รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ คนต่างด้าวได้สัญชาติไทยมาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนได้ หากให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ความรับผิดอย่างอื่น คือ อะไรในคดีปกครอง (ตอนที่ 2)

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ออกคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยไม่ให้โอกาสเจ้าของได้โต้แย้ง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ข้าราชการมาสาย หยุดลาพักผ่อนโดยไม่รอคำสั่งอนุญาตและบริการไม่สุภาพต่อประชาชน มีโทษทางวินัยอย่างไร

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ความรับผิดชอบอย่างอื่น คือ อะไร ในคดีปกครอง (ตอนที่ 1)

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เรียกให้มาบรรจุแล้ว แต่กลับไม่มีตำแหน่งให้ เป็นหน้าที่หน่วยงานที่ต้องหาตำแหน่งให้หรือไม่

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไม่แจ้งข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้งานทราบ ย่อมสิ้นสิทธิเรียกเก็บเงินค่าบริการในรอบบิลดังกล่าว

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ระงับสิทธิการรับเงินเบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของข้าราชการบำนาญชอบแล้วหรือไม่?

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ช้างเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จะนำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ ต้องชอบด้วยกฎหมาย

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ฟ้องให้เพิกถอนได้หรือไม่

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ข้าราชการมาสาย หยุดลาพักผ่อนโดยไม่รอคำสั่งอนุญาต และบริการไม่สุภาพต่อประชาชน มีโทษทางวินัยอย่างไร

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ขอเลขที่บ้าน แต่เทศบาลไม่ยอมให้

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เรียงช่องทีวี ดีหรือไม่ ศาลช่วยวินิจฉัยด้วยครับ

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เครื่องบินบินดึกดื่น ทำประชาชนตื่น นอนไม่หลับ

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ หน่วยงานงดจ่ายเงินเบี้ยหวัดบำนาญให้อดีตนายทหารเหตุเพราะกลับเข้ารับราชการใหม่ ชอบแล้วหรือไม่

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีคณะศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ คำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องมีเหตุผลความจำเป็นที่เหมาะสม จึงจะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ โอนย้ายข้าราชการโดยอ้างพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยไม่ดำเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ติดคุกคืนเดียว สมาชิกภาพของสมาชิกสภา อบต. สิ้นสุดเลยหรือไม่?

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เล่นพนันในคุก เลยต้องถูกลงโทษทางวินัย

Powered by MakeWebEasy.com