รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และร่ำรวยผิดปกติ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เปิดแฟ้มคดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย

นางศิริรัตน์ วสุวัต อนุกรรมการกลั่นกรองไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง คดีทุจริตโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ตัวอย่างน่ายกย่องของชุมชนเข้มแข็ง

นางศิริรัตน์ วสุวัต อนุกรรมการกลั่นกรองไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง มหากาพย์กลโกงคลองด่าน

นายทองสุข ณ พล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 เรื่อง มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินไม่ยับยั้งชั่งใจเอาเงินไปใช้ สุดท้ายเจอคุก

ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เงินกองทุนของรัฐ ต้องทำตามระเบียบการเบิกจ่าย หากนำไปใช้ส่วนตัวถือว่าทุจริต ทำผิดต้องติดคุก

ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. สัมภาษณ์หัวข้อ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเบียดบังทรัพย์ไปเป็นของตนโดยทุจริตแม้เพียง 3 วัน ก็มีโทษไล่ออกจากราชการ

นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปท.) สัมภาษณ์หัวข้อ การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต

การสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต | นายประชา เตรัตน์ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปท.) สำนักงาน ป.ป.ท.

นายทศพร รัตนมาศทิพย์ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปท.) สัมภาษณ์หัวข้อ นวัตกรรมการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตสำหรับประชาชน

แนวทางรณรงค์และสร้างการรับรู้การทุจริตให้แก่ประชาชน | นายสุทนต์ กล้าการขาย กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปท.) สำนักงาน ป.ป.ท. | กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ​หน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปช.) สำนักงาน ป.ป.ช.

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะ​กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการและบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะ​กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สัมภาษณ์หัวข้อ การขับเคลื่อนมาตรการและบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

ผู้บังคับบัญชาปล่อยให้โกง คือ การโกง | นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ “รวมพลังปราบทุจริตเป็นภารกิจไทยทั้งชาติ” | นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยและการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. | นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง​ชาติ

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัมภาษณ์หัวข้อ การส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง (Together Against Corruption)

Powered by MakeWebEasy.com