เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ป.ป.ช.

Last updated: 3 ธ.ค. 2563  |  5826 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรำมการทุจริตแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่ำงวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 162 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวตามมาตรา 162 (1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต และ (4) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้ำที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่ำงวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการกองทุน ป.ป.ช. และการใช้จ่ายเงินกองทุน ป.ป.ช. พ.ศ. 2564 ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สามารถดาวโหลดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจำกกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทางเว็บไซต์กองทุน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/NACCFund หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศำสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 1702

DOWNLOAD

1. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf

2. แนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf

3. แบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ป.ป.ช. (แบบ กช.1).docx

4. แบบฟอร์มขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.xls

5. แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.xls

6. แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.xls

7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549.pdf

8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552.pdf

9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555.pdf

10. แผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาโครงการฯ วัตถุประสงค์ 1 และวัตถุประสงค์ 4.pdf

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้