รายการเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย สนับสนุนโดยกองทุน ป.ป.ช.

Last updated: 28 ส.ค. 2564  |  25343 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย สนับสนุนโดยกองทุน ป.ป.ช.

โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต “รายการวิทยุเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย” สนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2564

        รายการวิทยุเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการเผยแพร่คดีทุจริต จะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการทุจริตที่เคยเกิดขึ้น เมื่อประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนการทุจริตและพบเห็นการทุจริตแล้วก็จะช่วยในการแจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ ป.ป.ช. จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รับทราบถึงบทลงโทษหรือผลที่จะได้รับ อันจะทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำการทุจริต

        การให้ความรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกลไกภาคประชาชนเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากภาคประชาชนสามารถสอดส่องดูแลปัญหาการทุจริตได้ทั่วถึงกว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงสร้างใหญ่ การดำเนินการตามขั้นตอนที่เชื่องช้าและถูกแทรกแซงได้ง่าย ซึ่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่ให้ความสนใจและยังไม่ตระหนักต่อปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำ จึงปล่อยให้การทุจริตดำเนินไปอย่างไร้การตรวจสอบทางสังคม อีกทั้งคนทุจริตยังถูกยกย่องจากคนในสังคมอีกด้วย เนื่องจากผู้กระทำทุจริตดังกล่าวจะมีทั้งเงินและอำนาจ การตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบการทุจริตแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น การขับเคลื่อนภาคประชาชนจึงเป็นพลังสำคัญในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลการทำงานของภาครัฐ ทั้งนี้ หน่วยงานที่สำคัญด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต จึงมีหน้าที่สำคัญในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ประชาชนเมื่อประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็จะทำให้การทุจริตคอร์รัปชันได้ยากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีประชาชนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นการสร้างวัฒนธรรมความสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ทำให้ผู้กระทำผิดเกิดความละอายที่จะกระทำการทูจริต และหากกระทำการทุจริตก็จะถูกกดดัน จนไม่สามารถมีที่ยืนในสังคมได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายการวิทยุเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย นี้จะเป็นประโยชนต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถสร้างเครือข่ายการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป


สถานีวิทยุกระจายเสียง ประเภทธุรกิจ เครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด เชื่อมโยงสัญญานถ่ายทอดเสียง http://radio1.chorsaard.net:9999 ทุกวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 19.30 - 20.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด จำนวน 421 สถานี

01 กรุงเทพมหานคร

 1. สถานีวิทยุไมตรีจิต FM 99.25 MHz
 2. สถานีวิทยุคลื่นคนรักเสียงเพลง FM 93.75 MHz
 3. สถานีวิทยุซิลเวอร์โกลด์เรดิโอ FM 88.25 MHz
 4. สถานีวิทยุแฟนเอฟเอ็ม FM 106.25 MHz
 5. สถานีวิทยุชุมชนธนบุรีบางพลัด FM 101.25 MHz
 6. สถานีวิทยุอ้อมใหญ่นาซ่าเรดิโอ FM 91.25 MHz
 7. สถานีวิทยุสุขภาพดีเรดิโอ FM 103.75 MHz
 8. สถานีวิทยุสบายดีเรดิโอ FM 90.25 MHz
 9. สถานีวิทยุซีเอสเอสเรดิโอ FM 96.75 MHz
 10. สถานีวิทยุซีเอสเอสเรดิโอ FM 94.25 MHz
 11. สถานีวิทยุสตางค์เรดิโอ FM 94.75 MHz
 12. สถานีวิทยุมันนี่โกรวท์เรดิโอ FM 98.25 MHz
 13. สถานีวิทยุแซบเรดิโอ FM 100.75 MHz
 14. สถานีวิทยุ LAMUN RADIO FM 88.75 MHz
 15. สถานีวิทยุคนบางบอน FM 90.75 MHz

02 จังหวัดนนทบุรี

 1. สถานีวิทยุบางใหญ่ FM 93.25 MHz
 2. สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz
 3. สถานีวิทยุไทรน้อย FM 94.25 MHz
 4. สถานีวิทยุบางบัวทอง FM 96.25 MHz
 5. สถานีวิทยุเมืองนนทบุรี FM 97.25 MHz
 6. สถานีวิทยุนนทบุรีสัมพันธ์ FM 97.75 MHz
 7. สถานีวิทยุบางกรวย FM 98.25 MHz
 8. สถานีวิทยุแฟมิลี่เรดิโอ FM 107.50 MHz
 9. สถานีวิทยุซอร์ฟเรดิโอ FM 90.25 MHz
 10. สถานีวิทยุคนบางพูดปากเกร็ดเรดิโอ FM 95.25 MHz
 11. สถานีวิทยุเลิฟเรดิโอ FM 101.25 MHz
 12. สถานีวิทยุสาระดีเรดิโอ FM 93.25 MHz
 13. สถานีวิทยุทีสตาร์เรดิโอ FM 99.75 MHz
 14. สถานีวิทยุบางบัวทองซิตี้เรดิโอ FM 95.75 MHz

03 จังหวัดปทุมธานี

 1. สถานีวิทยุเว็บเรดิโอ FM 89.75 MHz
 2. สถานีวิทยุพีซเรดิโอ FM 91.25 MHz
 3. สถานีวิทยุนวนคร อีซี่เวฟเรดิโอ FM 94.75 MHz
 4. สถานีวิทยุคนชานเมือง FM 96.75 MHz
 5. สถานีวิทยุ Good Health Radio FM 97.75 MHz
 6. สถานีวิทยุชาวรังสิต FM 107.75 MHz

04 จังหวัดสมุทรปราการ

 1. สถานีวิทยุคนบางบ่อ FM 101.25 MHz
 2. สถานีวิทยุ Cityradio FM 107.50 MHz
 3. สถานีวิทยุลำชีเรดิโอ FM 92.75 MHz

05 จังหวัดจันทบุรี

 1. สถานีวิทยุเฟิร์สเรดิโอ FM 99.00 MHz
 2. สถานีวิทยุคนต้นน้ำเรดิโอ FM 96.50 MHz
 3. สถานีวิทยุคนแหลมสิงห์ FM 102.50 MHz
 4. สถานีวิทยุพลับพลาสัมพันธ์ FM 98.25 MHz

06 จังหวัดตราด

 1. สถานีวิทยุฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม FM 105.00 MHz

07 จังหวัดระยอง

 1. สถานีวิทยุพลาซ่าเรดิโอ FM 97.50 MHz
 2. สถานีวิทยุคนบ้านค่าย FM 92.25 MHz
 3. สถานีวิทยุแอทระยองเรดิโอ FM 99.25 MHz
 4. สถานีวิทยุบ้านเพเรดิโอ FM 101.50 MHz
 5. สถานีวิทยุวังจันทร์สัมพันธ์ FM 101.25 MHz

08 จังหวัดชลบุรี

 1. สถานีวิทยุท่าเรือพลี-ศรีนิคม FM 101.75 MHz
 2. สถานีวิทยุ Boomstation FM 107.25 MHz
 3. สถานีวิทยุปาป้า เรดิโอ FM 101.00 MHz

09 จังหวัดสุพรรณบุรี

 1. สถานีวิทยุศูนย์โอทอปสุพรรณบุรี FM 106.00 MHz
 2. สถานีวิทยุ Smile Radio FM 92.75 MHz
 3. สถานีวิทยุท่าจีน FM 107.25 MHz
 4. สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ FM 88.75 MHz
 5. สถานีวิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง FM 104.75 MHz
 6. สถานีวิทยุเอ็นเคเรดิโอ FM 90.50 MHz
 7. สถานีวิทยุเซิร์ทเรดิโอ FM 100.25 MHz
 8. สถานีวิทยุ Seven Love Day FM 101.75 MHz

10 จังหวัดกาญจนบุรี

 1. สถานีวิทยุสื่อมวลชนอำเภอท่าม่วง FM 105.75 MHz
 2. สถานีวิทยุประดู่แก้วเรดิโอ FM 93.25 MHz
 3. สถานีวิทยุสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี FM 98.25 MHz
 4. สถานีวิทยุ F.M.ท่ามะกา FM 107.75 MHz
 5. สถานีวิทยุสไมล์เอฟเอ็ม วิทยุยิ้มได้ FM 91.50 MHz
 6. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยเฟรนเรดิโอ FM 103.75 MHz
 7. สถานีวิทยุคนบ่อพลอย FM 96.50 MHz

11 จังหวัดสิงห์บุรี

 1. สถานีวิทยุอินทร์บุรี​เรดิโอ​ FM 103.00 MHz

12 จังหวัดชัยนาท

 1. สถานีวิทยุชัยนาทเรดิโอ FM 99.25 MHz
 2. สถานีวิทยุสัมพันธ์ซันเรดิโอ FM 106.50 MHz
 3. สถานีวิทยุไฟว์สตาร์เว็ปเรดิโอ FM 94.75 MHz
 4. สถานีวิทยุบ้านเชี่ยนเรดิโอ FM 107.75 MHz
 5. สถานีวิทยุบูมเรดิโอ FM 93.00 MHz
 6. สถานีวิทยุบ้านทุ่งเนินขาม FM 88.25 MHz

13 จังหวัดปราจีนบุรี

 1. สถานีวิทยุเอฟเอ็ม​เรดิโอ​ FM 97.75 MHz
 2. สถานีวิทยุซิตี้​เรดิโอ​ FM 97.25 MHz
 3. สถานีวิทยุคนรักถิ่นปราจีนบุรี​ FM 87.75 MHz

14 จังหวัดฉะเชิงเทรา

 1. สถานีวิทยุเจริญ​รุ่งเรือง​เรดิโอ​ FM 93.25 MHz
 2. สถานีวิทยุหนองคอกเรดิโอ FM 90.00 MHz
 3. สถานีวิทยุแปดริ้ว Today เรดิโอ FM 94.25 MHz

15 จังหวัดสระแก้ว

 1. สถานีวิทยุจันทนะสุคนธ์ FM 94.50 MHz
 2. สถานีวิทยุสระแก้ว สระขวัญ เรดิโอ FM 97.00 MHz

16 จังหวัดนครนายก

 1. สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz

17 จังหวัดอ่างทอง

 1. สถานีวิทยุคลื่นเอกลักษณ์ไทย FM 97.75 MHz

18 จังหวัดสระบุรี

 1. สถานีวิทยุวีพีเคเรดิโอ FM 95.75 MHz
 2. สถานีวิทยุพิทักษ์บ้านหมอ FM 99.75 MHz
 3. สถานีวิทยุแก่งคอยเรดิโอ FM 90.50 MHz
 4. สถานีวิทยุคนรักมวกเหล็ก FM 101.25 MHz
 5. สถานีวิทยุคนมวกเหล็ก FM 99.25 MHz
 6. สถานีวิทยุกิ๊กสเตชั่น FM 103.75 MHz
 7. สถานีวิทยุสระบุรีคันทรีเรดิโอ FM 91.75 MHz

19 จังหวัดอยุธยา

 1. สถานีวิทยุสตาร์เอฟเอ็ม FM 95.75 MHz
 2. สถานีวิทยุอโยธยา สเตชั่น FM 100.25 MHz
 3. สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ FM 97.75 MHz
 4. สถานีวิทยุชมดาวเรดิโอ FM 96.75 MHz
 5. สถานีวิทยุคนภาชี FM 107.25 MHz

20 จังหวัดลพบุรี

 1. สถานีวิทยุ STARWAVE FM 91.50 MHz

21 จังหวัดราชบุรี

 1. สถานีวิทยุสามบีเรดิโอ FM 103.75 MHz

22 จังหวัดนครปฐม

 1. สถานีวิทยุคลื่นมวลชนสัมพันธ์ FM 96.25 MHz
 2. สถานีวิทยุโอเคเรดิโอ FM 107.75 MHz
 3. สถานีวิทยุเอเชียเรดิโอ FM 104.75 MHz

23 จังหวัดเพชรบุรี

 1. สถานีวิทยุบิ๊กเลิฟเอฟเอ็ม FM 88.25 MHz
 2. สถานีวิทยุเน็กซ์สเตชั่น FM 97.50 MHz
 3. สถานีวิทยุทรัพย์สิน FM 91.50 MHz
 4. สถานีวิทยุดวงกมล สามพระยา FM 106.25 MHz

24 จังหวัดสมุทรสาคร

 1. สถานีวิทยุเรดิโอแซ่บ FM 90.75 MHz
 2. สถานีวิทยุชุมชนคน​สวนหลวง FM 97.75 MHz
 3. สถานีวิทยุดีเรดิโอเอฟเอ็ม FM 98.75 MHz
 4. สถานีวิทยุฮอตเรดิโอ FM 96.25 MHz

25 จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. สถานีวิทยุคนรักแม่กลอง FM 99.75 MHz

26 จังหวัดขอนแก่น

 1. สถานีวิทยุคนเมืองเก่า FM 87.75 MHz
 2. สถานีวิทยุมิตรภาพเรดิโอ FM 100.00 MHz
 3. สถานีวิทยุคนเมืองชนบท FM 100.75 MHz
 4. สถานีวิทยุมิตรภาพลำน้ำพอง FM 101.00 MHz
 5. สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง FM 100.75 MHz
 6. สถานีวิทยุคนชาวเขื่อน FM 89.25 MHz
 7. สถานีวิทยุคนเวียงคำวีเคเรดิโอ FM 102.00 MHz
 8. สถานีวิทยุมิตรภาพเรดิโอ FM 107.50 MHz
 9. สถานีวิทยุมิตรภาพสัมพันธ์ FM 91.25 MHz
 10. สถานีวิทยุตำบลโนนทอง FM 101.75 MHz
 11. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยหนองโก FM 93.25 MHz
 12. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยหนองโก FM 102.75 MHz
 13. สถานีวิทยุเมืองหมอแคนแก่นนคร FM 106.25 MHz
 14. สถานีวิทยุสวิทเรดิโอ FM 91.25 MHz
 15. สถานีวิทยุโคกนครเรดิโอ FM 106.00 MHz

27 จังหวัดมหาสารคาม

 1. สถานีวิทยุห้วยค้อ FM 103.25 MHz
 2. สถานีวิทยุคลื่นนี้สีชมพู FM 87.50 MHz
 3. สถานีวิทยุเติมใจเรดิโอ FM 103.25 MHz
 4. สถานีวิทยุศรีประเสริฐเรดิโอ FM 100.00 MHz
 5. สถานีวิทยุเรนเรดิโอ FM 92.75 MHz
 6. สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมชุมชนดอกพยอม FM 90.00 MHz
 7. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยวาปีปทุม FM 92.75 MHz

28 จังหวัดกาฬสินธ์

 1. สถานีวิทยุสงวนวงษ์เรดิโอ FM 102.50 MHz
 2. สถานีวิทยุหนองกุงศรีเรดิโอ FM 95.00 MHz
 3. สถานีวิทยุแสงทองเรดิโอ FM 101.50 MHz
 4. สถานีวิทยุคนบ้านเฮา FM 102.00 MHz

29 จังหวัดร้อยเอ็ด

 1. สถานีวิทยุบ้านสันติสุข FM 92.50 MHz
 2. สถานีวิทยุโพธิ์ทองเรดิโอ FM 102.75 MHz
 3. สถานีวิทยุบูมเรดิโอเน็ทเวิร์ค FM 97.50 MHz
 4. สถานีวิทยุทุ่งพลับพลา FM 96.25 MHz

30 จังหวัดอุบลราชธานี

 1. สถานีวิทยุแผ่นดินทองเรดิโอ FM 96.00 MHz
 2. สถานีวิทยุคำสมบูรณ์ FM 99.00 MHz

31 จังหวัดศรีสะเกษ

 1. สถานีวิทยุบ้านนาเรดิโอ FM 93.25 MHz
 2. สถานีวิทยุแซดเอฟเอ็ม FM 96.50 MHz
 3. สถานีวิทยุคลื่นศรีหลักเมือง FM 105.00 MHz
 4. สถานีวิทยุกินรีเรดิโอ FM 92.50 MHz
 5. สถานีวิทยุคนบักดอง FM 94.50 MHz
 6. สถานีวิทยุวีอาร์สปอตเรดิโอ FM 104.50 MHz

32 จังหวัดสุรินทร์

 1. สถานีวิทยุเชิร์ชเรดิโอ FM 94.50 MHz
 2. สถานีวิทยุเช็คพ้อยท์ มิวสิค สเตชั่น FM 97.00 MHz
 3. สถานีวิทยุสตาร์ โฮมเวฟ FM 91.75 MHz
 4. สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 102.50 MHz

33 จังหวัดอำนาจเจริญ

 1. สถานีวิทยุบุ่งเรดิโอ FM 90.75 MHz
 2. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอำนาจเจริญ FM 96.75 MHz

34 จังหวัดยโสธร

 1. สถานีวิทยุบ้านเฮา​เรดิโอ​ FM 106.25 MHz
 2. สถานีวิทยุท้องถิ่นฟ้าหยาดยโสธร FM 89.25 MHz
 3. สถานีวิทยุคนรักบ้านเกิดโคกสะอาด FM 106.75 MHz

35 จังหวัดนครราชสีมา

 1. สถานีวิทยุคนเมืองพิมาย FM 103.75 MHz
 2. สถานีวิทยุคนหรรษา FM 101.50 MHz
 3. สถานีวิทยุ Korat thailand FM 95.00 MHz
 4. สถานีวิทยุ Tp FM 92.50 MHz
 5. สถานีวิทยุอิสานเรดิโอ FM 96.50 MHz
 6. สถานีวิทยุเมืองพิมายเรดิโอสเตชั่น FM 103.00 MHz
 7. สถานีวิทยุสหกรณ์ชุมพวง FM 104.25 MHz
 8. สถานีวิทยุคนหมื่นไวย FM 95.25 MHz
 9. สถานีวิทยุวันดีชาแนล FM 102.25 MHz
 10. สถานีวิทยุดีดีเรดิโอ (คนสีคิ้ว) FM 103.00 MHz
 11. สถานีวิทยุเสียงชนเสรี FM 106.00 MHz
 12. สถานีวิทยุคนลำตะคองสีคิ้ว FM 91.00 MHz
 13. สถานีวิทยุสี่เหลี่ยมเรดิโอ FM 91.25 MHz
 14. สถานีวิทยุโนนไทย FM 99.25 MHz
 15. สถานีวิทยุฮอตชาร์แนล FM 92.75 MHz
 16. สถานีวิทยุคนด่านขุนทด FM 88.50 MHz
 17. สถานีวิทยุคนโคราช FM 107.50 MHz
 18. สถานีวิทยุแกรนด์เรดิโอ FM 95.50 MHz
 19. สถานีวิทยุเพื่อนเกษตรกร FM 102.25 MHz

36 จังหวัดบุรีรัมย์

 1. สถานีวิทยุ Home wave FM 101.00 MHz
 2. สถานีวิทยุโฮมเวฟ FM 90.75 MHz
 3. สถานีวิทยุคนรักถิ่น FM 103.50 MHz
 4. สถานีวิทยุวัดโนนดินแดงใต้ FM 91.75 MHz
 5. สถานีวิทยุบ้านใหม่เรดิโอ FM 90.00 MHz
 6. สถานีวิทยุนิวสเตชั่น FM 95.50 MHz
 7. สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ FM 92.50 MHz

37 จังหวัดชัยภูมิ

 1. สถานีวิทยุลูกทุ่งไทบำเหน็จ FM 88.00 MHz
 2. สถานีวิทยุมูลนิธิพระฤทธิฦๅชัย FM 97.25 MHz
 3. สถานีวิทยุคนใจใส FM 105.00 MHz
 4. สถานีวิทยุคนเนินสง่า FM 98.50 MHz
 5. สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติ FM 95.75 MHz
 6. สถานีวิทยุคนรักสุขภาพ FM 91.00 MHz

38 จังหวัดอุดรธานี

 1. สถานีวิทยุวัฒนธรรมอิสาน FM 98.25 MHz
 2. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยก้าวหน้ากุมภวาปี FM 89.50 MHz
 3. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยขวัญใจมหาชนคนม่วงคอนสาย FM 89.75 MHz
 4. สถานีวิทยุเซียงบัวเรดิโอ FM 95.25 MHz
 5. สถานีวิทยุคลื่นพัฒนาท้องถิ่น FM 89.75 MHz
 6. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุง FM 98.25 MHz
 7. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย เรดิโอ FM 103.75 MHz
 8. สถานีวิทยุไอ่คำเรดิโอ FM 93.50 MHz

39 จังหวัดหนองคาย

 1. สถานีวิทยุคนบ่อหิน FM 88.50 MHz
 2. สถานีวิทยุเอสเอสพีเรดิโอ FM 96.50 MHz
 3. สถานีวิทยุไอทีซี หนองคาย FM 87.75 MHz
 4. สถานีวิทยุกองนางเรดิโอ FM 94.00 MHz
 5. สถานีวิทยุโพนพิสัยเรดิโอ FM 107.00 MHz
 6. สถานีวิทยุลูกทุ่งชุมชน FM 104.50 MHz

40 จังหวัดหนองบัวลำภู

 1. สถานีวิทยุอำนาจเรดิโอ FM 106.50 MHz
 2. สถานีวิทยุเอสเอสพีเรดิโอ FM 87.75 MHz
 3. สถานีวิทยุลูกทุ่งเอสเอสพี FM 102.25 MHz
 4. สถานีวิทยุแมมมอทเรดิโอ FM 96.75 MHz
 5. สถานีวิทยุนาวังเรดิโอ FM 101.00 MHz
 6. สถานีวิทยุสื่อสร้างสรรค์สังคมคลื่นมหาชนคนท้องถิ่น FM 98.50 MHz

41 จังหวัดเลย

 1. สถานีวิทยุหนองตูมเรดิโอ  FM 107.00 MHz

42 จังหวัดนครพนม

 1. สถานีวิทยุเมโลดี้เรดิโอ FM 95.75 MHz
 2. สถานีวิทยุท้องถิ่น อ.นาหว้า FM 89.00 MHz
 3. สถานีวิทยุเรณูเรดิโอเพื่อคุณ FM 94.25 MHz
 4. สถานีวิทยุประสานใจไทเซียงเซา FM 90.75 MHz
 5. สถานีวิทยุน้ำบังเรดิโอ FM 107.75 MHz
 6. สถานีวิทยุภักดีสยามเรดิโอ FM 88.50 MHz
 7. สถานีวิทยุอนุรักษ์ภาษถิ่นไทยศรีสงคราม FM 106.25 MHz
 8. สถานีวิทยุคนหนองฮี FM 93.00 MHz
 9. สถานีวิทยุบ้านเนินเรดิโอ FM 103.75 MHz
 10. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านแพง FM 93.75 MHz
 11. สถานีวิทยุคนรักถิ่น อำเภอนาแก FM 106.50 MHz
 12. สถานีวิทยุคนลุ่มน้ำสงคราม FM 89.50 MHz
 13. สถานีวิทยุดอนนางหงส์ เรดิโอ FM 100.00 MHz

43 จังหวัดสกลนคร

 1. สถานีวิทยุบ้านนาแกน้อย FM 98.25 MHz
 2. สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง FM 92.00 MHz
 3. สถานีวิทยุท้องถิ่นชุมชนอากาศอำนวย FM 92.75 MHz
 4. สถานีวิทยุหลุบเลา​ (น้ำพุงเรดิโอ) FM 94.50 MHz
 5. สถานีวิทยุลำปลาหาง FM 97.00 MHz
 6. สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.00 MHz
 7. สถานีวิทยุธาตุตาลเดี่ยวเรดิโอ FM 99.25 MHz

44 จังหวัดบึงกาฬ

 1. สถานีวิทยุเรนโบว์เรดิโอ FM 97.00 MHz
 2. สถานีวิทยุชายแดนเอฟเอ็ม FM 91.75 MHz
 3. สถานีวิทยุเลิฟศรีวิไล FM 96.00 MHz
 4. สถานีวิทยุบุญญู้เรดิโอ FM 99.25 MHz

45 จังหวัดมุกดาหาร

 1. สถานีวิทยุโคกป่งเปือย FM 94.50 MHz
 2. สถานีวิทยุ N.P.K เรดิโอ FM 90.00 MHz
 3. สถานีวิทยุมายด์เรดิโอ FM 92.50 MHz

46 จังหวัดลำปาง

 1. สถานีวิทยุป๊อปเรดิโอ FM 88.75 MHz
 2. สถานีวิทยุลีลาลำปาง FM 101.00 MHz
 3. สถานีวิทยุเน็คเนียวเรดิโอ FM 96.75 MHz
 4. สถานีวิทยุแม่วังเรดิโอ FM 93.50 MHz
 5. สถานีวิทยุเจเอสอาร์ เรดิโอ FM 106.00 MHz
 6. สถานีวิทยุคนแม่เมาะ FM 90.50 MHz
 7. สถานีวิทยุลานนาเรดิโอ FM 95.75 MHz
 8. สถานีวิทยุคนเมืองงาว วังช้างเรดิโอ FM 89.50 MHz

47 จังหวัดแพร่

 1. สถานีวิทยุเพื่อคนแพร่ FM 105.00 MHz
 2. สถานีวิทยุเสียงปวงชน FM 97.75 MHz
 3. สถานีวิทยุเพื่อมวลชน FM 90.25 MHz
 4. สถานีวิทยุคนร้องกวาง FM 95.25 MHz
 5. สถานีวิทยุเวียงสรอง FM 102.75 MHz
 6. สถานีวิทยุเวียงพระลอเรดิโอ FM 95.75 MHz
 7. สถานีวิทยุคนบ้านเฮา FM 103.00 MHz
 8. สถานีวิทยุพระหลวงเรดิโอ FM 93.50 MHz
 9. สถานีวิทยุบ้านใหม่สวรรคนิเวศ FM 88.50 MHz
 10. สถานีวิทยุท้องถิ่นศรีเวียงทอง FM 92.00 MHz

48 จังหวัดตาก

 1. สถานีวิทยุยกกระบัตรเรดิโอ FM 107.25 MHz
 2. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ยู.เอฟ.เอ็ม พบพระ FM 107.75 MHz
 3. สถานีวิทยุอาเซียนเรดิโอ FM 91.50 MHz
 4. สถานีวิทยุสตาร์เวฟเอฟเอ็ม FM 93.25 MHz

49 จังหวัดเชียงใหม่

 1. สถานีวิทยุคนรักษ์ดิน FM 89.25 MHz
 2. สถานีวิทยุ Ninety one Chiangmai FM 91.00 MHz
 3. สถานีวิทยุเวียงกุมกาม FM 97.00 MHz
 4. สถานีวิทยุแม่ออนเรดิโอ FM 98.50 MHz
 5. สถานีวิทยุมวลชนคนแม่ริม FM 91.00 MHz
 6. สถานีวิทยุเชียงใหม่​มหานคร​ FM 107.25 MHz
 7. สถานีวิทยุบ้านเอื้ออาทรสั​นก​ำแพง FM 107.00 MHz
 8. สถานีวิทยุห้าห้าเรดิโอ FM 105.50 MHz
 9. สถานีวิทยุนักบุญขุนเขา FM 94.75 MHz
 10. สถานีวิทยุคนชนบทเรดิโอ FM 95.75 MHz
 11. สถานีวิทยุคลื่นชุมชนคนเกษตร FM 103.50 MHz
 12. สถานีวิทยุคนเมืองแจ่ม FM 98.50 MHz
 13. สถานีวิทยุคลื่นสบายสไตล์ศรีมุงเมือง FM 94.00 MHz
 14. สถานีวิทยุอีสานสัมพันธ์ ฮักกั๋นคนล้านนา FM 90.25 MHz
 15. สถานีวิทยุบ้านตาลเรดิโอ FM 107.25 MHz
 16. สถานีวิทยุบ้านมะขามหลวง FM 92.50 MHz
 17. สถานีวิทยุดอยหลวงเชียงดาว FM 89.00 MHz
 18. สถานีวิทยุศรัญย์ปัญญา FM 107.25 MHz
 19. สถานีวิทยุคนเมืองล้านนาเรดิโอ FM 104.00 MHz
 20. สถานีวิทยุคูลเอฟเอ็ม FM 87.50 MHz
 21. สถานีวิทยุแม่อายเรดิโอ FM 97.00 MHz
 22. สถานีวิทยุเชียงใหม่เมืองงาม FM 90.50 MHz
 23. สถานีวิทยุชุมชนคนรักถิ่นเรดิโอ FM 102.75 MHz
 24. สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอ FM 101.75 MHz
 25. สถานีวิทยุศรีดงเย็น FM 95.00 MHz

50 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 1. สถานีวิทยุคลื่นเสียง​สาละ​วิน​ FM 89.00 MHz
 2. สถานีวิทยุคนดีเอฟเอ็ม FM 100.00 MHz
 3. สถานีวิทยุฟ้าส่องเรดิโอ FM 99.00 MHz
 4. สถานีวิทยุคนรักปาย FM 94.00 MHz

51 จังหวัดลำพูน

 1. สถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ FM 91.00 MHz
 2. สถานีวิทยุเต็มร้อยเรดิโอ FM 99.00 MHz
 3. สถานีวิทยุคนยองหละปูน FM 102.25 MHz
 4. สถานีวิทยุดีเจสัมพันธ์ FM 87.75 MHz
 5. สถานีวิทยุสื่อสารสัมพันธ์ FM 104.50 MHz
 6. สถานีวิทยุประชาชนแม่ตืนศรีวิชัย FM 101.00 MHz
 7. สถานีวิทยุฟังแล้วเพลินเจริญใจ FM 90.00 MHz
 8. สถานีวิทยุ 3 เจ้า FM 91.75 MHz
 9. สถานีวิทยุเจพีเรดิโอ FM 95.75 MHz

52 จังหวัดพิษณุโลก

 1. สถานีวิทยุศูนย์ดำรงธรรม (ศ.ร.ธ.) FM 98.25 MHz
 2. สถานีวิทยุรวมเรดิโอ FM 100.25 MHz

53 จังหวัดเพชรบูรณ์

 1. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยแฮปปี้เรดิโอ FM 90.00 MHz
 2. สถานีวิทยุอรัญชัยเรดิโอ FM 88.75 MHz
 3. สถานีวิทยุเพชรพัฒนา FM 101.00 MHz

54 จังหวัดอุตรดิตถ์

 1. สถานีวิทยุท่าเสามีเดียเรดิโอ FM 102.00 MHz

55 จังหวัดสุโขทัย

 1. สถานีวิทยุคนบ้านโปร่งสารจิตร FM 99.50 MHz
 2. สถานีวิทยุสารจิตรเรดิโอ FM 96.50 MHz
 3. สถานีวิทยุ Star wave FM 96.25 MHz
 4. สถานีวิทยุคาบาโน่เรดิโอ FM 88.00 MHz
 5. สถานีวิทยุทุ่งเสลี่ยมเรดิโอ FM 89.25 MHz
 6. สถานีวิทยุคนทุ่งพล้อ FM 102.50 MHz

56 จังหวัดเชียงราย

 1. สถานีวิทยุ STAR RADIO FM 105.75 MHz
 2. สถานีวิทยุฅนแม่ลาว FM 106.75 MHz
 3. สถานีวิทยุมวลชนแม่ลาว FM 105.50 MHz
 4. สถานีวิทยุ Hot​ Station​ Radio FM 92.00 MHz
 5. สถานีวิทยุท่าสุดเรดิโอ FM 91.25 MHz
 6. สถานีวิทยุเคทีคนดอยลาน FM 95.00 MHz
 7. สถานีวิทยุคนรักเชียงแสน FM 96.00 MHz
 8. สถานีวิทยุลูกทุ่ง​สวัสดี​ FM 94.25 MHz
 9. สถานีวิทยุเอ็กซ์.ที.เรดิโอ FM 99.75 MHz
 10. สถานีวิทยุพีเคเรดีโอ FM 97.00 MHz
 11. สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงเจเอสเรดิโอ FM 102.50 MHz
 12. สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยชายทุ่งเรดิโอ FM 93.50 MHz
 13. สถานีวิทยุมิตรภาพเรดิโอ FM 105.00 MHz
 14. สถานีวิทยุบ้านสันทรายใหม่ (Pink Radio) FM 107.00 MHz

57 จังหวัดพะเยา

 1. สถานีวิทยุสบายใจเรดิโอ FM 89.00 MHz
 2. สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่นอำเภอปง จังหวัดพะเยา FM 101.75 MHz
 3. สถานีวิทยุเมืองออย FM 102.00 MHz
 4. สถานีวิทยุเชียงม่วนเรดิโอ FM 107.50 MHz
 5. สถานีวิทยุดวงดีเรดิโอ เชียงคำ FM 103.25 MHz

58 จังหวัดน่าน

 1. สถานีวิทยุแฮปปี้เรดิโอ FM 104.75 MHz
 2. สถานีวิทยุลำใยเรดิโอ FM 91.00 MHz
 3. สถานีวิทยุวทท.เสาดินเรดิโอ FM 98.00 MHz
 4. สถานีวิทยุคนฮักนาเหลือง FM 95.50 MHz
 5. สถานีวิทยุศรีคำเรดิโอ FM 92.50 MHz
 6. สถานีวิทยุสตาร์เอฟเอ็ม FM 102.50 MHz
 7. สถานีวิทยุไดมอนด์เรดิโอ FM 92.75 MHz
 8. สถานีวิทยุแม่จริมวิลล่า เรดิโอ FM 106.25 MHz
 9. สถานีวิทยุน่านล้านนา FM 90.25 MHz
 10. สถานีวิทยุน้ำน่านเรดิโอ FM 91.25 MHz
 11. สถานีวิทยุเสียงลมเรดิโอ FM 93.50 MHz
 12. สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ FM 100.75 MHz
 13. สถานีวิทยุทุ่งศรีทองเรดิโอ FM 89.50 MHz

59 จังหวัดนครสวรรค์

 1. สถานีวิทยุคนบ้านมะเกลือ FM 99.75 MHz
 2. สถานีวิทยุบลูสกายเรดิโอ FM 89.25 MHz
 3. สถานีวิทยุแสงสวรรค์เรดิโอ FM 89.75 MHz
 4. สถานีวิทยุสบายเอฟเอ็ม FM 88.50 MHz
 5. สถานีวิทยุลูกทุ่งดีไลท์ FM 102.50 MHz
 6. สถานีวิทยุดีไลท์พลัส FM 99.50 MHz
 7. สถานีวิทยุลูกทุ่งเมืองไทย FM 107.75 MHz
 8. สถานีวิทยุไฟว์สตาร์เว็ปเรดิโอ FM 97.75 MHz
 9. สถานีวิทยุไฟว์สตาร์เว็ปเรดิโอ FM 104.00 MHz
 10. สถานีวิทยุคนรักกัน FM 97.25 MHz
 11. สถานีวิทยุคลื่นแห่งความสุข FM 94.25 MHz
 12. สถานีวิทยุหนองบัวเรดิโอ FM 97.75 MHz
 13. สถานีวิทยุลัคกี้เรดิโอ FM 104.75 MHz
 14. สถานีวิทยุชุมแสง เรดิโอ FM 103.25 MHz

60 จังหวัดอุทัยธานี

 1. สถานีวิทยุคนอุทัย FM 97.50 MHz
 2. สถานีวิทยุโมเดิลเอฟเอ็ม FM 96.50 MHz
 3. สถานีวิทยุดลใจเรดิโอ FM 106.50 MHz
 4. สถานีวิทยุหูช้างเรดิโอ FM 107.00 MHz
 5. สถานีวิทยุเขาใหญ่ FM 93.00 MHz
 6. สถานีวิทยุป่าใหญ่ FM 87.50 MHz

61 จังหวัดกำแพงเพชร

 1. สถานีวิทยุไท-สยาม เรดิโอ FM 90.00 MHz
 2. สถานีวิทยุไท-สยาม FM 93.50 MHz
 3. สถานีวิทยุคนเมืองกำแพง FM 95.00 MHz
 4. สถานีวิทยุคนอารมณ์ดี FM 106.50 MHz
 5. สถานีวิทยุรวมพลคนกันเอง FM 88.75 MHz

62 จังหวัดพิจิตร

 1. สถานีวิทยุพิจิตรเรดิโอ FM 96.50 MHz
 2. สถานีวิทยุตะพานหินเรดิโอ FM 104.75 MHz
 3. สถานีวิทยุบางมูลนากเรดิโอ FM 100.50 MHz
 4. สถานีวิทยุ Power Media FM 93.00 MHz
 5. สถานีวิทยุต้นอ้อเรดิโอ FM 101.00 MHz
 6. สถานีวิทยุน้ำใสเรดิโอ FM 91.75 MHz
 7. สถานีวิทยุฮิบเอฟเอ็ม FM 90.00 MHz
 8. สถานีวิทยุคนสากเหล็ก FM 105.00 MHz
 9. สถานีวิทยุสากเหล็กเรดิโอ FM 103.75 MHz
 10. สถานีวิทยุ วทท. วังแดงเอฟเอ็ม FM 102.00 MHz

63 จังหวัดสงขลา

 1. สถานีวิทยุวีอาร์เรดิโอ FM 106.00 MHz
 2. สถานีวิทยุเพื่อมวลชนจังหวัดสงขลา FM 90.25 MHz
 3. สถานีวิทยุท่าชะมวงเรดิโอ FM 105.75 MHz
 4. สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพา FM 103.00 MHz
 5. สถานีวิทยุแฟนลูกทุ่ง FM 100.00 MHz
 6. สถานีวิทยุ Mass FM 93.00 MHz
 7. สถานีวิทยุเสียงจะนะ FM 98.50 MHz

64 จังหวัดสตูล

 1. สถานีวิทยุกรีนเรดิโอ FM 89.50 MHz
 2. สถานีวิทยุอีซี่เอฟเอ็ม FM 90.00 MHz
 3. สถานีวิทยุโมเดิร์นเวฟ FM 98.50 MHz

65 จังหวัดปัตตานี

 1. สถานีวิทยุเอฟเอ็มวัน FM 102.75 MHz

66 จังหวัดยะลา

 1. สถานีวิทยุอิสร๊อพเรดิโอ FM 92.75 MHz
 2. สถานีวิทยุบัดดี้เรดิโอ FM 104.50 MHz

67 จังหวัดนราธิวาส

 1. สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาส FM 96.75 MHz
 2. สถานีวิทยุแชมป์เปี้ยนเรดิโอ FM 90.00 MHz

68 จังหวัดภูเก็ต

 1. สถานีวิทยุโอเคลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง FM 90.00 MHz
 2. สถานีวิทยุซอฟท์เอฟเอ็ม FM 102.75 MHz

69 จังหวัดพังงา

 1. สถานีวิทยุฮีโร่เอฟเอ็ม FM 95.25 MHz

70 จังหวัดกระบี่

 1. สถานีวิทยุฮัลโหลกระบี่ (HELLOKRABI) FM 93.25 MHz
 2. สถานีวิทยุเซาท์เทิร์นเรดิโอ FM 104.75 MHz
 3. สถานีวิทยุปลายพระยาเรดิโอ FM 105.75 MHz

71 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 1. สถานีวิทยุพิปูนเรดิโอ FM 104.75 MHz
 2. สถานีวิทยุเขาเหมนเรดิโอ FM 100.25 MHz
 3. สถานีวิทยุควน​พลอง​เรดิโอ FM 107.50 MHz
 4. สถานีวิทยุเฟรชเอฟเอ็ม FM 91.75 MHz
 5. สถานีวิทยุสยามซิตี้ FM 96.00 MHz
 6. สถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทย FM 101.25 MHz

72 จังหวัดตรัง

 1. สถานีวิทยุโอเคเรดิโอ FM 94.25 MHz
 2. สถานีวิทยุสบายเรดิโอ FM 94.00 MHz

73 จังหวัดพัทลุง

 1. สถานีวิทยุประชาคมพัทลุง FM 93.25 MHz
 2. สถานีวิทยุพุทธรุ่งโรจน์ เรดิโอ FM 93.00 MHz
 3. สถานีวิทยุพัทลุงซิตี้เรดิโอ FM 99.75 MHz
 4. สถานีวิทยุป่าบอนซิตี้เรดิโอ FM 107.25 MHz
 5. สถานีวิทยุลานข่อยเรดิโอ FM 91.00 MHz

74 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1. สถานีวิทยุพระแสง ซาวด์ เรดิโอ FM 88.75 MHz
 2. สถานีวิทยุ​แท่น​แก้ว​ซิตี้​เรดิโอ FM 104.25 MHz
 3. สถานีวิทยุเพื่อเยาวชนท้องถิ่นเวียงสระ Newwave FM 90.75 MHz
 4. สถานีวิทยุร่วมคิดสร้างสรรค์ สาระพันข่าวสาร บริการชุมชน FM 95.25 MHz
 5. สถานีวิทยุแฮปปี้ซอง 98 FM 98.00 MHz
 6. สถานีวิทยุไลน์มิวสิคเอเจนซี FM 95.00 MHz

75 จังหวัดระนอง

 1. สถานีวิทยุคลื่นมหาชน จังหวัดระนอง FM 95.25 MHz

76 จังหวัดชุมพร

 1. สถานีวิทยุคนเขาปีบ FM 97.25 MHz

77 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. สถานีวิทยุบางสะพานน้อยเรดิโอ FM 91.75 MHz
 2. สถานีวิทยุคนหัวหิน (ซีวิวเรดิโอ) FM 96.00 MHz
 3. สถานีวิทยุเอ็มมีเดียเรดิโอ FM 91.50 MHz
 4. สถานีวิทยุสไมล์ เรดิโอ FM 106.00 MHz

การรับฟังผ่านช่องทาง ONAIR และ ONLINE

 1. เครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์
 2. สมาร์ทโฟน iOS และ Android ผ่านแอพพลิเคชั่นฟังเพลิน "Fungplern" รับฟังได้ทั่วโลก
 3. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล PC ผ่านเว็บไซต์ https://www.fungplern.com รับฟังได้ทั่วโลก

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ผู้สนับสนุนโครงการฯ

กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สถานที่ติดต่อ

สมาคมสื่อช่อสะอาด
เลขที่ 18/882 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้