ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 13

Last updated: 6 ก.พ. 2565  |  6816 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 13

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 13 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 13 โดยแจ้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านการทุจริต และสื่อมวลชน เสนอรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม นั้น

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 13 จำนวน 85 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 6 คน ดังต่อไปนี้

 1. นายกนก นมะหุต ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 2. นายกรมศักดิ์ ขันธ์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 3. นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  สถาบันพระปกเกล้า
 4. นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 5. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 7. นางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
  กรุงเทพมหานคร
 8. นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
  กรมศุลกากร
 9. นายจำลอง เก่งตรง ผู้ตรวจราชการกรม
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 10. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 11. นายจุมพล ขุนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 12. นายชฎิล ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 13. นางสาวชณิกา ยุทธสารประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่ากฎหมายและธรรมาภิบาล
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 14. นางสาวชนัญชิตา ณ ระนอง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 15. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  สภาผู้แทนราษฎร
 16. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 17. นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ธนาคารออมสิน
 18. ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเพชรบุรี
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 19. นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
  กรมราชทัณฑ์
 20. พลโท ณัฐวุฒิ สบายรูป ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
  กองบัญชาการกองทัพไทย
 21. นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้เชี่ยวชาญ 10 ช่วยปฏิบัติงาน สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 22. นางดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 23. นางสาวถนอมจิต วนวัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 24. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
  การเคหะแห่งชาติ
 25. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน
  กรมชลประทาน
 26. นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1
  สำนักงาน ป.ป.ท.
 27. นายธนะ อาษาวุธ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 28. พลตำรวจโท ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ
  สำนักงานตำรวจแห่งชาต
 29. นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 30. นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 31. นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 32. นางสาวนริศรา แดงไผ่ ผู้อำนวยการกองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 33. นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
  กรมธนารักษ์
 34. นางนวนันทน์ เนติธนากูล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 35. พลตรีนิติน ออรุ่งโรจน์ หัวหน้าอัยการทหาร
  กรมพระธรรมนูญ
 36. นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 37. นางปนัดดา รักษาแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต สถานีโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 38. นายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 39. นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 40. นายปริญญา ช้างเสวก บรรณาธิการบริหาร
  บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
 41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุณณดา อิงคุลานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 42. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
 43. พลตำรวจตรี พันธนะ นุชนารถ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 44. พลตำรวจตรี พานทอง สุวรรณจูฑะ ผู้บังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 4
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 45. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 46. นายภพกร เจริญลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 47. นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
  กรมเจ้าท่า
 48. นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
  ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 49. นางสาวมนต์ทิพย์ สัมพันธวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม
  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 50. นายรณรงค์ วุฒิกุล อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจ 1
  สำนักงานอัยการสูงสุด
 51. นางสาวรุ่งรัตนา เจริญจิตต์ นักวิชาการประจำองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
 52. พลเอก รุจ กสิวุฒิ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  กรุงเทพมหานคร
 53. นางสาววรรณา ไขประภาย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการต่างประเทศ สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 54. นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 55. นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 56. นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
  บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 57. รองศาสตราจารย์ ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 58. พลตำรวจตรี ศารุติ แขวงโสภา ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 59. นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย
  กรมทางหลวงชนบท
 60. นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 61. นายสนธยา ยาพิณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 62. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 63. นายสำนาน มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 64. นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 65. นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 66. นางสุณี เหลืองศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม
  กรมการขนส่งทางบก
 67. นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคม
  สมาคมสื่อช่อสะอาด
 68. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 69. นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)
  การประปานครหลวง
 70. นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 71. นายสุนทรา พลไตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 72. นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 73. นายสุพจน์ อินทิวร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
  ศาลอุทธรณ์
 74. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  สภาผู้แทนราษฎร
 75. นางสุภาวดี จันทร ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุน
  สำนักงานศาลปกครอง
 76. นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน)
 77. นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 78. นายหิรัญ ไชยกันยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 79. นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 80. นายอภิชาติ ปุณยธัญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร
  สำนักงาน ป.ป.ช.
 81. นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหาร บริษัท ไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
 82. นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง
  สำนักงาน ก.พ.
 83. นายอัครา อุดมศิลป์ ที่ปรึกษา
  สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย)
 84. พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 85. พลตรีโอภาส สมจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

          สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมลำดับที่ 1 – 85 เข้ารายงานตัวในวันที่ 21 มกราคม 2565 และเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 13

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้