ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยเข็มวิทยฐานะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565

Last updated: 9 เม.ย 2565  |  4144 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยเข็มวิทยฐานะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565

          เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ความว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีเข็มวิทยฐานะของสำนักงาน เพื่อแสดงวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง หลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง หลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับสูง หลักสูตรเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับสูง หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตระดับสูง และหลักสูตรที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 143 (2) ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565”

          ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ 3 ให้สำนักงานดำเนินการเพื่อให้มีการมอบเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง หลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง หลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับสูง หลักสูตรเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับสูง หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตระดับสูง และหลักสูตรที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

          ข้อ 4 ให้เข็มวิทยฐานะมีลักษณะ ดังนี้

          (1) ชั้นบนทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสำนักงานลงยาสีม่วงและสีเขียววางบนชั้นที่สองทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงหยดน้ำ รองรับด้วยชั้นที่สามทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงกลีบบัวและพัดยศ อยู่ตรงกลางโล่ ทำด้วยโลหะสีทอง บริเวณด้านในโล่ลงยาสีขาว ขนาดความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความสูง 6.5 เซนติเมตร ใช้สำหรับการประดับกับเครื่องแบบทุกชนิด และขนาดความกว้าง 1.8 เซนติเมตร ความสูง 2.5 เซนติเมตร ใช้สำหรับการประดับกับเครื่องแต่งกายหรือชุดสากล

          (2) ชั้นบนทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสำนักงานลงยาสีม่วงและสีเขียววางบนชั้นที่สองท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงหยดน้ำ รองรับด้วยชั้นที่สามทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงกลีบบัวและพัดยศ ขนาดความกว้าง 4.4 เซนติเมตร ความสูง 6.3 เซนติเมตร ใช้สำหรับการประดับกับเครื่องแบบทุกชนิด และขนาดความกว้าง 1.8 เซนติเมตร ความสูง 2.5 เซนติเมตร ใช้สำหรับการประดับกับเครื่องแต่งกายหรือชุดสากล

          (3) ชั้นบนทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสำนักงานลงยาสีขาว วางบนชั้นที่สองทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงหยดน้ำ รองรับด้วยชั้นที่สามทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงกลีบบัวลงยาสีขาวและพัดยศ ขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร ความสูง 6 เซนติเมตร ใช้ส าหรับการประดับกับเครื่องแบบทุกชนิด และขนาดความกว้าง 1.65 เซนติเมตร ความสูง 2.4 เซนติเมตร ใช้สำหรับการประดับกับเครื่องแต่งกายหรือชุดสากล

          (4) ชั้นบนทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสำนักงานลงยาสีขาว วางบนชั้นที่สองทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงหยดน้ำ รองรับด้วยชั้นที่สามทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงกลีบบัวและพัดยศ ขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร ความสูง 6 เซนติเมตร ใช้สำหรับการประดับกับเครื่องแบบทุกชนิดและขนาดความกว้าง 1.65 เซนติเมตร ความสูง 2.4 เซนติเมตร ใช้สำหรับการประดับกับเครื่องแต่งกายหรือชุดสากลเข็มวิทยฐานะตามวรรคหนึ่ง ให้สลักชื่อหลักสูตร รุ่นและปีที่จัดการศึกษาอบรมไว้บริเวณด้านหลัง

          ข้อ 5 ผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ ได้แก่

          (1) ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง ให้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ 4 (1)

          (2) ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ 4 (2)

          (3) ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง ให้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ 4 (3)

          (4) ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับสูง หลักสูตรเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับสูง และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตระดับสูง ให้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ 4 (4)

          ข้อ 6 นอกจากผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ 5 คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรอื่นใดเป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ และกำหนดลักษณะของเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

          ข้อ 7 การประดับเข็มวิทยฐานะ ให้ประดับ ดังนี้

          (1) การประดับกับเครื่องแบบทุกชนิดให้ประดับเข็มวิทยฐานะที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา ในกรณีที่เครื่องแบบไม่มีกระเป๋าให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาในตำแหน่งเดียวกับกระเป๋าขวา

          (2) การประดับบนเครื่องแต่งกายหรือชุดสากลให้ประดับได้ตามประเพณีนิยม

          ข้อ 8 ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง หลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง หลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับสูง หลักสูตรเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับสูง หรือหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตระดับสูง ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามที่กำหนดในระเบียบนี้

          ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด

          ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
          พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
          ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

Powered by MakeWebEasy.com