โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงต้านทุจริต "สถานีสื่อช่อสะอาด"

Last updated: 19 พ.ย. 2564  |  921 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงต้านทุจริต "สถานีสื่อช่อสะอาด"

โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงต้านทุจริต "สถานีสื่อช่อสะอาด" 

หลักการและเหตุผล

        ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กําหนดหลักการในการเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ และการประกอบกิจการกระจายเสียง นั้น

        สมาคมสื่อช่อสะอาด จึงจัดโครงการต้นแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงต้านทุจริต สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมสร้างมาตรฐานสถานีวิทยุคุณภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของการทุจริต รวมถึงค่านิยมที่เน้นการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ในสังคม เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการป้องกันการทุจริตกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
 4. สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน

เป้าหมาย

 1. เชิงปริมาณ : การเปิดรายการสร้างสรรค์สังคม ความยาวไม่เกิน 30 นาที ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จำนวน 1 ครั้ง/วัน/สถานี ช่วงเวลา 19.30 - 20.00 น. และเปิดข่าวทุกๆ ต้นชั่วโมง ความยาวไม่เกิน 2 นาที จำนวน 10 ครั้ง/วัน/สถานี ช่วงเวลา 09.00 - 17.00 น.
 2. เชิงคุณภาพ : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ยอมทนต่อการทุจริต รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน สังคม และประเทศชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ

 1. เตรียมการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2565
 2. เริ่มดำเนินการเผยแพร่ : วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567
 3. ติดตามประเมินผล : วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567

สถานที่

 1. ที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงต้านทุจริต "สถานีสื่อช่อสะอาด"

วิธีการดำเนินการ

 1. ประสานงานหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานสมาชิกในฐานะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
 3. จัดเตรียมเนื้อหาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 4. ดำเนินการผลิตรายการ
 5. สนับสนุนรายการให้สถานีวิทยุกระจายเสียงตามเป้าหมาย
 6. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามแผน และตารางออกอากาศที่กำหนด
 7. ติดตาม ประเมินผล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทุกเดือน
 8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

 1. เงินบำรุงสมาคมสื่อช่อสะอาด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 1. สมาคมสื่อช่อสะอาด

หน่วยงานสนับสนุน

 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 3. สำนักงานศาลปกครอง
 4. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 6. สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 7. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การประเมินผล

 1. ร้อยละ 80 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เข้าร่วมโครงการเปิดรายการตามตารางออกอากาศ
 2. ร้อยละ 60 ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 2. ประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กับ สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท.
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อที่ดี ทำหน้าที่สื่อมวลชน ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นเครือข่ายด้านสื่อมวลชนของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท.
 4. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การทำงานด้วยจิตสาธารณะ ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ประเทศชาติได้มากขึ้น

การรับฟังผ่านช่องทาง ONAIR และ ONLINE

 1. เครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์
 2. สมาร์ทโฟน APPLE - iOS และ Google - Android ผ่านแอพพลิเคชั่น "Fungplern" รับฟังได้ทั่วโลก
 3. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล PC ผ่านเว็บไซต์ www.chorsaard.or.th รับฟังได้ทั่วโลก

ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

 1. โทรศัพท์ 081-616-6955
 2. อีเมล chorsaard@gmail.com
 3. สแกน QRcode หรือเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์แอด @chorsaard

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้