กสทช. เปิดประมูลคลื่นวิทยุบริการธุรกิจ 74 คลื่น

Last updated: 2022-01-16  |  6570 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กสทช. เปิดประมูลคลื่นวิทยุบริการธุรกิจ 74 คลื่น

กสทช. ประกาศเปิดประมูลคลื่นวิทยุเอฟเอ็มเพื่อให้บริการทางธุรกิจทั่วประเทศ รวม 74 คลื่น เปิดผู้สนใจยื่นคำขอรับใบอนุญาต 17-25 มกราคม 2565 เคาะราคาประมูล 27 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ

โดยมีข้อความว่า ตามที่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ (ประกาศเชิญชวน) พร้อมทั้งมอบหมายให้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ลงประกาศ นั้น

บัดนี้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ใน ระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 20 ธันวาคม 2564 และมีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

สำหรับประกาศเชิญชวน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับสำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กำหนดให้เปิดประมูลคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม จำนวน 74 คลื่นความถี่ ราคาขั้นต้นรวม 448.69 ล้านบาท ได้แก่

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 9 คลื่นความถี่ เช่น คลื่นความถี่ 106.50 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 54.83 ล้านบาท, คลื่นความถี่ 95.00 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 50.09 ล้านบาท, คลื่นความถี่ 96.50 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 49.95 ล้านบาท, คลื่นความถี่ 97.50 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 49.87 ล้านบาท, คลื่นความถี่ 99.00 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 49.65 ล้านบาท และคลื่นความถี่ 100.50 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 49.63 ล้านบาท เป็นต้น

พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 16 คลื่นความถี่ เช่น พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คลื่นความถี่ 100.75 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 2.28 ล้านบาท, พื้นที่จังหวัดลำปาง คลื่นความถี่ 99.00 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 105,000 บาท, พื้นที่จังหวัดแพร่ คลื่นความถี่ 93.00 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 105,000 บาท, พื้นที่จังหวัดตาก คลื่นความถี่ 97.25 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 105,000 บาท และพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คลื่นความถี่ 102.00 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 105,000 บาท เป็นต้น

พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 6 คลื่นความถี่ เช่น พื้นที่จังหวัดระยอง คลื่นความถี่ 96.75 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 3.19 ล้านบาท, พื้นที่ จังหวัดชลบุรี คลื่นความถี่ 107.75 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 2.64 ล้านบาท, พื้นที่จังหวัดจันทบุรี คลื่นความถี่ 95.25 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 105,000 บาท, พื้นที่จังหวัดตราด คลื่นความถี่ 107.25 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 105,000 บาท และพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คลื่นความถี่ 107.25 MHz กำหนดราคาขั้นต้น 105,000 บาท เป็นต้น

ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 คลื่นความถี่ และพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 20 คลื่นความถี่

 

สำหรับราคาขั้นต่ำในการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐานและข้อจำกัดในการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นราคาภายใต้สมมุติฐานที่ผู้ชนะการประมูลต้องการสร้างและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงเองทั้งหมด

ส่วนการเสนอเพิ่มราคาในการประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้ จะแตกต่างกันไปตามช่วงของราคาเริ่มต้น เช่น คลื่นความถี่ที่มีช่วงราคาเริ่มต้น 40-60 ล้านบาท ให้เสนอราคาเพิ่มครั้งละ 5 แสนบาท, ช่วงราคา 30-33.99 ล้านบาท ให้เสนอราคาเพิ่มครั้งละ 4 แสนบาท, ช่วงราคา 20-29.99 ล้านบาท ให้เสนอราคาเพิ่มครั้งละ 3 แสนบาท และช่วงราคา 10-19.99 ล้านบาท ให้เสนอราคาเพิ่มครั้งละ 2 แสนบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในคราวนี้ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาตามข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ ตามที่กำหนดในภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศเชิญชวนนี้ พร้อมทั้ง

2. ยื่นคำขอประกอบกิจการกระจายเสียง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาในคราวเดียวกัน โดยผ่านระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระบบ e-BCS) ที่ http://bcsservices.nbtc.go.th/eservices ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในคราวนี้ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ ในอัตรา 10,000 บาท (อัตรายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อคลื่นความถี่ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมในแต่ละคลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคำขอ ผ่านระบบการย่นืคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระบบ e-BCS)

รายงานข่าวจากสำนักงาน กสทช. แจ้งว่า ในวันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงาน กสทช.จะเปิดให้ผู้สนใจร่วมกับฟังหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการประมูลคลื่นดังกล่าว ก่อนจะเปิดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอฯเข้ามาระหว่างวันที่ 17-25 มกราคม 2565 ผ่านระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-BCS) พร้อมทั้งวางหลักประกัน 10% ของราคาขั้นต่ำในแต่ละคลื่น และกำหนดวันเคาะราคาประมูลในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม (FM) สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ที่นำมาเปิดประมูลทั้ง 74 คลื่นความถี่ในครั้งนี้ จะมีอายุใบอนุญาต 7 ปี โดยให้นับอายุใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

ที่มา : 

1. ประกาศเชิญชวน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับสำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ

2. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

Powered by MakeWebEasy.com