ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ประธานคณะทำงานภาคประชาชน อย. หัวข้อ ทางเลือกสุขภาพ (Heealthier Choice) สำคัญอย่างไร EP79

ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองและการสิ้นสุดของพรรคการเมือง : นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง สำนักกิจการพรรคการเมือง

อนุญาตให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนทั้งที่มีข้อพิรุธอย่างชัดเจน ผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดย นางสาวนิตา บุณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

ขับเคลื่อนแรงงานผ่านพ้นวิกฤตสู่การสร้างเศรษฐกิจหลังเปิดประเทศ โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 สำนักงาน ป.ป.ท. | ย้อนรอยคดีคอร์รัปชันสะท้านเมือง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดภูเก็ต โดย นางมุกดา หลิมนุกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต

เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ยกระดับการป้องกันทุจริตเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน

รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ กลูตาไธโอน ทำให้ผิวขาวแน่หรือ ? EP78

การเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างของ กกต. ลำปาง : นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

ซ่อมแซมถนน... โดยตั้งถังทาสีแดง-ขาวแจ้งเตือน... เท่านั้นพอไหม? โดย นางสาวนพรัตน์ อุดมโชคมงคล วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายบุญสม พิมพ์หนู กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. (กรรมการ สปท. ปปท.) เรื่อง วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง

พช. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร หัวข้อ การเปลี่ยนสไตย์การกินอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง EP77

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง : นางแก้วตา โอภาสศิริวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน สำนักกิจกรรมพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สร้างทางเชื่อมและวางท่อระบายน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐาน เป็นเหตุให้น้ำท่วมบ้านและทรัพย์สินของราษฎร ต้องชดใช้ด้วยครับ โดย นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา เรื่อง วิถีสื่อ ต่อการนำเสนอเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่ โดย นายสงัด พืชพันธ์ุ พัฒนาการจังหวัดกระบี่

Powered by MakeWebEasy.com