รายการจับเข่าคุยคุ้ยทุจริตกับปปท

เรื่อง ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตในภาครัฐลดลง ตอนที่ 2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และกรณีศึกษาการทุจริตในภาครัฐ

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตอน สินบน กับ สินน้ำใจ

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตอน การป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตอนที่ 8 เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามาตรา 153 ของประมวลกฎหมายอาญา และภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กรณีการทุจริตความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กรณีความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กรณีเจ้าพนักงานรับสินบน

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กรณีการทุจริตใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

ปลอมเอกสารตรวจรับสารพันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน

ปลอมเอกสารตรวจรับสารพันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ป.ป.ท. หนุนภาคประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป.ป.ท.สร้างมาตราการและกลไกการป้องกันอย่างไร ?

คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แตกต่างจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อย่างไร ?

บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ตอนที่ 2 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

Powered by MakeWebEasy.com