ป.ป.ช. แถลงข่าวผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC)

Last updated: 31 ส.ค. 2565  |  3158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. แถลงข่าวผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC)

สำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าว กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลคดีสำคัญ และผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) โดยนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงข่าวกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

โดยในการแถลงข่าวนั้น  ป.ป.ช. ได้สรุปมติที่ ป.ป.ช.ได้มีการชี้มูลความผิด เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง กรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ซึ่งกระทำความผิด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


          1. มีมติชี้มูลเรื่องกล่าวหา นายมงคล ลีลาธรรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (ซีอีโอ)ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กับพวก ร่วมกันอนุมัติให้ใช้งบประมาณของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานศพมารดาประธานกรรมการ ธพว. โดยมิชอบหรือโดยทุจริต

          2. มีมติชี้มูลเรื่องกล่าวหา นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กับพวกไม่ยุติโครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน และออกคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของโครงการสินเชื่อ ไม่เป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ ธพว.

          3. มีมติชี้มูลเรื่องกล่าวหา นายกฤษดา กวีญาณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับพวก อนุมัติสินเชื่อลูกค้ารายบริษัท เดอะไวท์บีช จำกัด และบริษัท เดอะ อันดามัน ไพรเวท บีช จำกัด โดยมิชอบ

          4. มีมติชี้มูลเรื่องกล่าวหา นายโอภาส เพชรมุณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กับพวกทำาสัญญาให้บริการเดินรถเชิงคุณภาพ (PBC) แบบผ่อนปรนกับเอกชน ไม่เป็นไป ตามระเบียบ และกำหนดเงื่อนไขความรับผิดชอบของคู่สัญญาไม่ตรง กับที่ได้รับอนุมัติ

          5. มีมติชี้มูลเรื่องกล่าวหา นายนริศ ชัยสูตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมธนารักษ์ กับพวก อนุญาตให้บริษัทเอกชน เช่าที่ราชพัสดุพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยมิชอบ และไม่เรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนตามระเบียบฯ

          6. มีมติชี้มูลเรื่องกล่าวหา นายสุรศักย์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อานวยการการไฟฟ้า  ส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับพวกทุจริตในการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร 2  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา

          7. มีมติชี้มูลเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง กรณีออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 3 แปลง ที่จังหวัดปราจีนบุรีให้กับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคดีนี้นั้นป.ป.ช. ได้มีมติส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ดิน ปัจจุบันอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งได้ฟ้องแล้ว

          8. มีมติชี้ มูลความผิด นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กรณีการจัดซื้อเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน Roll-Royce (ครั้งที่ 3) รุ่น TRENT-892สำหรับเครื่องบิน Boeing แบบ B77-200ER จำนวน 6 ลำเมื่อปี พ.ศ. 2547-2548

          9. มีมติมี้มูลเรื่องกล่าวหา นายสิริศักดิ์ สมบติทวีพูน นายกเทศมนตรี ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร่ำรวยผิดปกติ

          10. มีมติชี้มูลความผิด นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร กรณีกล่าวหานายวรชัย เหมะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับพวก รวม 42 คน ว่า ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ ในการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเนื่องจากการชุมนุม ทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ... เมื่อปี 2556 (ฉบับสุดซอย)

          11. มีมติชี้มูลเรื่องกล่าวหา นางรัชนี พลซื่อ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กับพวก ทุจริตโครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน แหล่งการเรียนรู้ชุมชน และกลุ่มเยาวชน เมื่อปี งบประมาณ 2548 ถึงปี 2551

          12. มีมติชี้มูลเรื่องกล่าวหา นายพรชัย โควสุรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กับพวก กำาหนดคุณลักษณะเฉพาะในประกาศสอบราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาที่ตนมีส่วนได้เสีย

          13. มีมติชี้มูลเรื่องกล่าวหา นายนวพล บุญญามณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับพวกดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพประชาชน จังหวัดสงขลา (โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา) เมื่อปี พ.ศ.2551–2552 โดยกำหนดการให้บริการในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่สถานพยาบาล และจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

          นายนิวัติไชย เกษมมงคล ได้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนโครงการเสาไฟกินรี องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ ว่าได้มีการตั้งกรรมการสอบแล้วในหลายปีงบประมาณการจัดซื้อ มีการแจ้งข้อกล่าวหาสมาชิก อบต.และผู้เกี่ยวข้องไปแล้วเป็นจำนวน 40 กว่าราย และทราบว่าทางอำเภอก็ได้มีการตักเตือนไปแล้วเช่นกันว่าอย่าทำผิด ซึ่งตรงนี้ ป.ป.ช.คงเข้าไปทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารท้องถิ่นที่จะไปดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้การจัดซื้อก็ต้องอาศัยชาวบ้านในการตรวจสอบในความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องเสาไฟด้วย อย่าให้เป็นอำนาจของทางสภาท้องถิ่นอย่างเดียว

          ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : เอกสารประกอบการแถลงข่าวผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้