‘นนทบุรี’ เทคะแนน ส.ส.ก้าวไกล ยกจังหวัด ทิ้งห่างพรรคอื่นเกือบทุกหน่วย

Last updated: 15 พ.ค. 2566  |  14580 จำนวนผู้เข้าชม  | 

‘นนทบุรี’ เทคะแนน ส.ส.ก้าวไกล ยกจังหวัด ทิ้งห่างพรรคอื่นเกือบทุกหน่วย

เลือกตั้ง 2566 : ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1-8 จังหวัดนนทบุรี

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หลังปิดหีบนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งแล้วทั้ง 8 เขต พบว่าผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคก้าวไกล มีคะแนนทิ้งห่างผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ ในเกือบทุกหน่วยเลือกตั้ง คาดว่าจะได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ยกจังหวัดทั้ง 8 เขต

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลบางกระสอ ตำบลท่าทราย ตำบลบางเขน

เบอร์ 1 นางเจริญ เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย 1,037 คะแนน
เบอร์ 2 นางสาววิลาวัลย์ วรวรรณปรีชา พรรครวมไทยสร้างชาติ 28,166 คะแนน
เบอร์ 3 นางสาวจริยา มหายศนันทน์ พรรคไทยสร้างไทย 1,462 คะแนน
เบอร์ 4 นางสาวสมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุ์ไชย พรรคพลังประชารัฐ 842 คะแนน
เบอร์ 5 นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ พรรคก้าวไกล 45,615 คะแนน
เบอร์ 6 นายวิชยุตม์ รอดศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์ 1,473 คะแนน
เบอร์ 7 นายนิยม ประสงค์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย 20,640 คะแนน
เบอร์ 8 นายธนดล เพชรบุรีกุล พรรคเสรีรวมไทย 1,018 คะแนน
เบอร์ 10 นายธนวัฒน์ โพธิ์ศรี พรรคไทยภักดี 445 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลบางกร่าง ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางรักน้อย ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ

เบอร์ 1 นางสาวชื่นประภา ขันธมาลี พรรคมิติใหม่ 333 คะแนน
เบอร์ 2 นายธนินท์ธร ภูมราช พรรคประชาธิปัตย์ 1,520 คะแนน
เบอร์ 3 นายธนบดี อินทวีโร พรรคเสรีรวมไทย 611 คะแนน
เบอร์ 4 นางจิรวรรณ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ 666 คะแนน
เบอร์ 5 นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ 25,079 คะแนน
เบอร์ 6 นายวรวุฒิ ศรีนนท์ พรรคไทยสร้างไทย 2,473 คะแนน
เบอร์ 7 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ พรรคก้าวไกล 39,086 คะแนน
เบอร์ 8 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย 19,423 คะแนน
เบอร์ 9 นางสาวอัญรินทร์ อิทธิศรีศักดิ์ พรรคไทยภักดี 640 คะแนน
เบอร์ 10 นายตฤณ สุวรรณศร พรรคทางเลือกใหม่ 72 คะแนน
เบอร์ 11 นางสาวเหนือสุชา กองนิมิตรพัชรี พรรคคลองไทย 103 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบางกรวย เฉพาะตำบลบางกรวย ตำบลบางศรีทอง ตำบลวัดชลอ ตำบลศาลากลาง ตำบลปรายบาง ตำบลบางคูเวียง ตำบลบางขุนกอง ตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลบางขนุน อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลบางใผ่

เบอร์ 1 นายกุลวัฒน์ กุลสังคหะ พรรคเสรีรวมไทย 1,099 คะแนน
เบอร์ 2 นายอิทธิพล คงพสิษฐ์พร พรรคภูมิใจไทย 767 คะแนน
เบอร์ 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร พรรคก้าวไกล 44,114 คะแนน
เบอร์ 4 นายราเชน ตระกูลเวียง พรรคทางเลือกใหม่ 362 คะแนน
เบอร์ 5 นางสาวปณรัศม์ วันชาญเวช พรรคเพื่อไทย 17,074 คะแนน
เบอร์ 6 นายณรงคภูมิ ยังสี พรรคประชาธิปัตย์ 1,630 คะแนน
เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ 25,459 คะแนน
เบอร์ 8 นายวัชระ กรรณิการ์ พรรคพลังประชารัฐ 3,352 คะแนน
เบอร์ 9 นายอนุศักดิ์ เรืองชู พรรคไทยสร้างไทย 5,322 คะแนน
เบอร์ 10 นายธีระพงษ์ แก้ววิเศษ พรรคพลังสังคม 87 คะแนน
เบอร์ 11 นายจักรพันธ์ ยนต์ศิริ พรรคไทยภักดี 330 คะแนน
เบอร์ 12 นางสาวชนัญชิตา ภัทราไพศาล พรรคคลองไทย 175 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองเกลือ ตำบลบางตลาด

เบอร์ 1 นายก้อง เพชรแก้ว พรรคไทยสร้างไทย 850 คะแนน
เบอร์ 2 นายนพดล ทิพยชล พรรคก้าวไกล 36,249 คะแนน
เบอร์ 3 นายอำนวย สุขขี พรรคทางเลือกใหม่ 281 คะแนน
เบอร์ 4 นางสาวพรทิพย์ อินทศรี พรรคไทยศรีวิไลย์ 433 คะแนน
เบอร์ 5 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย 24,446 คะแนน
เบอร์ 6 นางสาวสุพรรษา เย็นเพชร พรรคประชาธิปัตย์ 1,395 คะแนน
เบอร์ 7 นายฉลอง เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย 749 คะแนน
เบอร์ 8 นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ 25,442 คะแนน
เบอร์ 9 นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ 611 คะแนน
เบอร์ 10 นายสุกฤษฎ์ ผ่องคำพันธ์ุ พรรคเสรีรวมไทย 579 คะแนน
เบอร์ 11 นางสาวสุวรรณา อู่ใหม่ พรรคไทยภักดี 282 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลปากเกร็ด ตำบลท่าอิฐ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลบางพลับ ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ ตำบลคลองข่อย ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลลำโพ ตำบลละหาร อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลไทรม้า

เบอร์ 1 นายปรีติ เจริญศิลป์ พรรคก้าวไกล 48,055 คะแนน
เบอร์ 2 นายณรงค์ จันทนดิษฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ 14,684 คะแนน
เบอร์ 3 นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ พรรคพลังประชารัฐ 4,618 คะแนน
เบอร์ 4 นายธนิต สุขทอง พรรคประชาธิปัตย์ 3,469 คะแนน
เบอร์ 6 นายนพดล แก้วสุพัฒน์ พรรคเพื่อไทย 19,897 คะแนน
เบอร์ 7 นางสาวปารมี เรี่ยงแรง พรรคภูมิใจไทย 2,145 คะแนน
เบอร์ 8 นายก้องเกียรติ จั่นเพิ้ง พรรคเสรีรวมไทย 856 คะแนน
เบอร์ 9 นางสาวพกาวรรณ ทิมดี พรรคไทยภักดี 669 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลบางแม่นาง ตำบลเสาธงหิน ตำบลบางม่วง ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางเลน ตำบลบ้านใหม่

เบอร์ 1 นายคุณากร มั่นนทีรัย พรรคก้าวไกล 48,169 คะแนน
เบอร์ 2 นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม พรรครวมไทยสร้างชาติ 24,252 คะแนน
เบอร์ 3 นายสรเดช คลังทอง ประชาธิปัตย์ 1,454 คะแนน
เบอร์ 4 นายพันธวัชร บรรจงศิริเจริญ พรรคเสรีรวมไทย 785 คะแนน
เบอร์ 5 นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ 1,557 คะแนน
เบอร์ 6 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย 23,508 คะแนน
เบอร์ 7 นายกฤษณะ แจ่มจันทร์ พรรคภูมิใจไทย 590 คะแนน
เบอร์ 8 นายศักดิ์ชัย พัฒนะ พรรคทางเลือกใหม่ 176 คะแนน
เบอร์ 9 นายณรงค์ โต๊ะมุดบำรุง พรรคไทยภักดี 467 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลบางบัวทอง ตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย อำเภอไทรน้อย เฉพาะตำบลไทรน้อย ตำบลคลองขวาง

เบอร์ 1 นายทศพล เพ็งส้ม พรรคพลังประชารัฐ 5,893 คะแนน
เบอร์ 2 นายจำลอง ช่วยรอด พรรครวมไทยสร้างชาติ 11,954 คะแนน
เบอร์ 3 นางสาวมลฤดี ริเส พรรคชาติพัฒนากล้า 954 คะแนน
เบอร์ 4 นายประดิษฐ์ แน่วแน่ พรรคทางเลือกใหม่ 280 คะแนน
เบอร์ 5 นายเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ พรรคเสรีรวมไทย 818 คะแนน
เบอร์ 6 นายสมศักดิ์ ด้วงโสน พรรคประชาธิปัตย์ 16,216 คะแนน
เบอร์ 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง พรรคก้าวไกล 48,417 คะแนน
เบอร์ 8 นายภูดิศ นนทพิมลชัย พรรคเพื่อไทย 19,526 คะแนน
เบอร์ 9 นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย 14,558 คะแนน
เบอร์ 10 นางสาวกิตติมา เลิศสกุลทอง พรรคไทยภักดี 254 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลบางคูรัด ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอไทรน้อย เฉพาะตำบลหนองเพรางาย ตำบลทวีวัฒนา ตำบลขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ ตำบลราษฎร์นิยม

เบอร์ 1 นายสุธี ทองสวัสดิ์ พรรคไทยสร้างไทย 1,049 คะแนน
เบอร์ 2 นางสาวสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ 11,475 คะแนน
เบอร์ 3 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พรรคก้าวไกล 41,734 คะแนน
เบอร์ 4 นายภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย 24,335 คะแนน
เบอร์ 5 นายพิศิษฐ์ ทิมดี พรรคเสรีรวมไทย 918 คะแนน
เบอร์ 6 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย 14,090 คะแนน
เบอร์ 7 นายสมภพ อุมะวิชนี พรรคประชาธิปัตย์ 1,868 คะแนน
เบอร์ 10 นายเฉลิมเกียรติ พ่วงฉิม พรรคไทยภักดี 283 คะแนน
เบอร์ 11 นายปราโมทย์ พันธุเกตุ พรรคพลังประชารัฐ 469 คะแนน


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้