ป.ป.ช. แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 6 ในรอบ 7 เดือน

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  3248 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 6 ในรอบ 7 เดือน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลงาน รอบ 7 เดือน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เหลือแสวงหาข้อเท็จจริง 413 เรื่อง ไต่สวน เสร็จ 9 เรื่อง ตั้งเป้า ปีนี้เสร็จอีก 43 เรื่อง

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2560) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ร่วมกันแถลง ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 6 ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ในรอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560) ณ โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการแถลงผลการดำเนินงานประกอบด้วย

ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและด้านป้องกันการทุจริต สรุปได้ดังนี้

ด้านปราบปรามการทุจริต

การแสวงหาข้อเท็จจริง    จำนวน 545 เรื่อง

 • ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 132 เรื่อง
 • คงเหลือดำเนินการ จำนวน 413 เรื่อง

การไต่สวนข้อเท็จจริง     จำนวน 104 เรื่อง

 • ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 เรื่อง
 • คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 43 เรื่อง
 • คงเหลือดำเนินการ จำนวน 52 เรื่อง

สำหรับคดีสำคัญที่ดำเนินการแล้วเสร็จและคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว ได้แก่

1 )  ชี้มูลความผิดกรณี นายมนัส อินหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักแรดและนางกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัย เจ้าหน้าที่

    การเงินโรงเรียนบ้านปลักแรด จ. พิษณุโลก ว่ามีการทุจริตงบประมาณสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

    ภาคเรียนที่ 1/2554 – ภาคเรียนที่ 1/2555 , ทุจริตเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากเทศบาลตำบลปลักแรด

    , ทุจริตเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

    ของโรงเรียนวัดหล่ายโพธิ์ ที่ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านปลักแรดในปี 2554 เป็นเงิน 257,110.51 บาท โดยไม่นำเงินดังกล่าว

    เข้าฝากบัญชีธนาคารของโรงเรียนบ้านปลักแรด

2 ) ชี้มูลความผิดนายอำนวยศักดิ์ พึ่งสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย และนาย

    ประทิน จันทร์ตรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย  ทุจริตเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน

    งบประมาณและเงินบำรุงการศึกษาทำให้เงินขาดบัญชี 4,293,629.97 บาท

3 ) ชี้มูลความผิดนายอมร ทองเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ กับพวกว่า  

    ดำเนินการตรวจรับการจ้าง โดยลงความเห็นว่างานจ้างได้ดำเนินการเสร็จแล้วตามสัญญา ทั้งที่งานจ้างยังไม่แล้วเสร็จ

4 ) ชี้มูลความผิดนายวสุธร พานทอง  นายก อบต. เจริญผล  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ กับพวกว่า ปลอมแปลง

     เอกสารสั่งซื้อถังขยะเพื่อให้พัสดุที่สั่งซื้อมีคุณสมบัติครบถ้วน

5 ) ชี้มูลความผิดนายวชิระ แรงกสิกร นายก อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ว่าไม่ดำเนินการตามอำนาจ

     หน้าที่กับบุคคลที่บุกรุกคลองสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในเขต อบต. สระแก้ว

6 ) ชี้มูลความผิดนายบรรเจิด เรือนเพ็ชร นายก อบต. พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ว่าดำเนินโครงการ

     ปรับปรุงพื้นที่ลงดินลูกรังในศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป  หมู่ที่ 4 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยดำเนินโครงการแล้ว 

     ไม่วางท่อระบายน้ำทำให้น้ำท่วม ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

7 ) ชี้มูลความผิดนายสมวัด สายแวว นายก อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ นายวรชาติ ศรีมาก ปลัด อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ  

     และนางสาวิตรี จันทร์เมือง หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซึ่งทำกับ

    อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ และเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตรที่มิชอบด้วยกฎหมายของตน

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งรายงานการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณีแล้ว

หมายเหตุ : การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน

ตรวจสอบปกติ จำนวน 972 บัญชี

 • ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  474 บัญชี
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  498 บัญชี

ตรวจสอบยืนยัน จำนวน 367 บัญชี

 • ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  174 บัญชี
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  193 บัญชี
 • กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชี/จงใจยื่นเท็จ/จงใจปกปิดข้อเท็จจริง จำนวน  23 ราย
 • กรณีตรวจสอบเชิงลึก จำนวน  23  ราย

ด้านป้องกันการทุจริต

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จำนวน  139 โครงการ โดยแยกตามการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จำนวน 74 โครงการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต จำนวน 12 โครงการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย จำนวน 2 โครงการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก จำนวน 23 โครงการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย จำนวน 28 โครงการ

 

ต้นฉบับ : ป.ป.ช. แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 6 ในรอบ 7 เดือน  (ดาวน์โหลด)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้