รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมการมีจิตสาธารณะให้เยาวชนช่อสะอาด

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สปท. หัวข้อ "การขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"

Good Guy Run งานวิ่งมิติใหม่ เพื่อการเรียนรู้ ความยั่งยืน และสุขภาพที่ดีของประชาชน

ผลประโยชน์ทับซ้อน : การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์การเมือง

ผลประโยชน์ทับซ้อน : การรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้

การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

สัมภาษณ์นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต​ (คณะกรรมการ​ สปท.)​

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตอนที่ 2

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตอนที่ 1

ป.ป.ช.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ป.ป.ช.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการคุ้มครองพยาน

เหตุปัจจัยของการเปลี่ยนผ่านจากประเทศคอร์รัปชันสูงสู่คอร์รัปชันต่ำ

Powered by MakeWebEasy.com