สปอตโปรโมทรายการวิทยุช่วงเวลา 19.30-20.00 นาฬิกา

Last updated: 5 ก.ย. 2561  |  4242 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สปอตโปรโมทรายการวิทยุช่วงเวลา 19.30-20.00 นาฬิกา

โครงการสถานีวิทยุช่อสะอาดตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

 วิสัยทัศน์ :

 • สื่อสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้

 

พันธกิจ :

 • ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานรัฐ องค์กรสาธารณะประโยชน์ และเอกชน

 

ค่านิยมร่วมขององค์กร :

 1. เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อที่ดีในทุกด้านรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส จิตอาสา ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล
 2. เป็นเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงระดับประเทศ ที่แสดงความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐาน กสทช. 
 3. เป็นเลิศด้านการกระจายเสียงแบบมืออาชีพ

 

เป้าประสงค์หลัก :

 • เพื่อประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงแบบมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อกลางข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ทั้งหลายของหน่วยงานต่างๆ ในสังคมออกสู่สาธารณชนอีกต่อหนึ่ง และให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 

ยุทธศาสตร์ : 

 • ร่วมสร้างการดำเนินงานขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับองค์กรสาธารณะประโยชน์ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน

 

พัฒนาต่อเนื่อง... สู่เป้าหมายที่ชัดเจน

พ.ศ.2557 ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รวมตัวก่อตั้งสมาคมสื่อช่อสะอาด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เพื่อเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อที่ดีในทุกด้านรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เติบโต พัฒนา และก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับการทำหน้าที่สื่อมวลชน และจำเป็นต้องขยายขอบเขตให้มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดเป็นนโยบายให้สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็นสื่อมวลชนด้านการต่อต้านทุจริต, สถานีความรู้ด้านกฏหมายปกครอง, รณรงค์กระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมือง โดยให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารบ้านเมือง และรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ที่มีภารกิจมากขึ้นกว่าการเป็นสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั่วไป คือมุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำเพื่อยกระดับคุณภาพทางด้านการสื่อสารที่ดีแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจและภารกิจต่างๆ

สถานีวิทยุช่อสะอาด สังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือสำนักงาน กสทช. ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนประเภทกิจการกระจายเสียง ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม จำนวน 421 สถานี พื้นที่ให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

 

การติดตามประเมินผล :

โดยพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในทุกระดับให้มีมาตรฐานและวิธีวัดผลงานที่ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างสถานีเครือข่ายได้ ตลอดจนสามารถวัดผลได้ทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนาและจัดทำตัวดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 5 ปี สมาคมสื่อช่อสะอาด พ.ศ. 2560 – 2564 เผยแพร่รายงานผลการติดตามและประเมินผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในภารกิจด้านการติดตามประเมินผลขององค์กรด้วย

 

หน่วยงานภาคีเครือข่ายหลัก :

 1. สำนักงาน ป.ป.ช.
 2. สำนักงานศาลปกครอง
 3. สำนักงาน กกต.
 4. สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
 5. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

กิจกรรมร่วมองค์กร :

ถ่ายทอดเสียงรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ วันละ 60 นาที ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทางปกครอง, รณรงค์กระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมือง โดยให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารบ้านเมือง, การรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ออกอากาศทางสถานีวิทยุพร้อมกันทั่วประเทศ ทุกวัน เวลา 18.30-19.00 น. และเวลา 19.30-20.00 น.

 

ผังรายการประจำวัน : เวลา 18.30-19.00 น.

 • เสาร์ : รายการ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
 • อาทิตย์ : รายการ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
 • จันทร์ : -
 • อังคาร : -
 • พุธ : รายการ "RDU รู้เรื่องยา" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
 • พฤหัส : รายการ "ประกันสังคมพบประชาชน" สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
 • ศุกร์ : -

 

ผังรายการประจำวัน : เวลา 19.30-20.00 น.

 • จันทร์ : รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" สำนักงานศาลปกครอง
 • อังคาร : รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" สำนักงานศาลปกครอง
 • พุธ : รายการ "กกต.ทอล์ก" สำนักงาน กกต.
 • พฤหัสบดี : รายการ "คลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย" สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 • ศุกร์ : รายการ "ภารกิจพิชิตโกง" สำนักงาน ป.ป.ช.
 • เสาร์ : รายการ "ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง" สำนักงาน ป.ป.ช.
 • อาทิตย์ : รายการ "ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง"สำนักงาน ป.ป.ช.

 

ช่องทางดาวน์โหลดรายการล่วงหน้า

 

ลิ้งก์สัญญานเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต

 

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป

 

 

ดาวน์โหลด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้