โครงการประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2564 - 2565

Last updated: 11 มิ.ย. 2564  |  7203 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2564 - 2565

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน "สถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด"

        มีพื้นฐานมาจากการประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัยโดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัยและรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัย มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

        ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด

        ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาดนั้น สมาคมได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทรัพย์สินที่ติดตั้งในสถานีส่ง และเสาส่งสัญญาณเสียง อุปกรณ์เครื่องส่ง อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของภายใน เครื่องจักรอุปกรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น โดยระยะเวลาการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามกรมธรรม์ มีกำหนด 1 ปี เริ่มวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทุกกรมธรรม์และเมื่อระยะเวลาเอาประกันสิ้นสุดลงสมาคมก็จะดำเนินการต่อระยะเวลาเอาประกันในปีถัดไปของทุกปี

        โดยกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินดังกล่าว กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไว้หลายประการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุ หรือฝีมือแรงงาน การกระทำอันมีลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประภัย หรือเป็นความเสียหายอันเป็นผลมาจากสงคราม หรือการทำลายทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ สาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัททำไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 163 สถานี

เอกสารแนบท้าย

 1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 14016-114-190016153
 2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความผิดต่อบุคคลภายนอก เลขที่ 14013-114-190008345
 3. รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์


วิธีการปฏิบัติเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น

การแจ้งเหตุในและนอกเวลาทำการ

 1. โทรศัพท์ : 081-616-6955

กรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย

 1. โทรแจ้งเหตุที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปทันที เมื่อเกิดเหตุ
 2. ส่งใบแจ้งการเกิดเหตุ พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆ มายังบริษัทฯ
 3. ภาพถ่ายความเสียหาย หรือภาพถ่ายที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. ใบเสนอราคาค่า / ประเมินราคาความเสียหาย, ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง) (ถ้ามี)
 5. ใบเสร็จรับเงิน, ใบอินวอยส์
 6. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
 7. สำเนารายงานบันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)


รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 1. นางศิริวราพร สิริโพธิวงศ์ 3501000117618
  รหัสสถานี 12520052 สถานีวิทยุคนรักษ์ดิน FM 89.25 MHz
  เลขที่ 82/1 หมู่ที่ 10 ถนนฮอด-ดอยเต่า ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
 2. นางสาวนิพิชฌม์พร เย็นสบาย 3730600322872
  รหัสสถานี 02521475 สถานีวิทยุเสียงจากโครงการรักษ์ไทย FM 92.75 MHz
  เลขที่ 159/3-4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
 3. นายพนม สมใจเตียบ 3200100320832
  รหัสสถานี 02540213 สถานีวิทยุหนองคอกเรดิโอ FM 90.00 MHz
  อาคารศูนย์การเรียนรู้ กศน. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 21 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
 4. นายธนา เทพาพิน 3430100235337
  รหัสสถานี 06520173 สถานีวิทยุคนบ่อหิน FM 88.50 MHz
  เลขที่ 193/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 5. นายวัชรพงศ์ ขุมเพ็ชร 3100200526778
  รหัสสถานี 02520489 สถานีวิทยุฮอต เรดิโอ FM 96.25 MHz
  เลขที่ 77/321 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 6. นายสุเวช หงษ์นิกร 3601100598625
  รหัสสถานี 13520032 สถานีวิทยุคนรักกัน FM 97.25 MHz
  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 7. นายวรจิตร พิลารักษ์ 3430100477292
  รหัสสถานี 06520270 สถานีวิทยุไอทีซีหนองคาย FM 87.75 MHz
  เลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 8. นางณัฐวรา รัตนพันธุ์ 3930300033113
  รหัสสถานี 05520076 สถานีวิทยุคนหมื่นไวย FM 95.25 MHz
  เลขที่ 384 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 9. นายสุวัจน์ สมวงษา 3301300573823
  รหัสสถานี 05520094 สถานีวิทยุประทายเรดิโอ FM 101.25 MHz
  เลขที่ 140 หมู่ที่ 16 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ ซอยเทศบาล 10 ถนนเจนจบทิศ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
 10. นายสุวัจน์ สมวงษา 3301300573823
  รหัสสถานี 05550011 สถานีวิทยุประทายเรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 214 หมู่ที่ 11 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
 11. นางวีรญา จันทร์หนู 3630300277031
  รหัสสถานี 02520536 สถานีวิทยุปทุมธานี เรดิโอ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 27/1 หมู่บ้านสมประสงค์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
 12. นายมานพ เพ็ชรวัฒนา 3102000784082
  รหัสสถานี 05540035 สถานีวิทยุจอหอเรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 101 หมู่ที่ 15 ซอยเดชวิกรม  ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30130
 13. นางสมจิตร เฟื่องสกุล 3340101161702
  รหัสสถานี 04520361 สถานีวิทยุ Rain Radio FM 92.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 14. นายบดินทร์ วิชิตะกุล 5309990040042
  รหัสสถานี : 05550005 สถานีวิทยุ Korat (Thailand) FM 95.00 MHz
  เลขที่ 216 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 15. นายสมอาจ แย้มจะบก 3300600419764
  รหัสสถานี : 05520117 สถานีวิทยุเสียงชนเสรี FM 106.00 MHz
  เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
 16. นางมยุรา หาญจิต 3540400118084
  รหัสสถานี 14520204 สถานีวิทยุเสียงปวงชน FM 97.75 MHz
  เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนนแพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 17. นางนันทิยา วิสูตรานุกูล 3469900137150
  รหัสสถานี 04520524 สถานีวิทยุสงวนวงษ์ เรดิโอ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 86 หมู่ที่ 9 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
 18. ร.ต.ต.สนม ภู่ระหงษ์ 3710100977349
  รหัสสถานี 05540071 สถานีวิทยุลำตะคอง สีคิ้ว FM 91.00 MHz
  เลขที่ 63/6 หมู่ที่ 5 ถนนน้ำเมา 6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
 19. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์ 3800600251010
  รหัสสถานี : 09520213 สถานีวิทยุวิภาวดีซิตี้เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 181/16 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
 20. นางวิลาวัลย์ คำดี 3520101241844
  รหัสสถานี 14520427 สถานีวิทยุลูกทุ่งสวัสดี FM 95.25 MHz
  เลขที่ 27 หมู่ที่ 12 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 21. นายสันติพงษ์ สังข์เทพ 1840100275126
  รหัสสถานี : 09520168 สถานีวิทยุแท่นแก้วซิตี้เรดิโอ FM 104.25 MHz
  เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 22. นางวัลภา จำปาจันทร์ 3300900223164
  รหัสสถานี 05520231 สถานีวิทยุวันดีชาแนล FM 102.25 MHz
  เลขที่ 143 หมู่ที่ 11 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชีมา 30220
 23. นายวิชิต ชินนอก 3300400184771
  รหัสสถานี 05520124 สถานีวิทยุท้องถิ่นเมืองคง FM 99.50 MHz
  เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชีมา 30260
 24. นายเจษฎา คามพินิจ 3101400078729
  รหัสสถานี 12520116 สถานีวิทยุนักบุญขุนเขา FM 94.75 MHz
  เลขที่ 299 หมู่ที่ 12 ถนน 108 บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
 25. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์ 3600700248829
  รหัสสถานี 13540058 สถานีวิทยุสร้อยทองเรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 6 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
 26. นายสุรพล วารี 3470600318428
  รหัสสถานี 06520352 สถานีวิทยุลำปลาหาง FM 97.00 MHz
  เลขที่ 182 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
 27. นายเสริมพันธ์ คำเหลือ 1339900036391
  รหัสสถานี : 07540022 สถานีวิทยุคนรักถิ่น FM 105.75 MHz
  เลขที่ 204 หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
 28. นายหาญชัย วรรณทวี 3340700344855
  รหัสสถานี 07550001 สถานีวิทยุแผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.00 MHz
  เลขที่ 80 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
 29. นายชวชน กุลมา 3411400827630
  รหัสสถานี 06520023 สถานีวิทยุไอ่คำเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 92 หมู่ที่ 5 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
 30. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา 3550700261320
  รหัสสถานี 14540067 สถานีวิทยุคนฮักนาเหลือง FM 95.50 MHz
  เลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
 31. นางเพิ่มพร สามเสน 3410400525799
  รหัสสถานี 06520121 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ก้าวหน้ากุมภวาปี FM 89.50 MHz
  เลขที่ 219/2 หมู่ที่ 1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
 32. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 3550600051102
  รหัสสถานี 14540110 สถานีวิทยุเสียงลมเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 33. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 3550600051102
  รหัสสถานี 14540061 สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ FM 100.75 MHz
  เลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 34. นายสุริยันต์ วงศ์พาณิชย์กุล 8439988004216
  รหัสสถานี 06520195 สถานีวิทยุทรายทองเรดิโอ FM 92.75 MHz
  เลขที่ 82 หมู่ที่ 7 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 35. นางสาวขนิษฐา แสนอุบล 3470800010893
  รหัสสถานี 06520277 สถานีวิทยุนานาเรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 192 หมู่ที่ 16 บ้านแหลมทองพัฒนา ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
 36. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน 3209900335255
  รหัสสถานี 01520102 สถานีวิทยุท่าเรือพลี-ศรีนิคม FM 101.75 MHz
  เลขที่ 494/18-19 ญ. ซอยท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 37. นายสกลวัฒน์ บังกุล 3550100424945
  รหัสสถานี 14520234 สถานีวิทยุฅนเมืองน่าน FM 104.50 MHz
  เลขที่ 201 หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
 38. นางวาสนา วานิชบุตร 3100500424954
  รหัสสถานี 01520509 สถานีวิทยุสระแก้วสระขวัญเรดิโอ FM 97.00 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้แดง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
 39. นายธนรัฐ สิทธิโน 3550400043190
  รหัสสถานี 14520352 สถานีวิทยุฅนแม่ลาว FM 106.75 MHz
  เลขที่ 290 หมู่บ้านป่าก่อดำ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 40. นางสาวกัญญ์ธัญลักษณ์ คล้ายน้อย 5610600020911
  รหัสสถานี 13520147 สถานีวิทยุคนตำบลหูช้าง FM 107.00 MHz
  เลขที่ 105 หมู่ที่ 6 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
 41. นางสาวพัณณ์วรา ทองเกิด 3309900143576
  รหัสสถานี 05520029 สถานีวิทยุคนโคราช FM 107.50 MHz
  เลขที่ 179/10 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 42. นายสมชาย ทิพย์พรชัย 3309800383494
  รหัสสถานี 05520033 สถานีวิทยุคนด่านขุนทด FM 88.50 MHz
  เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
 43. นางสาวธัญญาวรรณ แสนบรรดิษฐ์ 3470100760717
  รหัสสถานี 02550002 สถานีวิทยุภักดีสมุทรปราการ เรดิโอ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 194/21 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 44. นายศรุต ปิติปาละ 3579900185099
  รหัสสถานี 14540040 สถานีวิทยุมิตรภาพเรดิโอ FM 105.00 MHz
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 13 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
 45. นายสมศรี คำคูณ 3100501057904
  รหัสสถานี 05540047 สถานีวิทยุเฟรนด์ชิฟเรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 555 หมู่ที่ 16 ซอยเทศบาล 10/9 ถนนเจนจบทิศ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
 46. นายสมศรี คำคูณ 3100501057904
  รหัสสถานี 05520128 สถานีวิทยุไทยสมบูรณ์ FM 93.75 MHz
  เลขที่ 555 หมู่ที่ 16 ซอยเทศบาล 10 ถนนเจนจบทิศ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
 47. นางอณัญญา พยัฆเษม 3130300616698
  รหัสสถานี 01520297 สถานีวิทยุพลาซ่า เรดิโอ FM 97.50 MHz
  เลขที่ 38/33 ถนนหัวน้ำตก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
 48. นางอัจฉรา วิเศษศรี 3140100170971
  รหัสสถานี 01520354 สถานีวิทยุแอทระยอง เรดิโอ FM 99.25 MHz
  เลขที่ 73 หมู่ที่ 6 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
 49. นายสามารถ ทองขาว 3760100611522
  รหัสสถานี 02521508 สถานีวิทยุบิ๊กเลิฟเอ็ฟเอ็ม FM 88.25 MHz
  เลขที่ 186/59 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 50. นายนพดล คำเสมอ 3430100321730
  รหัสสถานี 06520249 สถานีวิทยุกองนางเรดิโอ FM 94.00 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 บ้านหงษ์ทอง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 42110
 51. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 02520414 สถานีวิทยุคนบางพูด ปากเกร็ดเรดิโอ FM 95.25 MHz
  เลขที่ 36/184 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 52. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 02521339 สถานีวิทยุ ok radio FM 107.75 MHz
  เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 53. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม 3130200171562
  รหัสสถานี 02520499 สถานีวิทยุกล้าตะวัน FM 96.25 MHz
  เลขที่ 31 อาคารช้อปปิ้งอาเขตมงคลเศรษฐี D ชั้น 3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 54. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม 3130200171562
  รหัสสถานี 02520524 สถานีวิทยุพีซ เรดิโอ (peace radio) FM 91.25 MHz
  เลขที่ 6/321 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 55. นายไชยชาญ ประดิษฐสิน 3100300172099
  รหัสสถานี 14520369 สถานีวิทยุท่าสุดเรดิโอ FM 91.25 MHz
  เลขที่ 43 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
 56. นางวศินี ชนะศุภชลสิทธิ์ 1509900546885
  รหัสสถานี 14520338 สถานีวิทยุคนรักถิ่น เรดิโอ สเตชั่น FM 105.25 MHz
  เลขที่ 108 หมู่ที่ 28 ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 57. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร 3450101178167
  รหัสสถานี 04520385 สถานีวิทยุคลื่นนี้สีชมพู FM 87.50 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 11 ซอยเจริญชัย 4 ถนนเจริญชัย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 58. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร 3450101178167
  รหัสสถานี 04520394 สถานีวิทยุเติมใจ เรดิโอ FM 103.25 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 11 ซอยเจริญชัย 4 ถนนเจริญชัย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 59. นางสาวทัศนา แซ่เล้า 3450501052543
  รหัสสถานี 04520055 สถานีวิทยุอำนาจเรดิโอ FM 106.50 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
 60. นางสาวเกษมศรี สุภาอินทร์ 3510600267911
  รหัสสถานี 12520328 สถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ FM 91.00 MHz
  เลขที่ 200/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120
 61. นายเพลิน บ่องเขาย้อย 3650100923495
  รหัสสถานี 01520121 สถานีวิทยุปาป้า เรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 62. นายเวียง ปัญญาอุด 3550400138034
  รหัสสถานี 14520255 สถานีวิทยุแฮปปี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
 63. นายวินัย นาคนิวงค์ 3199900196817
  รหัสสถานี 02520927 สถานีวิทยุสกายเวฟ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 201/24 ซอย 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 64. นายชะนาพันธ์ สืบสาย 3770500034921
  รหัสสถานี 08520039 สถานีวิทยุบางสะพานน้อย เรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 116 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
 65. นางวันพร นุ่มถึก 3431000061968
  รหัสสถานี 06520243 สถานีวิทยุเรนโบว์ เรดิโอ เพื่อความมั่นคง FM 97.00 MHz
  เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
 66. นายประเสริฐ หลานรอด 3810500018895
  รหัสสถานี 09520191 สถานีวิทยุพระแสง ซาวด์ เรดิโอ FM 88.75 MHz
  เลขที่ 468/1 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 67. นางนลินทร วงษ์สนิทกุณ 3100900112020
  รหัสสถานี 05520100 สถานีวิทยุคนหรรษา FM 101.50 MHz
  เลขที่ 442/98 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรมาตุคลา 1  ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 68. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ 3550700210644
  รหัสสถานี : 13520090 สถานีวิทยุบลูสกายเรดิโอ FM 89.25 MHz
  เลขที่ 31/148 หมู่ที่ 21 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
 69. นางอรนุช ชาลี 5310600047219
  รหัสสถานี 05520369 สถานีวิทยุวัดโนนดินแดงใต้ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
 70. นายณรงค์ชัย นำเจริญสมสกุล 8430288009977
  รหัสสถานี 02520878 สถานีวิทยุโพนพิสัยเรดิโอ FM 107.00 MHz
  เลขที่ 201/4 หมู่ที่ 3 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
 71. นายอุทัย ประทีป 3410200012194
  รหัสสถานี 06520030 สถานีวิทยุคนเมืองเพีย เรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
 72. นายสำรวล สุขสราญ 3101600669411
  รหัสสถานี 02521451 สถานีวิทยุชุมชนคนสวนหลวง FM 97.75 MHz
  เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 73. นางสาววรรณี แก้วแสนเมือง 5800400006778
  รหัสสถานี : 02521461 สถานีวิทยุทีเรดิโอ FM 106.25 MHz
  เลขที่ 31 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 74. นางสาวิตรี แซ่เจียะ 3411700374738
  รหัสสถานี : 06540057 สถานีวิทยุเจเอสเรดิโอ FM 91.25 MHz
  เลขที่ 124 หมู่ที่ 12 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
 75. นายพินิจ หลินมา 5930500008682
  รหัสสถานี 11520207 สถานีวิทยุลานข่อยเรดิโอ FM 91.00 MHz
  เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
 76. นางสาวธัญรัตน์ เถาวัลย์ 1660300012970
  รหัสสถานี 13520514 สถานีวิทยุคนพิจิตร เอฟเอ็ม ราชรถ FM 98.00 MHz
  เลขที่ 2/391 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 660000
 77. นายจรัส สุปัญญา 3501300697857
  รหัสสถานี : 14520337 สถานีวิทยุคนรักเชียงแสน FM 96.00 MHz
  เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 78. นายสมัย หาญศรีนาท 3411900521777
  รหัสสถานี 06520131 สถานีวิทยุสีหนาทเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 52 หมู่ที่ 4 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
 79. นายธนวัฒน์ มงคลไชยสิทธิ์ 1579900246319
  รหัสสถานี 14540112 สถานีวิทยุ Star Radio FM 105.75 MHz
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
 80. นายสาคร สุพิมล 3471100176161
  รหัสสถานี 06520306 สถานีวิทยุท้องถิ่นชุมชนอากาศอำนวย FM 92.75 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
 81. นางสาวเวธกาน กานจเนศ 3640100377849
  รหัสสถานี 13520336 สถานีวิทยุสตาร์เวฟเอฟเอ็ม FM 96.25 MHz
  เลขที่ 77/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
 82. นายจำลอง คำหาญ 5720199019791
  รหัสสถานี 02520229 สถานีวิทยุมันนี่โกรวท์เรดิโอ FM 98.25 MHz
  เลขที่ 41 ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แยก 2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 83. นายจำลอง คำหาญ 5720199019791
  รหัสสถานี 02521281 สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ FM 88.75 MHz
  เลขที่ 567 หมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
 84. นายจำลอง คำหาญ 5720199019791
  รหัสสถานี 02520449 สถานีวิทยุบางบัวทองซิตี้เรดิโอ FM 95.75 MHz
  เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 4 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 85. นางสาวรัตนา จีอาทิตย์ 3570700102582
  รหัสสถานี 14520430 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยชายทุ่งเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 270 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 86. นางสาวชัญญา ศรีนวล 3800900215299
  รหัสสถานี 02521446 สถานีวิทยุ Radio Zapp FM 90.75 MHz
  เลขที่ 84/63 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 87. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 02521470 สถานีวิทยุเลิฟเอฟเอ็ม FM 90.25 MHz
  เลขที่ 88/44 หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 88. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 01520308 สถานีวิทยุเฟรมเรดิโอ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 73/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
 89. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 01520309 สถานีวิทยุมวลชนสัมพันธ์ FM 88.50 MHz
  เลขที่ 1/1 ซอยประปา 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 90. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 01520064 สถานีวิทยุออลเอฟเอ็มมีเดีย FM 100.25 MHz
  เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 91. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520451 สถานีวิทยุบางใหญ่ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 66/40 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
 92. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520455 สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz
  เลขที่ 18/882 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 93. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520442 สถานีวิทยุไทรน้อย FM 94.25 MHz
  เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 94. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520447 สถานีวิทยุบางบัวทอง FM 96.25 MHz
  เลขที่ 183/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 95. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520446 สถานีวิทยุบางกรวย FM 98.25 MHz
  เลขที่ 78/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 96. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520468 สถานีวิทยุแฟมิลี่เรดิโอ FM 107.50 MHz
  เลขที่ 284/87 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 97. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 13520154 สถานีวิทยุคนอุทัยธานี FM 97.50 MHz
  เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 98. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 02520568 สถานีวิทยุเว็บเรดิโอ FM 89.75 MHz
  เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 99. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 13520154 สถานีวิทยุซิลเวอร์โกลด์เรดิโอ FM 88.25 MHz
  เลขที่ 8/9 ซอย 1 ถนนกาญจนาภิเษก 11/5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 100. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ 3619900065971
  รหัสสถานี 13520176 สถานีวิทยุโมเดิลเอฟเอ็ม FM 96.50 MHz
  เลขที่ 1/36,37 ถนนเติบศิริ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 101. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520299 สถานีวิทยุสุขภาพดีเรดิโอ FM 103.75 MHz
  เลขที่ 4/43 ธนบุรีพลาซ่า แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 102. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520279 สถานีวิทยุสบายดีเรดิโอ FM 90.25 MHz
  เลขที่ 1022/116 ซอยเจริญนคร 34/2 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 103. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520224 สถานีวิทยุแฟนเอฟเอ็มใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟน FM 106.25 MHz
  เลขที่ 71/28 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 104. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520143 สถานีวิทยุ TM.Radio FM 101.25 MHz
  เลขที่ 289 ตั้งฮั่วเส็ง ชั้น 8 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 105. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520121 สถานีวิทยุซีเอสเอสเรดิโอ FM 94.25 MHz
  เลขที่ 268/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10600
 106. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520403 สถานีวิทยุ LOVE เรดิโอ FM 101.25 MHz
  เลขที่ 46/150 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 107. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 06520055 สถานีวิทยุเซียงบัวเรดิโอ FM 95.25 MHz
  เลขที่ 159 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 108. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520629 สถานีวิทยุเอกลักษณ์ไทย FM 97.75 MHz
  เลขที่ 829/ข หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
 109. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520437 สถานีวิทยุทีสตาร์เรดิโอ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 222/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 110. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02521253 สถานีวิทยุ Smile Radio FM 92.75 MHz
  เลขที่ 1801 หมู่ที่ 5 ถนนดอนเจดีย์-โคกหม้อ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
 111. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02521435 สถานีวิทยุอ้อมใหญ่นาซ่า FM 91.25 MHz
  เลขที่ 25/2 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 13 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
 112. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520504 สถานีวิทยุคนชานเมือง FM 96.25 MHz
  เลขที่ 109/6 หมู่ที่ 11 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
 113. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520009 สถานีวิทยุ Goodhealth Radio FM 97.75 MHz
  เลขที่ 44/119 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 114. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 01520260 สถานีวิทยุคนบ้านค่าย FM 92.25 MHz
  เลขที่ 67 หมู่ที่ 9 ซอยคลองเสือแรด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
 115. นายเจริญ สงวนแก้ว 3190400034925
  รหัสสถานี : 06520374 สถานีวิทยุพระราม 2 เรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ซอยเอกชัย 86 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 116. นางเนตรดาว ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3471100018159
  รหัสสถานี 06520339 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย FM 93.25 MHz
  เลขที่ 171 หมู่ที่ 6 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
 117. นายเกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ 5220300019652
  รหัสสถานี 04520096 สถานีวิทยุคนเมืองเก่า FM 87.75 MHz
   เลขที่ 335/10 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 118. นางสาวอุบล รัตนา 3660600301884
  รหัสสถานี 13520533 สถานีวิทยุพิจิตรเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 329 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
 119. นางสาวชวัลรดา ต้นแก้ว 3190300510814
  รหัสสถานี 02520929 สถานีวิทยุสระบุรีคันทรี เรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 174/186 ถนนพิชัย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 120. นางดาวิน นิติกุลเกยูร 3500200707388
  รหัสสถานี 12520048 สถานีวิทยุเช็คอินฝางเรดิโอ FM 92.00 MHz
  เลขที่ 555 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 121. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง 3260100404874
  รหัสสถานี 02521077 สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz
  เลขที่ 76 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 122. นางสาววรนุช ใหม่ปิยะ 3240600051385
  รหัสสถานี 02521075 สถานีวิทยุท้องถิ่นบ้านา FM 88.75 MHz
  เลขที่ 143 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
 123. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง 3500200361783
  รหัสสถานี 06520292 สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง FM 92.00 MHz
  เลขที่ 210 หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 124. นางอนงค์ ศุภภิญโญ 3570700342427
  รหัสสถานี 14520284 สถานีวิทยุสบายใจ เรดิโอ FM 89.00 MHz
  เลขที่ 460 หมู่ที่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
 125. นายสุนา สีแสนตอ 3411200998261
  รหัสสถานี 04540106 สถานีวิทยุฮักแพงแบ่งปัน (คนยางหลวงเรดิโอ) FM 105.75 MHz
  เลขที่ 135 หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
 126. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์ 3570100743277
  รหัสสถานี 14520350 สถานีวิทยุ เค ที คนดอยลาน FM 95.00 MHz
  เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 127. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย 3859900016138
  รหัสสถานี 03520007 สถานีวิทยุคลื่นมหาชน จังหวัดระนอง FM 95.25 MHz
  เลขที่ 387/5 หมู่ที่ 1 ซอย 15 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
 128. นายวรภพ อินยา 1559900142636
  รหัสสถานี 14540095 สถานีวิทยุลำใยเรดิโอ FM 91.00 MHz
  เลขที่ 98 หมู่ที่ 7 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 129. นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่ 5510300016111
  รหัสสถานี 12520288 สถานีวิทยุคนยองหละปูน FM 102.25 MHz
  เลขที่ 180/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
 130. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520149 สถานีวิทยุโอเค ลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง FM 90.00 MHz
  เลขที่ 74/240 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 131. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520124 สถานีวิทยุภูเก็ตเอฟเอ็มเรดิโออินทาวน์ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 62/3 ถนนกระ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 132. นายสุวิท จันทร์อุดม 5600190007660
  รหัสสถานี 13520030 สถานีวิทยุคนบ้านมะเกลือ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 133. นางผกามาศ โคตบุตร 3419900512228
  รหัสสถานี 06520004 สถานีวิทยุ DFM Radio FM 102.75 MHz
  เลขที่ 442/3 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 134. นายประสิทธิ์ กองมงคล 3570400067641
  รหัสสถานี 02520878 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงเจเอสเรดิโอ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 176 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
 135. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 3102400607021
  รหัสสถานี 07520218 สถานีวิทยุบ้านนาเรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 338 หมู่ที่ 3 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  33110
 136. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 3102400607021
  รหัสสถานี 01520386 สถานีวิทยุธุรกิจชุมชน (SME) FM 101.25 MHz
  เลขที่ 49/14 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
 137. นางสาวนงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์ 3100602755691
  รหัสสถานี 02520073 สถานีวิทยุคลื่นคนรักเสียงเพลง (LOVE RADIO) FM 93.75 MHz
  เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 170 แยก 9 ถนนรามคำแหง ตำบลมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 138. นายนิอัสมาน อับดุล 3950600147343
  รหัสสถานี 11520302 สถานีวิทยุอิสร๊อพเรดิโอ FM 92.75 MHz
  เลขที่ 17 ถนนจรูญวิถี ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
 139. นางสาวนงนภัส ฟักขำ 3710300134299
  รหัสสถานี 02521175 สถานีวิทยุไอที สเตชั่น ฮอต FM 90.75 MHz
  เลขที่ 5/5 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 140. นางสาวนงนภัส ฟักขำ 3710300134299
  รหัสสถานี 02521149 สถานีวิทยุเรดิโอ โอเค ลูกทุ่ง เมืองคนงาม FM 106.75 MHz
  เลขที่ 35/473 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 141. นายปรีชา พูลเขตกิจ 3601100734197
  รหัสสถานี 13540021 สถานีวิทยุลัคกี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 26/4 หมู่ที่ 9 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 142. นายวัตถะ วรวิเวศ 3419900470860
  รหัสสถานี 06550009 สถานีวิทยุมิตรภาพลำโขง FM 100.75 MHz
  เลขที่ 255/1 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านสระแก้ว ซอยสระแก้ว ถนนนิกรประสิทธิ์ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 143. นายเซ็นต์ บินอารี 3660700287263
  รหัสสถานี 13520548 สถานีวิทยุไทยมุสลิมเรดิโอ FM 96.25 MHz
  เลขที่ 95/4 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 144. นายเซ็นต์ บินอารี 3660700287263
  รหัสสถานี 13520506 สถานีวิทยุฮาซานะเรดิโอ FM 90.75 MHz
  เลขที่ 95/4 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 145. นางสาวประภาพร รักษาทรัพย์ 3101600608501
  รหัสสถานี 02521357 สถานีวิทยุมวลชนสัมพันธ์ (BLUE STATION) FM 96.25 MHz
  เลขที่ 119/32 หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 146. นางอุไรวรรณ ขุมทรัพย์ 3759800054829
  รหัสสถานี 02521481 สถานีวิทยุคนรักแม่กลอง FM 99.75 MHz
  เลขที่ 63/8 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
 147. นางวนิดา ศรีสุข 3470101470492
  รหัสสถานี 06520316 สถานีวิทยุบ้านนาแกน้อย FM 98.25 MHz
  เลขที่ 479 หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 148. นางสาวประภาพร สารีวงษ์ 3410102163848
  รหัสสถานี 06520039 สถานีวิทยุคลื่นพัฒนาท้องถิ่น FM 89.75 MHz
  เลขที่ 16/6 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 149. นางธัญญารัศมิ์ แสงประจักษ์ 3550400022508
  รหัสสถานี 14520240 สถานีวิทยุ วทท. เสาดินเรดิโอ FM 98.00 MHz
  เลขที่ 43 หมู่ที่ 4 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
 150. นางดวงจันทร์ วารีศรี 3401800017627
  รหัสสถานี 04520097 สถานีวิทยุคนเมืองชนบท FM 100.75 MHz
  เลขที่ 309 หมู่ที่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  40180
 151. นางดวงจันทร์ วารีศรี  3401800017627
  รหัสสถานี 04540117 สถานีวิทยุคนเมืองชนบท FM 102.50 MHz
  เลขที่ 54 หมู่ที่ 11 บ้านหนองกองแก้ว ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
 152. นางประพิน ฤกษ์อนันต์ 314100030451
  รหัสสถานี 02520634 สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 235 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
 153. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ 3461200065809
  รหัสสถานี 04520549 สถานีวิทยุหนองกุงศรี เรดิโอ FM 95.00 MHz
  เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
 154. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ 3461200065809
  รหัสสถานี 04520548 สถานีวิทยุแสงทองเรดิโอ FM 101.50 MHz
  เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
 155. นางศิโรธร บุตรสา 3190100052359
  รหัสสถานี 02520867 สถานีวิทยุกิ๊กสเตชั่น FM 103.75 MHz
  เลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 156. นางไกรศร หงษ์อนนท์ 3420900917955
  รหัสสถานี : 04520039 สถานีแมมมอทเรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศรีสังวาลย์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 157. นางไกรศร หงษ์อนนท์ 3420900917955
  รหัสสถานี : 04520010 สถานีวิทยุนาวังเรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศรีสังวาลย์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 158. นางสาวปิยะพร ไพรทอง 3670301295602 
  รหัสสถานี 02521519 สถานีวิทยุเน็กซ์สเตชั่น FM 94.75 MHz
  เลขที่ 105/11 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 159. นางประสานสินธุ์ โมกมัน 3620101654153
  รหัสสถานี 13520228 สถานีวิทยุนาบ่อคำบ้านเรา FM 101.50 MHz
  เลขที่ 681 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 160. นายธนเสฏฐ์ เกลี้ยงไธสง 3471201702993
  รหัสสถานี 06540060 สถานีวิทยุชายแดนเอฟเอ็ม FM 91.75 MHz
  เลขที่ 621 หมู่ที่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
 161. นางพิศมัย สุขล้ำคณา 3480500663891
  รหัสสถานี : 06520307 สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน  FM 98.00 MHz
  เลขที่ 193/3 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
 162. นายวรเวช ศิริประเสริญศรี 3349800083059
  รหัสสถานี 04550001 สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมชุมชนดอกพยอม FM 90.00 MHz
  เลขที่ 144 หมู่ที่ 17 ตำบลแวงนาง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 163. นายกิตติภพ ชัยช่วยโชค 3411400611840
  รหัสสถานี 04520050 สถานีวิทยุสื่อสร้างสรรค์สังคมคลื่นมหาชนคนท้องถิ่น FM 98.50 MHz
  เลขที่ 229 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้