รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ

การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ป.ป.ช.ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

ป.ป.ช.ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

ป.ป.ช.ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

ป.ป.ช.ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในประเด็นการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

เปิด 3 คดีร้อน ป.ป.ช.ชี้มูลผิด จนท.รัฐ-กกต. ทุจริตเลือกตั้ง ก่อนกรณีเลือกตั้งปี 2562 พบทั้งอนุญาตให้ผู้มีชื่อขอใช้สิทธินอกเขต ได้ลงคะแนนทั้งที่ไม่มีสิทธิแล้ว - ปลอมลายมือชื่อประชาชนเพื่อสวมสิทธิแทน - เพิ่มชื่อผู้ขาดคุณสมบัติให้ได้ใช้สิทธิ

มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ป.ป.ช.ใช้มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สแกนนโยบายพรรคการเมืองดังก่อนเลือกตั้ง มีใครชูเรื่องปราบคอร์รัปชั่นบ้าง?

ป.ป.ช. ถึง กกต. หลักเกณฑ์วัดความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบายใช้ในการตรวจสอบนโยบายพรรคการเมือง

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests)

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ

รายงานผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ประจำปี 2561

ผลการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน CPI ปี 2561

Powered by MakeWebEasy.com