รายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คุณณัฏฐา ณ รังษี หัวข้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่ EP71

ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. หัวข้อ พืชกระท่อม ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร EP70

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวข้อ การเลือกซื้อและใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด EP69

นางสาวเกษสุดา หีตพัฒน์ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ หัวข้อ บริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งและไอศกรีมอย่างไรให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ EP68

ดร.ภญ.วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน สมาคมเภสัชกรรมชุมชนประเทศไทย หัวข้อ ผู้สูงวัยกับการใช้ยา EP67

ภก.ธนพล วงศ์แก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ หัวข้อ ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen test kit) ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง EP66

นายธเนศ วิริยะเมธานนท์ นักวิศวชีวแพทย์ หัวข้อ ซื้อและใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี EP64

ภก.นีรนาท โพธิยานนท์ เภสัชกรชำนาญการ กองด่านอาหารและยา หัวข้อ การนำผลิตภัณฑ์สุขภาพติดตัวเข้ามาในไทย เพื่อใช้เฉพาะ... ต้องทำอย่างไร? EP62

ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองด่านอาหารและยา หัวข้อ รู้จักด่านอาหารและยา อย. EP62

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หัวข้อ การเปลี่ยนสไตล์การกินอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง EP61

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หัวข้อ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายให้ปลอดภัยในยุคโควิด EP60

ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา หัวข้อ ยาคุมฉุกเฉิน รู้ก่อนใช้ปลอดภัยกว่า EP59

นางสาวดิษญา กิตติธนวิมล นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ หัวข้อ พืชกระท่อม ต้องรู้ก่อนแปรรูปหรือขาย EP58

นางสาวดิษญา กิตติธนวิมล นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ หัวข้อ พืชกระท่อม ต้องรู้ก่อนแปรรูปหรือขาย EP57

ภญ. อารทรา ปัญญาปฎิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวข้อ การเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจล EP56

นางสาวอริสรา รอดมุ้ย นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ หัวข้อ ล้างผัก ผลไม้ง่ายๆ ลดภัยร้ายสารฆ่าแมลง EP55

ดร.สายันต์ รวดเร็ว นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ หัวข้อ กินอย่างไร เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง EP54 

ภญ.พัชราภรณ์ ธำรงกิจเจริญ เภสัชกรชำนาญการ หัวข้อ อ่านฉลากอย่างฉลาด EP53 

รอบรู้ผงชูรส ราชาแห่งความอร่อย EP52 โดย ผศ.ดร. อาณดี นิติธรรมยง สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างไร? ไม่ถูกหลอก! EP51 โดย ภก.นนทวัจน์ ผ่องใสกุลรัตน์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Powered by MakeWebEasy.com