คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งกรรมการ สปท. ป.ป.ช. วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

Last updated: 2022-03-27  |  6499 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งกรรมการ สปท. ป.ป.ช. วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ 72/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ 72/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ความว่า

          ตามที่ได้มีคําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ 69/2562 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประกอบคําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ 55/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แทนตําแหน่งที่ว่างลง และคําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ 112/2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แทนตําแหน่งที่ว่างลง นั้น

นายไพโรจน์ ด้วงวิเศษ - กรรมการ

นายสุทนต์ กล้าการขาย - กรรมการ

นาวาอากาศหญิง สุชาดา มิญฌา แสงเกร็ด - กรรมการ

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ - กรรมการ

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย - กรรมการ

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี - กรรมการ

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ - กรรมการ

          บัดนี้ กรรมการ ลําดับที่ 6-9 (ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมฯ) ตามข้อ 5 (6) และลําดับที่ 10-12 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ตามข้อ 5 (7) ได้พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งตั้ง ตามข้อ 12 (1) ประกอบข้อ 18 วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สปท. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติให้แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แทนตําแหน่งที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี แล้ว

          ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 ประกอบมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และข้อ 5 ประกอบข้อ 16 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้ง กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง นอกจากที่แก้ไขให้คงเดิม ดังนี้

6. นายไพโรจน์ ด้วงวิเศษ - กรรมการ

7. นายสุทนต์ กล้าการขาย - กรรมการ

8. นาวาอากาศหญิง สุชาดา มิญฌา แสงเกร็ด - กรรมการ

9. พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ - กรรมการ

10. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย - กรรมการ

11. นายปิติธรรม ฐิติมนตรี - กรรมการ

12. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ - กรรมการ

          ทั้งนี้ ให้กรรมการ ลําดับที่ 6-9 (ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมฯ) ตามข้อ 5 (6) และลําดับที่ 10-12 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ตามข้อ 5 (7) แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งตั้งเป็นต้นไป

          สั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

          พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ

          ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

Powered by MakeWebEasy.com