รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2554 และข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

แหล่งเรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเยาวชน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.

การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. และข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่างๆ

ป.ป.ช. แถลงข่าวความคืบหน้าคดีที่ประชาชนสนใจ แต่เห็นว่ายังเป็นปัญหาที่ควรนำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไปโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับความล่าช้าของคดีนั้น

“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และที่สำคัญนับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงค์ทางการเมืองที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบไปด้วยฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน

กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา 103 และข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน ร.6 และช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ กับ ป.ป.ช.

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 18 ปี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รวมพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

คำสอนของพ่อ "แรงบันดาลใจในการทำความดี การดำเนินชีวิตและการทำงาน"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาประเทศ

เดินตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ

คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความ มั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะ สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตอกย้ำการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

Powered by MakeWebEasy.com