รายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร เรื่อง การเปลี่ยนสไตล์การกินอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง EP29

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร เรื่อง ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายให้ปลอดภัยในยุคโควิด EP28

ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง รับมือหน้าฝนด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อน EP27

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กัญชง พืชเศรษฐกิจไทย EP26

ดร.ภญ.เมธ์วดี เรียววิไลสุข เภสัชกรวิชาชีพสถานบริบาลเภสัชกรรม BTOPHARMACY เรื่อง กินยาให้ถูกวิธี ลดอันตราย สบายกาย สบายใจ EP25

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เรื่อง การใช้เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย EP24

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เรื่องเล่ากัญชา ยาวิเศษจริงหรือ? EP23

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เภสัชกรรมทางไกลกับการขายยาออนไลน์ ต่างกันอย่างไร? EP22

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มีเภสัชกรในร้านยา ดีอย่างไร? EP21

ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผล? EP20

คุณณัฏฐา ณ รังษี นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ (กองอาหาร) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่ EP19

ภก.มรกต ประภัสศิริพันธุ์ เภสัชกรชำนาญการ (กองยา) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วัคซีนฉีดดีไหม  ใครฉีดได้บ้าง อันตรายหรือไม่? EP18

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เรื่อง ย้อมผมอย่างไร ให้ปลอดภัย EP17

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เรื่อง การเลือกใช้น้ำยาบ้วนปาก EP16

ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เรื่อง ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้อง ส่งผลร้ายกว่าที่คิด EP15

ดร.ภญ.วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เรื่อง ผู้สูงวัยกับการใช้ยา EP14

รศ.ดร.ภญ. มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง การใช้ยาและสมุนไพรอย่างไร ไม่ให้ไตเสื่อม EP13

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เรื่อง การเลือกซื้อและใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด EP12

ภญ.สุนันทา พันธ์ุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอัตราย เรื่อง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

ภก.ธนพล วงศ์แก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด-19

Powered by MakeWebEasy.com