คสช. ใช้ ม.44 ยืดเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมทีวีดิจิทัล, ยืดเวลาคืนคลื่นของหน่วยงานรัฐอีก 5 ปี

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  2440 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คสช. ใช้ ม.44 ยืดเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมทีวีดิจิทัล, ยืดเวลาคืนคลื่นของหน่วยงานรัฐอีก 5 ปี

คสช. โอบอุ้มธุรกิจทีวีดิจิตอล เพื่อประโยชน์สาธารณะ สั่งขยายเวลาคืนคลื่นวิทยุไปอีก 5 ปี ขยายงวดทีวีดิจิตอลจ่ายค่าประมูล ให้ กองทุนวิจัย กสทช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายสังสัญญาณ ปีละ 875 ล้าน อีกฉบับ สั่งล้มกระบวนการสรรหา กสทช. ที่เกษียณอายุ ระบุให้ กสทช. คนที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อ จนกว่าจะเหลือ 6 คน หรือกฏหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่เสร็จ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

โดยที่ในปัจจุบันการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ ทางธุรกิจระดับชาติ มีการแข่งขันในรูปแบบที่หลากหลาย ประกอบกับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศที่ส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการที่สุจริตทําให้ไม่อาจชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ในขณะเดียวกันการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย ถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากการบิดเบือน ยังมีความสําคัญทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ การส่งเสริมความสามัคคีและ สมานฉันท์ของประชาชน จึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมให้โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียม สามารถดําเนินการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการในการส่งเสริมนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในคําสั่งนี้

“ประกาศ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้ บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556

ข้อ 2 ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ ในส่วนที่เหลือตั้งแต่งวดที่สี่เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในข้อ 10 ของประกาศ

ข้อ 3 หากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามข้อ ๒ ได้ ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายนั้นแจ้งเป็นหนังสือไปยัง สํานักงาน กสทช. ล่วงหน้าก่อนวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามที่ กําหนดไว้ในประกาศ ในกรณีที่สํานักงาน กสทช. พิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควร ก็ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้น ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายคําสั่งนี้ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ตามประกาศด้วย

ข้อ 4 การชําระค่าธรรมเนียมตามคําสั่งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ที่จะขอชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือตามที่กําหนดไว้ในข้อ 10 ของประกาศ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นแจ้งเป็นหนังสือไปยังสํานักงาน กสทช. ล่วงหน้าก่อนวันครบกําหนดชําระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศ

ข้อ 5 การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๓ มิให้นํามาใช้บังคับ กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ที่ขอยกเลิก การประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 6 ให้ กสทช. และ สํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี จัดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เป็นระยะเวลาสามปี การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้คํานึงถึงการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน และครอบคลุมถึง บริการโทรทัศน์สาธารณะที่นํารายการมาออกอากาศผ่านดาวเทียมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ในประเทศและที่พํานักในต่างประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และหลากหลาย

ข้อ 7 ให้ กสทช. หรือสํานักงาน กสทช. ดําเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไป จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วันครบกําหนดแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และได้รับความเห็นชอบให้ถือครอง คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ยังคงมีสิทธิในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ การถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิม

ข้อ 8 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษา ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

ข้อ 9 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้