ป.ป.ช. จัดพิธีปิดและมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรการศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13

Last updated: 25 ก.ย. 2565  |  6628 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. จัดพิธีปิดและมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรการศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรการศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13

          วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น ประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมครบถ้วน ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการดีเด่น ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์รุ่นดีเด่น ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมมนาสาธารณะดีเด่น และผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ดีเด่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับการคัดเลือกดังกล่าวให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 ทั้งนี่มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชน จำนวน 85 คน ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 84 คน และถึงแก่กรรมระหว่างการอบรม จำนวน 1 คน ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

          พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ กล่าวว่าสถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ สืบเนื่องมาจากวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาดังกล่าว ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง มีการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริต โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ

          สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้จัดโครงการหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) ขึ้น ด้วยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชน เป็นพลังในการขับเคลื่อนนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคน การพัฒนาระบบ และพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

          "ผมขอชื่นชมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 ทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะเรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริต การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ ที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะสำหรับภาคเอกชน เพื่อให้ดำเนินการจัดทำสัญญาคุณธรรม/ข้อตกลงคุณธรรม ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะสำหรับภาคประชาชน ที่ต้องให้ความสำคัญกับการเข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของภาครัฐโครงการต่าง ๆ" พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ กล่าวช่วงท้าย

โล่รางวัล เอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น 

          นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวข้อเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันในการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง หัวข้อเรื่อง บทบาทของฝ่ายตุลาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : กรณีศึกษาศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

          รองศาสตราจารย์ ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อเรื่อง การออกแบบชุดวิชาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการเรียนรู้ทุจริตศึกษาที่แตกต่างผ่านการใช้เทคโนโลยี Blockchain

ประกาศนียบัตร เอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น

          นางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร หัวข้อเรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการ ขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโครงการจ้างเหมาบริการ การรักษาการทำหัตการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหัวใจขาดเลือดของโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

          นางสาวชณิกา ยุทธสารประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวข้อเรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


          นางดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวข้อเรื่อง แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาลรัฐ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม สำนักงาน ป.ป.ช. หัวข้อเรื่อง แนวทางเพื่อรองรับความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)  ของสำนักงาน ป.ป.ช.

          นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ สำนักงาน ป.ป.ช. หัวข้อเรื่อง การเสริมสร้างหมู่บ้านธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผ่านกระบวนการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านและการต่อต้านการทุจริต

          นายอภิชาติ ปุณยธัญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร สำนักงาน ป.ป.ช. หัวข้อเรื่อง แนวทางการใช้มาตรการริบทรัพย์ในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าพนักงานของรัฐ

          นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. หัวข้อเรื่อง การนำระบบ Mobile ID Platform เอกสารรับรอง (Verifiable Credential) และเอกสารสำแดง (Verifiable Presentation) มาพัฒนาการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ

          นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอการบริหาร Big Data ที่ดีกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการขนาดใหญ่  (Mega Project) ในหน่วยงานภาครัฐ

          นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หัวข้อเรื่อง การจัดทำแพลตฟอร์มระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศนียบัตร รางวัลผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหลักสูตรดีเด่น

          พลโท ณัฐวุฒิ สบายรูป ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย

          นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

          นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคม สมาคมสื่อช่อสะอาด

          นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหารบริษัท ไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค  (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด

          นายอัครา อุดมศิลป์ ที่ปรึกษาสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย)

ประกาศนียบัตร ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์รุ่นดีเด่น

          นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          รองศาสตราจารย์ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

          นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน สำนักงาน ป.ป.ช.

          นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

ประกาศนียบัตร ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมมนาสาธารณะดีเด่น

          นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

          นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี สภาผู้แทนราษฎร

          นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม สำนักงาน ป.ป.ช.

          นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

          นางสุณี เหลืองศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก

ประกาศนียบัตร ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ดีเด่น

          นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ กรมศุลกากร

          นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ

          นางปนัดดา รักษาแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV)  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุณณดา อิงคุลานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          พลตำรวจตรี พันธนะ นุชนารถ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า

          นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : เอกสารทางวิชาการ นยปส.รุ่นที่ 13 หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก"

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้