โครงการประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2562 - 2563

Last updated: 27 ก.พ. 2563  |  7314 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2562 - 2563

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน "สถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด"

        มีพื้นฐานมาจากการประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัยโดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัยและรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัย มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

        ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด

        ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาดนั้น สมาคมได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทรัพย์สินที่ติดตั้งในสถานีส่ง และเสาส่งสัญญาณเสียง อุปกรณ์เครื่องส่ง อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของภายใน เครื่องจักรอุปกรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น โดยระยะเวลาการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามกรมธรรม์ มีกำหนด 1 ปี เริ่มวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. ทุกกรมธรรม์และเมื่อระยะเวลาเอาประกันสิ้นสุดลงสมาคมก็จะดำเนินการต่อระยะเวลาเอาประกันในปีถัดไปของทุกปี

        โดยกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินดังกล่าว กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไว้หลายประการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุ หรือฝีมือแรงงาน การกระทำอันมีลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประภัย หรือเป็นความเสียหายอันเป็นผลมาจากสงคราม หรือการทำลายทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น  ทั้งนี้ สาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัททำไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 205 สถานี

เอกสารแนบท้าย

 1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 14016-114-190016153 ดาวน์โหลด
 2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความผิดต่อบุคคลภายนอก เลขที่ 14013-114-190008345 ดาวน์โหลด
 3. รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงรับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ ดาวน์โหลด

วิธีการปฏิบัติเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น

การแจ้งเหตุในและนอกเวลาทำการ

 1. โทรศัพท์ : 02-239-2200 หรือ 1736
 2. โทรศัพท์ : 086-783-7744 คุณปัทมวรรณ

กรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย

     1. โทรแจ้งเหตุที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปทันที เมื่อเกิดเหตุ

     2. ส่งใบแจ้งการเกิดเหตุ พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆ มายังบริษัทฯ

     3. ภาพถ่ายความเสียหาย หรือภาพถ่ายที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

     4. ใบเสนอราคาค่า / ประเมินราคาความเสียหาย, ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง) (ถ้ามี)

     5. ใบเสร็จรับเงิน, ใบอินวอยส์

     6. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

     7. สำเนารายงานบันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)

รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ จำนวน 205 สถานี

 1. นางมยุรา หาญจิต 3540400118084
  รหัสสถานี 14520204 สถานีวิทยุเสียงปวงชน FM 97.75 MHz
  เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนนแพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 2. นางมยุรา หาญจิต 3540400118084
  รหัสสถานี 14520182 สถานีวิทยุเพื่อคนแพร่ FM 105.00 MHz
  เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
 3. นางมยุรา หาญจิต 3540400118084
  รหัสสถานี 14520186 สถานีวิทยุเพื่อมวลชน FM 90.25 MHz
  เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
 4. นางมยุรา หาญจิต 3540400118084
  รหัสสถานี 14520181 สถานีวิทยุคนร้องกวาง FM 95.25 MHz
  เลขที่ 113 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
 5. นางสาวญาณินท์ เรืองศิริ 3100500315632
  รหัสสถานี 02520237 สถานีวิทยุไมตรีจิต FM 99.25 MHz
  เลขที่ 51 ซอยไมตรีจิต 18 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
 6. นายสำรวล สุขสราญ 3101600669411
  รหัสสถานี 02521451 สถานีวิทยุชุมชนคนสวนหลวง FM 97.75 MHz
  เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 7. นายเวียง ปัญญาอุด 3550400138034
  รหัสสถานี 14520255 สถานีวิทยุแฮปปี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
 8. นายสุวิท จันทร์อุดม 5600190007660
  รหัสสถานี 13520030 สถานีวิทยุคนบ้านมะเกลือ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 9. นางเพิ่มพร สามเสน 3410400525799
  รหัสสถานี 06520121 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ก้าวหน้ากุมภวาปี FM 89.50 MHz
  เลขที่ 219/2 หมู่ที่ 1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
 10. นางสาวประภาพร รักษาทรัพย์ 3101600608501
  รหัสสถานี 02521357 สถานีวิทยุมวลชนสัมพันธ์ (BLUE STATION) FM 96.25 MHz
  เลขที่ 119/32 หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 11. นางอนงค์ ศุภภิญโญ 3570700342427
  รหัสสถานี 14520284 สถานีวิทยุสบายใจ เรดิโอ FM 89.00 MHz
  เลขที่ 460 หมู่ที่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
 12. นางสาวชัญญา ศรีนวล 3800900215299
  รหัสสถานี 02521446 สถานีวิทยุ Radio Zapp FM 90.75 MHz
  เลขที่ 84/63 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 13. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520149 สถานีวิทยุโอเค ลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง FM 90.00 MHz
  เลขที่ 74/240 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 14. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520125 สถานีวิทยุเรดิโอ โอเค ฮอต FM 96.00 MHz
  เลขที่ 74/239-40 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 15. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520150 สถานีวิทยุโอเค ลูกทุ่ง ป่าตอง FM 99.50 MHz
  เลขที่ 62/3 ถนนกระ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 16. นายสุริยันต์ วงศ์พาณิชย์กุล 8439988004216
  รหัสสถานี 06520195 สถานีวิทยุทรายทองเรดิโอ FM 92.75 MHz
  เลขที่ 82 หมู่ที่ 7 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 17. นางวาสนา วานิชบุตร 3100500424954
  รหัสสถานี 01520509 สถานีวิทยุสระแก้วสระขวัญเรดิโอ FM 97.00 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้แดง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
 18. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ 3619900065971
  รหัสสถานี 13520176 สถานีวิทยุโมเดิลเอฟเอ็ม FM 96.50 MHz
  เลขที่ 1/36,37 ถนนเติบศิริ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 19. นายนุกูล วิเศษการ 3220600014111
  รหัสสถานี 01520370 สถานีวิทยุเสียงคนแหลมสิงห์ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 57/9 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
 20. นายประเสริฐ หลานรอด 3810500018895
  รหัสสถานี 09520191 สถานีวิทยุพระแสง ซาวด์ เรดิโอ FM 88.75 MHz
  เลขที่ 468/1 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 21. นายเอกพันธุ์ อำนวยพร 3720600375721
  รหัสสถานี 02521318 สถานีวิทยุศูนย์ OTOP สุพรรณบุรี FM 106.00 MHz
  เลขที่ 9/6 หมู่ที่ 1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
 22. นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล  3101300464601
  รหัสสถานี 10520075 สถานีวิทยุฮีโร่เอฟเอ็ม FM 95.25 MHz
  หมู่ที่ 9 เอนกประสงค์ วัดราษฎร์โยธี ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
 23. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์ 3600700248829
  รหัสสถานี 13540058 สถานีวิทยุสร้อยทองเรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 6 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
 24. นายวรจิตร พิลารักษ์ 3430100477292
  รหัสสถานี 06520270 สถานีวิทยุไอทีซีหนองคาย FM 87.75 MHz
  เลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 25. นายสุเวช หงษ์นิกร 3601100598625
  รหัสสถานี 13520032 สถานีวิทยุคนรักกัน FM 97.25 MHz
  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 26. นายพนม สมใจเตียบ 3200100320832
  รหัสสถานี 02540213 สถานีวิทยุหนองคอกเรดิโอ FM 90.00 MHz
  เลขที่ 179/2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
 27. นายเพลิน บ่องเขาย้อย 3650100923495
  รหัสสถานี 01520121 สถานีวิทยุปาป้า เรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 28. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 3550600051102
  รหัสสถานี 14540110 สถานีวิทยุเสียงลมเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 29. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 3550600051102
  รหัสสถานี 14540061 สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ FM 100.75 MHz
  เลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

 30. นางสาวรัตนภรณ์ ตันตระพิพัฒน์ 3570900559926
  รหัสสถานี : 14520378 สถานีวิทยุบ้านสันทรายใหม่ (Pink Radio) FM 107.00 MHz
  เลขที่ 18 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 31. นายสกลวัฒน์ บังกุล 3550100424945
  รหัสสถานี 14520234 สถานีวิทยุฅนเมืองน่าน FM 104.50 MHz
  เลขที่ 201 หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
 32. นายจรัส สุปัญญา 3501300697857
  รหัสสถานี : 06520253 สถานีวิทยุคนรักเชียงแสน FM 96.00 MHz
  เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 33. นายนพดล คำเสมอ 3430100321730
  รหัสสถานี 06520249 สถานีวิทยุกองนางเรดิโอ FM 94.00 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 บ้านหงษ์ทอง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 42110
 34. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง 3260100404874
  รหัสสถานี 02521077 สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz
  เลขที่ 76 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 35. นางละม่อม สุทธิ 3421000683754
  รหัสสถานี 04520326 สถานีวิทยุหนองตูม เรดิโอ FM 107.00 MHz
  เลขที่ 376 หมู่ที่ 3 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
 36. นายหาญชัย วรรณทวี 3340700344855
  รหัสสถานี 07550001 สถานีวิทยุแผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.00 MHz
  เลขที่ 80 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
 37. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์ 3570100743277
  รหัสสถานี 14520350 สถานีวิทยุ เค ที คนดอยลาน FM 95.00 MHz
  เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 38. นางนันทิยา วิสูตรานุกูล 3469900137150
  รหัสสถานี 04520524 สถานีวิทยุสงวนวงษ์ เรดิโอ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 86 หมู่ที่ 9 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
 39. นายธนา เทพาพิน 3430100235337
  รหัสสถานี 06520173 สถานีวิทยุคนบ่อหิน FM 88.50 MHz
  เลขที่ 193/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 40. นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์ 3410101197820
  รหัสสถานี 06520369 สถานีวิทยุคนรักถิ่น อำเภอนาแก FM 106.50 MHz
  เลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
 41. นายชวชน กุลมา 3411400827630
  รหัสสถานี 06520023 สถานีวิทยุไอ่คำเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 92 หมู่ที่ 5 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
 42. นายธนรัฐ สิทธิโน 3550400043190
  รหัสสถานี 14520352 สถานีวิทยุฅนแม่ลาว FM 106.75 MHz
  เลขที่ 290 หมู่บ้านป่าก่อดำ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 43. นายไชยชาญ ประดิษฐสิน 3100300172099
  รหัสสถานี 14520369 สถานีวิทยุท่าสุดเรดิโอ FM 91.25 MHz
  เลขที่ 43 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
 44. นายพงศ์นคร สุจารีย์ 3120100813651
  รหัสสถานี 11520259 สถานีวิทยุ FM ONE FM 102.75 MHz
  เลขที่ 41/4 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
 45. นายพงศ์นคร สุจารีย์ 3120100813651
  รหัสสถานี 11520289 สถานีวิทยุบัดดี้เรดิโอ FM 104.50 MHz
  เลขที่ 41 ซอยยะลาซิตี้ ถนนสิโรรส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
 46. นายเสริมพันธ์ คำเหลือ 1339900036391
  รหัสสถานี : 07540022 สถานีวิทยุคนรักถิ่น FM 105.75 MHz
  เลขที่ 204 หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
 47. นางผกามาศ โคตบุตร 3419900512228
  รหัสสถานี 06520004 สถานีวิทยุ DFM Radio FM 102.75 MHz
  เลขที่ 442/3 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 48. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520451 สถานีวิทยุบางใหญ่ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 66/40 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
 49. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520455 สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz
  เลขที่ 18/882 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 50. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520442 สถานีวิทยุไทรน้อย FM 94.25 MHz
  เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 51. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520447 สถานีวิทยุบางบัวทอง FM 96.25 MHz
  เลขที่ 183/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 52. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520446 สถานีวิทยุบางกรวย FM 98.25 MHz
  เลขที่ 78/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 53. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520468 สถานีวิทยุแฟมิลี่เรดิโอ FM 107.50 MHz
  เลขที่ 284/87 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 54. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 13520154 สถานีวิทยุคนอุทัยธานี FM 97.50 MHz
  เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 55. นางสาวอุบล รัตนา 3660600301884
  รหัสสถานี 13520533 สถานีวิทยุพิจิตรเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 329 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
 56. นางธัญญารัศมิ์ แสงประจักษ์ 3550400022508
  รหัสสถานี 14520240 สถานีวิทยุ วทท. เสาดินเรดิโอ FM 98.00 MHz
  เลขที่ 43 หมู่ที่ 4 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
 57. นายศิรวาณิชย์ คิดดี 3560600186521
  รหัสสถานี 14520275 สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่นอำเภอปง จังหวัดพะเยา FM 101.75 MHz
  เลขที่ 140 หมู่ที่ 14 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
 58. นายสุรพล วารี 3470600318428
  รหัสสถานี 06520352 สถานีวิทยุลำปลาหาง FM 97.00 MHz
  เลขที่ 182 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
 59. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ 3669800042155
  รหัสสถานี 13520524 สถานีวิทยุ Power media FM 93.00 MHz
  เลขที่ 188/12 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 60. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ 3669800042155
  รหัสสถานี 13520526 สถานีวิทยุต้นอ้อ เรดิโอ station 1 FM 101.00 MHz
  เลขที่ 7/2-3 ถนนหนุมาน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
 61. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ 3669800042155
  รหัสสถานี 13520538 สถานีวิทยุฮิปเอฟเอ็ม FM 90.00 MHz
  เลขที่ 1-3 ซอย 8 ถนนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร์ 66110
 62. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ 3669800042155
  รหัสสถานี 13520527 สถานีวิทยุน้ำใสเรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 32/4 หมู่ที่ 7 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66000
 63. นายเซ็นต์ บินอารี 3660700287263
  รหัสสถานี 13520548 สถานีวิทยุไทยมุสลิมเรดิโอ FM 96.25 MHz
  เลขที่ 95/4 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 64. นายเชาวลิต บินอารี 3660700287301
  รหัสสถานี 13520506 สถานีวิทยุฮาซานะเรดิโอ FM 90.75 MHz
  เลขที่ 95/4 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 65. นางสาวเพชรณทัย ไทยสาละวิน 3580400271125
  รหัสสถานี 12520343 สถานีวิทยุคลื่นเสียงสาละวิน FM 89.00 MHz
  เลขที่ 173-174 หมู่ที่ 2 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
 66. นางวนิดา ศรีสุข 3470101470492
  รหัสสถานี 06520316 สถานีวิทยุบ้านนาแกน้อย FM 98.25 MHz
  เลขที่ 479 หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 67. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์ 3800600251010
  รหัสสถานี : 09520213 สถานีวิทยุวิภาวดีซิตี้เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 181/16 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
 68. นางอธิชา ปันโน 3570100632181
  รหัสสถานี 14540116 สถานีวิทยุมวลชนแม่ลาว FM 105.50 MHz
  เลขที่ 148 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 69. นางสาวปัญจรัตน์ สุขสว่าง 3620400940778
  รหัสสถานี 13520105 สถานีวิทยุรวมพลคนรักเพลง FM 96.00 MHz
  เลขที่ 112/2 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 70. นางสาวพรพิมล บัวสด 3411400037116
  รหัสสถานี 06520237 สถานีวิทยุเอสเอสพีเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 264 หมู่ที่ 20 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
 71. นางสาวพรพิมล บัวสด 3411400037116
  รหัสสถานี 04520037 สถานีวิทยุมวลชนสัมพันธ์ FM 102.25 MHz
  เลขที่ 114 หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 72. นางสาวพรพิมล บัวสด 3411400037116
  รหัสสถานี 04520005 สถานีวิทยุ เอส เอส พี เรดิโอ FM 87.75 MHz
  เลขที่ 85 หมู่ที่ 16 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 73. นายแสวง บุญเกิดรัมย์ 4310100007678
  รหัสสถานี 07520003 สถานีวิทยุ CHURCH RADIO FM 94.50 MHz
  เลขที่ 62 ถนนหมอกวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
 74. นายวัตถะ วรวิเวศ 3419900470860
  รหัสสถานี 06550009 สถานีวิทยุมิตรภาพลำโขง FM 100.75 MHz
  เลขที่ 255/1 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านสระแก้ว ซอยสระแก้ว ถนนนิกรประสิทธิ์ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 75. นายสมชาย สังข์เทพ 3841700100219
  รหัสสถานี : 09520168 สถานีวิทยุแท่นแก้วซิตี้เรดิโอ FM 104.25 MHz
  เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 76. นายพลังธรรม ปรีชาวัย 1809900247427
  รหัสสถานี 09520019 สถานีวิทยุเขาเหมน เรดิโอ FM 100.25 MHz
  น.ส.3ก เลขที่ 4329 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
 77. นางสาวพัทยา ชฎากิจ 3199800084651
  รหัสสถานี 02540094 สถานีวิทยุแก่งคอยเรดิโอ FM 90.50 MHz
  เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 78. นางอณัญญา พยัฆเษม 3130300616698
  รหัสสถานี 01520297 สถานีวิทยุพลาซ่า เรดิโอ FM 97.50 MHz
  เลขที่ 38/33 ถนนหัวน้ำตก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
 79. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร 3450101178167
  รหัสสถานี 04520394 สถานีวิทยุเติมใจ เรดิโอ FM 103.25 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 11 ซอยเจริญชัย 4 ถนนเจริญชัย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 80. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร 3450101178167
  รหัสสถานี 04520385 สถานีวิทยุคลื่นนี้สีชมพู FM 87.50 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 11 ซอยเจริญชัย 4 ถนนเจริญชัย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 81. นายสามารถ ทองขาว 3760100611522
  รหัสสถานี 02521508 สถานีวิทยุบิ๊กเลิฟเอ็ฟเอ็ม FM 88.25 MHz
  เลขที่ 186/59 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 82. นางศิริวราพร สิริโพธิวงศ์ 3501000117618
  รหัสสถานี 12520052 สถานีวิทยุคนรักษ์ดิน FM 89.25 MHz
  เลขที่ 82/1 หมู่ที่ 10 ถนนฮอด-ดอยเต่า ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
 83. นายสมบัติ ท้าวครุฑ 3190100098341
  รหัสสถานี 02520917 สถานีวิทยุ VPK Radio FM 95.75 MHz
  เลขที่ 44 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
 84. นางสาวธัญญาวรรณ แสนบรรดิษฐ์ 3470100760717
  รหัสสถานี 02550002 สถานีวิทยุภักดีสมุทรปราการ เรดิโอ FM 99.755 MHz
  เลขที่ 194/21 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 85. นางสมจิตร เฟื่องสกุล 3340101161702
  รหัสสถานี 04520361 สถานีวิทยุ Rain Radio FM 92.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 86. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย 3859900016138
  รหัสสถานี 03520007 สถานีวิทยุคลื่นมหาชน จังหวัดระนอง FM 95.25 MHz
  เลขที่ 387/5 หมู่ที่ 1 ซอย 15 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
 87. นายเจริญ สงวนแก้ว 3190400034925
  รหัสสถานี : 06520374 สถานีวิทยุพระราม 2 เรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ซอยเอกชัย 86 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 88. นายวินัย นาคนิวงค์ 3199900196817
  รหัสสถานี 02520927 สถานีวิทยุสกายเวฟ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 201/24 ซอย 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 89. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน 3209900335255
  รหัสสถานี 01520102 สถานีวิทยุท่าเรือพลี-ศรีนิคม FM 101.75 MHz
  เลขที่ 494/18-19 ญ. ซอยท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 90. นายชะนาพันธ์ สืบสาย 3770500034921
  รหัสสถานี 08520039 สถานีวิทยุบางสะพานน้อย เรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 116 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
 91. นายสุพจน์ พูลสวัสดิ์ 3240300662028
  รหัสสถานี 02520988 สถานีวิทยุวาไรตี้เรดิโอ FM 97.25 MHz
  เลขที่ 38/33/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
 92. นางสาวนงนภัส ฟักขำ 3710300134299
  รหัสสถานี 02521175 สถานีวิทยุไอที สเตชั่น ฮอต FM 90.75 MHz
  เลขที่ 5/5 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 93. นางสาวนงนภัส ฟักขำ 3710300134299
  รหัสสถานี 02521139 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มายเฮ้าส์ FM 96.25 MHz
  เลขที่ 35/473 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 94. นางสาวนงนภัส ฟักขำ 3710300134299
  รหัสสถานี 02521149 สถานีวิทยุเรดิโอ โอเค ลูกทุ่ง เมืองคนงาม FM 106.75 MHz
  เลขที่ 35/473 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 95. นางสาวนงนภัส ฟักขำ 3710300134299
  รหัสสถานี 02521152 สถานีวิทยุเรดิโอ โอเค ฮอต เมืองคนงาม FM 88.00 MHz
  เลขที่ 35/473 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 96. นายสมชาย อินทะนู 3410601323328
  รหัสสถานี 06520064 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ขวัญใจมหาชนคนม่วงคอนสาย FM 89.75 MHz
  เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
 97. นายสมัย หาญศรีนาท 3411900521777
  รหัสสถานี 06520131 สถานีวิทยุสีหนาทเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 52 หมู่ที่ 4 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
 98. นายกิตติภพ ชัยช่วยโชค 3411400611840
  รหัสสถานี 04520050 สื่อสร้างสรรค์สังคมคลื่นมหาชนคนท้องถิ่น FM 98.50 MHz
  เลขที่ 229 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 99. นายจตุพนธ์ โยธินรุ่งเรือง 3200600570528
  รหัสสถานี 01520117 สถานีวิทยุหนองโคลน เรดิโอ FM 97.00 MHz
  เลขที่ 108/1 หมู่ที่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
 100. นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม 3939900106110
  รหัสสถานี 11520221 สถานีวิทยุประชาคมพัทลุง FM 93.25 MHz
  เลขที่ 105 หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
 101. นางสาวขนิษฐา แสนอุบล 3470800010893
  รหัสสถานี 06520277 สถานีวิทยุนานาเรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 192 หมู่ที่ 16 บ้านแหลมทองพัฒนา ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
 102. นายสุนา สีแสนตอ 3411200998261
  รหัสสถานี 04540106 สถานีวิทยุฮักแพงแบ่งปัน (คนยางหลวงเรดิโอ) FM 105.75 MHz
  เลขที่ 135 หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
 103. นางวันพร นุ่มถึก 3431000061968
  รหัสสถานี 06520243 สถานีวิทยุเรนโบว์ เรดิโอ เพื่อความมั่นคง FM 97.00 MHz
  เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
 104. นางอรนุช ชาลี 5310600047219
  รหัสสถานี 05520369 สถานีวิทยุวัดโนนดินแดงใต้ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
 105. นายปรีชา พูลเขตกิจ 3601100734197
  รหัสสถานี 13540021 สถานีวิทยุลัคกี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 26/4 หมู่ที่ 9 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 106. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง 3500200361783
  รหัสสถานี 06520292 สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง FM 92.00 MHz
  เลขที่ 210 หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 107. นางศรีดา สอนราษฎร์ 3660101076028
  รหัสสถานี 13520515 สถานีวิทยุคนรักกีฬา FM 105.25 MHz
  เลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 108. นายทิวัช รัตนไพบูลย์วิทย์ 3520800206363
  รหัสสถานี : 14550010 สถานีวิทยุแม่วังเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 185 หมู่ที่ 3 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
 109. นายกวี กิมาลี 3480200104854
  รหัสสถานี : 06520374 สถานีวิทยุคนหนองฮี FM 93.00 MHz
  เลขที่ 63 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
 110. นางสายพิณ ไชยทิพย์ 3509901105960
  รหัสสถานี 12520112 สถานีวิทยุ Ninetyone Chiang Mai FM 91.00 MHz
  เลขที่ 41/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 111. นางมะปราง สุขสำราญ 3660600061051
  รหัสสถานี 02520912 สถานีวิทยุเพอร์เฟคเรดิโอ FM 105.50 MHz
  เลขที่ 615 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
 112. นางอรณี ผันพักตร์ 5640590004404
  รหัสสถานี 13520373 สถานีวิทยุสารจิตร เรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
 113. นายณรงค์ ผันพักตร์ 3640500477166
  รหัสสถานี 13520326 สถานีวิทยุคนบ้านโปร่งสารจิตร FM 99.50 MHz
  เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
 114. พันโท สมเกียรติ แสงสุรเดช 3259900088851
  รหัสสถานี 02521041 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี FM 105.25 MHz
  อาคารโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) ถนนอนุกูล ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 115. นายสาคร สุพิมล 3471100176161
  รหัสสถานี 06520306 สถานีวิทยุท้องถิ่นชุมชนอากาศอำนวย FM 92.75 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
 116. นายศาสตรา บุราณศรี 3300400681830
  รหัสสถานี 05520140 สถานีวิทยุบ้านเราหนองบุญมาก FM 96.50 MHz
  เลขที่ 195 หมู่ที่ 15 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
 117. นางพัชมน จันทร์แสง 3100503730266
  รหัสสถานี 13520595 สถานีวิทยุชอนไพร เรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรบูรณ์-นายม ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 118. นายสุทธิ เพ็งเจริญ 3749900204652
  รหัสสถานี 09520125 สถานีวิทยุสยามซิตี้ เรดิโอ FM 96.00 MHz
  เลขที่ 22 ซอยทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์ (78) ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 119. นางสาวนงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์ 3100602755691
  รหัสสถานี 02520073 สถานีวิทยุคลื่นคนรักเสียงเพลง (LOVE RADIO) FM 93.75 MHz
  เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 170 แยก 9 ถนนรามคำแหง ตำบลมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 120. นางศิโรธร บุตรสา 3190100052359
  รหัสสถานี 02520867 สถานีวิทยุกิ๊กสเตชั่น FM 103.75 MHz
  เลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 121. นายเรืองศักดิ์ จันทรรักษา 5309800016358
  รหัสสถานี 02520913 สถานีวิทยุมวกเหล็กยิ้ม เอฟเอ็ม FM 88.50 MHz
  นส3 เลขที่ 21/1 เล่ม 20 หมู่ที่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
 122. นางประสานสินธุ์ โมกมัน 3620101654153
  รหัสสถานี 13520228 สถานีวิทยุนาบ่อคำบ้านเรา FM 101.50 MHz
  เลขที่ 681 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 123. นางสาวรัตนา จีอาทิตย์ 3570700102582
  รหัสสถานี 14520430 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยชายทุ่งเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 270 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 124. นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ 3669700081965
  รหัสสถานี 13520532 สถานีวิทยุบางมูลนากเรดิโอ FM 100.50 MHz
  เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 3 ถนนบางมูลนาก-ตะพานหิน ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
 125. นายสิทธิ์ศักดิ์ ตระกูลอภิทองคำ 3439900068042
  รหัสสถานี 06520086 สถานีวิทยุป๊อปปูล่าร์เรดิโอ FM 94.50 MHz
  เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 9 ถนนอุดร-กุดจับ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 126. นายณภัทร กลิ่นเกษรกุล 1199900103677
  รหัสสถานี 02520880 สถานีวิทยุคนรักมวกเหล็ก FM 101.25 MHz
  เลขที่ 338/8 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 127. นางวิลาวัลย์ คำดี 3520101241844
  รหัสสถานี 14520427 สถานีวิทยุลูกทุ่งสวัสดี FM 95.25 MHz
  เลขที่ 27 หมู่ที่ 12 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 128. นายณัฐพล ทับทอง 3820100181047
  รหัสสถานี 09540030 สถานีวิทยุร่วมคิดสร้างสรรค์ สาระพันข่าวสาร บริการชุมชน FM 95.25 MHz
  เลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
 129. นายสามารถ โฉมเกิด 5620100088053
  รหัสสถานี 13520550 สถานีวิทยุ วทท.วังแดงเอฟเอ็ม FM 102.00 MHz
  เลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
 130. นางพิศมัย สุขล้ำคณา 3480500663891
  รหัสสถานี : 06520307 สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน  FM 98.00 MHz
  เลขที่ 193/3 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
 131. นายเศษฐ์ศาตฐ์ ปัญญาฐาธิปัติ 5250500030994
  รหัสสถานี 01520476 สถานีวิทยุพีซเวฟเขาฉกรรจ์ FM 107.00 MHz
  เลขที่ 235 หมู่ที่ 4 ตำตบเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
 132. นายจีระพันธ์ ริยะบุตร 3471100015079
  รหัสสถานี 06520289 สถานีวิทยุคนเมืองโย้ย FM 100.00 MHz
  เลขที่ 73 หมู่ที่ 1 ถนนธาราสวาท ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
 133. นางทองใคร ศรีประทุม 5470990000343
  รหัสสถานี 06540053 สถานีวิทยุธาตุตาลเดี่ยวเรดิโอ FM 92.25 MHz
  เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
 134. นางเจชวดี ศรีวรสาร 3460900325772
  รหัสสถานี 02521019 สถานีวิทยุเจวดี เรดิโอ FM 101.75 MHz
  เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 135. นางนฤมล โตประภัสร์ 3250300005418
  รหัสสถานี 02521048 สถานีวิทยุลูกทุ่ง FM เรดิโอ FM 95.75 MHz
  เลขที่ 238 หมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
 136. นายเรืองศักดิ์ จันทรรักษา 5309800016358
  รหัสสถานี 02520913 สถานีวิทยุมวกเหล็กยิ้ม เอฟเอ็ม FM 88.50 MHz
  นส3 เลขที่ 21/1 เล่ม 20 หมู่ที่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
 137. นางสาวธัญรัตน์ เถาวัลย์ 1660300012970
  รหัสสถานี 13520514 สถานีวิทยุคนพิจิตร เอฟเอ็ม ราชรถ FM 98.00 MHz
  เลขที่ 2/391 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 660000
 138. นายพิชิต สุทธศาสตร์ 3609900168177
  รหัสสถานี 13520136 สถานีวิทยุแสงสวรรค์เรดิโอ FM 89.75 MHz
  เลขที่ 82/9 หมู่ที่ 4 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

 139. นางจุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ 3669900014161
  รหัสสถานี 13520517 สถานีวิทยุชาละวัน เรดิโอ FM 96.00 MHz
  เลขที่ 106/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
 140. นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ผ่อง 3600400366842
  รหัสสถานี : 13520137 สถานีวิทยุสบายเอฟเอ็ม FM 88.50 MHz
  เลขที่ 132/2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

 141. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520204 สถานีวิทยุคนอารมณ์ดี FM 106.50 MHz
  เลขที่ 356 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 142. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520236 สถานีวิทยุแจ๋วเอฟเอ็ม FM 89.25 MHz
  เลขที่ 40 หมู่ที่ 17 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 143. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520421 สถานีวิทยุคลื่นของคนพิษณุโลก FM 90.25 MHz
  เลขที่ 141/2 หมู่ที่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
 144. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520456 สถานีวิทยุ Like FM 88.50 MHz
  เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 145. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13540032 สถานีวิทยุ Like FM เขาค้อ FM 91.75 MHz
  ที่ตั้งโฉนดเลขที่ 3347 และ 3348 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
 146. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 02520844 สถานีวิทยุบ้านหัวยาง FM 105.25 MHz
  เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
 147. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 02520793 สถานีวิทยุคลื่นโลกสีเขียว FM 93.75 MHz
  เลขที่ 206/11 หมู่ที่ 6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
 148. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520471 สถานีวิทยุ Radio Direct FM 92.50 MHz
  เลขที่ 343/6 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 149. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520392 สถานีวิทยุโสรยา สเตชั่น FM 103.25 MHz
  เลขที่ 70 หมู่ที่ 7 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
 150. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 02521003 สถานีวิทยุปิ่นทอง เรดิโอ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
 151. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520127 สถานีวิทยุรถไฟ FM 92.00 MHz
  เลขที่ 35/8 หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 152. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520392 สถานีวิทยุโสรยา เฟอร์ติไลเซอร์ FM 94.00 MHz
  โฉนดที่ดินเลขที่ 64761 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
 153. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ 3461200065809
  รหัสสถานี 04520549 สถานีวิทยุหนองกุงศรี เรดิโอ FM 95.00 MHz
  เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
 154. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ 3461200065809
  รหัสสถานี 04520548 สถานีวิทยุแสงทองเรดิโอ FM 101.50 MHz
  เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
 155. นางบุญชู นพบูรณ์ 3480400197562
  รหัสสถานี 06520408 สถานีวิทยุเมโลดี้ เรดิโอ FM 95.75 MHz
  เลขที่ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
 156. นายอุทัย ประทีป 3410200012194
  รหัสสถานี 06520030 สถานีวิทยุคนเมืองเพีย เรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
 157. นายกันทรากร ปานศิริ 1770500002977
  รหัสสถานี 08520049 สถานีวิทยุสไมล์เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
 158. นายสำราญ สรสันต์ 3400100058699
  รหัสสถานี 06520183 สถานีวิทยุคริสเตียน เรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 159. นางสาววรรณี แก้วแสนเมือง 5800400006778
  รหัสสถานี : 02521461 สถานีวิทยุทีเรดิโอ FM 106.25 MHz
  เลขที่ 31 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 160. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ 3550700210644
  รหัสสถานี : 13520090 สถานีวิทยุบลูสกายเรดิโอ FM 89.25 MHz
  เลขที่ 31/148 หมู่ที่ 21 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
 161. นางสาวิตรี แซ่เจียะ 3411700374738
  รหัสสถานี : 06540061 สถานีวิทยุเจเอส เรดิโอ FM 102.25 MHz
  เลขที่ 124 หมู่ที่ 12 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
 162. นางสาวิตรี แซ่เจียะ 3411700374738
  รหัสสถานี : 06540057 สถานีวิทยุเจเอส เรดิโอ FM 91.25 MHz
  เลขที่ 124 หมู่ที่ 12 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
 163. นางภัทรภรณ์ บุญมี 3540400434105
  รหัสสถานี 14520173 สถานีวิทยุพระหลวงเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
 164. นางสาวทัศนา แซ่เล้า 3450501052543
  รหัสสถานี 04520055 สถานีวิทยุอำนาจเรดิโอ FM 106.50 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
 165. นางพวงพะยอม หลวงเทพ 3550700115935
  รหัสสถานี 14540066 สถานีวิทยุน้ำน่านเรดิโอ FM 91.25 MHz
  เลขที่ 714 หมู่ที่ 4 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
 166. นางสาวสิริรัตน์ มหาคำ 3571100114866
  รหัสสถานี 14540093 สถานีวิทยุดวงแก้วเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 172 หมู่ที่ 4 ซอย 11 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 167. นายวรภพ อินยา 1559900142636
  รหัสสถานี 14540095 สถานีวิทยุลำใยเรดิโอ FM 91.00 MHz
  เลขที่ 98 หมู่ที่ 7 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 168. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 14540095 สถานีวิทยุคนบางพูด ปากเกร็ด เรดิโอ FM 95.25 MHz
  เลขที่ 36/184 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 169. นายโกวิทย์ ประทุมชัย 3601100081169
  รหัสสถานี 13540068 สถานีวิทยุคลื่นแห่งความสุข FM 94.25 MHz
  เลขที่ 123 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 170. นายสมยศ รู้ชั้น 3521300288868
  รหัสสถานี 14520029 สถานีวิทยุเจเอสอาร์ เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
 171. นางบุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์ 3451000454381
  รหัสสถานี 01520475 สถานีวิทยุจันทนะสุคนธ์ FM 94.50 MHz
  เลขที่ 305/13 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
 172. นางสาวจตุพร ขวัญปลอด 3930400130218*
  รหัสสถานี 11550007 สถานีวิทยุพุทธรุ่งโรจน์ เรดิโอ FM 93.00 MHz
  เลขที่ 384/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
 173. นายสมบูรณ์ จันทร 3539900160746
  รหัสสถานี 14520140 สถานีวิทยุสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ FM 102.00 MHz
  เลขที่ 180/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
 174. นายเจริญ เหรียญทอง 3249900103770
  รหัสสถานี 02521026 สถานีวิทยุเอฟเอ็ม เรดิโอ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านโศกโคกอุดม ซอยบัวขาว ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 175. นายเจริญ เหรียญทอง 3249900103770
  รหัสสถานี 02520962 สถานีวิทยุเจริญรุ่งเรืองเรดิโอ FM 93.25 MHz
  โฉนดที่ดินเลขที่ 2050 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
 176. นายเจริญ เหรียญทอง 3249900103770
  รหัสสถานี 02521018 สถานีวิทยุซิตี้เรดิโอ FM 97.25 MHz
  โฉนดที่ดินเลขที่ 79634 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 177. นางณัฐกานต์ รุ่งเรือง 3770300380583
  รหัสสถานี 08520026 สถานีวิทยุเอ็มมีเดียเรดิโอ FM 91.50 MHz
  เลขที่ 107/7 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
 178. นางกนกพร กล่อมจิตต์ 3350300395461
  รหัสสถานี 08520021 สถานีวิทยุคนหัวหิน (ซีวิวเรดิโอ) FM 96.00 MHz
  เลขที่ 68 หมู่ที่ 15 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 179. นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร 3770300493728*
  รหัสสถานี 08520035 สถานีวิทยุมิกซ์วันไลฟ์สเตชั่น FM 90.75 MHz
  เลขที่ 5/11 ถนนสุขสมบูรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 180. นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์ 3440100397558*
  รหัสสถานี 02520527 สถานีวิทยุนวนคร อีซี่เวฟเรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 58/377 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 181. นายเวียน สุขติเวชพงศ์ 5480400023633
  รหัสสถานี 06520404 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านแพง FM 93.75 MHz
  เลขที่ 350 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
 182. นายเดโช สุขอิน 3930600079771
  รหัสสถานี : 06520400 สถานีวิทยุพันวลีเรดิโอ FM 101.50 MHz
  เลขที่ 4 หมู่ที่ 10 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
 183. นางเยาวลักษณ์ พรหมขันธ์ 3540600208516
  รหัสสถานี 14520053 สถานีวิทยุป๊อปเรดิโอ FM 88.75 MHz
  เลขที่ 689/88 หมู่ที่ 11 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
 184. นางนริศรา นาสำแดง 3411300080613
  รหัสสถานี 13540085 สถานีวิทยุคนรักสุขภาพชุมตาบง FM 93.50 MHz
  เลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 185. นางนริศรา นาสำแดง 3411300080613
  รหัสสถานี 13520635 สถานีวิทยุสมัชชามวลชนรุ่งทิวาเรดิโอ FM 93.75 MHz
  เลขที่ 8 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 37130
 186. นายสมาน นาสำแดง 3411200862601
  รหัสสถานี 13520346 สถานีวิทยุสมัชชามวลชนลุงจาน 888 เรดิโอ FM 98.75 MHz
  เลขที่ 315 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
 187. นายสมาน นาสำแดง 3411200862601
  รหัสสถานี 13520467 สถานีวิทยุ HAPPY RADIO FM 99.00 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
 188. นายสมาน นาสำแดง 3411200862601
  รหัสสถานี 04520026 สถานีวิทยุสมัชชามวลชนตอง 8 เรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 114 หมู่ที่ 2 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
 189. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 3102400607021*
  รหัสสถานี 07520218 สถานีวิทยุบ้านนาเรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 338 หมู่ที่ 3 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  33110
 190. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 3102400607021*
  รหัสสถานี 01520386 สถานีวิทยุธุรกิจชุมชน (SME) FM 101.25 MHz
  เลขที่ 49/14 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
 191. นายอุดม จันทร์คำลอย 3480200030109*
  รหัสสถานี : 06520366 สถานีวิทยุปลาปากเรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 2 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
 192. นางจิราพร ฐิติวรภัทร 3200101182638
  รหัสสถานี : 11520106 สถานีวิทยุวีอาร์เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 86/1 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
 193. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม 3130200171562
  รหัสสถานี 02520499 สถานีวิทยุกล้าตะวัน FM 96.25 MHz
  เลขที่ 31 อาคารช้อปปิ้งอาเขตมงคลเศรษฐี D ชั้น 3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 194. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม 3130200171562
  รหัสสถานี 02520524 สถานีวิทยุพีซ เรดิโอ (peace radio) FM 91.25 MHz
  เลขที่ 6/321 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 195. นางไกรศร หงษ์อนนท์ 3420900917955
  รหัสสถานี : 04520039 สถานีแมมมอทเรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศรีสังวาลย์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 196. นางไกรศร หงษ์อนนท์ 3420900917955
  รหัสสถานี : 04520010 สถานีวิทยุนาวังเรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศรีสังวาลย์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 197. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา 3550700261320
  รหัสสถานี 14540067 สถานีวิทยุคนฮักนาเหลือง FM 95.50 MHz
  เลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
 198. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา 3550700261320
  รหัสสถานี 14540104 สถานีวิทยุศรีคำเรดิโอ FM 92.50 MHz
  โฉนดเลขที่ 29725 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
 199. น.อ.ชาวิช เข็มกำเหนิด 3102401106107
  รหัสสถานี 01520048 สถานีวิทยุ Boom Station FM 107.25 MHz
  เลขที่ 8/9 หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
 200. นายสุวิชัย แก้วจันดา 3410101319054
  รหัสสถานี 04520014 สถานีวิทยุเลิฟเรดิโอ FM 92.00 MHz
  เลขที่ 158 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
 201. นางสาวปิยะพร ไพรทอง 3670301295602
  รหัสสถานี 02521519 สถานีวิทยุเน็กซ์สเตชั่น (รามราชนิเวศน์) FM 94.75 MHz
  เลขที่ 105/11 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 202. นายอาทิตย์ ทิพวงษ์ 3480600136214
  รหัสสถานี 06520410 สถานีวิทยุเรณูเรดิโอเพื่อคุณ FM 94.25 MHz
  เลขที่ 202 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
 203. นายจักรกริช งันปัญญา 3471100012088
  รหัสสถานี 06520414 สถานีวิทยุท้องถิ่น อ.นาหว้า FM 89.00 MHz
  เลขที่ 109/2 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านบ้านนางัว ถนนนาหว้า-สกลนคร ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
 204. นายวิชิต สมรฤทธิ์ 3480800261926*
  รหัสสถานี 06520432 สถานีวิทยุอนุรักษ์ภาษาถิ่นไทยศรีสงคราม FM 106.25 MHz
  เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
 205. นางสาวพัชรีรัตน์ นิลคง 5360590007741
  รหัสสถานี 02520878 สถานีวิทยุคนมวกเหล็ก FM 92.00 MHz
  เลขที่ 216 หมู่ที่ 2 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
 206. นายพินิจ หลินมา 5930500008682
  รหัสสถานี 11520207 สถานีวิทยุลานข่อยเรดิโอ FM 91.00 MHz
  เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
 207. นายพนม สมใจเตียบ 3200100320832
  รหัสสถานี 02520969 สถานีวิทยุแปดริ้วทูเดย์เรดิโอ FM 94.25 MHz
  เลขที่ 292 ถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
 208. นายยรรยง วิพิธกาญจน์ 3320700829051
  รหัสสถานี 13520638 สถานีวิทยุวังพิกุลสัมพันธ์ FM 92.25 MHz
  เลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230
 209. นายณรงค์ชัย นำเจริญสมสกุล 8430288009977
  รหัสสถานี 02520878 สถานีวิทยุโพนพิสัยเรดิโอ FM 107.00 MHz
  เลขที่ 201/4 หมู่ที่ 3 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
 210. นายวีระ ประดิษฐ์ 5180200018035
  รหัสสถานี 05520453 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ FM 106.75 MHz
  เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 มิตรประชา ถนนราษฎ์บำรุง ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
 211. นายประสิทธิ์ กองมงคล 3570400067641
  รหัสสถานี 02520878 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงเจเอสเรดิโอ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 176 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
 212. นางสาวพิมพ์พรรณ เมธาวิชานนท์ 3120100312938*
  รหัสสถานี 01520407 สถานีวิทยุเฟิร์ส เรดิโอ FM 99.00 MHz
  เลขที่ 24/35 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
 213. นางวิลาสินี เพชรกาญจนวัฒน์ 3800900946056
  รหัสสถานี 09520096 สถานีวิทยุร่อนพิบูลย์สัมพันธ์ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 271 หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
 214. นายประสิทธิ์ กองมงคล 3570400067641
  รหัสสถานี 14520400 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงเจเอสเรดิโอ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 176 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
 215. นายสุขสันต์ เรืองทิพย์ 1760400018499
  รหัสสถานี 02521459 สถานีวิทยุดีเรดิโอ เอฟเอ็ม FM 98.75 MHz
  เลขที่ 38 หมู่ที่ 7 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 216. นายชาญชัย พลเขต 3480600009077*
  รหัสสถานี 06520370 สถานีวิทยุเรณูนคร เรดิโอ FM 107.25 MHz
  เลขที่ 154 หมู่ที่ 13 ซอยโพธิ์เจริญ ถนนเรณู-หนองฮี ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
 217. นายคำเฟือน หลวงโป้ 3480800062231*
  รหัสสถานี 06520371 สถานีวิทยุคนลุ่มน้ำสงคราม FM 89.50 MHz
  เลขที่ 18 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านยางงอย ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
 218. นางสาวนิพิชฌม์พร เย็นสบาย 3730600322872
  รหัสสถานี 02521475 สถานีวิทยุเสียงจากโครงการรักษ์ไทย FM 92.75 MHz
  เลขที่ 159/3-4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
 219. นายสุวัจน์ สมวงษา 3301300573823
  รหัสสถานี 05520094 สถานีวิทยุเสียงประทายเรดิโอ FM 101.25 MHz
  เลขที่ 140 หมู่ที่ 16 ซอยเทศบาล 10 ถนนเจนจบทิศ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
 220. นางวัลภา จำปาจันทร์ 3300900223164
  รหัสสถานี 05520231 สถานีวิทยุเสียงวันดีชาแนล FM 102.25 MHz
  เลขที่ 143 หมู่ที่ 11 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชีมา 30220
 221. นายเกียรติชัย แดงนา 3411100409654
  รหัสสถานี 06520124 สถานีวิทยุเสียงท้องถิ่นไทยบ้านดุง FM 98.25 MHz
  เลขที่ 366 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
 222. นายฐิติศักดิ์ แก้วสุขศรี 5901100010320
  รหัสสถานี 10520108 สถานีวิทยุเสียงบินหลาเรดิโอ FM 96.25 MHz
  เลขที่ 72/16 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 223. นางจตุพร สุขสถิตย์ 3800500083697
  รหัสสถานี 09520051 สถานีวิทยุเสียพิปูนเรดิโอ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 122/4 หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาล 8 ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ ตำบลพิปูน อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
 224. นางจตุพร สุขสถิตย์ 3800500083697
  รหัสสถานี 09520021 สถานีวิทยุพิปูนเรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 262/1 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
 225. นางสมนึก วรวงศ์วัฒนะ 3301300619122
  รหัสสถานี 05550007 สถานีวิทยุมิตรสัมพันธ์โนนแดง FM 90.25 MHz
  เลขที่ 6/4 หมู่ที่ 15 หมู่บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
 226. นายสุพจน์ พูลสวัสดิ์ 3240300662028
  รหัสสถานี 02520988 สถานีวิทยุวาไรตี้เรดิโอ FM 97.25 MHz
  เลขที่ 38/33/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้