สารจากนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด

Last updated: 23 ก.พ. 2563  |  17548 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สารจากนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด

สมาคมสื่อช่อสะอาด ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี บริหารโดยคณะผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

          การรับงานในตำแหน่งนายกสมาคมสื่อช่อสะอาดตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา กระผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ โดยทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน จนเกิดความร่วมมือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ อาทิเช่น ร่วมมือสำนักงาน ป.ป.ช. ผลิตรายการวิทยุ "ภารกิจพิชิตโกง" และ "ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง" กิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยร่วมมือสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ผลิตรายการวิทยุ "คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย" กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง โดยความร่วมมือจากสำนักงานศาลปกครอง ผลิตรายการวิทยุ "ศาลปกครองพบประชาชน" กิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ร่วมมือกับสำนักงาน กกต. ผลิตรายการวิทยุ "กกต.ทอล์ก" กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล ลดผู้เสียชีวิตจากภาวะเชื้อดื้อยา สาเหตุสำคัญเกิดจากการกินยาไม่ถูกโรค ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม โดยความร่วมมือสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนนทบุรี ผลิตรายการวิทยุ  RDU รู้เรื่องยา ร่วมมือมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผลิตรายการวิทยุ "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" รวมถึงเป็นสื่อกลาง ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ทั้งหลายของหน่วยงานต่างๆ ในสังคมออกสู่สาธารณชนอีกต่อหนึ่ง และให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนงานโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการติดตั้งวิทยุออนไลน์ โครงการประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียง โครงการตู้เติมเงินออนไลน์ทรูมันนี่ โครงการตรวจเครื่องส่งและการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โครงการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Fungplern ฟังเพลิน” ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านมือถือระบบ iOS และ Android โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน สนับสนุนกิจกรรมการประชุมสัมมนา การแถลงข่าว การถ่ายทอดสดให้กับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนให้การสนับสนุนการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือฯ เป็นต้น

          สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญาเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ได้อนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงและคนฟัง การดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกฝ่ายโดยเฉพาะท่านสมาชิกที่ให้การสนับสนุนเวลาในการออกอากาศแก่สมาคมฯ ด้วยดีตลอดมาและที่ขาดไม่ได้คือ คุณธนา วิสูตรานุกูล คุณมยุรา หาญจิต คุณบุญชู นพบูรณ์ และคุณญาณินท์ เรืองศิริ ผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ อย่างเต็มที่

          การบริหารงานของสมาคมฯ ให้มีศักยภาพและเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจัยสำคัญคือความสามัคคี จากทุกฝ่ายโดยเฉพาะท่านสมาชิก ทั้งนี้สมาคมฯ เน้นการรณรงค์การมีส่วนร่วมของทุกท่าน โดยการบริหารโครงการกรรมการทุกท่านช่วยดูแลกันเอง โดยสมาคมฯ จะช่วยหาภาคีเครือข่ายมาช่วยสนับสนุน

          ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ โปรดอวยพรประทานพรให้ทุกท่านสมความปรารถนา มีพลานามัยดี และประสบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิตในทุกๆ ด้านตลอดไป

นายสุทนต์ กล้าการขาย
นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด
25 ธันวาคม 2562

ปฐมบทว่าด้วยเรื่อง “วิทยุชุมชน”

          สถานีวิทยุชุมชนเริ่มก่อเกิดและมีการดำเนินงานภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยผู้เข้ามาเป็นผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในระยะแรก มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุชุมชนแตกต่างกัน ประกอบกับในระยะแรกการ อนุญาตให้ประกอบการวิทยุชุมชน ไม่มีการแบ่งแยกประเภท มีเพียง “วิทยุชุมชน” แต่การดำเนินงานของวิทยุชุมชนส่วนใหญ่กลับต้องพึ่งพารายได้จากการโฆษณา ต่อมาได้มีการจำแนกประเภทของวิทยุ ออกเป็น 3 ประเภท มีข้อกำหนดปริมาณด้านเนื้อหาข่าวสาร ตามประเภทของวิทยุที่ขออนุญาต แต่ก็ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนของข่าวสาร ซึ่งตามเจตนารมย์ของการให้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน มิได้มุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจเป็นสำคัญ แต่มุ่งหวังในการกระจายข่าวสารที่มีความหลากหลายเป็นจริงให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง เป็นสื่อทางเลือกในการให้โอกาสประชาชนได้เข้าถึงข่าวสาร ได้หลากหลายรวดเร็ว ทั้งข่าวสารในท้องถิ่นและข่าวสารระดับชาติ แต่ในสภาพปัจจุบันสถานีวิทยุชุมชนส่วน ใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเจตนารมย์ของวิทยุชุมชน

          จวบจนกระทั่งได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 79/2557 เรื่อง เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต้องใช้เครื่องส่ง ที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค ตามประกาศ กสทช. เท่านั้น การออกอากาศจะต้องใช้คลื่นความถี่และกำลังส่งที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อกิจการวิทยุการบิน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือข่ายสื่อสารอื่นภายในประเทศหรือของประเทศเพื่อนบ้าน และต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 และต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการออกอากาศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง อย่างทั่วถึง จึงเกิดกลุ่ม “สื่อวิทยุช่อสะอาด” โดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการสื่อสาร ชี้แจง แนะนำ แก่ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ทั้งนี้มีข้อตกลงว่า เมื่อสถานีได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศ จะรับสัญญานถ่ายทอดเสียงรายการภารกิจพิชิตโกง จากสำนักงาน ป.ป.ช. ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30-20.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายหลังกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สถานีในเครือฯ จะรับสัญญานถ่ายทอดเสียงรายการต่างๆ จากสมาคมฯ ทุกวันจนถึงปัจจุบัน

นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์ และ นางสาวสิรินทร ชุมวรฐายี ผู้ดำเนินรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” สำนักงาน ป.ป.ช. ช่วงก่อนการก่อตั้งสมาคมเมื่อปี 2556

ทีมงานจากสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.

นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

นางสาวสิรินทร ชุมวรฐายี สำนักงาน ป.ป.ช.

พัฒนาต่อเนื่อง... สู่เป้าหมายที่ชัดเจน

          พุทธศักราช 2557 ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมตัวก่อตั้งสมาคมสื่อช่อสะอาด ให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อที่ดีในทุกด้านรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เติบโต พัฒนา และก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับการทำหน้าที่สื่อมวลชน และขยายขอบเขตให้มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดเป็นนโยบายให้สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็นสื่อมวลชนด้านการต่อต้านทุจริตที่มีภารกิจมากขึ้นกว่าการเป็นสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั่วไป คือมุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำเพื่อยกระดับคุณภาพทางด้านการสื่อสารที่ดีแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และภารกิจต่างๆ

          ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือสมาคมสื่อช่อสะอาดได้รับอนุญาตฯ ให้ออกได้ปกติ จำนวน 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศ มีกิจกรรมร่วมกันทุกวันในการถ่ายทอดเสียงรายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นแม่ข่ายหลักในการถ่ายทอดเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง http://radio1.chorsaard.net:9999 ส่วนสถานีลูกข่ายจะรับสัญญานและถ่ายทอดเสียงออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศในวัน เวลา เดียวกัน ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สมาชิกทุกท่าน ทุกสถานีปฏิบัติเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

คณะผู้ก่อตั้งสมาคมสื่อช่อสะอาด เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์สมาคมสื่อช่อสะอาด

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "องค์กรสื่อช่อสะอาดกับภารกิจพิชิตโกงและรวมพลลดอุบัติเหตุทางถนน" เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2558

การเสวนาหัวข้อ "สื่อช่อสะอาดกับภารกิจพิชิตโกง"

พิธีมอบเข็ม "ช่อสะอาด"

จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารมวลชนต้านทุจริต เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด

 1. เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 2. เพื่อสร้างพลังให้เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้ความรู้และประสานกำลังของภาคประชาชน ในการติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาล หน่วยงานราชการ และองค์กรอิสระในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริต
 3. ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเชื่อและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในประเด็นการรณรงค์จิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
 4. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของสมาชิก และภาคีเครือข่าย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ และรวบรวมจัดเก็บบทเรียน ผลงานวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความรู้ดังกล่าว
 5. เพื่อให้สมาชิกมีมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
 6. เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก
 7. ส่งเสริมให้สมาชิกเป็นสื่อมวลชน ทำหน้าที่เป็นผู้นำข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ทั้งหลายของหน่วยงานต่างๆ ในสังคมออกสู่สาธารณชนอีกต่อหนึ่ง และให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้อง
 8. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 9. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 สมาคมสื่อช่อสะอาด เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558

แผนยุทธศาสตร์สมาคมสื่อช่อสะอาด

          เพื่อให้การขับเคลื่อนของแผนยุทธศาสตร์สมาคมสื่อช่อสะอาด (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ ร่วมสร้างการดำเนินงานขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับองค์กรสาธารณะประโยชน์ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เป็นสื่อกลาง ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ทั้งหลายของหน่วยงานต่างๆ ในสังคมออกสู่สาธารณชนอีกต่อหนึ่ง ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้อง เป็นสื่อที่ดีในทุกด้าน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส จิตอาสา ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

สื่อสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงให้มีเสถียรภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานรัฐ องค์กรสาธารณะประโยชน์ และเอกชน

ค่านิยมร่วมขององค์กร

 1. เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อที่ดีในทุกด้าน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส จิตอาสา ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล
 2. เป็นเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงระดับประเทศ ที่แสดงความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐาน กสทช.
 3. เป็นเลิศด้านการกระจายเสียงแบบมืออาชีพ

เป้าประสงค์หลัก

เพื่อให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงแบบมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อกลาง ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ทั้งหลายของหน่วยงานต่างๆ ในสังคมออกสู่สาธารณชนอีกต่อหนึ่ง และให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

การติดตามประเมินผล

โดยพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในทุกระดับให้มีมาตรฐานและวิธีวัดผลงานที่ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างสถานีเครือข่ายได้ ตลอดจนสามารถวัดผลได้ทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนาและจัดทำตัวดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เผยแพร่รายงานผลการติดตามและประเมินผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในภารกิจด้านการติดตามประเมินผลขององค์กรด้วย

ช่องทางการรับฟัง

 1. เครื่องรับวิทยุ - ออกอากาศภายในรัศมี 20 ตร.กม. จากที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
 2. โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล PC – www.chorsaard.or.th หรือ www.chorsaard.net  
 3. แอพพริเคชั่นฟังเพลิน iOS และ Android ดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Play Store ตามลำดับ

หน่วยงานภาคีเครือข่ายหลัก

 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 2. สำนักงานศาลปกครอง
 3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 4. สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
 5. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
 6. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร

 1. เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 201 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายณัฏฐชัย อักษารดิษฐ นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายสุทนต์ กล้าการขาย สมาคมสื่อช่อสะอาด และ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "องค์กรดำเนินงานขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณะ"
 2. เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับองค์กร สมาคม มูลนิธิด้านสื่อสารมวลชน สำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กรมประชาสัมพันธ์ โดย นายจำลอง สิงโตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) โดย รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อ "คนไทย” โดย นางสาวปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อ"คนไทย” สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด โดย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรม แห่งประเทศไทย โดย นายไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) โดย นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย โดย นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย โดย นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมี พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม
 3. เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญ เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก และมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ การดำเนินการของ พรรคการเมือง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และประสานให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ค่านิยมในการไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 4. เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสารและภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการออกแบบและบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานและช่องทางการสื่อสารที่แต่ละองค์กรเป็นผู้กำกับดูแล สอดแทรกเนื้อหาในการป้องกันการทุจริตให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 5. เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ. อสมท กรุงเทพมหานคร นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และนายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการธุรกิจในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด โดยมีนายธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย และนางมยุรา หาญจิต เลขาธิการสมาคมสื่อช่อสะอาด ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามความร่วมมือของ 2 องค์กรครั้งนี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ ในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด  รวมถึงสร้างความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เนื้อหาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านเครือข่ายช่องทางการสื่อสารของทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อเพิ่มฐานผู้ฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และคำปรึกษาต่อกัน ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ นับเป็นความร่วมมือระหว่างกัน ครั้งแรกของประเทศ

รางวัลและโล่เกียรติยศ

 1. โล่เกียรติยศ “รางวัลช่อสะอาด” สถานีวิทยุชุมชน 421 สถานี ผู้เผยแพร่รายการ “ภารกิจพิชิตโกง” เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558 จาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 2. โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ.2559 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข
 3. โล่เกียรติยศผู้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง “รวมพลังแผ่นดิน ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นผู้ได้รับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 สาขาโฆษณา จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 4. โล่เกียรติยศผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง “รวมพลังแผ่นดิน ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นผู้ได้รับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 สาขาโฆษณา จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 5. โล่ประกาศเกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารของ อย. ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “เครือข่ายสื่อเข้มแข็ง แก้ปัญหาโฆษณา พัฒนาสุขภาพ” ประจำปี 2560 จาก นายแพทย์วันชัย สัตตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 6. โล่เชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง ตอบแทนการทำคุณงามความดีในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปี 2560 จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 7. โล่เกียรติยศผู้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง “รวมพลังหยุดโกง สำเนียงภาคอีสาน” เป็นผู้ได้รับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2560 สาขาโฆษณา จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 8. โล่เกียรติยศผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง “รวมพลังหยุดโกง สำเนียงภาคอีสาน” เป็นผู้ได้รับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2560 สาขาโฆษณา จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 9. โล่เกียรติยศผู้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง “หลวงตาหรรษากับเด็กชายกล้าหาญ” เป็นผู้ได้รับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2561 สาขาโฆษณา จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 10. โล่เกียรติยศผู้สร้างสรรค์โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง “โกงไม่เอา เราไม่โกง รวมพลังคนไทยไม่โกง” ตอน ทอนเงินผิดและแซงคิว เป็นผู้ได้รับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2562 สาขาโฆษณา จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.


บันทึกช่วยจำ

 1. รายชื่อสามัญสมาชิกสมาคมสื่อช่อสะอาด
 2. รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้