รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกราทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกราทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รายงานการกำกับติดตาม "การดำเนินการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี 2562"

ป.ป.ช. จับมือ สสส.-ACT จัดวิ่ง “กู๊ด กาย รัน” ปี 2 ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สิทธิการรับรู้ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตต่อประชาชน

ป.ป.ช. ไทย พร้อมจัดประชุมต่อต้านทุจริตอาเซียน 2562

ป.ป.ช.จับมือเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมต้านสินบนเพื่อธุรกิจโปร่งใส

ขับเคลื่อนงานต้านทุจริตอย่างไร? ภายใต้กฎหมายใหม่ ป.ป.ช.

สรุปสาระความรู้ บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช.

สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี

สรุปสาระสำคัญกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลา ในการไต่สวนคดีทุจริต

สังคมทุกภาคส่วนมีค่านิยมเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม และวินัย

สำนักงาน ป.ป.ช. ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)

กลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น เพื่อชุมชนท้องถิ่นปลอดคอร์รัปชัน

Powered by MakeWebEasy.com