงาฉาย นักสืบสวนสบอสวนชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองบริหารคดี สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง โกงเงินคนพิการ ทุจริตเบียดบังทรัพย์และผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชน

นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

สำนักงาน กสทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการเปลี่ยนผ่านระบบการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง

ตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว นำร่องโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านต้นแบบในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต

นายสาริศ บรรเทิง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง แสดงตนให้คนอื่นเชื่อว่ามีหน้าที่และกระทำการทุจริต

นายสาริศ บรรเทิง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง จดหมายไม่ถึงปลายทาง หน่วยงานเสียหาย ประชาชนเดือดร้อนผู้กระทำมีโทษทางอาญา

เรื่อง ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตในภาครัฐลดลง ตอนที่ 2

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร เรื่อง การเปลี่ยนสไตล์การกินอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง EP29

พันตำรวจโท ทนง เพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 เรื่อง รับสินบน! เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดี

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ให้นำตำราเข้าห้องสอบได้ แต่ทำไมสั่งพักการเรียน

พันตำรวจโท ทนง เพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 เรื่อง ผู้ใหญ่บ้านรับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ ก็ผิดฐานทุจริตได้

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ผิดหรือไม่ ถ้านายก อบจ. สั่งจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยไม่ผ่านการอนุมัติของสภา อบจ.

นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. (กรรมการ สปท. ปปท.) เรื่อง คนโกงใช้ช่องว่างกฎหมายและนโยบายรัฐในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Powered by MakeWebEasy.com