‘ล็อกซเล่ย์’ ชนะคดีหวยออนไลน์ หลังรอนานกว่า 10 ปี

Last updated: 2021-05-28  |  1646 จำนวนผู้เข้าชม  | 

‘ล็อกซเล่ย์’ ชนะคดีหวยออนไลน์ หลังรอนานกว่า 10 ปี

ศาลสั่ง "กองสลาก" จ่าย "ล็อกซเล่ย์" 1.6 พันล้าน ค่าเสียหายหวยออนไลน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา คดีที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ได้ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อศาลปกครอง เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 5,171,912,740 บาท กรณีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความเสียหายจากความล่าช้าของโครงการหวยออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

โดยสั่งแก้คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง จากเดิมศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2561 ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชำระเงิน จำนวน 945,649,656 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด

เป็นพิพากษาให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระเงินจำนวน 1,654,604,627.54 บาท ให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้างให้บริการระบบเกมสลากออนไลน์ โดยเป็นค่าเสียหายจากสิทธิได้รับค่าแห่งการงานที่ทำให้แก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน 1,049,918,535.60 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อคงความพร้อมต่อไปคำนวณจากวันที่ควรจะเริ่มจำหน่ายสลากจริง จนกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 412,762,954.44 บาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีโครงการล้มเลิก เป็นเงิน 191,923,137.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุด ให้เหตุผลว่า จากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่าบริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ได้ดำเนินการตามสัญญาพิพาท โดยติดตั้งระบบเกมสลากและเครื่องจำหน่ายสลากครบ 3,000 เครื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ดำเนินการติดตั้งและทดลองจำหน่ายสลากโดยเครื่องอัตโนมัติ จนกระทั่งติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากทั่วประเทศจำนวน 6,761 ราย ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการอบรมผู้แทนจำหน่ายสลาก และส่งมอบงานทั้งหมดแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว

โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างการติดตั้งระบบเกมสลากและเครื่องจำหน่ายสลากได้มีบันทึกข้อความที่ สกม. 291/2551 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ตรวจรับไว้แล้ว ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เคยโต้แย้งว่า บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงฟังได้ว่ามีการส่งมอบงานดังกล่าวตามข้อ 7.1.2 ถึงข้อ 7.1.4 ตามสัญญาพิพาทแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการงานที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ได้ลงมือทำไปแล้ว รวมทั้งได้ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำการทดลองจำหน่ายสลากแล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงต้องเริ่มจำหน่ายสลากจริงโดยแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด เริ่มบริการตามสัญญาข้อ 1.7.5 วรรคหนึ่ง

แต่ปรากฏว่าภายหลังจากการลงนามในสัญญาจ้างบริการเกมสลากสัญญาเลขที่ 119/2548 วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 และนับแต่วันที่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำการทดลองจำหน่ายสลากเมื่อวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงวันฟ้องคดีเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด เริ่มบริการตามสัญญาพิพาท ข้อ 1.7.5 วรรคหนึ่ง จึงแสดงให้เห็นว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นตอบข้อหารือของสำนักงานสลากฯ ว่าการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัวนั้น ไม่ถือเป็นการดำเนินการภายในขอบวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517

ดังนั้น หากสำนักงานสลากปฏิบัติตามสัญญาโดยจำหน่ายสลาก และแจ้งให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด เริ่มให้บริการตามสัญญาพิพาท ก็จะเป็นการฝ่าฝืนต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นพฤติการณ์ที่ศาลเห็นสมควรพิพากษาให้สัญญาเลิกกันตามคำขอของบริษัท ล็อกซ์เล่ย์ฯ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นวันที่ฟ้องคดีต่อศาล และเมื่อสัญญาเลิกกันแล้วสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำต้องให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด กลับคืนสู่ฐานเดิม และต้องชดใช้ค่าการงานอันได้กระทำให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ตามควรค่าแห่งการงาน รวมตลอดถึงค่าเสียหายอันเนื่องจากการผิดสัญญา

ที่มา : อ่านฉบับเต็ม ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา คดีที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ได้ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Powered by MakeWebEasy.com