รายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เรื่อง ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้อง ส่งผลร้ายกว่าที่คิด EP15

ดร.ภญ.วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เรื่อง ผู้สูงวัยกับการใช้ยา EP14

รศ.ดร.ภญ. มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง การใช้ยาและสมุนไพรอย่างไร ไม่ให้ไตเสื่อม EP13

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เรื่อง การเลือกซื้อและใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด EP12

ภญ.สุนันทา พันธ์ุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอัตราย เรื่อง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

ภก.ธนพล วงศ์แก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด-19

ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทะลายโจร อย่างปลอดภัยในยุคโควิด-19

นางสาวอริสรา รอดมุ้ย นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ เรื่องล้างผัก ผลไม้ง่ายๆ ลดภัยร้ายสารฆ่าแมลง

ดร.สายันต์ รวดเร็ว นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ เรื่องกินอย่างไร เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ภญ.สิธรา พึ่งพินิจ เภสัชกรชำนาญการ เรื่องน่ารู้ ถุงยางอนามัย

ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด เรื่องกัญชาทางการแพทย์ & กัญชงพืชเศรษฐกิจ

นางสาวพัชราภรณ์ ธารงกิจเจริญ เภสัชกรชำนาญการ เรื่องอ่านฉลากอย่างฉลาด

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เรื่องการเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจล

นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์ นักวิชาการอาหารและยา ชำนาญการพิเศษ เรื่องน้ำด่างกับการกล่าวอ้างสรรพคุณ!

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เรื่องสารอันตรายในเครื่องสำอาง

Powered by MakeWebEasy.com