รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "คอนโดมิเนียมรวมใจ ผู้พักอาศัยต้องช่วยกันดูแล"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไม่ระงับเหตุรำคาญจากการสร้างอาคารผิดแบบ เข้าข่ายเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "บอกเลิกการเช่านาอย่างไรให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ทำร้ายผู้อื่นเมื่อไร มีอันต้องพ้นไปจากราชการ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ผลประเมินการทำงานผ่าน ไม่ต่อสัญญาจ้างได้อย่างไร"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ประชาชนร่วมตรวจการจ้างงานของราชการ จำทำอย่างไร"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "จะแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดให้หมดไป ท้องถิ่นนี่ไงเป็นกำลังสำคัญ"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ซื้อที่ดินโดยสุจริต แต่เป็นที่ดินที่ถูกยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเรียกร้องค่าเสียหายคืนได้อย่างไร"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ข้าราชการ ต้องลาป่วยอย่างไรถึงจะไม่ให้ถูกหาว่า ขาดราชการ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บค่าแอร์แพงไป ทำไมรัฐไม่ช่วยดูแล???"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ให้ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์มาใยถ้าตั้งใจจะเพิกถอนในภายหลัง"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เด็กจมน้ำตายในสระว่ายน้ำของเทศบาล...จะเรียกค่าชดเชยความเสียหายได้หรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติแห่งนี้ผู้ฟ้องคดีได้แต่ใดมา"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "มีเนื้อที่อาคารแค่ไหน ถึงจะเรียกว่าก่อสร้างอาคารค้าปลีกค้าส่งได้โดยถูกกฏหมาย"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อยากติดแอร์ในโบราณสถานจะต้องผ่านการอนุญาตของราชการด้วยหรือไม่"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับระเบียบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ..ให้ได้หรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างไรถึงจะให้ถูกต้อง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อำนาจหน้าที่อบจ.มีแค่ไหน? ทำไมถึงทับซ้อนพื้นที่กัน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ซื้อที่ดินผิดแปลงไป จะเรียกร้องให้หน่วยงานไหนช่วยคุ้มครอง"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อยู่ดีๆ ถูกย้ายชื่อไปเข้าทะเบียนบ้านกลาง ศาลปกครองช่วยด้วยครับ"

Powered by MakeWebEasy.com