นยปส

การอภิปราย เรื่อง “การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย" โดย นายยรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจการเงินธนาคารเกียรตินาคินภัทร ดร.วีระศักดิ์ แสงสาระพันธ์ ผู้อำนวยการกองนิติการ สกสค. ผู้ดำเนินรายการ นายสุทธินันท์ สาริมาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การอภิปราย เรื่อง “การป้องกันการทุจริตในสังคมไทยและสังคมโลก" โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักบริหาร | พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ในไทยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง หรือ นยปส.รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 ถกกลโกงทุจริตที่ดินและโคมไฟประติมากรรม

ประธาน 4 องค์กรอิสระ ประกาศย้ำความร่วมมือบูรณาการต่อต้านทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13

นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 เข้ารายงานตัวและปฐมนิเทศ

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 13 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์

Powered by MakeWebEasy.com