รายชื่อสมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่ยื่นสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม หรือสื่อจิตอาสา หรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

รายชื่อสมาชิก ประเภทสามัญ

1.กรุงเทพมหานคร

 1. นางสาวญาณินท์ เรืองศิริ
 2. นางนิตยา สายสุจริต
 3. นายมนตรี สายสุจริต
 4. นายวิเชษฐ์ พุทธชาติ
 5. นางน้ำฝน พุทธชาติ
 6. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล
 7. นายประสาร ยศสมบัติ
 8. นายจำลอง คำหาญ
 9. นางสาวหัทยา คำหาญ
 10. นายณัฐพงษ์ รัตนารังสรรค์
 11. นายทินกร ดีวงศ์
 12. นางสาวนงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์
 13. นายชัชวาล เรืองผดุง
 14. นางสาวลีลาวดี เรืองผดุง
 15. นายนพพล หมวดจันทร์
 16. นางมณฑา หมวดจันทร์
 17. นายเจริญ สงวนแก้ว

2.พระนครศรีอยุธยา

 1. นายนพพล ปทุมสูติ

3.ชัยนาท

 1. นางมนสิชา อินชญากานต์
 2. นายศุภกร ตุลานนท์

4.ลพบุรี

 1. นางสาวจิดาภา อารีรัตโนบล

5.อ่างทอง

 1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
 2. นายเสถียร จันทร

6.สิงห์บุรี

 1. นางสาวบุษบาบรรณ มาลีแก้ว
 2. นายวิทยา ใจสอาด
 3. นายประกาศิต พวงนาค

7.สระบุรี

 1. นายวินัย นาคนิวงค์
 2. นายณภัทร กลิ่นเกษรกุล
 3. นายเรืองศักดิ์ จันทรรักษา
 4. นายกสิณพจน์ ณัฐธชนพงศ์
 5. นางมะปราง สุขสำราญ
 6. นายสุทธิรัก บุญเกลี้ยง
 7. นางศิโรธร บุตรสา
 8. นางสาวอภิญญา บุตรสา

8.ปทุมธานี

 1. นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์
 2. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม
 3. นายเฉลิม อินทร

9.นนทบุรี

 1. นายสุทนต์ กล้าการขาย
 2. นางอิสรีย์ กล้าการขาย
 3. นายไกรสีห์ จันทร์ศิริฉายา
 4. นายจักรพันธ์ นาคสกุล
 5. นายดุรงค์ฤทธิ์ สาริยา
 6. นายสมเกียรติ ลิขุนทด

10.สมุทรปราการ

 1. นางสาวชนาพร เจริญผล
 2. นางสาวธัญญาวรรณ แสนบรรดิษฐ์

11.ชลบุรี

 1. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน
 2. นายจตุพนธ์ โยธินรุ่งเรือง
 3. นายเพลิน บ่องเขาน้อย
 4. นอ.ชาวิช เข็มกำเหนิด
 5. นายจรินทร์ พงษ์คุณากร
 6. นางสาวรัษฎาวรรณ ศิริสะอาด
 7. นายสายชล สุวานิชย์

12.จันทบุรี

 1. นายนุกูล วิเศษการ
 2. นางสาวพิมพ์พรรณ เมธาวิชานนท์
 3. นายเกริกขจร ชัยชาญ

13.สระแก้ว

 1. นางบุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์
 2. นางวาสนา วานิชบุตร
 3. นางธิดารัตน์ โตจีน
 4. นายเศษฐ์ศาสตร์ ปัญญาฐาธิปัติ
 5. นายใส พาทอน

14.ระยอง

 1. นางอณัญญา พยัฆเษม

15.ตราด

 1. -

16.ปราจีนบุรี

 1. นางเจชวดี ศรีวรสาร
 2. นางจิตรนภา แสงสุภาภัทจำนง
 3. นายณัชพล นาคพราย
 4. นางนฤมล โตประภัสร์
 5. นายสุภรัตน์ แก้วศรี
 6. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช
 7. นายชุติเดช เนื่องจากอยู่
 8. พันโท สมเกียรติ แสงสุรเดช
 9. นางรัตนา แสงสุรเดช
 10. นายบุญรอด ฤกษ์ดี

17.ฉะเชิงเทรา

 1. นายเจริญ เหรียญทอง
 2. นางศุภิสรา บรมสุข

18.นครนายก

 1. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง
 2. นายภัสณุ วงษ์บุญธรรม

19.นครราชสีมา

 1. นายนวรัตน์ อารีสรรค์
 2. นายสุวัจน์ สมวงษา
 3. ร.ต.ต.สนม ภู่ระหงษ์
 4. นางสาวดวงใจ พรหมบุตร
 5. นายณรงค์ศักดิ์ นิติกิจโกศล
 6. นายจำเนียร เดิมศรีภูมิ
 7. นายสมปอง เลิศด้วยลาภ
 8. นางสาวสุธิศา ตากิ่มนอก
 9. นายสุรศิลป์ พลธุมาร

20.สุรินทร์

 1. นายแสวง บุญเกิดรัมย์
 2. นายศรุต ดุจเพ็ญ

21.ศรีสะเกษ

 1. นายประสิทธิ์ วิรุณพันธ์
 2. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย
 3. นางสาวณัฐภรณ์ สายจันทร์
 4. นายเสริมพันธ์ คำเหลือ

22.อุบลราชธานี

 1. นายหาญชัย วรรณทวี
 2. นายอาวรณ์ อาจหาญ
 3. นางสาวประภาพร บุญสมบัติ
 4. นายสำรง มาคะวงค์

23.ชัยภูมิ

 1. นางสาวธัญญธร ทับเพชร
 2. นางจุรีพร ทองดอนน้อย

24.บุรีรัมย์

 1. นายทวี ไปแดน
 2. นางอรนุช ชาลี
 3. นายพิพัฒน์ ยุทธสารเสนีย์
 4. นายสงวน ขวัญทวี

25.ยโสธร

 1. -

26.อำนาจเจริญ

 1. -

27.ขอนแก่น

 1. นายเกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ
 2. นางวินิจ พิทักษ์วรรณ
 3. นางดวงจันทร์ บุญราชสุวรรณ

28.ร้อยเอ็ด

 1. นางสาวอารยา การิสุข

29.นครพนม

 1. นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์
 2. นางบุญชู นพบูรณ์
 3. นายจักรกริช งันปัญญา
 4. นายวิชิต สมรฤทธิ์
 5. นายเด่นศักดิ์ ครวรรณ์
 6. นายเดโช สุขอิน
 7. นายเวียน สุขติเวชพงศ์
 8. นายคำเฟือน หลวงโป้
 9. นายชาญชัย พลเขต

30.อุดรธานี

 1. นางเพิ่มพร สามเสน
 2. นายทองพูน รอดขันเมือง
 3. นางสาวิตรี แซ่เจียะ
 4. นายสิทธิ์ศักดิ์ ตระกูลอภิทองคำ
 5. นายพรสิทธิ์ พิทยะคำวงศ์
 6. นายเกียรติชัย แดงนา
 7. นางสุดาวดี ปาระพิมพ์
 8. นางศุภลักษณ์ ใหม่วงษ์

31.หนองคาย

 1. นายธนา เทพาพิน
 2. นายณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร
 3. นายนพดล คำเสมอ
 4. นายวรจิตร พิลารักษ์
 5. นางดาวเรือง ผิวนวล

32.มหาสารคาม

 1. นางนันทวัน เวียงธรรม
 2. นางสาวจุฬารัตน์ หอมนาน
 3. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร
 4. นางสมจิตร เฟื่องสกุล

33.กาฬสินธุ์

 1. สิบเอกธนา วิสูตรานุกูล
 2. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ
 3. นายธนัทโชติ จันทรวารี
 4. นายเกษมสันต์ ฤทธิ์ตา

34.มุกดาหาร

 1. -

35.สกลนคร

 1. นางวนิดา ศรีสุข
 2. นางพิศมัย สุขล้ำคณา
 3. นางขนิษฐา แสนอุบล
 4. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง
 5. นางทองใคร ศรีปทุม
 6. นายสาคร สุพิมล
 7. นายวุฒิไกร แกล้วกล้า
 8. นายสุไกร เข็มรัตน์

36.หนองบัวลำภู

 1. นางสาวพรพิมล บัวสด
 2. นายสมาน นาสำแดง
 3. นางทัศนา แซ่เล้า
 4. นางไกรศร หงษ์อนนท์
 5. นางทองจันทร์ แก้วสิงห์

37.เลย

 1. นางละม่อม สุทธิ

38.บึงกาฬ

 1. -

39.เชียงใหม่

 1. นายนรินทร พูนทรัพย์
 2. นางสายพิณ ไชยทิพย์

40.แพร่

 1. นางมยุรา หาญจิต
 2. นายกฤษดา วัลลภาชัย
 3. นางภัทรภรณ์ บุญมี
 4. นายศิริศักดิ์ ธรรมสละ
 5. นายสืบพงศ์ อินทรวิพันธุ์

41.เชียงราย

 1. นายธนรัฐ สิทธิโน
 2. นางสาวรัตนภรณ์ ตันตระพิพัฒน์
 3. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์
 4. นางสาวนรรัตน์ จันท์ประภากรณ์
 5. นางสาวสิริรัตน์ มหาคำ
 6. นางชุฒิญา ตาคำ
 7. นายจรัส สุปัญญา

42.ลำปาง

 1. นางเยาวลักษณ์ พรหมขันธ์
 2. นายสมยศ รู้ชั้น
 3. นายอนุสรณ์ สุมาทร
 4. นายพชร ปรางสุวรรณ
 5. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน

43.ลำพูน

 1. นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่

44.แม่ฮ่องสอน

 1. นางสาวเพชรณทัย ไทยสาละวิน
 2. นายประจักษ์ ติยะวงศ์
 3. นายอริย์ธัช คณนาถจรัสย์

45.น่าน

 1. นายเวียง ปัญญาอุด
 2. นางธัญญารัศมิ์ แสงประจักษ์
 3. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์
 4. นายพยุง เลิศพงษ์สุข
 5. นางพวงพะยอม หลวงเทพ
 6. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา
 7. นายวรภพ อินยา
 8. นายสกลวัฒน์ บังกุล
 9. นางอำไพ จองไพจิตรสกุล
 10. นายกฤษณัฏฐ์ คำแปงตัน

46.พะเยา

 1. นางอนงค์ ศุภภิญโญ
 2. นายศิรวาณิชย์ คิดดี
 3. นางนริศรา นาสำแดง

47.พิษณุโลก

 1. นางเยาวรัตน์ วงศ์ปริพัฒน์
 2. นายสุราช ชังเภา
 3. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา

48.สุโขทัย

 1. นางอรณี ผันพักตร์
 2. นายณรงค์ ผันพักตร์
 3. นายเรืองศักดิ์ ทับทิม
 4. นายคุณวุฒิ ปาลสวัสดิ์

49.นครสวรรค์

 1. นายสุวิท จันทร์อุดม
 2. นายกัมพล กุลวงษ์
 3. นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ผ่อง
 4. นายธงชัย เศียรกระโทก
 5. นายปรีชา พลูเขตกิจ
 6. นายพิชิต สุทธศาสตร
 7. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์
 8. นายสุเวช หงษ์นิกร
 9. นายเจษฎา ยศประดับ
 10. นายโกวิทย์ ประทุมชัย
 11. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์
 12. นายพงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์

50.พิจิตร

 1. นางสาวอุบล รัตนา
 2. นายสุริยา แก้วเขียว
 3. นายไกรสร แก้วเขียว
 4. นางจุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ
 5. นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์
 6. นางวรรณา ผลาผล
 7. นางสาวศรีดา สอนราษฎร์
 8. นายสามารถ โฉมเกิด
 9. นางสาวฐะปะณีญา เงินดิเรกกุล
 10. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ
 11. ร.ต.ท.ปริญญา นาคสกุล

51.อุตรดิตถ์

 1. นายสมบูรณ์ จันทร

52.ตาก

 1. -

53.กำแพงเพชร

 1. นางประสานสินธุ์ โมกมัน

54.อุทัยธานี

 1. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์
 2. นายกฤษ บุญคง
 3. นายชาญชัย วิธานสรกิจ

55.เพชรบูรณ์

 1. นางพัชมน จันทร์แสง
 2. นายพิธพร วิพิธกาญน์

56.นครปฐม

 1. นางสาวประภาพร รักษาทรัพย์

57.สุพรรณบุรี

 1. นายเอกพันธุ์ อำนวยพร

58.เพชรบุรี

 1. นายสามารถ ทองขาว

59.สมุทรสาคร

 1. นายสำรวล สุขสราญ
 2. นางสาววรรณี แก้วแสนเมือง
 3. นางภคมน ไชยมงคล
 4. นางสาวชัญญา ศรีนวล

60.กาญจนบุรี

 1. -

61.ราชบุรี

 1. นางสาวนงนภัส ฟักขำ

62.สมุทรสงคราม

 1. นางอุไรวรรณ ขุมทรัพย์

63.ประจวบคีรีขันธ์

 1. นายชะนาพันธ์ สืบสาย
 2. นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร
 3. นางณัฐกานต์ รุ่งเรือง
 4. นายกันทรากร ปานศิริ
 5. นางกนกพร กล่อมจิตต์

64.สุราษฎร์ธานี

 1. นายประเสริฐ หลานรอด
 2. นายนวปฎล เงินไกร
 3. นายสมชาย สังข์เทพ
 4. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์
 5. นางสาวชลธิชา นาคถ่าย
 6. นางสัณห์กัณณ์ วิสโยภาส
 7. นางสาวอมรรัตน์ สร้างทองดี
 8. นายณัฐโรจน์ พรหมพฤกษ์
 9. นายณัฐพล ทับทอง
 10. นายอนุสิทธิ์ ไชยเดช
 11. นายประมวล มงชู
 12. นางสาวปพัชญา บุญภักดี
 13. นางสุภาภรณ์ ล้อไพบูลย์
 14. นายโชคดี รัชชะ
 15. นางศุภกานต์ หนูเนตร

65.นครศรีธรรมราช

 1. นางจตุพร สุขสถิต
 2. นางจันทินี ทองช่วย
 3. นางพิมลรัตน์ เหมมณี
 4. นายสุทธิพร เพ็งเจริญ
 5. นายเรวัฒน์ ปรีชาวัย
 6. นางวิลาสินี เพชรกาญจนวัฒน์

66.ชุมพร


67.กระบี่

 1. นายศุภกร ลิ้มตระกูล
 2. นายสำเภา จุลลางกูร

68.ระนอง

 1. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย
 2. นายสุภัทรชัย รอดบุญเกิด
 3. นางสาวกัลย์รวี เจริญวิภาสเจต

69.พังงา

 1. นางนิตยา ราชานา

70.ภูเก็ต

 1. นางนิตดา จังธนสมบัติ
 2. นางศศิวิมล คงศรี

71.สงขลา

 1. นายโหรน ยีระกุบ
 2. นายประวัติ ชาญการ
 3. นายฐนพล วัชรอดิศัย
 4. นางพิณรัชต์ ดำรงศิลป์
 5. นางจิราพร ฐิติวรภัทร

72.ตรัง

 1. นางอนัญญา สวัสดิสาร
 2. นายอภิชาติ เฉ่งไล่
 3. นายพอพันธ์ ทองศักดิ์

73.ยะลา

 1. นางสาวหทัยทัต ครุกานันต์

74.สตูล

 1. นายพจนธรรม สุภเร

75.พัทลุง

 1. นายอาณันย์ ดำมุณี
 2. นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม
 3. นางสาวจตุพร ขวัญปลอด
 4. นายพินิจ หลินมา

76.ปัตตานี

 1. นายพงศ์นคร สุจารีย์

77.นราธิวาส

 1. -

 

รายชื่อสมาชิก ประเภทวิสามัญ

1.ลพบุรี

 1. นายจิณณพัฒน์ อัครจารุกิตต์

2.สระแก้ว

 1. นายชูชาติ กำเนิดเหมาะ

3.นครนายก

 1. นายไชยวัฒน์ นามเมือง

4.สิงห์บุรี

 1. นางสาวดลฤดี เปาริบุตร

5.สมุทรสงคราม

 1. นางสาวมนัสนันท์ นามอำไพ

6.แม่ฮ่องสอน

 1. นายอริย์ธัช คณนาถจรัสย์

7.อุบลราชธานี

 1. นายศิวณัฐ อาจหาญ

8.กรุงเทพมหานคร

 1. นายธารา วรศิริ
 2. นางนฤมล วรศิริ
Powered by MakeWebEasy.com