ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน

Last updated: 3 ธ.ค. 2564  |  6118 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน ความว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำถือปฏิบัติ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๕) (๑๐) และ (๒๔) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานของส านักงาน กสทช. ซึ่ง กสทช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม

“ผู้ทดลองออกอากาศ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ

“สถานีวิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ติดตั้งสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม

“กิจการวิทยุการบิน” หมายความว่า กิจการวิทยุนำทางทางการบินและกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ตามตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ

“การแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า การแพร่ที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือแถบความถี่ที่จำเป็น (Necessary Bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) การแพร่พาราซิติก (Parasitic Emission) ผลจากการมอดูเลตระหว่างกัน (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่ (Frequency Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of Band Emission)

“พื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบนำร่อน (Landing System) และใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน โดยมีจุดพิกัดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ หรือตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนดเพิ่มเติม

“เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ” หมายความว่า เครื่องให้บริการที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ของเครื่องให้บริการนั้น โดยมีจุดพิกัดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ หรือตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนดเพิ่มเติม

“สนามบิน” หมายความว่า พื้นที่ที่กำหนดไว้บนพื้นดินหรือน้ำหรือพื้นที่อื่นสำหรับใช้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ซึ่งอยู่ภายในสนามบินนั้น โดยมีจุดพิกัดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ หรือตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนดเพิ่มเติม

“รายงาน” หมายความว่า รายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้

“อุปกรณ์การวัดและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวน” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อวัดและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศมีหน้าที่ต้องป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน ดังนี้

๕.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงใดที่มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสนามบินต้องมีกำลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่ำกว่ากำลังคลื่นพาห์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้นอย่างน้อย ๘๐ dBc

๕.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงใดที่มีที่ตั้งอยู่ภายในรัศมีตั้งแต่ศูนย์กิโลเมตรถึงห้าสิบกิโลเมตร จากจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ซึ่งมิใช่สถานีวิทยุกระจายเสียงตาม ๕.๑ ต้องมีกำลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่ำกว่ากำลังคลื่นพาห์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้นอย่างน้อย ๗๕ dBc

๕.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงใดที่มิใช่สถานีวิทยุกระจายเสียงตาม ๕.๑ และ ๕.๒ ต้องมีกำลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่ำกว่ากำลังคลื่นพาห์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้นอย่างน้อย ๗๐ dBc

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศที่มีที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๕ ต้องจัดทำรายงานสำหรับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหลักและเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำรอง (ถ้ามี) ทั้งนี้กรณีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่มีกำลังส่งของเครื่องส่งตั้งแต่ ๑ กิโลวัตต์ขึ้นไปต้องรับรองรายงานโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร โดยยื่นเป็นหนังสือต่อสำนักงาน กสทช. ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นที่สำนักงาน กสทช. กำหนดภายในระยะเวลาที่สำนักงาน กสทช. กำหนดของทุกปี

กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงไม่สามารถออกอากาศและจัดทำรายงานภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศมีหนังสือแจ้งเหตุผลแก่สำนักงาน กสทช. ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และเมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสามารถออกอากาศได้ให้มีหนังสือแจ้งภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่สามารถออกอากาศได้ ทั้งนี้ ให้ยื่นรายงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สามารถออกอากาศได้

ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศ ตรวจสอบผลการประเมินรายงานและกำหนดการยื่นรายงานครั้งถัดไปได้จากเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลายื่นรายงานโดยเคร่งครัด

ข้อ ๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงใดมีกำลังของการแพร่แปลกปลอมไม่เป็นไปตามข้อ ๕ ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จพร้อมยื่นรายงานใหม่ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ยื่นรายงานตามข้อ ๖

หากผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศไม่สามารถดำเนินการได้ตามวรรคหนึ่ง ต้องระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยทันที และเมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสามารถออกอากาศได้ ให้มีหนังสือแจ้งพร้อมยื่นรายงานต่อสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงจะเริ่มออกอากาศได้ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ก่อให้เกิดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ อันก่อให้เกิดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน

ในกรณีที่การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมีการแพร่แปลกปลอมที่ก่อให้เกิดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวโดยทันที

๘.๒ แก้ไขปรับปรุงมิให้มีการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ก่อให้เกิดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน และแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงาน กสทช. ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

๘.๓ ติดตั้งอุปกรณ์การวัดและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวน ซึ่งสามารถตรวจสอบและรายงานบนระบบบริหารจัดการวัดการแพร่แปลกปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring ของสำนักงาน กสทช. ได้อย่างถูกต้อง

ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศจะเริ่มออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงได้ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ก่อให้เกิดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน และมีการติดตั้งอุปกรณ์การวัดและการเฝ้าระวังสัญญาณรบกวน

กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองแล้วฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป ทั้งนี้หากการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศจะต้องรับโทษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๙ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้ กสทช. อาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป

หากการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ เป็นความผิดตามกฎหมายอื่น ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศจะต้องรับโทษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศ ต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อ่านฉบับเต็มประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้