รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย ประจำปี 2565 - 2566

Last updated: 28 ธ.ค. 2565  |  13455 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย ประจำปี 2565 - 2566

โครงการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน "สถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด" ประจำปี 2565 - 2566

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาดนั้น สมาคมได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทรัพย์สินที่ติดตั้งในสถานีส่ง และเสาส่งสัญญาณเสียง อุปกรณ์เครื่องส่ง อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของภายใน เครื่องจักรอุปกรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น โดยระยะเวลาการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามกรมธรรม์ มีกำหนด 1 ปี เริ่มวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. ทุกกรมธรรม์และเมื่อระยะเวลาเอาประกันสิ้นสุดลงสมาคมก็จะดำเนินการต่อระยะเวลาเอาประกันในปีถัดไปของทุกปี

การแจ้งเหตุในและนอกเวลาทำการ

 1. โทรศัพท์สายด่วน : 1736

วิธีการปฏิบัติเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น

 1. โทรแจ้งเหตุที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปทันที เมื่อเกิดเหตุ
 2. ส่งใบแจ้งการเกิดเหตุ พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆ มายังบริษัทฯ
 3. ภาพถ่ายความเสียหาย หรือภาพถ่ายที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. ใบเสนอราคาค่า / ประเมินราคาความเสียหาย, ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง) (ถ้ามี)
 5. ใบเสร็จรับเงิน, ใบอินวอยส์
 6. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
 7. สำเนารายงานบันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้าย

 1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 14016-114-190016153
 2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความผิดต่อบุคคลภายนอก เลขที่ 14013-114-190008345
 3. รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์

รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 158 แห่ง

 1. นายถวัลย์ วงษ์บุญธรรม 3269900001772
  รหัสสถานี 02521087 สถานีวิทยุเมืองนายก FM 105.25 MHz
  เลขที่ 57/5 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 2. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน 3209900335255
  รหัสสถานี 01520102 สถานีวิทยุท่าเรือพลี-ศรีนิคม FM 101.75 MHz
  เลขที่ 494/18-19 ญ. ซอยท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 3. นายบดินทร์ วิชิตะกุล 5309990040042
  รหัสสถานี : 05550005 สถานีวิทยุ Korat (Thailand) FM 95.00 MHz
  เลขที่ 216 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 4. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์ 3600700248829
  รหัสสถานี 13540058 สถานีวิทยุสร้อยทองเรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 6 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
 5. นางศิริวราพร สิริโพธิวงศ์ 3501000117618
  รหัสสถานี 12520052 สถานีวิทยุคนรักษ์ดิน FM 89.25 MHz
  เลขที่ 82/1 หมู่ที่ 10 ถนนฮอด-ดอยเต่า ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
 6. นางสมจิตร เฟื่องสกุล 3340101161702
  รหัสสถานี 04520361 สถานีวิทยุ Rain Radio FM 92.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 7. นางปวีณอร จิตอารี 3560300505329
  รหัสสถานี 14520216 สถานีวิทยุแดนพนา FM 105.50 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 9 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
 8. นางวาสนา วานิชบุตร 3100500424954
  รหัสสถานี 01520509 สถานีวิทยุสระแก้วสระขวัญเรดิโอ FM 97.00 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้แดง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
 9. นางเพิ่มพร สามเสน 3410400525799
  รหัสสถานี 06520121 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ก้าวหน้ากุมภวาปี FM 89.50 MHz
  เลขที่ 219/2 หมู่ที่ 1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
 10. นายสุวัจน์ สมวงษา 3301300573823
  รหัสสถานี 05520094 สถานีวิทยุประทายเรดิโอ FM 101.25 MHz
  เลขที่ 140 หมู่ที่ 16 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ ซอยเทศบาล 10 ถนนเจนจบทิศ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
 11. นายสุวัจน์ สมวงษา 3301300573823
  รหัสสถานี 05550011 สถานีวิทยุประทายเรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 214 หมู่ที่ 11 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
 12. นางนันทิยา วิสูตรานุกูล 3469900137150
  รหัสสถานี 04520524 สถานีวิทยุสงวนวงษ์ เรดิโอ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 86 หมู่ที่ 9 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
 13. นายธนา เทพาพิน 3430100235337
  รหัสสถานี 06520173 สถานีวิทยุคนบ่อหิน FM 88.50 MHz
  เลขที่ 193/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 14. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์ 3800600251010
  รหัสสถานี : 09520213 สถานีวิทยุวิภาวดีซิตี้เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 181/16 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
 15. นายพรชัย เอี่ยมโสภณ 3859900104703
  รหัสสถานี : 03520011 สถานีวิทยุระนองซิตี้เรดิโอ FM 92.50 MHz
  เลขที่ 9/2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
 16. นายเจริญ สงวนแก้ว 3190400034925
  รหัสสถานี : 02520172 สถานีวิทยุพระราม 2 เรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ซอยเอกชัย 86 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 17. นางอณัญญา พยัฆเษม 3130300616698
  รหัสสถานี 01520297 สถานีวิทยุพลาซ่า เรดิโอ FM 97.50 MHz
  เลขที่ 38/33 ถนนหัวน้ำตก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
 18. นางสาวเกษมศรี สุภาอินทร์ 3510600267911
  รหัสสถานี 12520328 สถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ FM 91.00 MHz
  เลขที่ 200/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120
 19. นายประเสริฐ หลานรอด 3810500018895
  รหัสสถานี 09520191 สถานีวิทยุพระแสง ซาวด์ เรดิโอ FM 88.75 MHz
  เลขที่ 468/1 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 20. นางสาวชวัลรดา ต้นแก้ว 3190300510814
  รหัสสถานี 02520929 สถานีวิทยุสระบุรีคันทรี เรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 174/186 ถนนพิชัย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 21. นางอนัญญา สวัสดิสาร 3920600805804
  รหัสสถานี 11520196 สถานีวิทยุสบายเรดิโอ FM 94.00 MHz
  เลขที่ 99/75 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 22. นายสุเวช หงษ์นิกร 3601100598625
  รหัสสถานี 13520032 สถานีวิทยุคนรักกัน FM 97.25 MHz
  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 23. นายเสริมพันธ์ คำเหลือ 1339900036391
  รหัสสถานี : 07540022 สถานีวิทยุคนรักถิ่น FM 105.75 MHz
  เลขที่ 204 หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
 24. นายเจษฎา คามพินิจ 3101400078729
  รหัสสถานี 12520116 สถานีวิทยุนักบุญขุนเขา FM 94.75 MHz
  เลขที่ 299 หมู่ที่ 12 ถนน 108 บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
 25. นายสามารถ ทองขาว 3760100611522
  รหัสสถานี 02521508 สถานีวิทยุบิ๊กเลิฟเอ็ฟเอ็ม FM 88.25 MHz
  เลขที่ 186/59 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 26. นายอุทัย ประทีป 3410200012194
  รหัสสถานี 06520030 สถานีวิทยุคนเมืองเพีย เรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
 27. นางสาวประภาพร สารีวงษ์ 3410102163848
  รหัสสถานี 06520039 สถานีวิทยุคลื่นพัฒนาท้องถิ่น FM 89.75 MHz
  เลขที่ 16/6 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

 28. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร 3450101178167
  รหัสสถานี 04520385 สถานีวิทยุคลื่นนี้สีชมพู FM 87.50 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 11 ซอยเจริญชัย 4 ถนนเจริญชัย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 29. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร 3450101178167
  รหัสสถานี 04520394 สถานีวิทยุเติมใจ เรดิโอ FM 103.25 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 11 ซอยเจริญชัย 4 ถนนเจริญชัย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 30. นายธนรัฐ สิทธิโน 3550400043190
  รหัสสถานี 14520352 สถานีวิทยุฅนแม่ลาว FM 106.75 MHz
  เลขที่ 290 หมู่บ้านป่าก่อดำ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 31. นางมยุรา หาญจิต 3540400118084
  รหัสสถานี 14520204 สถานีวิทยุเสียงปวงชน FM 97.75 MHz
  เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนนแพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 32. นางอนัญญา เสามี 3570400452987
  รหัสสถานี 02520834 สถานีวิทยุคลื่นคนพัฒนา FM 102.50 MHz
  เลขที่ 149/14 หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
 33. นายวัชรพงศ์ ขุมเพ็ชร 3100200526778
  รหัสสถานี 02520489 สถานีวิทยุฮอต เรดิโอ FM 96.25 MHz
  เลขที่ 77/321 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 34. นายนพดล คำเสมอ 3430100321730
  รหัสสถานี 06520249 สถานีวิทยุกองนางเรดิโอ FM 94.00 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 บ้านหงษ์ทอง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 42110

 35. นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ 3669700081965
  รหัสสถานี 13520532 สถานีวิทยุบางมูลนากเรดิโอ FM 100.50 MHz
  เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 3 ถนนบางมูลนาก-ตะพานหิน ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
 36. นายธนวัฒน์ มงคลไชยสิทธิ์ 1579900246319
  รหัสสถานี 14540112 สถานีวิทยุ Star Radio FM 105.75 MHz
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
 37. นางวนิดา ศรีสุข 3470101470492
  รหัสสถานี 06520316 สถานีวิทยุบ้านนาแกน้อย FM 98.25 MHz
  เลขที่ 479 หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 38. นายชายเวช พันดวง 1431000046847
  รหัสสถานี 06520112 สถานีวิทยุลุ่มน้ำงาว FM 105.25 MHz
  เลขที่ 215 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
 39. นางวีรญา จันทร์หนู 3630300277031
  รหัสสถานี 02520536 สถานีวิทยุปทุมธานี เรดิโอ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 27/1 หมู่บ้านสมประสงค์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
 40. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520149 สถานีวิทยุโอเค ลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง FM 90.00 MHz
  เลขที่ 74/240 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 41. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520124 สถานีวิทยุภูเก็ตเอฟเอ็มเรดิโออินทาวน์ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 62/3 ถนนกระ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 42. นายสุรพล วารี 3470600318428
  รหัสสถานี 06520352 สถานีวิทยุลำปลาหาง FM 97.00 MHz
  เลขที่ 182 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
 43. นายประจักษ์ เที่ยงตรงจิตร 3411300631032
  รหัสสถานี 04520038 สถานีวิทยุจั๊กจั่นเรดิโอ FM 104.50 MHz
  เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 44. นางณัฐวรา รัตนพันธุ์ 3930300033113
  รหัสสถานี 05520076 สถานีวิทยุคนหมื่นไวย FM 95.25 MHz
  เลขที่ 384 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 45. นายมานพ เพ็ชรวัฒนา 3102000784082
  รหัสสถานี 05540035 สถานีวิทยุจอหอเรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 101 หมู่ที่ 15 ซอยเดชวิกรม  ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30130
 46. นายสันติพงษ์ สังข์เทพ 1840100275126
  รหัสสถานี : 09520168 สถานีวิทยุแท่นแก้วซิตี้เรดิโอ FM 104.25 MHz
  เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 47. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ 3619900065971
  รหัสสถานี 13520176 สถานีวิทยุโมเดิลเอฟเอ็ม FM 96.50 MHz
  เลขที่ 1/36,37 ถนนเติบศิริ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 48. นางประสานสินธุ์ โมกมัน 3620101654153
  รหัสสถานี 13520228 สถานีวิทยุนาบ่อคำบ้านเรา FM 101.50 MHz
  เลขที่ 681 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 49. นายสมนึก นิลวัฒน์ 3620600346985
  รหัสสถานี 13520266 สถานีวิทยุดีเอฟเอ็มเรดิโอ FM 103.50 MHz
  เลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
 50. นายณัฎฐ์วัฒน์ สุนทรเอนกวิภาส 3650600501905
  รหัสสถานี 13520455 สถานีวิทยุณัฐเรดิโอ FM 103.75 MHz
  เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
 51. นายสมบูรณ์ จันทร 3539900160746
  รหัสสถานี 14520140 ท่าเสามีเดียเรดิโอ FM 102.00 MHz
  เลขที่ 180/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
 52. นายสมชาย อินทะนู 3410601323328
  รหัสสถานี 06520064 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ขวัญใจมหาชนคนม่วงคอนสาย FM 89.75 MHz
  เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
 53. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์ 3570100743277
  รหัสสถานี 14520350 สถานีวิทยุ เค ที คนดอยลาน FM 95.00 MHz
  เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 54. นายวรจิตร พิลารักษ์ 3430100477292
  รหัสสถานี 06520270 สถานีวิทยุไอทีซีหนองคาย FM 87.75 MHz
  เลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 55. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 01520064 สถานีวิทยุออลเอฟเอ็มมีเดีย FM 100.25 MHz
  เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 56. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 02520003 สถานีวิทยุออลเอฟเอ็ม FM 90.75 MHz
  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 57. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 02520414 สถานีวิทยุคนบางพูด ปากเกร็ดเรดิโอ FM 95.25 MHz
  เลขที่ 36/184 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 58. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 02521339 สถานีวิทยุ ok radio FM 107.75 MHz
  เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 59. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 02521470 สถานีวิทยุเลิฟเอฟเอ็ม FM 90.25 MHz
  เลขที่ 88/44 หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 60. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 06520055 สถานีวิทยุเซียงบัวเรดิโอ FM 95.25 MHz
  เลขที่ 159 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 61. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520629 สถานีวิทยุเอกลักษณ์ไทย FM 97.75 MHz
  เลขที่ 829/ข หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
 62. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520299 สถานีวิทยุสุขภาพดีเรดิโอ FM 103.75 MHz
  เลขที่ 4/43 ธนบุรีพลาซ่า แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 63. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520224 สถานีวิทยุแฟนเอฟเอ็มใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟน FM 106.25 MHz
  เลขที่ 71/28 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 64. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520279 สถานีวิทยุสบายดีเรดิโอ FM 90.25 MHz
  เลขที่ 1022/116 ซอยเจริญนคร 34/2 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 65. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02521253 สถานีวิทยุ Smile Radio FM 92.75 MHz
  เลขที่ 1801 หมู่ที่ 5 ถนนดอนเจดีย์-โคกหม้อ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
 66. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02521435 สถานีวิทยุอ้อมใหญ่นาซ่า FM 91.25 MHz
  เลขที่ 25/2 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 13 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
 67. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520504 สถานีวิทยุคนชานเมือง FM 96.25 MHz
  เลขที่ 109/6 หมู่ที่ 11 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
 68. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520403 สถานีวิทยุ LOVE เรดิโอ FM 101.25 MHz
  เลขที่ 46/150 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 69. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520009 สถานีวิทยุ Goodhealth Radio FM 97.75 MHz
  เลขที่ 44/119 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 70. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520143 สถานีวิทยุ TM.Radio FM 101.25 MHz
  เลขที่ 289 ตั้งฮั่วเส็ง ชั้น 8 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 71. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 01520260 สถานีวิทยุคนบ้านค่าย FM 92.25 MHz
  เลขที่ 67 หมู่ที่ 9 ซอยคลองเสือแรด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
 72. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520451 สถานีวิทยุบางใหญ่ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 66/40 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
 73. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520455 สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz
  เลขที่ 18/882 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 74. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520442 สถานีวิทยุไทรน้อย FM 94.25 MHz
  เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 75. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520447 สถานีวิทยุบางบัวทอง FM 96.25 MHz
  เลขที่ 183/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 76. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520446 สถานีวิทยุบางกรวย FM 98.25 MHz
  เลขที่ 78/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 77. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520468 สถานีวิทยุแฟมิลี่เรดิโอ FM 107.50 MHz
  เลขที่ 284/87 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 78. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 13520154 สถานีวิทยุคนอุทัยธานี FM 97.50 MHz
  เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 79. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 02520568 สถานีวิทยุเว็บเรดิโอ FM 89.75 MHz
  เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 80. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 02520510 สถานีวิทยุคนโอคลาเรดิโอ FM 88.25 MHz
  เลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 81. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 02520677 สถานีวิทยุสตาร์เอฟเอ็ม FM 95.75 MHz
  เลขที่ 59/4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 82. นายพอพันธ์ ทองศักดิ์ 3920600382181
  รหัสสถานี 11520154 สถานีวิทยุโอเคเรดิโอ FM 94.25 MHz
  เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
 83. นายพินิจ หลินมา 5930500008682
  รหัสสถานี 11520207 สถานีวิทยุลานข่อยเรดิโอ FM 91.00 MHz
  เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
 84. นายสมาน บุญยอ 33310000575685
  รหัสสถานี 02540066 สถานีวิทยุ LAMUN RADIO FM 88.75 MHz
  เลขที่ 17/2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 85. นายสมาน บุญยอ 33310000575685
  รหัสสถานี 02520050 สถานีวิทยุคนบางบอน FM 90.75 MHz
  เลขที่ 17/2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 86. นายสาคร สุพิมล 3471100176161
  รหัสสถานี 06520306 สถานีวิทยุท้องถิ่นชุมชนอากาศอำนวย FM 92.75 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
 87. นายศรุต ปิติปาละ 3579900185099
  รหัสสถานี 14540040 สถานีวิทยุมิตรภาพเรดิโอ FM 105.00 MHz
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 13 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
 88. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ 3550700210644
  รหัสสถานี : 13520090 สถานีวิทยุบลูสกายเรดิโอ FM 89.25 MHz
  เลขที่ 31/148 หมู่ที่ 21 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
 89. นายสมัย หาญศรีนาท 3411900521777
  รหัสสถานี 06520131 สถานีวิทยุสีหนาทเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 52 หมู่ที่ 4 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
 90. นางสาวกัญญ์ธัญลักษณ์ คล้ายน้อย 5610600020911
  รหัสสถานี 13520147 สถานีวิทยุคนตำบลหูช้าง FM 107.00 MHz
  เลขที่ 105 หมู่ที่ 6 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
 91. นางสาวสุพรรณีย์ นพรัตน์ 3800101725997
  รหัสสถานี 09520125 สถานีวิทยุสยามซิตี้เรดิโอ FM 96.00 MHz
  เลขที่ 22 ซอยทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์ (78) ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 92. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ 3461200065809
  รหัสสถานี 04520549 สถานีวิทยุหนองกุงศรี เรดิโอ FM 95.00 MHz
  เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
 93. นางภัทรภรณ์ บุญมี 3540400434105
  รหัสสถานี 14520173 สถานีวิทยุพระหลวงเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
 94. นายเกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ 5220300019652
  รหัสสถานี 04520096 สถานีวิทยุคนเมืองเก่า FM 87.75 MHz
   เลขที่ 335/10 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 95. นายทองสุก สารโพคา 3471201333033
  รหัสสถานี 04520295 สถานีวิทยุคนสามัคคี FM 105.00 MHz
   เลขที่ 30/1 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
 96. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย 3859900016138
  รหัสสถานี 03520007 สถานีวิทยุคลื่นมหาชน คนระนอง FM 95.25 MHz
  เลขที่ 387/5 หมู่ที่ 1 ซอย 15 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
 97. นางวัลภา จำปาจันทร์ 3300900223164
  รหัสสถานี 05520231 สถานีวิทยุวันดีชาแนล FM 102.25 MHz
  เลขที่ 143 หมู่ที่ 11 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชีมา 30220
 98. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง 3500200361783
  รหัสสถานี 06520292 สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง FM 92.00 MHz
  เลขที่ 210 หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 99. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 3550600051102
  รหัสสถานี 14540110 สถานีวิทยุเสียงลมเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 100. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 3550600051102
  รหัสสถานี 14540061 สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ FM 100.75 MHz
  เลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 101. นายประสิทธิ์ กองมงคล 3570400067641
  รหัสสถานี 02520878 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงเจเอสเรดิโอ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 176 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
 102. ร.ต.ต.สนม ภู่ระหงษ์ 3710100977349
  รหัสสถานี 05540071 สถานีวิทยุลำตะคอง สีคิ้ว FM 91.00 MHz
  เลขที่ 63/6 หมู่ที่ 5 ถนนน้ำเมา 6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
 103. นางชญาน์นันท์ บุตรสา 3190100052359
  รหัสสถานี 02520867 สถานีวิทยุกิ๊กสเตชั่น FM 103.75 MHz
  เลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 104. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง 3260100404874
  รหัสสถานี 02521077 สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz
  เลขที่ 76 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 105. นายสำรวล สุขสราญ 3101600669411
  รหัสสถานี 02521451 สถานีวิทยุชุมชนคนสวนหลวง FM 97.75 MHz
  เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 106. นางสาววรรณี แก้วแสนเมือง 5800400006778
  รหัสสถานี 02521461 สถานีวิทยุทีเรดิโอ FM 106.25 MHz
  เลขที่ 31 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 107. นายจำลอง คำหาญ 5720199019791
  รหัสสถานี 02521281 สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ FM 88.75 MHz
  เลขที่ 567 หมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
 108. นายจำลอง คำหาญ 5720199019791
  รหัสสถานี 02520276 สถานีวิทยุสตางค์เรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 41 ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แยก ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 109. นางอนงค์ ศุภภิญโญ 3570700342427
  รหัสสถานี 14520284 สถานีวิทยุสบายใจ เรดิโอ FM 89.00 MHz
  เลขที่ 460 หมู่ที่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
 110. นางผกามาศ โคตบุตร 3419900512228
  รหัสสถานี 06520004 สถานีวิทยุ DFM Radio FM 102.75 MHz
  เลขที่ 442/3 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 111. นายศิรวาณิชย์ คิดดี 3560600186521
  รหัสสถานี 14520275 สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่นอำเภอปง จังหวัดพะเยา FM 101.75 MHz
  เลขที่ 140 หมู่ที่ 14 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
 112. นางสาวพัณณ์วรา ทองเกิด 3309900143576
  รหัสสถานี 05520029 สถานีวิทยุคนโคราช FM 107.50 MHz
  เลขที่ 179/10 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 113. นายสมศักดิ์ อยู่นาน 3321000062882
  รหัสสถานี 07520122 สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 157 หมู่ที่ 12 ตำบลด่าน (ตลาดช่องจอมชายแดนไทย-กัมพูชา) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
 114. นางอรนุช ชาลี 5310600047219
  รหัสสถานี 05520369 สถานีวิทยุวัดโนนดินแดงใต้ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
 115. นางสาวพรพิมล บัวสด 3411400037116
  รหัสสถานี 04520005 สถานีวิทยุ เอส เอส พี เรดิโอ FM 87.75 MHz
  เลขที่ 85 หมู่ที่ 16 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 116. นายสรรค์ สามกองาม 3102001956499
  รหัสสถานี 04540060 สถานีวิทยุสบายดีเรดิโอ FM 99.50 MHz
  เลขที่ 344/1 หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
 117. นางสาวอุบล รัตนา 3660600301884
  รหัสสถานี 13520533 สถานีวิทยุพิจิตรเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 329 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
 118. นายไวรัลย์ธริน สรศาสตร์ 3102002787747
  รหัสสถานี 13520364 สถานีวิทยุคาบาโน่เรดิโอ FM 88.00 MHz
  เลขที่  หมู่ที่  ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
 119. นายไวรัลย์ธริน สรศาสตร์ 3102002787747
  รหัสสถานี 02521439 สถานีวิทยุเอเชียเรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่  หมู่ที่  ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 120. นายไวรัลย์ธริน สรศาสตร์ 3102002787747
  รหัสสถานี 02520202 สถานีวิทยุซิลเวอร์โกลด์เรดิโอ FM 88.25 MHz
  เลขที่ 8/9 ซอย 01 ถนนกาญจนาภิเษก 11/5 แขวงคันนายาว เขตคานนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 121. นายธนวัฒน์ นาสำแดง 3411200862636
  รหัสสถานี 13520346 สถานีวิทยุลุงจารย์ 888 เรดิโอ FM 98.75 MHz
  เลขที่ 315 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
 122. นายธนวัฒน์ นาสำแดง 3411200862636
  รหัสสถานี 01540010 สถานีวิทยุคนรักโคกสูง FM 100.75 MHz
  เลขที่ 168 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27180
 123. นายธนวัฒน์ นาสำแดง 3411200862636
  รหัสสถานี 13520467 สถานีวิทยุ HAPPY RADIO FM 99.00 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
 124. นายธนวัฒน์ นาสำแดง 3411200862636
  รหัสสถานี 13520635 สถานีวิทยุรุ่งทิวาเรดิโอ FM 93.75 MHz
  เลขที่ 8 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 37130
 125. นายธนวัฒน์ นาสำแดง 3411200862636
  รหัสสถานี 13540085 สถานีวิทยุคนรักสุขภาพชุมตาบง FM 93.50 MHz
  เลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 126. นายธนวัฒน์ นาสำแดง 3411200862636
  รหัสสถานี 05540094 สถานีวิทยุคนรักสุขภาพ FM 91.00 MHz
  เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
 127. นายเวียง ปัญญาอุด 3550400138034
  รหัสสถานี 14520255 สถานีวิทยุแฮปปี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
 128. นายวรเวช ศิริประเสริญศรี 3349800083059
  รหัสสถานี 04550001 สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมชุมชนดอกพยอม FM 90.00 MHz
  เลขที่ 144 หมู่ที่ 17 ตำบลแวงนาง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 129. นางจุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ 3669900014161
  รหัสสถานี 13520541 สถานีวิทยุชาละวันเรดิโอ FM 96.00 MHz
  เลขที่ 106/2 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชียนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
 130. นายสุนา สีแสนตอ 3411200998261
  รหัสสถานี 04540106 สถานีวิทยุฮักแพงแบ่งปัน (คนยางหลวงเรดิโอ) FM 105.75 MHz
  เลขที่ 135 หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
 131. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา 3550700261320
  รหัสสถานี 14540067 สถานีวิทยุคนฮักนาเหลือง FM 95.50 MHz
  เลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
 132. นางดวงจันทร์ วารีศรี 3401800017627
  รหัสสถานี 04520097 สถานีวิทยุคนเมืองชนบท FM 100.75 MHz
  เลขที่ 309 หมู่ที่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  40180
 133. นางดวงจันทร์ วารีศรี  3401800017627
  รหัสสถานี 04540117 สถานีวิทยุคนเมืองชนบท FM 102.50 MHz
  เลขที่ 54 หมู่ที่ 11 บ้านหนองกองแก้ว ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
 134. นายสมอาจ แย้มจะบก 3300600419764
  รหัสสถานี 05520117 สถานีวิทยุเสียงชนเสรี FM 106.00 MHz
  เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
 135. นายนิพนธ์ ค้าเจริญ 3120600679563
  รหัสสถานี 14540064 สถานีวิทยุนิพนธ์เรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 394 หมู่ที่ 7 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 136. นางสาววรนุช ใหม่ปิยะ 3240600051385
  รหัสสถานี 02521075 สถานีวิทยุท้องถิ่นบ้านา FM 88.75 MHz
  เลขที่ 143 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
 137. นายจรัส สุปัญญา 3501300697857
  รหัสสถานี 14520337 สถานีวิทยุคนรักเชียงแสน FM 96.00 MHz
  เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 138. นายเสน่ห์ บุญแก้ว 3410200216849
  รหัสสถานี 06520080 สถานีวิทยุบ้านผือเรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 76 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
 139. นายเซ็นต์ บินอารี 3660700287263
  รหัสสถานี 13520548 สถานีวิทยุไทยมุสลิมเรดิโอ FM 96.25 MHz
  เลขที่ 95/4 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

 140. นายเซ็นต์ บินอารี 3660700287263
  รหัสสถานี 13520506 สถานีวิทยุฮาซานะเรดิโอ FM 90.75 MHz
  เลขที่ 95/4 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 141. นางไกรศร หงษ์อนนท์ 3420900917955
  รหัสสถานี : 04520039 สถานีแมมมอทเรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศรีสังวาลย์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 142. นางไกรศร หงษ์อนนท์ 3420900917955
  รหัสสถานี 04520010 สถานีวิทยุนาวังเรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศรีสังวาลย์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 143. นางพัชมน จันทร์แสง 3100503730266
  รหัสสถานี 13520595 สถานีวิทยุชอนไพร เรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรบูรณ์-นายม ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 144. นายศุภกิจ จันกลาง 3250400400327
  รหัสสถานี 13520547 สถานีวิทยุคนหลวงพ่อเขียน FM 94.00 MHz
  เลขที่ 215 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
 145. นายศุภกิจ จันกลาง 3250400400327
  รหัสสถานี 13520509 สถานีวิทยุคนดงเจริญ FM 97.00 MHz
  เลขที่ 215 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
 146. นายธนกฤต ฤทธิจรจาก 3410800095503
  รหัสสถานี 06520024 สถานีวิทยุคนไชยวาน FM 93.25 MHz
  เลขที่ 61 หมู่ที่ 1 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290

 147. นายณรงค์ชัย นำเจริญสมสกุล 8430288009977
  รหัสสถานี 02520878 สถานีวิทยุโพนพิสัยเรดิโอ FM 107.00 MHz
  เลขที่ 201/4 หมู่ที่ 3 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
 148. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 3102400607021
  รหัสสถานี 07520218 สถานีวิทยุบ้านนาเรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 338 หมู่ที่ 3 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  33110
 149. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 3102400607021
  รหัสสถานี 01520386 สถานีวิทยุธุรกิจชุมชน (SME) FM 101.25 MHz
  เลขที่ 49/14 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
 150. นางสาวประภาพร รักษาทรัพย์ 3101600608501
  รหัสสถานี 02521357 สถานีวิทยุมวลชนสัมพันธ์ (BLUE STATION) FM 96.25 MHz
  เลขที่ 119/32 หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 151. นางสาวธัญรัตน์ เถาวัลย์ 1660300012970
  รหัสสถานี 13520514 สถานีวิทยุคนพิจิตร เอฟเอ็ม ราชรถ FM 98.00 MHz
  เลขที่ 2/391 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 660000
 152. นางพิศมัย สุขล้ำคณา 3480500663891
  รหัสสถานี 06520307 สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน  FM 98.00 MHz
  เลขที่ 193/3 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
 153. นางสาวชัญญา ศรีนวล 3800900215299
  รหัสสถานี 02521446 สถานีวิทยุ Radio Zapp FM 90.75 MHz
  เลขที่ 84/63 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 154. นายเพลิน บ่องเขาย้อย 3650100923495
  รหัสสถานี 01520121 สถานีวิทยุปาป้า เรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 155. นายชยุตพงศ์ เปียสวัสดิ์ 3100201286819
  รหัสสถานี 02520208 สถานีวิทยุสกายนิวส์เรดิโอ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 625/1 หมู่บ้านสินทวีการ์เด้น 3 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10250
 156. นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม 3939900106110
  รหัสสถานี 11520221 สถานีวิทยุประชาคมพัทลุง FM 93.25 MHz
  เลขที่ 105 หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
 157. นางฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์ 3430400138833
  รหัสสถานี 11540006 สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาส FM 96.75 MHz
  เลขที่ 74/70 หมู่ที่ 11 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
 158. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 01520254 สถานีวิทยุโขดหินเรดิโอ FM 105.50 MHz
  เลขที่ 2/292 อาคารระยองคอนโดเพล็กซ์ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 159. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 13520030 สถานีวิทยุคนบ้านมะเกลือ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 160. นางสาวพัชอร อุโฆษบวร 3102001493464
  รหัสสถานี 02520533 สถานีวิทยุเบสท์แบงค์คอกเรดิโอ FM 102.25 MHz
  เลขที่ 55/831 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 161. นายวิเชษฐ์ พุทธชาติ 3110401092830
  รหัสสถานี 02520223 สสถานีวิทยุเฟิร์ส เรดิโอ FM 105.75 MHz
  เลขที่ 570-571-1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้