รายชื่อสมาชิก

ทะเบียนรายชื่อสมาชิกสมาคมสื่อช่อสะอาด

ภาค 1 (137 สถานี)

เขต 11 (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี  และสมุทรปราการ)

01 กรุงเทพมหานคร (19)

 1. นางสาวญาณินท์ เรืองศิริ (1)
 2. นางนิตยา สายสุจริต (1)
 3. นายมนตรี สายสุจริต (1)
 4. นายวิเชษฐ์ พุทธชาติ (1)
 5. นางน้ำฝน พุทธชาติ(1)
 6. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล (6)
 7. นายประสาร ยศสมบัติ (1)
 8. นายจำลอง คำหาญ (1)
 9. นางสาวหัทยา คำหาญ (1)
 10. นางสาวนงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์ (1)
 11. นายชัชวาล เรืองผดุง (2)
 12. นายนพพล หมวดจันทร์ (1)
 13. นายเจริญ สงวนแก้ว (1)

02 จังหวัดนนทบุรี (21)

 1. นายสุทนต์ กล้าการขาย (8)
 2. นางอิสรีย์ กล้าการขาย (1)
 3. นางนิตยา สายสุจริต (6)
 4. นายจักรพันธ์ นาคสกุล (-)
 5. นายสมเกียรติ ลิขุนทด (1)
 6. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล* (2)
 7. นายประสาร ยศสมบัติ* (1)
 8. นายภูเสกข์ สาริยา (1)
 9. นายนพพล ปทุมสูติ* (1)

03 จังหวัดปทุมธานี (10)

 1. นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์ (1)
 2. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม (2)
 3. นางมณฑา หมวดจันทร์ (1)
 4. นายวิเชษฐ์ พุทธชาติ* (1)
 5. นายชัชวาล เรืองผดุง* (1)
 6. นางนิตยา สายสุจริต* (2)
 7. นายประสาร ยศสมบัติ* (2)

04 จังหวัดสมุทรปราการ (2)

 1. นางสาวชนาพร เจริญผล (1)
 2. นางสาวธัญญาวรรณ แสนบรรดิษฐ์ (1)

เขต 12 (จันทบุรี ตราด ระยอง และชลบุรี)

05 จังหวัดจันทบุรี (4)

 1. นายนุกูล วิเศษการ (1)
 2. นางสาวพิมพ์พรรณ เมธาวิชานนท์ (1)
 3. นายเกริกขจร ชัยชาญ (1)
 4. นายจตุพร ทิพย์บรรเทิง (1)

06 จังหวัดตราด (-)

 1. -

07 จังหวัดระยอง (5)

 1. นางอณัญญา พยัฆเษม (1)
 2. นายวิเชษฐ์ พุทธชาติ* (1)
 3. นายประสาร ยศสมบัติ* (3)

08 จังหวัดชลบุรี (4)

 1. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน (1)
 2. นายจตุพนธ์ โยธินรุ่งเรือง (1)
 3. นายเพลิน บ่องเขาน้อย (1)
 4. นอ.ชาวิช เข็มกำเหนิด (1)

เขต 13 (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท)

09 จังหวัดสุพรรณบุรี (3)

 1. นายเอกพันธุ์ อำนวยพร (1)
 2. นายธณัช ประสานวงศ์ (1)
 3. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล* (1)

10 จังหวัดกาญจนบุรี (-)

 1. -

11 จังหวัดสิงห์บุรี (4)

 1. นางสาวบุษบาบรรณ มาลีแก้ว (1)
 2. นายวิทยา ใจสอาด (1)
 3. นายประกาศิต พวงนาค (1)
 4. นางสาวดลฤดี เปาริบุตร (-)
 5. นางสาวยุวดี เปาอินทร์* (1)

12 จังหวัดชัยนาท (3)

 1. นางมนสิชา อินชญากานต์ (1)
 2. นายศุภกร ตุลานนท์ (1)
 3. นางสาวยุวดี เปาอินทร์* (1)

เขต 14 (ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และนครนายก)

13 จังหวัดปราจีนบุรี (12)

 1. นางเจชวดี ศรีวรสาร (1)
 2. นางจิตรนภา แสงสุภาภัทจำนง (1)
 3. นายณัชพล นาคพราย (1)
 4. นางนฤมล โตประภัสร์ (1)
 5. นายสุภรัตน์ แก้วศรี (1)
 6. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช (1)
 7. นายชุติเดช เนื่องจากอยู่ (1)
 8. พันโท สมเกียรติ แสงสุรเดช (1)
 9. นางรัตนา แสงสุรเดช (1)
 10. นายบุญรอด ฤกษ์ดี (1)
 11. นางศุภิสรา บรมสุข (1)
 12. นายเจริญ เหรียญทอง* (1)

14 จังหวัดฉะเชิงเทรา (1)

 1. นายเจริญ เหรียญทอง (1)

15 จังหวัดสระแก้ว (6)

 1. นางบุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์ (1)
 2. นางวาสนา วานิชบุตร (1)
 3. นายเศษฐ์ศาสตร์ ปัญญาฐาธิปัติ (1)
 4. นายใส พาทอง (1)
 5. นายสุรกิจ เกิดเจริญ (1)
 6. นายสมาน นาสำแดง* (1)

16 จังหวัดนครนายก (3)

 1. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง (1)
 2. นายถวัลย์ วงษ์บุญธรรม (2)
 3. นายไชยวัฒน์ นามเมือง (-)

เขต 15 (อ่างทอง สระบุรี อยุธยา และลพบุรี)

17 จังหวัดอ่างทอง (5)

 1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์ (1)
 2. นายเสถียร จันทร (1)
 3. นางนฤมล วรศิริ (1)
 4. นางบุหงา พุ่มพวง (1)
 5. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล* (1)

18 จังหวัดสระบุรี (12)

 1. นายวินัย นาคนิวงค์ (1)
 2. นายณภัทร กลิ่นเกษรกุล (1)
 3. นายเรืองศักดิ์ จันทรรักษา (1)
 4. นายกสิณพจน์ ณัฐธชนพงศ์ (2)
 5. นางมะปราง สุขสำราญ (1)
 6. นายสุทธิรัก บุญเกลี้ยง (1)
 7. นางศิโรธร บุตรสา (1)
 8. นางสาวอภิญา บุตรสา (-)
 9. นางสาวชวัลรดา ต้นแก้ว (1)
 10. นางสาวพัทยา ชฎากิจ (1)
 11. นายใจเพชร สว่างเรืองศรี (1)
 12. นางสาวพัชรีรัตน์ นิลคง (1)

19 จังหวัดอยุธยา (2)

 1. นายนพพล ปทุมสูติ (1)
 2. นายประสาร ยศสมบัติ (1)

20 จังหวัดลพบุรี (2)

 1. นางสาวจิดาภา อารีรัตโนบล (1)
 2. นายจิณณพัฒน์ อัครจารุกิตต์ (-)
 3. นางสาวยุวดี เปาอินทร์* (1)

เขต 16 (ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)

21 จังหวัดราชบุรี (4)

 1. นางสาวนงนภัส ฟักขำ (4)

22 จังหวัดนครปฐม (3)

 1. นางสาวประภาพร รักษาทรัพย์ (1)
 2. นายทินกร ดีวงศ์* (1)
 3. นายวิเชษฐ์ พุทธชาด* (1)

23 จังหวัดเพชรบุรี (2)

 1. นายสามารถ ทองขาว (1)
 2. นางสาวปิยะพร ไพรทอง (1)

24 จังหวัดสมุทรสาคร (8)

 1. นายสำรวล สุขสราญ (1)
 2. นางสาวชัญญา ศรีนวล (1)
 3. นางสาววรรณี แก้วแสนเมือง (1)
 4. นายณัฐพล โจมปัญญา (1)
 5. นายทินกร ดีวงศ์ (1)
 6. นางสาวภุตอร เจียรกมลโชติ (1)
 7. นายสุขสันต์ เรืองทิพย์ (1)
 8. นางนิตยา สายสุจริต* (1)

25 จังหวัดสมุทรสงคราม (2)

 1. นางอุไรวรรณ ขุมทรัพย์ (2)
 2. นางสาวมนัสนันท์ นามอำไพ (-)

ภาค 2 (109 สถานี)

เขต 21 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด)

26 จังหวัดขอนแก่น (6 สถานี)

 1. นายเกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ (2)
 2. นางวินิจ พิทักษ์วรรณ (1)
 3. นางดวงจันทร์ บุญราชสุวรรณ (1)
 4. นายประเสริฐ จันทร์สว่าง (2)

27 จังหวัดมหาสารคาม (8 สถานี)

 1. นางนันทวัน เวียงธรรม (2)
 2. นางสาวจุฬารัตน์ หอมนาน (2)
 3. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร (2)
 4. นางสมจิตร เฟื่องสกุล (1)
 5. นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี (1)

28 จังหวัดกาฬสินธ์ (3 สถานี)

 1. นายธนา วิสูตรานุกูล (1)
 2. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ (2)

29 จังหวัดร้อยเอ็ด (4 สถานี)

 1. นางสาวอารยา การิสุข (3)
 2. นางนันทวัน เวียงธรรม* (1)

เขต 22 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และยโสธร)

30 จังหวัดอุบลราชธานี (4 สถานี)

 1. นายหาญชัย วรรณทวี (1)
 2. นางสาวประภาพร บุญสมบัติ (1)
 3. นายศิวณัฐ อาจหาญ (1)
 4. นายสมคิด มีห่อข้าว (1)

31 จังหวัดศรีสะเกษ (5 สถานี)

 1. นายประสิทธิ์ วิรุณพันธ์ (1)
 2. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย (1)
 3. นางสาวณัฐภรณ์ สายจันทร์ (1)
 4. นายเสริมพันธ์ คำเหลือ (1)
 5. นายเกษมสันต์ ฤทธิ์ตา (1)

32 จังหวัดสุรินทร์ (2 สถานี)

 1. นายแสวง บุญเกิดรัมย์ (1)
 2. นายวะชิระพันธ์ สามพิมพ์* (1)

33 จังหวัดอำนาจเจริญ (-)

 1. -

34 จังหวัดยโสธร (1)

 1. นายสมาน นาสำแดง* (1)

เขต 23 (นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ)

35 จังหวัดนครราชสีมา (5 สถานี)

 1. นายนวรัตน์ อารีสรรค์ (2)
 2. นายสุวัจน์ สมวงษา (1)
 3. นายจำเนียร เดิมศรีภูมิ (1)
 4. นายสุรศิลป์ พลธุมาร (1)

36 จังหวัดบุรีรัมย์ (6 สถานี)

 1. นายทวี ไปแดน (1)
 2. นางอรนุช ชาลี (1)
 3. นายสงวน ขวัญทวี (1)
 4. นายวะชิระพันธ์ สามพิมพ์ (3)

37 จังหวัดชัยภูมิ (3 สถานี)

 1. นางสาวธัญญธร ทับเพชร (1)
 2. นางจุรีพร ทองดอนน้อย (1)
 3. นายสมาน นาสำแดง* (1)

เขต 24 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย)

38 จังหวัดอุดรธานี (18 สถานี)

 1. นางเพิ่มพร สามเสน (3)
 2. นางสาวิตรี แซ่เจียะ (2)
 3. นายเกียรติชัย แดงนา (1)
 4. นายสมัย หาญศรีนาท (1)
 5. นางสุดาวดี ปาระพิมพ์ (1)
 6. นางศุภลักษณ์ ใหม่วงษ์ (2)
 7. นางผกามาศ โคตบุตร (1)
 8. นายชวชน กุลมา (1)
 9. นายอุทัย ประทีป (1)
 10. นายสิทธิ์ศักดิ์ ตระกูลอภิทองคำ (2)
 11. นายสมชาย อินทะนู (1)
 12. นายสมาน นาสำแดง* (1)
 13. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล* (1)

39 จังหวัดหนองคาย (9 สถานี)

 1. นายธนา เทพาพิน (1)
 2. นายณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร (1)
 3. นายนพดล คำเสมอ (1)
 4. นายวรจิตร พิลารักษ์ (1)
 5. นายสำราญ สรสันต์ (1)
 6. นางดาวเรือง ผิวนวล (1)
 7. นายณรงค์ชัย นำเจริญสมสกุล (1)
 8. นายนพพล ชัยชนะ (1)
 9. นางสาวพรพิมล บัวสด* (1)

40 จังหวัดหนองบัวลำภู (11 สถานี)

 1. นางสาวพรพิมล บัวสด (2)
 2. นายสมาน นาสำแดง (1)
 3. นางทัศนา แซ่เล้า (1)
 4. นางไกรศร หงษ์อนนท์ (2)
 5. นางทองจันทร์ แก้วสิงห์ (1)
 6. นายกิตติภพ ชัยช่วยโชค (1)
 7. นายประจักษ์ เที่ยงตรงจิตร (1)
 8. นายสุนา สีแสนตอ (1)
 9. นายสุวิชัย แก้วจันดา (1)

41 จังหวัดเลย (1 สถานี)

 1. นางละม่อม สุทธิ (1)

เขต 25 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ และมุกดาหาร)

42 จังหวัดนครพนม (11 สถานี)

 1. นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์ (1)
 2. นางบุญชู นพบูรณ์ (1)
 3. นายเดโช สุขอิน (1)
 4. นายเวียน สุขติเวชพงศ์ (1)
 5. นายคำเฟือน หลวงโป้ (1)
 6. นายอาทิตย์ ทิพวงษ์ (1)
 7. นายกวี กิมาลี (1)
 8. นายชาญชัย พลเขต (1)
 9. นายอุดม จันทร์คำลอย (1)
 10. นายจักรกริช งันปัญญา (1)
 11. นายวิชิต สมรฤทธิ์ (1)

43 จังหวัดสกลนคร (12 สถานี)

 1. นางวนิดา ศรีสุข (1)
 2. นางพิศมัย สุขล้ำคณา (1)
 3. นางขนิษฐา แสนอุบล (1)
 4. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง (1)
 5. นางทองใคร ศรีปทุม (1)
 6. นายสาคร สุพิมล (1)
 7. นายวุฒิไกร แกล้วกล้า (1)
 8. นายสุไกร เข็มรัตน์ (1)
 9. นายจีระพันธ์ ริยะบุตร (1)
 10. นายบรม ชัยณุวงษ์ศรี (1)
 11. นางวรางคณา สุดตะมา (1)
 12. นายสุรพล วารี (1)

44 จังหวัดบึงกาฬ

 1. -

45 จังหวัดมุกดาหาร

 1. -

ภาค 3 (99 สถานี)

เขต 31 (ลำปาง แพร่  และตาก)

46 จังหวัดลำปาง (6 สถานี)

 1. นางเยาวลักษณ์ พรหมขันธ์ (1)
 2. นายสมยศ รู้ชั้น (1)
 3. นายอนุสรณ์ สุมาทร (1)
 4. นายพชร ปรางสุวรรณ (1)
 5. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน (1)
 6. นายประพันธ์ กาละพวก* (1)

47 จังหวัดแพร่ (9 สถานี)

 1. นางมยุรา หาญจิต (4)
 2. นางภัทรภรณ์ บุญมี (1)
 3. นายศิริศักดิ์ ธรรมสละ (1)
 4. นายสืบพงศ์ อินทรวิพันธุ์ (1)
 5. นายกฤษดา วัลลภาชัย (1)
 6. นายประพันธ์ กาลพวก* (1)

48 จังหวัดตาก

 1. -

เขต 32 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน)

49 จังหวัดเชียงใหม่ (3 สถานี)

 1. นายนรินทร พูนทรัพย์ (1)
 2. นางสายพิณ ไชยทิพย์ (1)
 3. นางศิริวราพร สิริโพธิวงศ์ (1)

50 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2 สถานี)

 1. นางสาวเพชรณทัย ไทยสาละวิน (1)
 2. นายประจักษ์ ติยะวงศ์ (1)
 3. นายอริย์ธัช คณนาถจรัสย์ (-)

51 จังหวัดลำพูน (2 สถานี)

 1. นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่ (1)
 2. นายเกรียงไกร นาธง (1)

เขต 33 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย)

52 จังหวัดพิษณุโลก (3 สถานี)

 1. นางเยาวรัตน์ วงศ์ปริพัฒน์ (1)
 2. นายสุราช ชังเภา (1)
 3. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา (1)

53 จังหวัดเพชรบูรณ์ (4 สถานี)

 1. นางพัชมน จันทร์แสง (1)
 2. นายพิธพร วิพิธกาญจน์ (1)
 3. นางนิตยา สายสุจริต* (1)
 4. นายสมาน นาสำแดง* (1)

54 จังหวัดอุตรดิตถ์ (2 สถานี)

 1. นายสมบูรณ์ จันทร (1)
 2. นายชีพชยุตม์ มหาชินวร (1)

55 จังหวัดสุโขทัย (3 สถานี)

 1. นางอรณี ผันพักตร์ (1)
 2. นายณรงค์ ผันพักตร์ (1)
 3. นายสมาน นาสำแดง* (1)

เขต 34 (เชียงราย  พะเยา  และน่าน)

56 จังหวัดเชียงราย (9 สถานี)

 1. นายธนรัฐ สิทธิโน (1)
 2. นางสาวรัตนภรณ์ ตันตระพิพัฒน์ (1)
 3. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์ (1)
 4. นางสาวสิริรัตน์ มหาคำ (1)
 5. นางชุฒิญา ตาคำ (1)
 6. นายจรัส สุปัญญา (1)
 7. นางอธิชา ปันโน (1)
 8. นายไชยชาญ ประดิษฐสิน (1)
 9. นายธนวัฒน์ มงคลไชยสิทธิ์ (1)

57 จังหวัดพะเยา (4 สถานี)

 1. นางอนงค์ ศุภภิญโญ (1)
 2. นายศิรวาณิชย์ คิดดี (1)
 3. นางนริศรา นาสำแดง (1)
 4. นายประพันธ์ กาละพวก (1)

58 จังหวัดน่าน (14 สถานี)

 1. นายเวียง ปัญญาอุด (1)
 2. นางธัญญารัศมิ์ แสงประจักษ์ (1)
 3. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ (2)
 4. นายพยุง เลิศพงษ์สุข (1)
 5. นางพวงพะยอม หลวงเทพ (2)
 6. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา (2)
 7. นายวรภพ อินยา (1)
 8. นายสกลวัฒน์ บังกุล (1)
 9. นางอำไพ จองไพจิตรสกุล (2)
 10. นายกฤษณัฏฐ์ คำแปงตัน (1)

เขต 35 (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)

59 จังหวัดนครสวรรค์ (17 สถานี)

 1. นายสุวิท จันทร์อุดม (1)
 2. นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ผ่อง (2)
 3. นายธงชัย เศียรกระโทก (1)
 4. นายปรีชา พลูเขตกิจ (1)
 5. นายพิชิต สุทธศาสตร (1)
 6. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์ (1)
 7. นายสุเวช หงษ์นิกร (1)
 8. นายเจษฎา ยศประดับ (3)
 9. นายโกวิทย์ ประทุมชัย (1)
 10. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ (1)
 11. นายพงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์ (1)
 12. นางสาวปัญจรัตน์ สุขสว่าง (1)
 13. นายสมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ (1)
 14. นายสมาน นาสำแดง* (1)

60 จังหวัดอุทัยธานี (3 สถานี)

 1. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ (1)
 2. นายกฤษ บุญคง (1)
 3. นายชาญชัย วิธานสรกิจ (1)

61 จังหวัดกำแพงเพชร (1 สถานี)

 1. นางประสานสินธุ์ โมกมัน (1)

62 จังหวัดพิจิตร (17 สถานี)

 1. นางสาวอุบล รัตนา (1)
 2. นายไกรสร แก้วเขียว (1)
 3. นางจุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ (1)
 4. นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ (1)
 5. นางวรรณา ผลาผล (1)
 6. นางสาวศรีดา สอนราษฎร์ (1)
 7. นายสามารถ โฉมเกิด (1)
 8. นางสาวฐะปะณีญา เงินดิเรกกุล (1)
 9. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ (1)
 10. นางกุลณัฐ สุขสอาด (1)
 11. นายสุชาย สุดาทิพย์ (1)
 12. ร.ต.ท.ปริญญา นาคสกุล (1)
 13. นายเซนต์ บินอารี (1)
 14. นายเชาวลิต บินอารี (1)
 15. นางธัญรัต อรรถชีพ (1)
 16. นางสาวธัญรัตน์ เถาวัลย์ (1)
 17. นายรัชต์ชน อินทรโชติ (1)

ภาค 4 (51 สถานี)

เขต 41 (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

63 จังหวัดสงขลา (4 สถานี)

 1. นายฐนพล วัชรอดิศัย (1)
 2. นางพิณรัชต์ ดำรงศิลป์ (1)
 3. นายประวัติ ชาญกร (1)
 4. นางจิราพร ฐิติวรภัทร (1)

64 จังหวัดสตูล (3 สถานี)

 1. นายพจนธรรม สุภเร (3)

65 จังหวัดปัตตานี (1 สถานี)

 1. นายพงศ์นคร สุจารีย์ (1)

66 จังหวัดยะลา (1 สถานี)

 1. นายพงศ์นคร สุจารีย์* (1)

67 จังหวัดนราธิวาส (-)

 1. -

เขต 42 (ภูเก็ต พังงา และกระบี่)

68 จังหวัดภูเก็ต (3 สถานี)

 1. นางนิตดา จังธนสมบัติ (3)

69 จังหวัดพังงา (1)

 1. นางนิตยา ราชานา (1)  

70 จังหวัดกระบี่ (1)

 1. นายประกอบ โซแหลม (1)

เขต 43 (นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง)

71 จังหวัดนครศรีธรรมราช (7 สถานี)

 1. นางจตุพร สุขสถิต (1)
 2. นางจันทินี ทองช่วย (1)
 3. นางพิมลรัตน์ เหมมณี (2)
 4. นายสุทธิ เพ็งเจริญ (1)
 5. นายพลังธรรม ปรีชาวัย (1)
 6. นางวิลาสินี เพชรกาญจนวัฒน์ (1)

72 จังหวัดตรัง (3 สถานี)

 1. นางอนัญญา สวัสดิสาร (1)
 2. นายอภิโชติ เฉ่งไล่ (1)
 3. นายพอพันธ์ ทองศักดิ์ (1)

73 จังหวัดพัทลุง (4 สถานี)

 1. นายอาณันย์ ดำมุณี (1)
 2. นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม (1)
 3. นางสาวจตุพร ขวัญปลอด (1)
 4. นายพินิจ หลินมา (1)

เขต 44 (สุราษฎร์ธานี และระนอง)

74 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (17 สถานี)

 1. นายประเสริฐ หลานรอด (1)
 2. นายนวปฎล เงินไกร (1)
 3. นายสมชาย สังข์เทพ (1)
 4. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์ (1)
 5. นางสาวชลธิชา นาคถ่าย (1)
 6. นางสัณห์กัณณ์ วิสโยภาส (1)
 7. นางสาวอามรรัตน์ สร้างทองดี (1)
 8. นายณัฐโรจน์ พรหมพฤกษ์ (1)
 9. นายณัฐพล ทับทอง (1)
 10. นายอนุสิทธิ์ ไชยเดช (1)
 11. นายประมวล มงชู (1)
 12. นางสาวปพัชญา บุญภักดี (2)
 13. นางสุภาภรณ์ ล้อไพบูลย์ (3)
 14. นางศุภกานต์ หนูเนตร (1)

75 จังหวัดระนอง (1 สถานี)

 1. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย (1)

เขต 45 (ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์)

76 จังหวัดชุมพร (-)

 1. -

77 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (5 สถานี)

 1. นายชะนาพันธ์ สืบสาย (1)
 2. นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร (1)
 3. นางณัฐกานต์ รุ่งเรือง (1)
 4. นายกันทรากร ปานศิริ (1)
 5. นางกนกพร กล่อมจิตต์ (1)

หมายเหตุ :

 • สมาชิกประเภทสามัญ จำนวน 305 คน
 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 396 สถานี
 • ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561
Powered by MakeWebEasy.com