รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย ความจริงที่ต้องเปิดเผย

ป.ป.ช.กับภารกิจป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ป.ป.ช.เปิดกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ป.ป.ช.เปิดกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ประโยชน์ของ ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทำแล้วดีอย่างไร

รู้ยัง! หน้าที่พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมและบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ

ป.ป.ช.เสนอแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอนที่สอง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประเทศไทย 2019

รู้ยัง! หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ

CPI 2019 : ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประเทศไทย พ.ศ. 2562

Powered by MakeWebEasy.com