รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

เปิดรับโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ป.ป.ช. รอบสอง

ป.ป.ช.แนะป้องกันการทุจริตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรณีศึกษากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

มหาเถรสมาคม พร้อมประยุกต์หลักธรรมคำสอนเข้ากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อรวมพลังคนไทยสร้างสังคมสุจริต

เริ่มแล้ว! การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอรายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 จากความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศต่อคณะรัฐมนตรี

ป.ป.ช.รุกหนัก!!เข้มทั่วประเทศเฝ้าระวังทุจริตโควิด-19

ป.ป.ช.ปักหมุดพื้นที่ฉวยโอกาสทุจริตช่วงโควิด-19

ป.ป.ช.ดำเนินมาตราการป้องกันเชิงรุกโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตท่ามกลางวิกฤติแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รู้ยัง! เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 128 กับ เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149

กฎหมายน่ารู้ : เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 128 กับ เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149

ปัญหาใหญ่ในวงราชการไทย คือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

กฎหมายใหม่ ป.ป.ช. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

รู้ยัง! ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

ป.ป.ช.ส่งมอบทรัพย์สินครั้งใหญ่จากการทุจริตคืนคลังหลวงในคดีร่ำรวยผิดปกติ

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนามาตรการเชิกรุกเพื่อป้องกันการทุจริตในการให้บริการเสริมทางธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ

Powered by MakeWebEasy.com