รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 8 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง

ป.ป.ช.เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนป้องกันการทุจริตกับกิจกรรมนักคิดสุจริต "คิดใหม่ ทำใหม่ เริ่มได้ที่ตัวเรา" (The Ethical Thinker)

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ

เก็บตก!! CPI : Corruption Perception Index ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ปี 2560 คะแนนไทยเพิ่มจาก 35 เป็น 37 อันดับขยับมาที่ 96 จาก 101 ใน 180 ประเทศ

ป.ป.ช.เดินเครื่องสร้างระบบป้องกันการทุจริตท้องถิ่น

ระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2554 และข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

แหล่งเรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเยาวชน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.

การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. และข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่างๆ

ป.ป.ช. แถลงข่าวความคืบหน้าคดีที่ประชาชนสนใจ แต่เห็นว่ายังเป็นปัญหาที่ควรนำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไปโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับความล่าช้าของคดีนั้น

“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และที่สำคัญนับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงค์ทางการเมืองที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบไปด้วยฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน

Powered by MakeWebEasy.com