อว.-กกต.ร่วมขับเคลื่อนพลเมืองเข้มแข็ง

Last updated: 3 พ.ย. 2564  |  3858 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อว.-กกต.ร่วมขับเคลื่อนพลเมืองเข้มแข็ง

อว.-กกต. ร่วมมือขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ ผ่านหลักสูตร “พลเมืองที่เข้มแข็ง” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำโดย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าพบและประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การประชุมครั้งนี้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ โดยการจัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างแกนนำพลเมืองคุณภาพเพื่อพัฒนานักศึกษาแกนนำในการเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 38 แห่ง และขยายผลให้กับนักเรียนในสถานศึกษาทั่วประเทศ  และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้นำเสนอภาพรวมของแนวทางและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ข้อกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการ รวมทั้งกรอบเนื้อหาหลักการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ การบูรณาการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ ตลอดทั้งการกำหนดวันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน

ทั้งนี้ การประสานงานระดับนโยบายระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีเป้าประสงค์ในการผลักดันหลักสูตรวิชา “พลเมืองที่เข้มแข็ง” เป็นวิชาศึกษาทั่วไป (General Education : GE) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง หรือบูรณาการกับรายวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆ  รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองคุณภาพ เช่น กิจกรรมค่ายอาสาประชาธิปไตย หรือจัดประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองแต่ละช่วงชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สภานักเรียน ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประธานสภานักศึกษา นักศึกษา เพื่อเป็นแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการสนับสนุนเชิงนโยบายและการดำเนินการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน มีการกำหนดเป็นนโยบายเพื่อดำเนินการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดทำคู่มือการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) วิชาพลเมืองคุณภาพ (Quality Citizen) และจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาหลักสูตรและการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมเป็นวิทยากรเครือข่ายของ สำนักงาน กกต. ดำเนินโครงการและกิจกรรม ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดทั้งสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น ช่วยสังเกตการณ์การเลือกตั้งร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ส่วนกรอบเนื้อหาหลักการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีดังนี้

  1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
  3. การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
  4. ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย
  5. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตย
  6. การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม
  7. การเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
  8. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีความเห็นร่วมกันว่านิสิตนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของประเทศชาติที่ควรเร่งรัดให้มีการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและสู่การผลักดันเป็นวาระแห่งชาติต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้