รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "บ้านพักราชการทรุดโทรม จึงย้ายออกไปอยู่ที่อื่น หมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รัฐก่อสร้างทางรุกล้ำเข้าไปในที่ดินประชาชนโดยไม่มีการโต้แย้ง คัดค้าน จะอ้างเป็นการอุทิศให้โดยปริยายได้หรือไม่"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "บอกเลิกจ้างด้วยวาจาก่อนสัญญาครบกำหนดได้หรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "คัดลอกผลงานวิชาการจะถูกลงโทษผิดวินัยราชการได้หรือไม่"

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ เหตุไฉนไม่เรียกบรรจุ"

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เพื่อนบ้านดัดแปลงอาคารที่พักอาศัยเป้นร้านค้าเหล็ก วอนเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลด้วย"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ต้องมีพฤติการณ์ขนาดไหนถึงจะได้ชื่อว่าผิดวินัยเรื่องชู้สาว"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม"

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เมื่อทุกฝ่ายต่างก็เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง แล้วอย่างนี้ใครล๊ะที่จะเป็นฝ่ายถูก"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "คู่สมรสหรือบุตร ใครมีสิทธิได้รับตกทอดที่ดิน ส.ป.ก. มากกว่ากัน"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ต่อเติมอาคารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย และไม่กระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้าน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เป็นพนักงานท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอย่างไร ถึงจะไม่ถูกคำสั่งงดเลื่อนขั้นเงินเดือน"

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ความประพฤติในอดีตไม่ดี... ถูกสอยออกจากตำแหน่งได้"

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เพราะเปิดช่องให้เกิดการทุจริต จึงต้องชดใช้ค่าเสียหาย"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "คดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล น่าจะดีกว่าจริงหรือไม่"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เจดีย์โบราณเก็บอัฐิบรรพบุรุษ ลูกหลานจะขอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน... ได้ไหม"

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อผู้ป่วย เบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รื้อทางเท้าเพื่อขยายผิวจราจรกับเพื่อวางท่อระบายน้ำต้องไม่ให้กระทบสิทธิประชาชนนะครับ"

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ทางเท้าสาธารณะมีไว้ตั้งสิ่งของหรืออย่างไร เหตุอันใดจึงไม่จัดระเบียบ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ทำพินัยกรรมไว้กับทางราชการ ก็ยังต้องหมั่นตรวจสอบความถูกต้อง"

Powered by MakeWebEasy.com