รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 

เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเจตจำนงการมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2564 และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. การประสานความร่วมมือและส่งเสริมประสิทธิภาพนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทย

ป.ป.ช. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2564 และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. การประสานความร่วมมือและส่งเสริมประสิทธิภาพนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทย

ป.ป.ช. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2564 และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. การประสานความร่วมมือและส่งเสริมประสิทธิภาพนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทย

ป.ป.ช. ผลักดันมาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสินบน

ป.ป.ช. เตรียมยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

Powered by MakeWebEasy.com