กฏหมาย

พระราชบัญญัติ
  1. เรื่อง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2556
  2. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ฉบับ 2 พ.ศ.2559

ประกาศสำนักงาน กสทช.

  1. ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

ระเบียบสำนักงาน กสทช.

  1. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
  2. ระเบียบ กสทช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจําเป็นการใช้ คลื่นความถี่ และกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2556
  3. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2556

แผนแม่บท

  1. The First Broadcasting Master Plan (2012-2016)
  2. แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ : กิจการกระจายเสียงฯ : กิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1
Powered by MakeWebEasy.com