ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ป.ป.ท. จังหวัดนนทบุรี

          ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๖๓ ว่า รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตราการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีธรรมาภิบาล นั้น

          สมาคมสื่อช่อสะอาด จึงร่วมมือกับสำนักงานป้องการและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ป.ป.ท. จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการป้องกันการทุจริตได้ตามเจตจำนงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

โครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ป.ป.ท. จังหวัดนนทบุรี

1.

Powered by MakeWebEasy.com