รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

สิทธิการรับรู้ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตต่อประชาชน

ป.ป.ช. ไทย พร้อมจัดประชุมต่อต้านทุจริตอาเซียน 2562

ป.ป.ช.จับมือเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมต้านสินบนเพื่อธุรกิจโปร่งใส

ขับเคลื่อนงานต้านทุจริตอย่างไร? ภายใต้กฎหมายใหม่ ป.ป.ช.

สรุปสาระความรู้ บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช.

สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี

สรุปสาระสำคัญกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลา ในการไต่สวนคดีทุจริต

สังคมทุกภาคส่วนมีค่านิยมเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม และวินัย

สำนักงาน ป.ป.ช. ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)

กลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น เพื่อชุมชนท้องถิ่นปลอดคอร์รัปชัน

มาตรฐานอำนวยการความสะดวก บริการด้วยความโปร่งใส

ตามรอยพระศาสดาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ข้อคิดเกี่ยวกับการแก้คอร์รัปชัน / ข่าวสารสำนักงาน ป.ป.ช.

มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่?

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่?

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com