ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13

Last updated: 5 ก.พ. 2565  |  6587 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 และกล่าวบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช.” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมภายในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและสภาวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 85 คน

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

และในเวลา 13.00 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการ ป.ป.ท. ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย”

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการ ป.ป.ท.

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ คือ บุคลากร ผู้บริหารของทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง มีความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน และให้ความร่วมมือผลักดันหรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้องค์กรสามารถดำเนินการตามบทบาทภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามหลักธรรมาภิบาล

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ดังนั้น เพื่อให้การเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ป.ป.ช. จึงจัดการอบรม “หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.)

ซึ่งมีกำหนดการอบรมระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน ของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนากลไกและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นผู้นำต้นแบบที่ดี สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดพลังร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนให้สัมฤทธิ์ผล โดย“หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) นั้นเปิดทำการอบรมมาแล้วด้วยกันทั้งหมด 12 รุ่น โดยรุ่นล่าสุด (ปี 2565) นับเป็นรุ่นที่ 13 โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยกิจกรรมภาควิชาการ การอภิปราย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ เป็นต้น

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 13

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้