รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า

ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมกรณีปากมูล โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

พลังพลเมืองกับการขับเคลื่อนชุมชนสันติสุขกรณีบาโหย จังหวัดสงขลา โดย ดร.อังคาร กาญจนเพชร ประธานศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ประจำจังหวัดปัตตานี และ คุณชม ไชยบุตร ตัวแทน COP26 ประเทศไทยภาคพลเมือง

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) พระปกเกล้ากับเด็กๆ ในพระราชอุปการะ โดย คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การออกแบบแบบเรียน อย่างมีส่วนร่วมสู่การสร้างพลเมืองไทยร่วมสมัย โดย คุณปาริชาต ชัยวงศ์ อาจารย์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566 : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดย ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดย ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดย อาจารย์ดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา และ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์ โดย รศ.สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดูแลผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย โดย นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี โดย ดร.พัชราภา ตันตราจิน อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทเรียนจากการศึกษาดูงานหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่น 14 ภาคกลาง โดย คุณนิธิ สมุทรโคจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานฟ้า จำกัด

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ โดย ผศ. ดร. ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดการและป้องกันอุทกภัยของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดย นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566 : กรณีศึกษาสุพรรณบุรี โดย รศ. ฐปนรรต พรหมอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.ศุทธิกานต์ มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดยะลา โดย คุณวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มุมมองจากโครงการสัมมนาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย คุณอัจจิมา แสงรัตน์ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

อาชีพครูกับการส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยในสังคมดิจิทัล โดย คุณณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ เขต 1

การส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดย คุณนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี โดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ โยธี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้