รายการเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย สนับสนุนโดยกองทุน ป.ป.ช.

Last updated: 17 ก.ย. 2564  |  1170 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย สนับสนุนโดยกองทุน ป.ป.ช.

โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต “รายการวิทยุเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย” สนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดรายการล่วงหน้าได้แล้ววันนี้

 1. ตอนที่ 1 การส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง “Together Against Corruption” | พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง​ชาติ
 2. ตอนที่ 2 สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยและการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. | นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง​ชาติ
 3. ตอนที่ 3 มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ “รวมพลังปราบทุจริตเป็นภารกิจไทยทั้งชาติ” | นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 4. ตอนที่ 4 ผู้บังคับบัญชาปล่อยให้โกงคือการโกง | นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 5. ตอนที่ 5 สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยและการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. | พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะ​กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 6. ตอนที่ 6 การขับเคลื่อนมาตรการและบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. | พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะ​กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 7. ตอนที่ 7 แนวทางรณรงค์และสร้างการรับรู้การทุจริตให้แก่ประชาชน | นายสุทนต์ กล้าการขาย กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปท.) สำนักงาน ป.ป.ท. | กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ​หน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปช.) สำนักงาน ป.ป.ช.
 8. ตอนที่ 8 นวัตกรรมการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตสำหรับประชาชน | นายทศพร รัตนมาศทิพย์ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปท.) สำนักงาน ป.ป.ท.
 9. ตอนที่ 9 การสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต | นายประชา เตรัตน์ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปท.) สำนักงาน ป.ป.ท.
 10. ตอนที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต | นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปท.) สำนักงาน ป.ป.ท.
 11. ตอนที่ 11 เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเบียดบังทรัพย์ไปเป็นของตนโดยทุจริต แม้เพียง 3 วันก็มีโทษไล่ออกจากราชการ | ยักยอก เบียดบัง ซึ่งทรัพย์สินของราชการ | ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการ​ทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.
 12. ตอนที่ 12 เงินกองทุนของรัฐต้องทำตามระเบียบการเบิกจ่าย หากนำไปใช้ส่วนตัวถือว่าทุจริต ทำผิดต้องติดคุก | ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ | ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการ​ทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.
 13. ตอนที่ 13 มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินไม่ยับยั้งชั่งใจ เอาเงินไปใช้ สุดท้ายเจอคุก | นายทองสุข ณ พล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4
 14. ตอนที่ 14 ทุจริตงบขุดเจาะน้ำบาดาล | นายทองสุข ณ พล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4
 15. ตอนที่ 15 มหากาพย์กลโกงคลองด่าน | นางศิริรัตน์ วสุวัต อนุกรรมการกลั่นกรองไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช.
 16. ตอนที่ 16 คดีทุจริตโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ตัวอย่างน่ายกย่องของชุมชนเข้มแข็ง | นางศิริรัตน์ วสุวัต อนุกรรมการกลั่นกรองไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช.
 17. ตอนที่ 17 เปิดแฟ้มคดีทุจริตบทเรียนราคาแพงของคนไทย | ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 18. ตอนที่ 18 ผลประโยชน์ทับซ้อนและร่ำรวยผิดปกติ | ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 19. ตอนที่ 19 TaC Team รวมพลังลดการทุจริต "กลโกงถนนหินคลุก" | นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปท.) สำนักงาน ป.ป.ท.
 20. ตอนที่ 20 คนโกงใช้ช่องว่างกฎหมายและนโยบายรัฐในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง | นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (กรรมการ สปท. ปปท.) สำนักงาน ป.ป.ท.
 21. ตอนที่ 21 ผู้ใหญ่บ้านรับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จก็ผิดฐานทุจริตได้ | พันตำรวจโททนง เพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3
 22. ตอนที่ 22 รับสินบน! เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดี | พันตำรวจโททนง เพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3
 23. ตอนที่ 23 จดหมายไม่ถึงปลายทาง หน่วยงานเสียหาย ประชาชนเดือดร้อน ผู้กระทำมีโทษทางอาญา | นายสาริศ บรรเทิง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท.
 24. ตอนที่ 24 แสดงตนให้คนอื่นเชื่อว่ามีหน้าที่ และกระทำการทุจริต | นายสาริศ บรรเทิง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท.
 25. ตอนที่ 25 โกงเงินคนพิการ! ทุจริตเบียดบังทรัพย์และผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชน | นายธรรมโรจน์ เงาฉาย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองบริหารคดี สำนักงาน ป.ป.ท.
 26. ตอนที่ 26 มาช่วยกันเพิ่มแมวให้มากขึ้น เพื่อช่วยกันจับหนู ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยต้านทุจริต | นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 27. ตอนที่ 27 "วัคซีนต้านทุจริต" รู้จัก ป.ป.ท. ยอมรับ ป.ป.ท. ใช้ ป.ป.ท. | นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 28. ตอนที่ 28 มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ | นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง​ชาติ
 29. ตอนที่ 29 สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง New normal | นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง​ชาติ
 30. ตอนที่ 30 ผู้บังคับบัญชาปล่อยให้ทุจริต ต้องร่วมรับผิดตามกฎหมาย | นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท.
 31. ตอนที่ 31 ผลประโยชน์ทับซ้อน คดีทุจริตใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว | นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท.
 32. ตอนที่ 32 นายช่างโยธา อบต.ทุจริตโครงการสาธารณะประโยชน์ของชุมชน | นางจิรัญญา ชูจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1
 33. ตอนที่ 33 “ศาลคดีทุจริต” จำคุกอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ทุจริตออกโฉนดที่ดินบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ รวม 165 ปี | นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 สำนักงาน ป.ป.ท.
 34. ตอนที่ 34 กลโกงคดีทุจริตการออกเอกสารสิทธิที่ดิน | นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 สำนักงาน ป.ป.ท.
 35. ตอนที่ 35 โกงเงินหลวง เจ้าหน้าที่การเงินปลอมลายเซ็นสั่งจ่ายเช็ค 2 ล้าน จำคุก 47 ปี 5 เดือน | นายธนวัฒน์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงาน ป.ป.ท.
 36. ตอนที่ 36 คดีทุจริตสวมบัตรประชาชน ผิดวินัยร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการ | นายธนวัฒน์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงาน ป.ป.ท.
 37. ตอนที่ 37 ภาคประชาชนเฝ้าระวัง-ป้องกันทุจริต พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน | นางสาวปภรดา เขียวประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 
 38. ตอนที่ 38 อย่าหาทำ! เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือผู้กระทำความผิด | นางสาวปภรดา เขียวประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 
 39. ตอนที่ 39 องค์กรเพื่อเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 40. ตอนที่ 40 จิตวิญญาณการต่อต้านคอร์รัปชัน | ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 41. ตอนที่ 41 วิถีสื่อ ต่อการนำเสนอเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต | นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา
 42. ตอนที่ 42 วิถีสื่อ สร้างเครือข่ายประชาสังคมที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต | นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา
 43. ตอนที่ 43 วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง | นายบุญสม พิมพ์หนู กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. (กรรมการ สปท. ปปท.) 
 44. ตอนที่ 44 เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม สำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา | นายบุญสม พิมพ์หนู กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. (กรรมการ สปท. ปปท.)
 45. ตอนที่ 45 ย้อนรอยคดีคอร์รัปชันสะท้านเมือง | นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 สำนักงาน ป.ป.ท.
 46. ตอนที่ 46 โกงให้ถูกกฎหมาย จับให้ได้ไล่ให้ทัน ทุจริตเชิงนโยบาย | นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 สำนักงาน ป.ป.ท.
 47. ตอนที่ 47 มหากาพย์คดีค้ามนุษย์โรฮีนจา เงินบาปแลกอิสรภาพชาวโรฮีนจา | นายณัฐพงศ์ ศรีนาค นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท.
 48. ตอนที่ 48 คราบน้ำตาจาก (ศพ) อาจารย์ใหญ่ | นายณัฐพงศ์ ศรีนาค นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท.
 49. ตอนที่ 49 เปิดกลโกงการทุจริตซื้อขายที่ดิน | พันตำรวจโท เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7
 50. ตอนที่ 50 ทุจริตอนุญาตแรงงานต่างด้าวอยู่ในไทย | พันตำรวจโท เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7
 51. ตอนที่ 51 'ครู' เบียดบังทรัพย์ของราชการ 34 ครั้ง จำคุก 170 ปี | นายณัฐพงศ์ ศรีนาค นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท.
 52. ตอนที่ 52 เปิดโปงขบวนการเรียกเก็บ 'เงินใต้โต๊ะ' เอาเปรียบประชาชน | นายณัฐพงศ์ ศรีนาค นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท.
 53. ตอนที่ 53 แป๊ะเจี๊ยะส่งผลให้เกิดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา คือคนรวยได้เปรียบกว่าคนจน | นางดวงกมล เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี
 54. ตอนที่ 54 สถานการณ์การทุจริตในจังหวัดนนทบุรีและกรณีศึกษาคดีทุจริต | นางดวงกมล เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี
 55. ตอนที่ 55 การทุจริตในสังคมไทยและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ค่ายผู้นำเยาวชน ภาคที่ 1 | นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 56. ตอนที่ 56 การทุจริตในสังคมไทยและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ค่ายผู้นำเยาวชน ภาคที่ 2 | นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 57. ตอนที่ 57 ภาคประชาสังคมเข้มแข็งการทุจริตจะลดลงและกรณีศึกษาคดีทุจริต | นายชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 
 58. ตอนที่ 58 ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า | นายชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5
 59. ตอนที่ 59 สินบนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง | พันจ่าอากาศเอก ชัยพัฒน์ วังศิลาบัตร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2
 60. ตอนที่ 60 ทุจริตอนุญาตก่อสร้าง ผลประโยชน์ทับซ้อน | พันจ่าอากาศเอก ชัยพัฒน์ วังศิลาบัตร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2
 61. ตอนที่ 61 ทุจริตจัดโครงการและเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ โทษถึงจำคุกและปรับ | นายณัฐพงศ์ ศรีนาค นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท.
 62. ตอนที่ 62 โกงเงินประกันคุณภาพทางวิชาการ เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย | นายณัฐพงศ์ ศรีนาค นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท.

ดาวน์โหลดสปอตวิทยุหลวงตาหรรษากับเด็กชายกล้าหาญ ได้แล้ววันนี้

 1. ตอนที่ 1 ทำไมเฉย เฉยทำไม
 2. ตอนที่ 2 เริ่มต้นที่ตัวเรา
 3. ตอนที่ 3 โกงมาแต่โบราณกาล
 4. ตอนที่ 4 คนดี ต้องชื่นชม
 5. ตอนที่ 5 ถนนโลกพระจันทร์
 6. ตอนที่ 6 สนามเด็กเล่น
 7. ตอนที่ 7 เงินทอนวัด
 8. ตอนที่ 8 โกงสอบยุคไฮเทค
 9. ตอนที่ 9 สนามกีฬาหรือสนามหญ้า
 10. ตอนที่ 10 โตไป ไม่โกง
 11. ตอนที่ 11 ทุจริตสามแสนล้าน
 12. ตอนที่ 12 คนละไม้ คนละมือ

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ผู้สนับสนุนโครงการฯ

กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้