สมาคมสื่อช่อสะอาด ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ช่วยวิทยุชุมชน

Last updated: 2021-05-11  |  10467 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมสื่อช่อสะอาด ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ช่วยวิทยุชุมชน

วิกฤตโควิดพ่นพิษ! สมาคมสื่อช่อสะอาด ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช่วยเหลืออุตสาหกรรมสื่อวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ยื่นหนังสือถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "ขอความอนุเคราะห์พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสถานการณ์โควิด"

        เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกันในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผล รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และ สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมาเป็นลำดับและประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน ตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำทางการแพทย์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง ให้ความร่วมมือถ่ายทอดเสียง ทุกวัน และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทวีความร้ายแรงมากขึ้นเป็นระลองสาม

        จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมสื่อวิทยุกระจายเสียงได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันผู้รับอนุญาตให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่มีรายได้ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ร้านค้า สถานประกอบการธุรกิจ ที่เคยใช้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องปิดกิจการชั่วคราว ภาครัฐชะลอโครงการต่างๆ เป็นเหตุให้กระทบอุตสาหกรรมสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นธุรกิจระดับชุมชน SME นักจัดรายการวิทยุ ดีเจ ช่างเทคนิค และครอบครัวไม่สามารถประคับประคองตัวอยู่ต่อไป จึงต้องการขอความอนุเคราะห์ท่านได้พิจารณาให้ท่านช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

        ดังนั้น สมาคมสื่อช่อสะอาด ในฐานะผู้แทนผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงขอนำเสนอมาตรการมายังท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1 ความช่วยเหลือด้านต้นทุนและค่าธรรมเนียม

1.1 มาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอในการต่อใบอนุญาตผู้ทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง งดชำระรายปี ๆ ละ 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

1.2 มาตรการช่วยเหลือด้านหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง คราวละห้าปี (แก้ไขประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 ข้อ 11 ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการให้มีระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต ทดลองประกอบกิจการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการได้ครั้งละหนึ่งปี เว้นแต่กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการตามข้อ 13)

1.3 มาตรการช่วยเหลือค่าทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และในกรณีที่สถานีอยู่ในพื้นที่ใกล้สนามบิน หรือมีสถานีใกล้กันต้องมีการวัดการแพร่แปลกปลอม ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นต่ออายุใบอนุญาตทดลอง จ่ายเฉลี่ยปีละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ใช้ผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการวัดแพร่แปลกปลอมเดิมไปพลางก่อนให้ถือว่ายังสามารถออกอากาศได้ และสถานีวิทยุฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลปัญหาฯ โดยหยุดออกอากาศทันทีเมื่อได้รับแจ้งหรือพบปัญหา โดยเฉพาะการรบกวนการบินในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน และให้มาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองฯ ได้ภายในครั้งถัดไปตามเงื่อนไขปกติ

ส่วนที่ 2 ความช่วยเหลือด้านเงินทุน

จัดหาแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย หรือ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ระยะเวลาผ่อนยาว โดยใช้หนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting License) เป็นหลักประกัน เพื่อให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กู้เงินมาใช้จ่ายในยามจำเป็นและพัฒนาธุรกิจด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ส่วนที่ 3 ความช่วยเหลือด้านรายได้

3.1 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีการจัดตั้งงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ ขอให้ใช้งบประมาณส่วนดังกล่าวนี้กับสถานีวิทยุกระจายเสียง

3.2 มาตรการจ้างแรงงานผู้อำนวยการสถานีวิทยุเป็นผู้สื่อข่าวประจำท้องถิ่น นำเสนอข่าวภาครัฐสู่สาธารณะอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ เสาะแสวงหาข่าว หรือทำข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม เข้าร่วมฟังในที่ประชุมแถลงข่าว การสัมมนา ติดตามเหตุการณ์ถ่ายภาพ บันทึกเทปเสียง เขียนข่าวตามรูปแบบของการเสนอข่าวที่ถูกต้องชัดเจน โปร่งใส และมีรายละเอียดตามความเหมาะสมสำหรับเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เป็นข่าวให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตนปฏิบัติงาน ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ 9,000 - 15,000 บาทต่อเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

3.3 มาตรการจ้างงานเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตระหนักเป็นอย่างดีในความสำคัญของปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดโดยเร็ว แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดและมาตรการต่างๆ ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการและครอบครัวอย่างรุนแรงจนมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ทั้งนี้ สมาคมสื่อช่อสะอาด ยินดีเป็นตัวกลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกอาชีพ และขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ประเทศไทยต้องชนะ

อ่านหนังสือฉบับเต็มที่นี่

Powered by MakeWebEasy.com