กสทช. สั่งวิทยุทดลองฯติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังสัญญาณรบกวนในย่านสื่อสารการบิน

Last updated: 2022-01-16  |  3732 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กสทช. สั่งวิทยุทดลองฯติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังสัญญาณรบกวนในย่านสื่อสารการบิน

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง คุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์การวัดและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยแพร่ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง คุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์การวัดและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ความว่าเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รับทราบถึงข้อกำหนดขั้นต่ำของอุปกรณ์ ชอฟต์แวร์ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การวัดและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้มีการแพร่กระจายคลื่นความถี่ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการวิทยุการบิน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จึงประกาศให้ทราบว่า คุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์การวัดและเฝ้าร ะวังสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้

 

 

:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

Powered by MakeWebEasy.com