สถาบันพระปกเกล้า

ผลจากการปฏิรูปประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ง (4) ความสำเร็จและความท้าทาย จากกรณีการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) โดย พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ (ก.ตร.)

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้าน การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม กรณีศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย คุณฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

ผู้นำกับการทำโครงงานกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ของนักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 13 โดย นางสาวจรรยพักตร์ พงษ์นฤสรณ์ ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 13

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มุมมองเพศสภาพต่อการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง โดย วิลาสินี โสภาพล นักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

การทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ดร.เทพ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้าน การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดย คุณภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

หน้าที่ของวุฒิสภา โดย นายศิรธัช ศิริชุมแสง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปผลการประชุมโครงการนานาชาติว่าด้วยการสำรวจด้านสังคม (International Social Survey programme: ISSP) ประจำปี 2024 โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กรณีแพรกหนามแดง สมุทรสงคราม (ตอนที่2 ) โดย คุณปัญญา โตกทอง นักวิจัยเพื่อชุมชน ตำบลแพรกหนามแดง

ชาตินิยมในไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดย คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ สังกัดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลก โดย ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำยุคใหม่ โดย ดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 โดย ดร.นิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กรณีแพรกหนามแดง สมุทรสงคราม (ตอนที่1 ) โดย คุณปัญญา โตกทอง นักวิจัยเพื่อชุมชน ตำบลแพรกหนามแดง

ก้าวแรกกฎหมายแรงงานในรัชกาลพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายบุรินทร์ สิงห์โตอาจ พนักงานภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากพลเมืองไทยสู่พลเมืองโลก : กรณีแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ความเปราะบางทางสังคมกับความเปราะบางทางเศรษฐกิจ โดย คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ: กลไกการตรวจสอบในแนวทแยงกับความเชื่อมั่นทางการเมือง โดย นางสาวชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวิกุล นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

การเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบสาธารณสุข โดย คุณประกิจ โพธิอาศน์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้