ผู้ว่าฯหมูป่า สั่งปลด ‘นายกดังเมืองปทุม’ หลัง ป.ป.ช.ฟันทุจริต

Last updated: 3 พ.ย. 2565  |  2713 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้ว่าฯหมูป่า สั่งปลด ‘นายกดังเมืองปทุม’ หลัง ป.ป.ช.ฟันทุจริต

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ลงนามเซ็นคำสั่งปลดนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางพ้นจากตำแหน่ง หลัง ป.ป.ช.ฟันทุจริต

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ลงนามเซ็นคำสั่งในหนังสือ คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ให้นายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พ้นจากตำแหน่ง โดยหนังสือลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ระบุว่า

          สืบเนื่องมาจาก จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหานายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับพวกกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หลายกรณี

          กำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่บ้านมณีรินทร์ หมู่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับ ซ่อมแซมถนน และวางท่อระบายน้ำอื่นๆ อีก 7 โครงการ สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย กรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประกอบด้วย

          1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่บ้านมณีรินทร์ หมู่ที่ 1

          2. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมิตรบ้านกลาง หมู่ที่ 2

          3. โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณเลียบคลองประปา หมู่ที่ 1

และเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประกอบด้วย

          1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ

          2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

          3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรพร้อมรางวี ถนนจัดสรรกรมการปกครอง หมู่ที่ 2

          4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี และ

          5. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี บริเวณคลองสะพาน-หน้าอนามัย หมู่ที่ 3

          ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับไว้พิจารณา โดยมอบหมายคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานและมีมติให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ และอำนาจกับนายสายัณ นพขำ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91 (1) และมาตรา 98 วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต่อไป

          ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายสายัณ นพขำ อยู่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2555 และได้พันจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อนับระยะเวลาการพ้นจากตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน (1 กุมภาพันธ์ 2564 - 1 สิงหาคม 2565) ปรากฎว่านายสายัณ นพขำ พ้นจากตำแหน่งยังไม่เกิน 2 ปี (1 ปี 5 เดือน) จึงสมควรพิจารณาสั่งให้นายสายัณฯ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เหตุเพราะกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดปทุมธานีได้พิจารณารายงานและสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คดีหมายเลขดำที่ 18-1-176/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 242-1-50/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกอบความเห็นของคณะไต่สวนเบื้องต้นแล้ว ปรากฎข้อเท็จจริงตามทางไต่สวน

          โดยท้ายหนังสือยังระบุว่า จึงสมควรพิจารณาสั่งให้นายสายัณ นพขำ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เหตุเพราะกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดปทุมธานี จึงได้พิจารณาตามแนวความเห็นของอำเภอเมืองปทุมธานีต่อไป ประกอบแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขี้มูลความผิดและตามคำวินิจฉัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/3314 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท 0804.3/6261 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท 0804.3/6313 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

          ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 98 วรรคสามและวรรคสี่ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 73 และมาตรา 73/1 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 51 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว 711 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 6078/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 2562 มาตรา 73 และมาตรา 73/1 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 98 วรรคสามและวรรคสี่ ประกอบหนังสือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว สั่งให้นายสายัณ นพขำ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ด้วยเหตุและพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น

          อนึ่ง การโต้แย้งคำสั่งนี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองกลาง หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลาง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่ง ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ลงชื่อ (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้