ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ทางสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จะเปลี่ยนสภาพการใช้หรือปล่อยให้มีการรุกล้ำไม่ได้

นางสาวนพรัต อุดมโชคมงคล วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ฝาครอบสัญญาณไฟจราจรหล่นใส่ศรีษะเป็นเหตุให้ทุพพลภาพ ใครต้องรับผิดชอบ?

APCE 2022 Thailand เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล

“เมินเฉย เท่ากับ ร่วมทุจริต” ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย “รวมไทยต้านโกง”

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และร่ำรวยผิดปกติ

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน หัวข้อ การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

นางสาวอริสรา รอดมุ้ย นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ หัวข้อ ล้างผัก ผลไม้ง่ายๆ ลดภัยร้ายสารฆ่าแมลง EP55

นางสาวนิตา บุณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ อยู่ดีๆ เลื่อนวันสอบให้เร็วขึ้น แม้จะประกาศให้ทราบแล้ว ยังถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

นางสาวพิณทิพย์ จิตต์พิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ถ่ายภาพลามก หลุดสู่สาธารณะ พฤติการณ์เช่นนี้ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่?

APCE 2022 Thailand เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล

“เมินเฉย เท่ากับ ร่วมทุจริต” ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย “รวมไทยต้านโกง”

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เปิดแฟ้มคดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หัวข้อ พช. พักชำระหนี้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วยลดภาระสตรีทั่วประเทศ

ดร.สายันต์ รวดเร็ว นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ หัวข้อ กินอย่างไร เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง EP54 

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เจ้าหน้าที่การเงินปลอมแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่?

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารราชการอย่างถี่ถ้วน เป็นเหตุให้ประชาชนถูกหลอกซื้อขายที่ดิน ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่?

Powered by MakeWebEasy.com