รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

ดัชนีการรับรู้การทุจริต : ค่า CPI (ประเทศไทย) จะอยู่อันดับที่เท่าไหร่และคะแนนที่ได้รับจะเป็นอย่างไร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นี้รู้กัน!!

นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวข้อ "จังหวัดศรีสะเกษกับหมู่บ้านช่อสะอาดแห่งแรกของประเทศ

สื่อช่อสะอาด สานพลังภาคีเครือข่ายคนละไม้คนละมือร่วมเสริมสร้างวินัยสังโปร่งใสเป็นธรรมไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

นายหิรัญย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม หัวข้อ "ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในพื้นที่จังหวัดนครปฐม"

สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับรู้การทุจริตและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรี

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง

เปิดข้อมูลปี 2560 พบเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจโดยมิชอบเป็นประเด็นถูกร้องเรียนสูงสุด เร่งปลูกฝังคนรุ่นใหม่แยกแยะความชอบธรรม แบ่งบทบาทการทำงานระหว่างเรื่องส่วนตนและส่วนรวม พร้อมรณรงค์ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สัมภาษณ์นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ประเด็นสถานการณ์คอร์รัปชันและช่องทางการแจ้งทุจริตในจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นอย่างไร

ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 6 หัวข้อ "ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6"

ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 6 หัวข้อ "อำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ"

ป.ป.ช. จัดงานวันเด็ก ปี 2561 พร้อมเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง หวังปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นของขวัญแก่คนไทย

ป.ป.ช. แถลงผลงานรอบปี 2560 สอบทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน 853 ล้านบาท

ผลการจัดอันดับประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชั่นมากที่สุดขององค์การ Transparency International

สัมภาษณ์นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ โค้ช Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนราธิวาส

สัมภาษณ์นายปิยะวัฒน์ คุระพูล โค้ช Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนราธิวาส

สัมภาษณ์นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1

สัมภาษณ์นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่

Powered by MakeWebEasy.com