พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริต นาง ‘จ’ จนท.ปกครอง ช่วยคนไร้สัญชาติทำบัตรประชาชนเท็จ Ep16

Last updated: 2021-03-15  |  1833 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริต นาง ‘จ’ จนท.ปกครอง ช่วยคนไร้สัญชาติทำบัตรประชาชนเท็จ Ep16

การตรวจสอบเอกสารสูติบัตรการแจ้งเกิดเกินกำหนด สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และฉบับสำนักทะเบียนอำเภอ ล. เอกสารใบคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป. 1) และใบรับคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป. 2) ของบุคคลทั้งสองราย ปรากฏว่ามีลายมือชื่อของนาย ม. ขณะดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ล. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรับผิดชอบงานด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่องนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิดของสูติบัตร ในช่องนายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายเข้าในสำเนาทะเบียนบ้าน และในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในเอกสารใบ บ.ป. 1 และใบ บ.ป. 2 และนอกจากนี้ ยังปรากฏลายมือชื่อเขียนและลายมือชื่อของนาง จ. เจ้าหน้าที่ปกครองระดับ 2 อำเภอ ล. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยนาย ม. ในงานด้านบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเอกสารดังกล่าวสำนักทะเบียนอำเภอ ล. ได้มีการยกเลิกเนื่องจากเหตุทุจริตแล้ว

พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริตคดีดังในอดีต ที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมาเสนอต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 16 เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการตรวจสอบคดีทุจริตต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ว่า รูปแบบพฤติการณ์การทุจริต รวมไปถึงข้อกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการตัดสินคดีของ ป.ป.ช. มีรายละเอียดเป็นอย่างไร ในสัปดาห์นี้ เป็นตัวอย่างคดีทุจริตในหมวด การทุจริตเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์จะมีคดีสำคัญอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย (การเผยแพร่ข้อมูลระบุชื่อผู้เกี่ยวข้อง เป็นตัวอักษรย่อ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา เพราะบางคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล)

@ รับแจ้งเกิด เพิ่มชื่อบุคคลไม่ปรากฏสัญชาติลงในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประชาชนเป็นเท็จ

ข้อเท็จจริง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต บ. กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติรายนางสาว ป. จากบ้านเลขที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าบ้านเลขที่ในเขต บ. กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบพบว่า นางสาว ป. พูดภาษาไทยไม่ชัด เขียนหนังสือไทยไม่ได้ และอ้างว่าเคยเรียนที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งผลการตรวจสอบจากสำนักทะเบียนอำเภอ ล. จังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏว่า มีการออกสูติบัตรกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลาให้กับบุคคลดังกล่าว ระบุเป็นบุตรของนาย ต. และนาง ส. และมีการเพิ่มชื่อเข้าในบ้านเลขที่ในอำเภอ ล. จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาได้มีการยื่นคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุตรของนาย ต. แต่อย่างใด และจากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนางสาว ป. ซึ่งเป็นบุคคลที่มีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ในอำเภอ ล. จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ายังมีการกระทำผิดโดยมีการเพิ่มชื่อบุคคลอีก 1 คน ซึ่งแจ้งเกิดเกินกำหนดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกันกับนางสาว ป. โดยในวันเดียวกันได้มีการยื่นคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนอีกด้วย

การตรวจสอบเอกสารสูติบัตรการแจ้งเกิดเกินกำหนด สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และฉบับสำนักทะเบียนอำเภอ ล. เอกสารใบคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป. 1) และใบรับคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป. 2) ของบุคคลทั้งสองราย ปรากฏว่ามีลายมือชื่อของนาย ม. ขณะดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ล. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรับผิดชอบงานด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่องนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิดของสูติบัตร ในช่องนายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายเข้าในสำเนาทะเบียนบ้าน และในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในเอกสารใบ บ.ป. 1 และใบ บ.ป. 2 และนอกจากนี้ ยังปรากฏลายมือชื่อเขียนและลายมือชื่อของนาง จ. เจ้าหน้าที่ปกครองระดับ 2 อำเภอ ล. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยนาย ม. ในงานด้านบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเอกสารดังกล่าวสำนักทะเบียนอำเภอ ล. ได้มีการยกเลิกเนื่องจากเหตุทุจริตแล้ว

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. การกระทำของนาง จ. เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง และเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 (1) (4) และมาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 5 วรรคสี่ มาตรา 6 มาตรา 6 ตรี และมาตรา 6 จัตวา ประกอบมาตรา 14

@ ช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวให้มีรายชื่อหรือรายการในทะเบียนหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ

ข้อเท็จจริง นาย ก. ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนราษฎร เทศบาลนครนนทบุรี อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่กระทำการปลอมเอกสารและแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวให้มีรายชื่อหรือรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรจำนวน 17 ราย โดยศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ตรวจพบว่ามีผู้ใช้ฐานข้อมูลของศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครอง โดยใช้โปรแกรมปรับปรุงรายการบุคคล (ทร.44) เพิ่มชื่อโดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขรายละเอียดรายการบุคคลในทะเบียนบ้านในลักษณะบุคคลรายเดียวแก้ไขเกือบทุกรายการ ซึ่งมิใช่การแก้ไขฐานข้อมูลตามปกติในการปฏิบัติงานทั่วไป การแก้ไขรายการทางทะเบียนดังกล่าวใช้รหัสผ่านของผู้ปฏิบัติงาน 2 ชั้นซึ่งเป็นของบุคคลคนเดียวกัน ทั้งในฐานะข้าราชการประจำงานและในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น ด้วยรหัสที่นาย ก. ได้รับอนุมัติให้ใช้

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. การกระทำของนาย ก. เป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มาตรา 161 และมาตรา 162 (1) (4) ประกอบมาตรา 91 และเป็นความผิดวินัย

@ แก้ไขรายการสัญชาติ การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลต่างด้าว

ข้อเท็จจริง นาย ก. ขณะดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรและนาย ข. ขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน ได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับกลุ่มบุคคลที่เป็นราษฎร และบุคคลไม่มีสัญชาติไทย (ต่างด้าว)กระทำการโดยมิชอบด้วยหน้าที่อนุมัติให้แก้ไขรายการสัญชาติ และเพิ่มชื่อให้กับบุคคลไม่มีสัญชาติไทย (ต่างด้าว)ลงในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ให้กับบุคคลสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งการดำเนินการของนาย ก และนาย ข มิได้ปฏิบัติตามแนวทางหรือวิธีการที่ถูกต้อง ประกอบกับมีการใช้เอกสารการตรวจสายพันธุกรรม (DNA) ปลอม มาประกอบคำร้องขอเพิ่มชื่อในกรณีดังกล่าวข้างต้น

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. การกระทำของนาย ก. และนาย ข มีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีมูลเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50 นอกจากนี้ นาย ก. ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ยังมีมูลความผิดทางอาญามาตรา 162 (1) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 มาตรา 14 วรรคสาม

กรณีผู้ร่วมกระทำผิดกับ นาย ก. และ นาย ข. นั้น มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิด

ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักข่าวอิศรา

Powered by MakeWebEasy.com