การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...

Last updated: 30 ต.ค. 2564  |  5729 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...

        ตามที่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... (ร่างประกาศ) พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

        สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของร่างประกาศ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ดังนี้

1. การดาวน์โหลดเอกสาร

   (1) เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ไฟล์แนบ)
   (2) แบบแสดงความคิดเห็น (ไฟล์แนบ)

2. ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น

   (1) นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.))
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

     ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...”

   (2) นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)สำนักงาน กสทช. ชั้น 21 อาคารเอ็กซิม แบงค์ เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   (3) ทางโทรสาร (Fax) หมายเลข 02 278 5202

   (4) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): saraban_2304@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...”

   (5) แสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/P3qHjzaf4QoZS1Tf7 

3. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

วันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564  

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 E-mail: saraban_2304@nbtc.go.th

5. แสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ 

ได้ที่นี่ -->> https://forms.gle/P3qHjzaf4QoZS1Tf7

ความเป็นมา เหตุผล และความจำเป็น

1. ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดระยะเวลาการถือครอง หรือใช้งาน คลื่นความถี่จนถึงระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.2555) ตามยุทธศาสตร์การคืน คลื่นความถี่ ข้อ 8.2.3.1 ที่กำหนดให้การถือครองคลื่นความถี่ได้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบกับคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ข้อ 7 ซึ่งกำหนดให้ กสทช.  หรือสำนักงาน กสทช. ดำเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่  ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) นับแต่วันครบกำหนดแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว  ระยะเวลาในการใช้งานหรือถือครองคลื่นความถี่ภายใต้คำสั่ง คสช. ดังกล่าว จึงนับต่อไปอีก 5 ปี นับแต่  วันที่ 3 เมษายน 2560 ดังนั้น ระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ของผู้รับอนุญาตตามมาตรา 83 ดังกล่าว จะ สิ้นสุดลงในวันที่ 3 เมษายน 2565 

2. ตามมาตรา 41 ประกอบมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ใช่ (1) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน และ (2) คลื่นความถี่ ที่ กสทช. ประกาศกำหนดให้นำไปใช้ในกิจการเพื่อบริการสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการอื่นที่  ไม่แสวงหากำไร ให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศ กำหนด ประกอบกับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการ ให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ... ได้กำหนดวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้สอดคล้องกับบทบัญญัติข้างต้น กล่าวคือ คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับให้บริการกระจายเสียง ซึ่งมิใช่คลื่นความถี่ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้อนุญาตโดยวิธีการประมูล และคลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับการให้บริการกระจายเสียง  ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชน ให้อนุญาตโดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล

3. ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินงานในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับคลื่นความถี่ ตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม และระบบ เอ.เอ็ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการใช้งาน คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และ ประกอบกิจการกระจายเสียง

4. เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการ อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงตามแนวทางที่ มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 กำหนด สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ขึ้น  โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ กำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง รวมทั้งประเด็นที่ได้มีการชี้แจงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ด้วยข้อ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง กำหนดให้กรณีที่ กสทช. เห็นควรให้มีการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะต้องออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูล  สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... เพื่อรองรับการ ดำเนินการดังกล่าว โดยประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบใน หลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม  สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช.  นำร่างประกาศไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป

สรุปสาระสำคัญ

        ร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการดำเนินการตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่งกำหนดให้กรณีที่ กสทช. เห็นควรให้มี การอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะต้องออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูล ทั้งนี้  การออกประกาศที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ ประชาชนทั่วไป ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เสียก่อน

        สาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ ประมูลซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยในกรณีที่ กสทช. เห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการ ประมูลจะออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน ซึ่งการอนุญาตในแต่ละครั้งอาจจัดให้มีการ ประมูลคลื่นความถี่สำหรับการอนุญาตแต่ละครั้งมากกว่าหนึ่งคราวในการอนุญาตในแต่ละครั้งก็ได้ โดยให้ถือ ว่าเป็นการอนุญาตในครั้งเดียวกัน

        ประกาศเชิญชวนดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ตามข้อ ๑๐ ของประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ดังต่อไปนี้

(๑) แผนความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่ที่จะมีการประมูล 

(๒) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

(๓) กิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ 

(๔) ราคาขั้นต่ำ ราคาเริ่มต้น การเสนอเพิ่มราคา และเงื่อนไขการประมูล 

(๕) เงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๖) ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

(๗) กำหนดการและสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

(๘) การชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (๙) อายุใบอนุญาต ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ 

(๑๐) รายละเอียดอื่นตามที่ กสทช. กำหนด

        ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเงื่อนไขการเป็น ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามร่างประกาศฉบับนี้ และวางหลักประกันการประมูลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด จึงจะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ ในแต่ละคราวให้ทราบเป็นการทั่วไป หากปรากฏข้อเท็จจริงก่อนหรือหลังการรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูลไม่มีคุณสมบัติและ/หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม กสทช. จะตัด รายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี  และจะถูกริบหลักประกันการประมูล และถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการประมูลเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ คณะกรรมการตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล และต้อง ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ต้องยกเลิกการประมูลนั้นในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลมีสิทธิเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ โดยเพิ่มขึ้นเป็น ลำดับตามที่กำหนดในประกาศเชิญชวน และจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการประมูล ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในร่างประกาศนี้

        เมื่อครบกำหนดเวลาการประมูล ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ลงนามรับรองราคาสุดท้าย ที่ตนเสนอ และเมื่อ กสทช. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อผู้ชนะการประมูล คลื่น ความถี่ที่ชนะการประมูล ขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่แต่ละคลื่นความถี่ และระดับการใช้งานคลื่น ความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง โดยการพิจารณาระดับการใช้งานคลื่นความถี่ มีปัจจัยในการ พิจารณา ดังต่อไปนี้

(๑) จำนวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่ ในจังหวัดหนึ่งจังหวัด ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น และให้ยื่นคำ ขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น

(๒) จำนวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่  ในสองจังหวัดขึ้นไป ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับภูมิภาค และให้ยื่นคำ ขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค

(๓) ผู้จำนวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่น ความถี่ ในทุกภาคของประเทศ ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับชาติ และให้ยื่นคำขออนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับชาติ ทั้งนี้ การแบ่งภาค จะมีการแบ่งออกเป็น  ๕ ภาค ตามภาคผนวก ข ของร่างประกาศฉบับนี้

        ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เท่ากับราคา ที่ตนชนะการประมูล ภายในระยะเวลาที่กำหนด และดำเนินการแจ้งข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจาย เสียงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามหมวด ๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ต่อไป โดยการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต และการกำกับดูแลการใช้ งานคลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับ การให้บริการกระจายเสียง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้