รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

สำนักงาน ป.ป.ช. ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)

กลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น เพื่อชุมชนท้องถิ่นปลอดคอร์รัปชัน

มาตรฐานอำนวยการความสะดวก บริการด้วยความโปร่งใส

ตามรอยพระศาสดาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ข้อคิดเกี่ยวกับการแก้คอร์รัปชัน / ข่าวสารสำนักงาน ป.ป.ช.

มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่?

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่?

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

วันวิสาขบูชา/งานวิจัยในหัวข้อ "นโยบายประชานิยม ผลกระทบและแนวทางการรับมือ"

10 เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แนวทางการจัดทำมาตรการหรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การยกย่องผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อสังคม

การเสริมพลังทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตผ่านกองทุน ป.ป.ช. 

Powered by MakeWebEasy.com