โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ชาติชาย สุทธิกลม" นั่งกรรมการ ป.ป.ท.

Last updated: 9 ส.ค. 2562  |  3988 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ชาติชาย สุทธิกลม" นั่งกรรมการ ป.ป.ท.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นายชาติชาย สุทธิกลม" เป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ใจความว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวม๕ คน ซึ่งในจำนวนนี้มี พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ เป็นกรรมการ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น

โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ แก้ไขมาตรา๕ วรรคหนึ่งเป็น “ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกห้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมาตรา ๕/๑ และมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง” ซึ่งต่อมา พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ จึงทำให้กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่างลง ๑ ตำแหน่ง และคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินการสรรหาและเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อคณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา ๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ นายชาติชาย สุทธิกลม เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาติชาย สุทธิกลม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามความในมาตรา๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้