ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง

Last updated: 2021-12-02  |  7393 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง เพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงได้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“แผนความถี่วิทยุ” หมายความว่า แผนความถี่วิทยุตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง

“การให้บริการกระจายเสียง” หมายความว่า การประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน หรือการให้บริการอื่นทำนองเดียวกันที่ กสทช. กำหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง

“สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียง” หมายความว่า โครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียง ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างเสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่ กสทช. กำหนด

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่ กสทช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้

หมวด ๑ บททั่วไป

ข้อ ๔ คลื่นความถี่ที่ กสทช. จะอนุญาตให้ใช้ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการกระจายเสียง

คลื่นความถี่ที่ กสทช. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีภัยพิบัติเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีอื่นตามที่ กสทช. กำหนด กสทช. อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้ โดยการอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ของผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ การอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์
ในคลื่นความถี่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด

ข้อ ๕ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง กสทช. อาจมีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นได้

การแบ่งระดับตามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจกำหนดในประกาศเชิญชวนตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๔ หรืออาจกำหนดไว้ในใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยพิจารณาจากจำนวนคลื่นความถี่และพื้นที่ให้บริการที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับในการอนุญาตแต่ละครั้ง

หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง มี ๓ ประเภท ดังนี้

(๑) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ

(๒) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประเภทกิจการบริการชุมชน

(๓) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประเภทกิจการทางธุรกิจ

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กสทช. จะจัดให้มีการใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชนรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณที่จะอนุญาตในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่จัดให้ตามวรรคสองจนพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่ได้มีการประกาศให้ขออนุญาต หาก กสทช. เห็นว่าการนำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้เพื่อกิจการประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่า กสทช. อาจนำคลื่นความถี่นั้นไปใช้ประโยชน์ในกิจการประเภทอื่นได้ ในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวทำให้สัดส่วนตามวรรคสองลดลง กสทช. จะจัดให้มีคลื่นความถี่ตามสัดส่วนดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด

ข้อ ๗ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียงตามข้อ ๖ ให้มีอายุตามที่ กสทช. ก าหนดในใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกินเจ็ดปี

หมวด ๓ วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ส่วนที่ ๑ การอนุญาตด้วยวิธีการประมูล

ข้อ ๘ คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่งมิใช่คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้อนุญาตโดยวิธีการประมูล

ข้อ ๙ เมื่อ กสทช. เห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๘ ให้ กสทช. ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูล

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล

(๒) เงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๓) ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการประมูล

(๔) การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

(๕) รายละเอียดอื่นตามที่ กสทช. กำหนด

ข้อ ๑๐ ในการประมูลคลื่นความถี่ ให้ กสทช. ออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) แผนความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต

(๒) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

(๓) กิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้

(๔) ราคาขั้นต่ำ ราคาเริ่มต้น การเสนอเพิ่มราคา และเงื่อนไขการประมูล

(๕) เงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๖) ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(๗) กำหนดการและสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(๘) การชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

(๙) อายุใบอนุญาต ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ

(๑๐) รายละเอียดอื่นตามที่ กสทช. กำหนด

ส่วนที่ ๒ การอนุญาตด้วยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล

ข้อ ๑๑ คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชน ให้อนุญาตโดยวิธีคัดเลือกโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ (beauty contest หรือ comparative review) หรือตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใช้คลื่นความถี่โดยชอบในการประกอบกิจการกระจายเสียงอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามส่วนนี้ สำหรับคลื่นความถี่ดังกล่าว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ต่อ กสทช. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่แผนประกอบกิจการกระจายเสียงผ่านการพิจารณาจาก กสทช. และให้ กสทช. พิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยคำนึงถึงหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ความจำเป็นของการประกอบกิจการและการใช้คลื่นความถี่

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามส่วนนี้ให้ยื่นแผนประกอบกิจการกระจายเสียง พร้อมทั้งยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลาตามวรรคสองและให้ กสทช. พิจารณาไปในคราวเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการตามวรรคสอง

ข้อ ๑๒ การคัดเลือกโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้

(๑) ความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต

(๑.๑) ผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ต้องเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะ หรือเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการบริการสาธารณะและมีความจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะ

(๑.๒) ผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทกิจการบริการชุมชน ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เช่น ความเป็นเจ้าของ การร่วมบริหารจัดการการร่วมผลิตรายการหรือจัดรายการ หรือการมีส่วนร่วมในลักษณะอื่น ๆ

(๒) มีความพร้อมด้านมาตรฐานทางเทคนิคในการใช้งานคลื่นความถี่ตามที่ กสทช. กำหนด

ข้อ ๑๓ เมื่อ กสทช. เห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่งให้ กสทช. ออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี

(๑) แผนความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต

(๒) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

(๓) กิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้

(๔) ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(๕) กำหนดการและสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(๖) การชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

(๗) อายุใบอนุญาต ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ

(๘) รายละเอียดอื่นตามที่ กสทช. กำหนด

หมวด ๔ การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ระบุไว้ในประกาศเชิญชวน ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ระบุไว้ในประกาศเชิญชวนได้ ผู้รับใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามแบบที่กำหนดในประกาศเชิญชวนตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๓ หรือตามแบบที่สำนักงาน กสทช. กำหนด แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามที่กำหนดในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคำขอ หรือตามที่ กสทช. กำหนด

คำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี

(๑) ข้อมูลนิติบุคคลหรือกลุ่มคนผู้ขอรับใบอนุญาต

(๒) แผนความถี่วิทยุและคลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต

(๓) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต

(๔) ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่ที่ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ

ข้อ ๑๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามข้อ ๑๕ แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ หากปรากฏว่าแบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขทันที หรือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่ยื่นคำขอ

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามระยะเวลาที่กำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคำขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย

ข้อ ๑๗ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ยื่นคำขอถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่ต้องประมูลให้ดำเนินการต่อไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประมูลคลื่นความถี่ตามข้อ ๙

(๒) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขออนุญาตใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก กสทช. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง และวรรคสาม หรือข้อ ๑๒ และผลการพิจารณาอื่นตามที่กำหนดในประกาศเชิญชวน แล้วแต่กรณี ให้ กสทช. พิจารณาภายในหกสิบวันทำการ ทั้งนี้อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อ กสทช. เป็นการล่วงหน้าก่อนครบกำหนดระยะเวลา การขยายระยะเวลา ให้กระทำได้ไม่เกินสามสิบวันทำการ และขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง

หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องประมูล เมื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอแล้ว ให้ กสทช. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ประกาศด้วยว่าผู้ประมูลชนะการประมูลในคลื่นความถี่ใด และสามารถประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่ในระดับใดโดยพิจารณาจากพื้นที่ให้บริการโดยคลื่นความถี่ที่ประมูลได้

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูลตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ให้ กสทช. พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมตามข้อ ๑๗ (๒) และคัดเลือกผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้แล้วเสร็จภายในภายในสามสิบวันทำการ และประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ให้ กสทช. พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมตามข้อ ๑๗ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทำการ และประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อ ๒๐ เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลหรือได้ผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้ว ให้ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ดังนี้

(๑.๑) กรณีผู้ชนะการประมูล ให้ชำระค่าประมูล ซึ่งถือเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล หรือภายในระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลกำหนด

(๑.๒) กรณีผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามที่ กสทช. ประกาศกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม (๑) ด้วยแต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น

(๒) แจ้งข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลหรือแจ้งการเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แล้วแต่กรณีโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๒.๑) กรณีใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของตนเอง

(๒.๑.๑) ให้ระบุประเภทหรือชนิดของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ

(๒.๑.๒) ให้แสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคต ามประเภทหรือชนิดของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการที่ระบุใน (๒.๑.๑)

(๒.๑.๓) ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติจูดและลองจิจูดโดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตำแหน่ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ เช่น ที่ตั้งของอาคาร ชั้น ห้อง บ้านเลขที่ ตำบล อ าเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น

(๒.๑.๔) ให้ระบุพื้นที่ให้บริการ (Coverage Area Service) ที่ประสงค์จะดำเนินการของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ

(๒.๑.๕) ให้แสดงรูปลักษณะของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ เช่น ภาพถ่าย พิมพ์เขียว เป็นต้น

(๒.๑.๖) ให้แสดงแผนผังรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ

(๒.๒) กรณีใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้รับใบอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวก

(๒.๒.๑) ให้ระบุชื่อเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้งานเพื่อให้บริการกระจายเสียง

(๒.๒.๒) ให้แสดงหลักฐานสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้งานใน (๒.๒.๑)

(๒.๓) กรณีใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของตนเองและของผู้อื่น

(๒.๓.๑) สิ่งอำนวยความสะดวกของตนเองให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับ (๒.๑)

(๒.๓.๒) สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อื่นให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับ (๒.๒)

ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่ดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิการขอรับใบอนุญาตและให้ริบค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ชำระแล้วรวมทั้งหลักประกันการประมูลที่เกิดจากการขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้

ข้อ ๒๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก กสทช. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียง ตามข้อ ๒๐ (๒) สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการกระจายเสียงหรือไม่ ให้ กสทช. พิจารณาภายในหกสิบวันทำการ ทั้งนี้ อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อ กสทช. เป็นการล่วงหน้าก่อนครบกำหนดระยะเวลา การขยายระยะเวลาให้กระทำได้ไม่เกินสามสิบวันทำการ และขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง

เมื่อ กสทช. เห็นว่าผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๐ (๑) ครบถ้วน และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามข้อ ๒๐ (๒) สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการกระจายเสียง ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประเภทที่ กสทช. กำหนดในประกาศเชิญชวน พร้อมทั้งกำหนดอายุใบอนุญาต ขอบเขตและเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ด้วย

กรณีที่ กสทช. พิจารณาเห็นควรให้ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่า เป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยื่นเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ให้ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ด าเนินการยื่นเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้ รับแจ้งจากสำนักงาน กสทช. หรือตามที่ กสทช. กำหนด เพื่อให้ กสทช. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อ กสทช. ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคสองแล้ว ให้สำนักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ พร้อมเปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. แก่สาธารณะภายในสิบห้าวันทำการ รวมถึงแจ้งข้อมูลผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมวด ๖ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี

(๑) ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนมิได้

(๒) ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนความถี่ต่อผู้รับใบอนุญาตรายอื่น

(๓) ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

(๔) ประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ตนได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่ กสทช. กำหนด

(๕) ใช้คลื่นความถี่ตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง

(๖) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่

(๗) ไม่กระทำการอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่เป็นการโอนใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ข้อ ๒๔ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุให้แจ้งเหตุแห่งการเลิกใช้งานคลื่นความถี่ เพื่อให้ กสทช. เห็นชอบล่วงหน้าก่อนยกเลิกใบอนุญาตโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนดก่อนยกเลิกใบอนุญาต

ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตสิ้นอายุ

(๒) กสทช. เห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตตามข้อ ๒๔

(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่การสิ้นสุดลงของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๒๕ จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกระจายเสียง กสทช. อาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดต่อผู้ใช้บริการกระจายเสียงภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฉบับใหม่ หรือการสิ้นสุดลงของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ส่งผลให้ระดับการให้บริการกระจายเสียงเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับใบอนุญาตจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงใหม่ให้เป็นไปตามระดับการให้บริการใหม่และดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติให้สามารถเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงตามระดับ
การให้บริการใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฉบับใหม่ หรือนับแต่วันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใดจะสิ้นอายุ กสทช. อาจดำเนินกระบวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นตามประกาศนี้เป็นการล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สิ้นอายุได้

หมวด ๗ การกำกับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๒๒ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมจัดทำรายงานความเห็น เสนอต่อ กสทช. ภายในสามสิบวันทำการ เพื่อให้ กสทช. มีคำสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อ่านฉบับเต็ม : ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. 2564

Powered by MakeWebEasy.com