ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 (11-17 เมษายน 2562) รวมอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง เสียชีวิต 386 ราย

“การใช้ยาอย่างถูกต้องเมื่อเกิดบาดแผล" โดย ภญ.เกวลี ขำพิมพ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เมื่อถูกนักเรียนขู่ฆ่า ครูจะแก้ปัญหากันอย่างไร"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ใช้วัสดุก่อสร้างไม่ตรงตามสัญญา แม้ลงทุนลงแรงไปแล้วก็อาจถูกบอกเลิกจ้างและชวดเงินค่าจ้างด้วยนะครับ"

การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ

นางวาสนา สุทธิเดชานัย หัวข้อ โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาดและตำบลช่อสะอาด ประจำปี 2562

การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ

นางวาสนา สุทธิเดชานัย หัวข้อ โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาดและตำบลช่อสะอาด ประจำปี 2562

การยกย่องผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อสังคม

“การใช้ยาอย่างถูกต้องเมื่อเกิดบาดแผล" โดย ภญ.เกวลี ขำพิมพ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ผอ.โรงเรียนรับเงินบริจาค แต่กลับลืมฝากเงินเข้าบัญชีโรงเรียน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ถอดถอนเลขานุการนายกฯ เพราะหมดความไว้วางใจ"

ป.ป.ช.ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สร้างหมู่บ้านศีล 5 พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาด

ป.ป.ช.ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สร้างหมู่บ้านศีล 5 พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาด

“การใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง" โดย ภญ.วรรณวิไล ณ ระนอง เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

Powered by MakeWebEasy.com