รายชื่อสมาชิก

ทะเบียนรายชื่อสมาชิกสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2561-2562

1.กรุงเทพมหานคร

 1. นางสาวญาณินท์ เรืองศิริ
 2. นางนิตยา สายสุจริต
 3. นายมนตรี สายสุจริต
 4. นายวิเชษฐ์ พุทธชาติ
 5. นางน้ำฝน พุทธชาติ
 6. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล
 7. นายประสาร ยศสมบัติ
 8. นายจำลอง คำหาญ
 9. นางสาวหัทยา คำหาญ
 10. นายณัฐพงษ์ รัตนารังสรรค์
 11. นางสาวนงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์
 12. นายชัชวาล เรืองผดุง
 13. นายนพพล หมวดจันทร์
 14. นางมณฑา หมวดจันทร์
 15. นายเจริญ สงวนแก้ว

2.พระนครศรีอยุธยา 

 1. นายนพพล ปทุมสูติ

3.ชัยนาท

 1. นางมนสิชา อินชญากานต์

4.ลพบุรี

 1. นางสาวจิดาภา อารีรัตโนบล
 2. นายจิณณพัฒน์ อัครจารุกิตต์

5.อ่างทอง

 1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
 2. นายเสถียร จันทร
 3. นางนฤมล วรศิริ

6.สิงห์บุรี

 1. นางสาวบุษบาบรรณ มาลีแก้ว
 2. นายวิทยา ใจสอาด
 3. นายประกาศิต พวงนาค
 4. นางสาวดลฤดี เปาริบุตร

 7.สระบุรี

 1. นายวินัย นาคนิวงค์
 2. นายณภัทร กลิ่นเกษรกุล
 3. นายเรืองศักดิ์ จันทรรักษา
 4. นายกสิณพจน์ ณัฐธชนพงศ์
 5. นางมะปราง สุขสำราญ
 6. นายสุทธิรัก บุญเกลี้ยง
 7. นางศิโรธร บุตรสา
 8. นางสาวอภิญา บุตรสา
 9. นางสาวชวัลรดา ต้นแก้ว
 10. นางสาวพัทยา ชฎากิจ

8.ปทุมธานี

 1. นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์
 2. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม

9.นนทบุรี

 1. นายสุทนต์ กล้าการขาย
 2. นางอิสรีย์ กล้าการขาย
 3. นายจักรพันธ์ นาคสกุล
 4. นายสมเกียรติ ลิขุนทด
 5. นายภูเสกข์ สาริยา

10.สมุทรปราการ

 1. นางสาวชนาพร เจริญผล
 2. นางสาวธัญญาวรรณ แสนบรรดิษฐ์

11.ชลบุรี

 1. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน
 2. นายจตุพนธ์ โยธินรุ่งเรือง
 3. นายเพลิน บ่องเขาน้อย
 4. นอ.ชาวิช เข็มกำเหนิด

12.จันทบุรี

 1. นายนุกูล วิเศษการ
 2. นางสาวพิมพ์พรรณ เมธาวิชานนท์
 3. นายเกริกขจร ชัยชาญ
 4. นายจตุพร ทิพย์บรรเทิง

13.สระแก้ว

 1. นางบุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์
 2. นางวาสนา วานิชบุตร
 3. นายเศษฐ์ศาสตร์ ปัญญาฐาธิปัติ
 4. นายใส พาทอง
 5. นายสุรกิจ เกิดเจริญ

14.ระยอง

 1. นางอณัญญา พยัฆเษม

15.ตราด


16.ปราจีนบุรี

 1. นางเจชวดี ศรีวรสาร
 2. นางจิตรนภา แสงสุภาภัทจำนง
 3. นายณัชพล นาคพราย
 4. นางนฤมล โตประภัสร์
 5. นายสุภรัตน์ แก้วศรี
 6. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช
 7. นายชุติเดช เนื่องจากอยู่
 8. พันโท สมเกียรติ แสงสุรเดช
 9. นางรัตนา แสงสุรเดช
 10. นายบุญรอด ฤกษ์ดี

17.ฉะเชิงเทรา

 1. นายเจริญ เหรียญทอง
 2. นางศุภิสรา บรมสุข

18.นครนายก

 1. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง
 2. นายถวัลย์ วงษ์บุญธรรม
 3. นายไชยวัฒน์ นามเมือง

19.นครราชสีมา

 1. นายนวรัตน์ อารีสรรค์
 2. นายสุวัจน์ สมวงษา*
 3. นายจำเนียร เดิมศรีภูมิ
 4. นายสุรศิลป์ พลธุมาร

20.สุรินทร์

 1. นายแสวง บุญเกิดรัมย์

21.ศรีสะเกษ

 1. นายประสิทธิ์ วิรุณพันธ์
 2. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย
 3. นางสาวณัฐภรณ์ สายจันทร์
 4. นายเสริมพันธ์ คำเหลือ
 5. นายเกษมสันต์ ฤทธิ์ตา

22.อุบลราชธานี

 1. นายหาญชัย วรรณทวี
 2. นางสาวประภาพร บุญสมบัติ
 3. นายศิวณัฐ อาจหาญ

23.ชัยภูมิ

 1. นางสาวธัญญธร ทับเพชร
 2. นางจุรีพร ทองดอนน้อย

24.บุรีรัมย์

 1. นายทวี ไปแดน
 2. นางอรนุช ชาลี
 3. นายสงวน ขวัญทวี
 4. นายวะชิระพันธ์ สามพิมพ์

25.ยโสธร


26.อำนาจเจริญ


27.ขอนแก่น

 1. นายเกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ
 2. นางวินิจ พิทักษ์วรรณ
 3. นางดวงจันทร์ บุญราชสุวรรณ
 4. นายประเสริฐ จันทร์สว่าง

28.ร้อยเอ็ด

 1. นางสาวอารยาการิสุข

29.นครพนม

 1. นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์
 2. นางบุญชู นพบูรณ์
 3. นายเดโช สุขอิน
 4. นายเวียน สุขติเวชพงศ์
 5. นายคำเฟือน หลวงโป้
 6. นายอาทิตย์ ทิพวงษ์
 7. นายกวี กิมาลี
 8. นายอุดม จันทร์คำลอย
 9. นายจักรกริช งันปัญญา
 10. นายวิชิต สมรฤทธิ์

30.อุดรธานี

 1. นางเพิ่มพร สามเสน
 2. นางสาวิตรี แซ่เจียะ
 3. นายเกียรติชัย แดงนา
 4. นายสมัย หาญศรีนาท
 5. นางสุดาวดี ปาระพิมพ์
 6. นายสมัย หาญศรีนาท

31.หนองคาย

 1. นายธนา เทพาพิน
 2. นายณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร
 3. นายนพดล คำเสมอ
 4. นายวรจิตร พิลารักษ์
 5. นายสำราญ สรสันต์
 6. นางดาวเรือง ผิวนวล

32.มหาสารคาม

 1. นางนันทวัน เวียงธรรม
 2. นางสาวจุฬารัตน์ หอมนาน
 3. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร
 4. นางสมจิตร เฟื่องสกุล
 5. นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี

33.กาฬสินธุ์

 1. นายธนา วิสูตรานุกูล

34.มุกดาหาร


35.สกลนคร

 1. นางวนิดา ศรีสุข
 2. นางพิศมัย สุขล้ำคณา
 3. นางขนิษฐา แสนอุบล
 4. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง
 5. นางทองใคร ศรีปทุม
 6. นายสาคร สุพิมล
 7. นายวุฒิไกร แกล้วกล้า
 8. นายสุไกร เข็มรัตน์

36.หนองบัวลำภู

 1. นางสาวพรพิมล บัวสด
 2. นายสมาน นาสำแดง
 3. นางทัศนา แซ่เล้า
 4. นางไกรศร หงษ์อนนท์
 5. นายกิตติภพ ชัยช่วยโชค
 6. นายบุญฤทธิ์ สิทธิเดช
 7. นายประจักษ์ เที่ยงตรงจิตร

37.เลย

 1. นางละม่อม สุทธิ

38.บึงกาฬ


39.เชียงใหม่

 1. นายนรินทร พูนทรัพย์
 2. นางสายพิณ ไชยทิพย์

40.แพร่

 1. นางมยุรา หาญจิต
 2. นางภัทรภรณ์ บุญมี
 3. นายศิริศักดิ์ ธรรมสละ
 4. นายสืบพงศ์ อินทรวิพันธุ์
 5. นายกฤษดา วัลลภาชัย

41.เชียงราย

 1. นายธนรัฐ สิทธิโน
 2. นางสาวรัตนภรณ์ ตันตระพิพัฒน์
 3. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์
 4. นางสาวสิริรัตน์ มหาคำ
 5. นางชุฒิญา ตาคำ
 6. นายจรัส สุปัญญา
 7. นางอธิชา ปันโน

42.ลำปาง 

 1. นางเยาวลักษณ์ พรหมขันธ์
 2. นายสมยศ รู้ชั้น
 3. นายอนุสรณ์ สุมาทร
 4. นายพชร ปรางสุวรรณ
 5. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน

43.ลำพูน

 1. นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่
 2. นายเกรียงไกร นาธง

44.แม่ฮ่องสอน

 1. นางสาวเพชรณทัย ไทยสาละวิน
 2. นายประจักษ์ ติยะวงศ์
 3. นายอริย์ธัช คณนาถจรัสย์

45.น่าน

 1. นายเวียง ปัญญาอุด
 2. นางธัญญารัศมิ์ แสงประจักษ์
 3. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์
 4. นายพยุง เลิศพงษ์สุข
 5. นางพวงพะยอม หลวงเทพ
 6. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา
 7. นายวรภพ อินยา
 8. นายสกลวัฒน์ บังกุล
 9. นางอำไพ จองไพจิตรสกุล
 10. นายกฤษณัฏฐ์ คำแปงตัน

46.พะเยา

 1. นางอนงค์ ศุภภิญโญ
 2. นายศิรวาณิชย์ คิดดี
 3. นางนริศรา นาสำแดง
 4. นายประพันธ์ กาลพวก

47.พิษณุโลก

 1. นางเยาวรัตน์ วงศ์ปริพัฒน์
 2. นายสุราช ชังเภา
 3. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา

48.สุโขทัย 

 1. นางอรณี ผันพักตร์
 2. นายณรงค์ ผันพักตร์

49.นครสวรรค์

 1. นายสุวิท จันทร์อุดม
 2. นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ผ่อง
 3. นายธงชัย เศียรกระโทก
 4. นายปรีชา พลูเขตกิจ
 5. นายพิชิต สุทธศาสตร
 6. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์
 7. นายสุเวช หงษ์นิกร
 8. นายเจษฎา ยศประดับ
 9. นายโกวิทย์ ประทุมชัย
 10. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์
 11. นายพงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์
 12. นางสาวปัญจรัตน์ สุขสว่าง
 13. นายสมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ

50.พิจิตร

 1. นางสาวอุบล รัตนา
 2. นายสุริยา แก้วเขียว
 3. นางจุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ
 4. นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์
 5. นางวรรณา ผลาผล
 6. นางสาวศรีดา สอนราษฎร์
 7. นายสามารถ โฉมเกิด
 8. นางสาวฐะปะณีญา เงินดิเรกกุล
 9. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ
 10. นางสาวกุลณัฐ สุขสอาด
 11. นายสุชาย สุดาทิพย์
 12. ร.ต.ท.ปริญญา นาคสกุล
 13. นายเซนต์ บินอารี
 14. นายเชาวลิต บินอารี
 15. นางธัญรัต อรรถชีพ

51.อุตรดิตถ์

 1. นายสมบูรณ์ จันทร

52.ตาก


53.กำแพงเพชร

 1. นางประสานสินธุ์ โมกมัน

54.อุทัยธานี

 1. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์
 2. นายกฤษ บุญคง
 3. นายชาญชัย วิธานสรกิจ

55.เพชรบูรณ์

 1. นางพัชมน จันทร์แสง
 2. นายพิธพร วิพิธกาญจน์

56.นครปฐม

 1. นางสาวประภาพร รักษาทรัพย์

57.สุพรรณบุรี

 1. นายเอกพันธุ์ อำนวยพร
 2. นายธณัช ประสานวงศ์

58.เพชรบุรี

 1. นายสามารถ ทองขาว

59.สมุทรสาคร

 1. นายสำรวล สุขสราญ
 2. นางสาวชัญญา ศรีนวล
 3. นางสาววรรณี แก้วแสนเมือง
 4. นายณัฐพล โจมปัญญา
 5. นายทินกร ดีวงศ์
 6. นางสาวภุตอร เจียรกมลโชติ

60.กาญจนบุรี


61.ราชบุรี

 1. นางสาวนงนภัส ฟักขำ

62.สมุทรสงคราม

 1. นางสาวมนัสนันท์ นามอำไพ

63.ประจวบคีรีขันธ์

 1. นายชะนาพันธ์ สืบสาย
 2. นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร
 3. นางณัฐกานต์ รุ่งเรือง
 4. นายกันทรากร ปานศิริ
 5. นางกนกพร กล่อมจิตต์

64.สุราษฎร์ธานี 

 1. นายประเสริฐ หลานรอด
 2. นายนวปฎล เงินไกร
 3. นายสมชาย สังข์เทพ
 4. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์
 5. นางสาวชลธิชา นาคถ่าย
 6. นางสัณห์กัณณ์ วิสโยภาส
 7. นางสาวอมรรัตน์ สร้างทองดี
 8. นายณัฐพล ทับทอง
 9. นายอนุสิทธิ์ ไชยเดช
 10. นายประมวล มงชู
 11. นางสาวปพัชญา บุญภักดี
 12. นางสุภาภรณ์ ล้อไพบูลย์

65.นครศรีธรรมราช

 1. นางจตุพร สุขสถิต
 2. นางจันทินี ทองช่วย
 3. นางพิมลรัตน์ เหมมณี
 4. นายสุทธิ เพ็งเจริญ
 5. นายเรวัฒน์ ปรีชาวัย
 6. นางวิลาสินี เพชรกาญจนวัฒน์

66.ชุมพร


67.กระบี่


68.ระนอง

 1. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย

69.พังงา


70.ภูเก็ต

 1. นางนิตดา จังธนสมบัติ

71.สงขลา

 1. นายฐนพล วัชรอดิศัย
 2. นางพิณรัชต์ ดำรงศิลป์

72.ตรัง

 1. นางอนัญญา สวัสดิสาร
 2. นายอภิโชติ เฉ่งไล่
 3. นายพอพันธ์ ทองศักดิ์

73.ยะลา

 

74.สตูล

 1. นายพจนธรรม สุภเร

75.พัทลุง

 1. นายอาณันย์ ดำมุณี
 2. นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม
 3. นางสาวจตุพร ขวัญปลอด
 4. นายพินิจ หลินมา

76.ปัตตานี

 1. นายพงศ์นคร สุจารีย์

77.นราธิวาส

 

Powered by MakeWebEasy.com