สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของ อบต.โพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายศรายุทธ อันทะไชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงงานรุ่นการเสริมสร้างความสมานฉันท์หลักสูตร 4ส 14 (ตอนที่ 2) โดย คุณอนัตดา ต่ายทอง กรรมการ บริษัท กรุงเอเซีย อินไซท์ จำกัด

ว่าด้วยรัฐ : 75 ปี ศาสตร์การเมือง สำนักธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้าน การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม กรณีศึกษา เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดย คุณวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล

ประโยชน์และความท้าทายของการนำ AI มาใช้ในกิจการภาครัฐ โดย คุณนรินทร์ ทิจะยัง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (CTO) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วิเคราะห์ผลการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 โดย ดร.นิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

โครงงานรุ่นการเสริมสร้างความสมานฉันท์หลักสูตร 4ส 14 (ตอนที่ 1) โดย คุณชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ข้อควรพิจารณาในการปรับปรุงบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา เก็บตกจากเวทีวิชาการคนการเมือง ประจำปี 2567 โดย นายศุภณัฐ บุญสด นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

บทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองโลก : กรณีศึกษาของ YSDA ตามแนวทาง SDGs โดย คุณสุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ ผู้ก่อตั้งและประธานสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (Young Thai for Sustainable Development Association : YSDA)

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการภาครัฐ โดย คุณกนกพร บุญศิริชัย ผู้จัการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การริเริ่มเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยประชาชน กรณีศึกษา อบต.โคกสว่าง จ.ร้อยเอ็ด โดย นางสาวอินทุอร แสงอรัญ นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

สงครามและการเจรจาในงานมนุษยธรรม โดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

การบังคับใช้พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ข้อพิจารณาเพื่อการพัฒนาสถาบันตำรวจไทย โดย รศ.พ.ต.ท.ดร. กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดีและประธานกรรมการ คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนึกพลเมืองโลกท่ามกลางสังคมพหุ : ปัญหาชาวต่างชาติในเมืองไทยโจทย์ใหญ่ในการก้าวสู่พลเมืองโลก โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสื่อสารของชุมชนยุคใหม่ @หัวเวียง โดย ดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทบาทรัฐสภาไทยกับประชาชน: การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อรัฐสภา โดย นางสาวชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวิกุล นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

กฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับความท้าทายในโลกปัจจุบัน โดย คุณจิรัตตน์ จิตต์วราวงษ์ ที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC

ผลจากการปฏิรูปประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ง (4) ความสำเร็จและความท้าทาย จากกรณีการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) โดย พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ (ก.ตร.)

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้าน การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม กรณีศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย คุณฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

ผู้นำกับการทำโครงงานกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ของนักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 13 โดย นางสาวจรรยพักตร์ พงษ์นฤสรณ์ ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 13

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้