เช็กเลย! ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดนนทบุรี ใครได้เบอร์อะไร?

Last updated: 16 เม.ย 2566  |  46576 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เช็กเลย! ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดนนทบุรี ใครได้เบอร์อะไร?

เลือกตั้ง 2566 : ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันแรก พร้อมตรวจเบอร์ผู้สมัครใน 8 เขต จังหวัดนนทบุรี

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. บรรดาแกนนำและว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรี จากพรรคการเมืองต่างๆ พร้อมด้วยกองเชียร์และผู้สนับสนุนแต่ละพรรค ทยอยเดินทางมาถึงสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี (กกต.นนทบุรี) กำหนดไว้

          โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี กำหนดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน โดยใช้พื้นที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่รับสมัคร

          ภายหลังจากที่เหล่าว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดนนทบุรี ได้ยื่นสมัคร ส.ส. เรียบร้อยแล้ว ทีมงานต่างนำเบอร์ต่างๆ มาติดเบอร์ที่ป้าย และ รถหาเสียงพร้อมเตรียมออกหาเสียงวันนี้เต็มที่

          ซึ่งปรากฎว่ามีว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรี จับเบอร์ ได้ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลบางกระสอ ตำบลท่าทราย ตำบลบางเขน

เบอร์ 1 นางเจริญ เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 2 นางสาววิลาวัลย์ วรวรรณปรีชา พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นางสาวจริยา มหายศนันทน์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 4 นางสาวสมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุ์ไชย พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 5 นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 6 นายวิชยุตม์ รอดศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายนิยม ประสงค์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 8 นายธนดล เพชรบุรีกุล พรรคเสรีรวมไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลบางกร่าง ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางรักน้อย ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ

เบอร์ 1 นางสาวชื่นประภา ขันธมาลี พรรคมิติใหม่
เบอร์ 2 นายธนินท์ธร ภุมราช พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 3 นายธนบดี อินทวิโร พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 4 นางจิรวรรณ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 5 นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 6 นายวรวุฒิ ศรีนนท์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 7 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 8 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 9 นางสาวอัญรินทร์ อิทธิศรีศักดิ์ พรรคไทยภักดี
เบอร์ 10 นายตฤณ สุวรรณศร พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบางกรวย เฉพาะตำบลบางกรวย ตำบลบางศรีทอง ตำบลวัดชลอ ตำบลศาลากลาง ตำบลปรายบาง ตำบลบางคูเวียง ตำบลบางขุนกอง ตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลบางขนุน อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลบางใผ่

เบอร์ 1 นายกุลวัฒน์ กุลสังคหะ พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 2 นายอิทธิพล คงพสิษฐ์พร พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร พรรคก้าวไกล
เบอร์ 4 นายราเชน ตระกูลเวียง พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 5 นางสาวปณรัศม์ วันชาญเวช พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 6 นายณรงคภูมิ ยังสี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 8 นายวัชระ กรรณิการ์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 9 นายอนุศักดิ์ เรืองชู พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 10 นายธีระพงษ์ แก้ววิเศษ พรรคพลังสังคม

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองเกลือ ตำบลบางตลาด

เบอร์ 1 นายก้อง เพชรแก้ว พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 2 นายนพดล ทิพยชล พรรคก้าวไกล
เบอร์ 3 นายอำนวย สุขขี พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 4 นางสาวพรทิพย์ อินทศรี พรรคไทยศรีวิไลย์
เบอร์ 5 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 6 นางสาวสุพรรษา เย็นเพชร พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายฉลอง เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 9 นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 10 นายสุกฤษฎ์ ผ่องคำพันธ์ุ พรรคเสรีรวมไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลปากเกร็ด ตำบลท่าอิฐ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลบางพลับ ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ ตำบลคลองข่อย ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลลำโพ ตำบลละหาร อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลไทรม้า

เบอร์ 1 นายปรีติ เจริญศิลป์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 2 นายณรงค์ จันทนดิษฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 4 นายธนิต สุขทอง พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 5 นายณัฏฐ์ ปฐมพัณณณัฐ พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 6 นายนพดล แก้วสุพัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 7 นางสาวปารมี เรี่ยงแรง พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายก้องเกียรติ จั่นเพิ้ง พรรคเสรีรวมไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลบางแม่นาง ตำบลเสาธงหิน ตำบลบางม่วง ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางเลน ตำบลบ้านใหม่

เบอร์ 1 นายคุณากร มั่นนทีรับ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 2 นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นายสรเดช คลังทอง ประชาธิปัตย์
เบอร์ 4 นายพันธวัชร บรรจงศิริเจริญ พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 5 นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 6 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 7 นายกฤษณะ แจ่มจันทร์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายศักดิ์ชัย พัฒนะ พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลบางบัวทอง ตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย อำเภอไทรน้อย เฉพาะตำบลไทรน้อย ตำบลคลองขวาง

เบอร์ 1 นายทศพล เพ็งส้ม พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 2 นายจำลอง ช่วยรอด พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นางสาวมลฤดี ริเส พรรคชาติพัฒนากล้า
เบอร์ 4 นายประดิษฐ์ แน่วแน่ พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 5 นายเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 6 นายสมศักดิ์ ด้วงโสน พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง พรรคก้าวไกล
เบอร์ 8 นายจำลอง ขำสา พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลบางคูรัด ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอไทรน้อย เฉพาะตำบลหนองเพรางาย ตำบลทวีวัฒนา ตำบลขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ ตำบลราษฎร์นิยม

เบอร์ 1 นายสุธี ทองสวัสดิ์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 2 นางสาวสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 4 นายภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 5 นายพิศิษฐ์ ทิมดี พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 6 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 7 นายสมภพ อุมะวิชนี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 8 สิบตำรวจโทสมชาย ศรีเย็น พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 9 นายรัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์ พรรคพลังสังคม
เบอร์ 10 นายเฉลิมเกียรติ พ่วงฉิม พรรคไทยภักดี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้