โครงการประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียง สังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2561

Last updated: 7 มิ.ย. 2562  |  8750 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียง สังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2561

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด

        มีพื้นฐานมาจากการประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัยโดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัยและรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัย มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

        ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด

        ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาดนั้น สมาคมได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทรัพย์สินที่ติดตั้งในสถานีส่ง และเสาส่งสัญญาณเสียง อุปกรณ์เครื่องส่ง อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของภายใน เครื่องจักรอุปกรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น โดยระยะเวลาการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามกรมธรรม์ มีกำหนด 1 ปี เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. ทุกกรมธรรม์และเมื่อระยะเวลาเอาประกันสิ้นสุดลงสมาคมก็จะดำเนินการต่อระยะเวลาเอาประกันในปีถัดไปของทุกปี

        โดยกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินดังกล่าว กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไว้หลายประการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุ หรือฝีมือแรงงาน การกระทำอันมีลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประภัย หรือเป็นความเสียหายอันเป็นผลมาจากสงคราม หรือการทำลายทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น  ทั้งนี้ สาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัททำไว้กับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 204 สถานี

เอกสารแนบท้าย

 1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 203-18-11-IAR-00130 ดาวน์โหลด
 2. รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงรับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ ดาวน์โหลด

วิธีการปฏิบัติเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น

การแจ้งเหตุในและนอกเวลาทำการ

 1. โทรศัพท์ : 02-640-4500

กรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย

     1. โทรแจ้งเหตุที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปทันที เมื่อเกิดเหตุ

     2. ส่งใบแจ้งการเกิดเหตุ พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆ มายังบริษัทฯ

     3. ภาพถ่ายความเสียหาย หรือภาพถ่ายที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

     4. ใบเสนอราคาค่า / ประเมินราคาความเสียหาย, ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง) (ถ้ามี)

     5. ใบเสร็จรับเงิน, ใบอินวอยส์

     6. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

     7. สำเนารายงานบันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)

รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์

 1. นางสาวทัศนา แซ่เล้า 3450501052543
  รหัสสถานี 04520055 สถานีวิทยุอำนาจเรดิโอ FM 106.50 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
 2. นางสาวขนิษฐา แสนอุบล 3470800010893
  รหัสสถานี 06520277 สถานีวิทยุนานาเรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 192 หมู่ที่ 16 บ้านแหลมทองพัฒนา ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
 3. นายสืบพงศ์ อินทรวิพันธุ์ 3549900064429
  รหัสสถานี 14520160 คริสเตียนจังหวัดแพร่ (True Love Radio) FM 87.50 MHz
  เลขที่ 102 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 4. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520149 สถานีวิทยุโอเค ลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง FM 90.00 MHz
  เลขที่ 74/240 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 5. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520150 สถานีวิทยุโอเค ลูกทุ่ง ป่าตอง FM 99.50 MHz
  เลขที่ 62/3 ถนนกระ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 6. นายสกลวัฒน์ บังกุล 3550100424945
  รหัสสถานี 14520234 สถานีวิทยุฅนเมืองน่าน FM 104.50 MHz
  เลขที่ 201 หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
 7. นางธัญญารัศมิ์ แสงประจักษ์ 3550400022508
  รหัสสถานี 14520240 สถานีวิทยุ วทท. เสาดินเรดิโอ FM 98.00 MHz
  เลขที่ 43 หมู่ที่ 4 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
 8. นายเอกพันธุ์ อำนวยพร 3720600375721
  รหัสสถานี 02521318 สถานีวิทยุศูนย์ OTOP สุพรรณบุรี FM 106.00 MHz
  เลขที่ 9/6 หมู่ที่ 1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
 9. นางสาวพรพิมล บัวสด 3411400037116
  รหัสสถานี 06520237 สถานีวิทยุเอสเอสพีเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 264 หมู่ที่ 20 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
 10. นางสาวพรพิมล บัวสด 3411400037116
  รหัสสถานี 04520037 สถานีวิทยุมวลชนสัมพันธ์ FM 102.25 MHz
  เลขที่ 114 หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 11. นางสาวพรพิมล บัวสด 3411400037116
  รหัสสถานี 04520005 สถานีวิทยุ เอส เอส พี เรดิโอ FM 87.75 MHz
  เลขที่ 85 หมู่ที่ 16 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 12. นายเศษฐ์ศาตฐ์ ปัญญาฐาธิปัติ 5250500030994
  รหัสสถานี 01520476 สถานีวิทยุพีซเวฟเขาฉกรรจ์ FM 107.00 MHz
  เลขที่ 235 หมู่ที่ 4 ตำตบเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
 13. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์ 3600700248829
  รหัสสถานี 13540058 สถานีวิทยุสร้อยทองเรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 6 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
 14. นางประสานสินธุ์ โมกมัน 3620101654153
  รหัสสถานี 13520228 สถานีวิทยุนาบ่อคำบ้านเรา FM 101.50 MHz
  เลขที่ 681 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 15. นายประเสริฐ หลานรอด 3810500018895
  รหัสสถานี 09520191 สถานีวิทยุพระแสง ซาวด์ เรดิโอ FM 88.75 MHz
  เลขที่ 468/1 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 16. นางนฤมล โตประภัสร์ 3250300005418
  รหัสสถานี 02521048 สถานีวิทยุลูกทุ่ง FM เรดิโอ FM 95.75 MHz
  เลขที่ 238 หมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
 17. นางละม่อม สุทธิ 3421000683754
  รหัสสถานี 04520326 สถานีวิทยุหนองตูม เรดิโอ FM 107.00 MHz
  เลขที่ 376 หมู่ที่ 3 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
 18. นายอุทัย ประทีป 3410200012194
  รหัสสถานี 06520030 สถานีวิทยุคนเมืองเพีย เรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
 19. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 3102400607021
  รหัสสถานี 07520218 สถานีวิทยุบ้านนาเรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 338 หมู่ที่ 3 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  33110
 20. นายเพลิน บ่องเขาย้อย 3650100923495
  รหัสสถานี 01520121 สถานีวิทยุปาป้า เรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 21. นายจตุพนธ์ โยธินรุ่งเรือง 3200600570528
  รหัสสถานี 01520117 สถานีวิทยุหนองโคลน เรดิโอ FM 97.00 MHz
  เลขที่ 108/1 หมู่ที่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
 22. นางสาวชัญญา ศรีนวล 3800900215299
  รหัสสถานี 02521446 สถานีวิทยุ Radio Zapp FM 90.75 MHz
  เลขที่ 84/63 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 23. นางสาวจตุพร ขวัญปลอด 3930400130218
  รหัสสถานี 11550007 สถานีวิทยุพุทธรุ่งโรจน์ เรดิโอ FM 93.00 MHz
  เลขที่ 384/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
 24. นายเสริมพันธ์ คำเหลือ 1339900036391
  รหัสสถานี : 07540022 สถานีวิทยุคนรักถิ่น FM 105.75 MHz
  เลขที่ 204 หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
 25. นางมยุรา หาญจิต 3540400118084
  รหัสสถานี 14520204 สถานีวิทยุเสียงปวงชน FM 97.75 MHz
  เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 26. นางสาวญาณินท์ เรืองศิริ 3100500315632
  รหัสสถานี 02520237 สถานีวิทยุไมตรีจิต FM 99.25 MHz
  เลขที่ 51 ซอยไมตรีจิต 18 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
 27. นางสาวพัทยา ชฎากิจ 3199800084651
  รหัสสถานี 02540094 สถานีวิทยุแก่งคอยเรดิโอ FM 90.50 MHz
  เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 28. นางสาวธัญญาวรรณ แสนบรรดิษฐ์ 3470100760717
  รหัสสถานี 02550002 สถานีวิทยุภักดีสมุทรปราการ เรดิโอ FM 99.755 MHz
  เลขที่ 194/21 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 29. นางสมจิตร เฟื่องสกุล 3340101161702
  รหัสสถานี 04520361 สถานีวิทยุ Rain Radio FM 92.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 30. นายศิรวาณิชย์ คิดดี 3560600186521
  รหัสสถานี 14520275 สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่นอำเภอปง จังหวัดพะเยา FM 101.75 MHz
  เลขที่ 140 หมู่ที่ 14 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
 31. นายพิชิต สุทธศาสตร์ 3609900168177
  รหัสสถานี 13520136 สถานีวิทยุแสงสวรรค์เรดิโอ FM 89.75 MHz
  เลขที่ 82/9 หมู่ที่ 4 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
 32. นางวนิดา ศรีสุข 3470101470492
  รหัสสถานี 06520316 สถานีวิทยุบ้านนาแกน้อย FM 98.25 MHz
  เลขที่ 479 หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 33. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง 3500200361783
  รหัสสถานี 06520292 สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง FM 92.00 MHz
  เลขที่ 210 หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 34. นางอณัญญา พยัฆเษม 3130300616698
  รหัสสถานี 01520297 สถานีวิทยุพลาซ่า เรดิโอ FM 97.50 MHz
  เลขที่ 38/33 ถนนหัวน้ำตก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
 35. นางสาวนงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์ 3100602755691
  รหัสสถานี 02520073 สถานีวิทยุคลื่นคนรักเสียงเพลง (LOVE RADIO) FM 93.75 MHz
  เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 170 แยก 9 ถนนรามคำแหง ตำบลมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 36. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร 3450101178167
  รหัสสถานี 04520394 สถานีวิทยุเติมใจ เรดิโอ FM 103.25 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 11 ซอยเจริญชัย 4 ถนนเจริญชัย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 37. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร 3450101178167
  รหัสสถานี 04520385 สถานีวิทยุคลื่นนี้สีชมพู FM 87.50 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 11 ซอยเจริญชัย 4 ถนนเจริญชัย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 38. นายนุกูล วิเศษการ 3220600014111
  รหัสสถานี 01520370 สถานีวิทยุเสียงคนแหลมสิงห์ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 57/9 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
 39. นางสาวชวัลรดา ต้นแก้ว 3190300510814
  รหัสสถานี 02520929 สถานีวิทยุสระบุรีคันทรี เรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 174/186 ถนนพิชัย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 40. นายสามารถ ทองขาว 3760100611522
  รหัสสถานี 02521508 สถานีวิทยุบิ๊กเลิฟเอ็ฟเอ็ม FM 88.25 MHz
  เลขที่ 186/59 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 41. นางสายพิณ ไชยทิพย์ 3509901105960
  รหัสสถานี 12520112 สถานีวิทยุ Ninetyone Chiang Mai FM 91.00 MHz
  เลขที่ 41/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 42. นางสาวิตรี แซ่เจียะ 3411700374738
  รหัสสถานี : 06540061 สถานีวิทยุเจเอส เรดิโอ FM 102.25 MHz
  เลขที่ 124 หมู่ที่ 12 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
 43. นางสาวิตรี แซ่เจียะ 3411700374738
  รหัสสถานี : 06540057 สถานีวิทยุเจเอส เรดิโอ FM 91.25 MHz
  เลขที่ 124 หมู่ที่ 12 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
 44. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย 3859900016138
  รหัสสถานี 03520007 สถานีวิทยุคลื่นมหาชน จังหวัดระนอง FM 95.25 MHz
  เลขที่ 387/5 หมู่ที่ 1 ซอย 15 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
 45. นางภัทรภรณ์ บุญมี 3540400434105
  รหัสสถานี 14520173 สถานีวิทยุพระหลวงเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
 46. นายณัฐพล โจมปัญญา 5330400208880
  รหัสสถานี 02521466 โพธิ์แจ้ เรดิโอ FM 106.75 MHz
  เลขที่ 50/131 หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 47. นางอรนุช ชาลี 5310600047219
  รหัสสถานี 05520369 สถานีวิทยุวัดโนนดินแดงใต้ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
 48. นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม 3939900106110
  รหัสสถานี 11520221 สถานีวิทยุประชาคมพัทลุง FM 93.25 MHz
  เลขที่ 105 หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
 49. นางวาสนา วานิชบุตร 3100500424954
  รหัสสถานี 01520509 สถานีวิทยุสระแก้วสระขวัญเรดิโอ FM 97.00 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้แดง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
 50. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ 3619900065971
  รหัสสถานี 13520176 สถานีวิทยุโมเดิลเอฟเอ็ม FM 96.50 MHz
  เลขที่ 1/36,37 ถนนเติบศิริ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 51. นายหาญชัย วรรณทวี 3340700344855
  รหัสสถานี 07550001 สถานีวิทยุแผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.00 MHz
  เลขที่ 80 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
 52. นางบุญชู นพบูรณ์ 3480400197562
  รหัสสถานี 06520408 สถานีวิทยุเมโลดี้ เรดิโอ FM 95.75 MHz
  เลขที่ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
 53. นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ 3669700081965
  รหัสสถานี 13520532 สถานีวิทยุบางมูลนากเรดิโอ FM 100.50 MHz
  เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 3 ถนนบางมูลนาก-ตะพานหิน ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
 54. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ 3669800042155
  รหัสสถานี 13520524 สถานีวิทยุ Power media FM 93.00 MHz
  เลขที่ 188/12 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 55. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ 3669800042155
  รหัสสถานี 13520526 สถานีวิทยุต้นอ้อ เรดิโอ station 1 FM 101.00 MHz
  เลขที่ 7/2-3 ถนนหนุมาน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
 56. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ 3 6698 00042 15 5
  รหัสสถานี 13520538 สถานีวิทยุฮิปเอฟเอ็ม FM 90.00 MHz
  เลขที่ 1-3 ซอย 8 ถนนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร์ 66110
 57. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ 3669800042155
  รหัสสถานี 13520527 สถานีวิทยุน้ำใสเรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 32/4 หมู่ที่ 7 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66000
 58. นายเซ็นต์ บินอารี 3660700287263
  รหัสสถานี 13520548 สถานีวิทยุไทยมุสลิมเรดิโอ FM 96.25 MHz
  เลขที่ 95/4 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 59. นายเชาวลิต บินอารี 3660700287301
  รหัสสถานี 13520506 สถานีวิทยุฮาซานะเรดิโอ FM 90.75 MHz
  เลขที่ 95/4 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 60. นายสมบูรณ์ จันทร 3539900160746
  รหัสสถานี 14520140 สถานีวิทยุสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ FM 102.00 MHz
  เลขที่ 180/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
 61. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์ 3570100743277
  รหัสสถานี 14520350 สถานีวิทยุ เค ที คนดอยลาน FM 95.00 MHz
  เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 62. นายสุรพล วารี 3470600318428
  รหัสสถานี 06520352 สถานีวิทยุลำปลาหาง FM 97.00 MHz
  เลขที่ 182 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
 63. นายธนา เทพาพิน 3430100235337
  รหัสสถานี 06520173 สถานีวิทยุคนบ่อหิน FM 88.50 MHz
  เลขที่ 193/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 64. นายพลังธรรม ปรีชาวัย 1809900247427
  รหัสสถานี 09520019 สถานีวิทยุเขาเหมน เรดิโอ FM 100.25 MHz
  น.ส.3ก เลขที่ 4329 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
 65. นางอนัญญา สวัสดิสาร 3920600805804
  รหัสสถานี 11520196 สถานีวิทยุสบาย เรดิโอ FM 94.00 MHz
  เลขที่ 99/75 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 66. นางพวงพะยอม หลวงเทพ 3550700115935
  รหัสสถานี 14540066 สถานีวิทยุน้ำน่านเรดิโอ FM 91.25 MHz
  เลขที่ 714 หมู่ที่ 4 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
 67. นายจรัส สุปัญญา 3501300697857
  รหัสสถานี : 06520253 สถานีวิทยุคนรักเชียงแสน FM 96.00 MHz
  เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 68. นางศรีดา สอนราษฎร์ 3660101076028
  รหัสสถานี 13520515 สถานีวิทยุคนรักกีฬา FM 105.25 MHz
  เลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 69. นายเจริญ สงวนแก้ว 3190400034925
  รหัสสถานี : 06520374 สถานีวิทยุพระราม 2 เรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ซอยเอกชัย 86 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 70. นายเวียน สุขติเวชพงศ์ 5480400023633
  รหัสสถานี 06520404 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านแพง FM 93.75 MHz
  เลขที่ 350 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
 71. นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์ 3410101197820
  รหัสสถานี 06520369 สถานีวิทยุคนรักถิ่น อำเภอนาแก FM 106.50 MHz
  เลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
 72. นายสมชาย สังข์เทพ 3841700100219
  รหัสสถานี : 09520168 สถานีวิทยุแท่นแก้วซิตี้เรดิโอ FM 104.25 MHz
  เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 73. นายสามารถ โฉมเกิด 5620100088053
  รหัสสถานี 13520550 สถานีวิทยุ วทท.วังแดงเอฟเอ็ม FM 102.00 MHz
  เลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
 74. นายเจริญ เหรียญทอง 3249900103770
  รหัสสถานี 02521026 สถานีวิทยุเอฟเอ็ม เรดิโอ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านโศกโคกอุดม ซอยบัวขาว ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 75. นายเจริญ เหรียญทอง 3249900103770
  รหัสสถานี 02520962 สถานีวิทยุเจริญรุ่งเรืองเรดิโอ FM 93.25 MHz
  โฉนดที่ดินเลขที่ 2050 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
 76. นายเจริญ เหรียญทอง 3249900103770
  รหัสสถานี 02521018 สถานีวิทยุซิตี้เรดิโอ FM 97.25 MHz
  โฉนดที่ดินเลขที่ 79634 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 77. นางผกามาศ โคตบุตร 3419900512228
  รหัสสถานี 06520004 สถานีวิทยุ DFM Radio FM 102.75 MHz
  เลขที่ 442/3 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 78. นายจีระพันธ์ ริยะบุตร 3471100015079
  รหัสสถานี 06520289 สถานีวิทยุคนเมืองโย้ย FM 100.00 MHz
  เลขที่ 73 หมู่ที่ 1 ถนนธาราสวาท ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
 79. นายชวชน กุลมา 3411400827630
  รหัสสถานี 06520023 สถานีวิทยุไอ่คำเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 92 หมู่ที่ 5 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
 80. นายธนรัฐ สิทธิโน 3550400043190
  รหัสสถานี 14520352 สถานีวิทยุฅนแม่ลาว FM 106.75 MHz
  เลขที่ 290 หมู่บ้านป่าก่อดำ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 81. นางสาวอุบล รัตนา 3660600301884
  รหัสสถานี 13520533 สถานีวิทยุพิจิตรเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 329 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
 82. นายไชยชาญ ประดิษฐสิน 3100300172099
  รหัสสถานี 14520369 สถานีวิทยุท่าสุดเรดิโอ FM 91.25 MHz
  เลขที่ 43 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
 83. น.อ.ชาวิช เข็มกำเหนิด 3102401106107
  รหัสสถานี 01520048 สถานีวิทยุ Boom Station FM 107.25 MHz
  เลขที่ 8/9 หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
 84. นางเพิ่มพร สามเสน 3410400525799
  รหัสสถานี 06520121 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ก้าวหน้ากุมภวาปี FM 89.50 MHz
  เลขที่ 219/2 หมู่ที่ 1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
 85. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520451 สถานีวิทยุบางใหญ่ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 66/40 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
 86. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520455 สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz
  เลขที่ 18/882 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 87. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520442 สถานีวิทยุไทรน้อย FM 94.25 MHz
  เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 88. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520447 สถานีวิทยุบางบัวทอง FM 96.25 MHz
  เลขที่ 183/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 89. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520446 สถานีวิทยุบางกรวย FM 98.25 MHz
  เลขที่ 78/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 90. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520468 สถานีวิทยุแฟมิลี่เรดิโอ FM 107.50 MHz
  เลขที่ 284/87 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 91. นางศิโรธร บุตรสา 3190100052359
  รหัสสถานี 02520867 สถานีวิทยุกิ๊กสเตชั่น FM 103.75 MHz
  เลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 92. นางสาวสิริรัตน์ มหาคำ 3571100114866
  รหัสสถานี 14540093 สถานีวิทยุดวงแก้วเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 172 หมู่ที่ 4 ซอย 11 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 93. นายวินัย นาคนิวงค์ 3199900196817
  รหัสสถานี 02520927 สถานีวิทยุสกายเวฟ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 201/24 ซอย 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 94. นางมะปราง สุขสำราญ 3660600061051
  รหัสสถานี 02520912 สถานีวิทยุเพอร์เฟคเรดิโอ FM 105.50 MHz
  เลขที่ 615 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
 95. นางไกรศร หงษ์อนนท์ 3420900917955
  รหัสสถานี : 04520039 สถานีแมมมอทเรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศรีสังวาลย์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 96. นางไกรศร หงษ์อนนท์ 3420900917955
  รหัสสถานี : 04520010 สถานีวิทยุนาวังเรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศรีสังวาลย์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 97. นางเยาวลักษณ์ พรหมขันธ์ 3540600208516
  รหัสสถานี 14520053 สถานีวิทยุป๊อปเรดิโอ FM 88.75 MHz
  เลขที่ 689/88 หมู่ที่ 11 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
 98. นางสาวจุฬารัตน์ หอมนาน 5560300025641
  รหัสสถานี 04520364 สถานีวิทยุกรี๊ดเอฟเอ็ม FM 107.50 MHz
  เลขที่ 281/54 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 99. นางสาวจุฬารัตน์ หอมนาน 5560300025641
  รหัสสถานี 07520232 สถานีวิทยุรักท้องถิ่นกันทรารมย์ FM 97.50 MHz
  เลขที่ 89 หมู่ที่ 10 ถนนกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
 100. นายพงศ์นคร สุจารีย์ 3120100813651
  รหัสสถานี 11520259 สถานีวิทยุ FM ONE FM 102.75 MHz
  เลขที่ 41/4 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
 101. นายสุเวช หงษ์นิกร 3601100598625
  รหัสสถานี 13520032 สถานีวิทยุคนรักกัน FM 97.25 MHz
  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 102. นายวะชิระพันธ์ สามพิมพ์ 3320101958228
  รหัสสถานี 05520286 สถานีวิทยุ HOME WAVE FM 101.00 MHz
  เลขที่ 101 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านโนนสง่า ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
 103. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์ 3800600251010
  รหัสสถานี : 09520213 สถานีวิทยุวิภาวดีซิตี้เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 181/16 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
 104. นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์ 3440100397558
  รหัสสถานี 02520527 สถานีวิทยุนวนคร อีซี่เวฟเรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 58/377 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 105. พันโท สมเกียรติ แสงสุรเดช 3259900088851
  รหัสสถานี 02521041 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี FM 105.25 MHz
  อาคารโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) ถนนอนุกูล ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 106. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง 3260100404874
  รหัสสถานี 02521077 สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz
  เลขที่ 76 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 107. นายธนวัฒน์ มงคลไชยสิทธิ์ 1579900246318
  รหัสสถานี 14540112 สถานีวิทยุ STAR RADIO FM 105.75 MHz
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
 108. นายสำรวล สุขสราญ 3101600669411
  รหัสสถานี 02521451 สถานีวิทยุชุมชนคนสวนหลวง FM 97.75 MHz
  เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 109. นายสมชาย อินทะนู 3410601323328
  รหัสสถานี 06520064 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ขวัญใจมหาชนคนม่วงคอนสาย FM 89.75 MHz
  เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
 110. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน 3209900335255
  รหัสสถานี 01520102 สถานีวิทยุท่าเรือพลี-ศรีนิคม FM 101.75 MHz
  เลขที่ 494/18-19 ญ. ซอยท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 111. นายชะนาพันธ์ สืบสาย 3770500034921
  รหัสสถานี 08520039 สถานีวิทยุบางสะพานน้อย เรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 116 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
 112. นายณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร 3401000782361
  รหัสสถานี 06520195 สถานีวิทยุทรายทองเรดิโอ FM 92.75 MHz
  เลขที่ 82 หมู่ที่ 7 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 113. นางจิราพร ฐิติวรภัทร 3200101182638
  รหัสสถานี : 11520106 สถานีวิทยุวีอาร์เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 86/1 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
 114. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 3550600051102
  รหัสสถานี 14540110 สถานีวิทยุเสียงลมเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 115. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 3550600051102
  รหัสสถานี 14540061 สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ FM 100.75 MHz
  เลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 116. นายกันทรากร ปานศิริ 1770500002977
  รหัสสถานี 08520049 สถานีวิทยุสไมล์เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
 117. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา 3550700261320
  รหัสสถานี 14540104 สถานีวิทยุศรีคำเรดิโอ FM 92.50 MHz
  โฉนดเลขที่ 29725 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
 118. นางทองใคร ศรีประทุม 5470990000343
  รหัสสถานี 06540053 สถานีวิทยุธาตุตาลเดี่ยวเรดิโอ FM 92.25 MHz
  เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
 119. นายณัฐพล ทับทอง 3820100181047
  รหัสสถานี 09540030 สถานีวิทยุร่วมคิดสร้างสรรค์ สาระพันข่าวสาร บริการชุมชน FM 95.25 MHz
  เลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
 120. นายกิตติภพ ชัยช่วยโชค 3411400611840
  รหัสสถานี 04520050 สื่อสร้างสรรค์สังคมคลื่นมหาชนคนท้องถิ่น FM 98.50 MHz
  เลขที่ 229 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 121. นายเวียง ปัญญาอุด 3550400138034
  รหัสสถานี 14520255 สถานีวิทยุแฮปปี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
 122. นายเสถียร จันทร 3150200171201
  รหัสสถานี 02520694 สถานีวิทยุเกษไชโย FM 92.25 MHz
  เลขที่ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
 123. นางอธิชา ปันโน 3570100632181
  รหัสสถานี 14540116 สถานีวิทยุมวลชนแม่ลาว FM 105.50 MHz
  เลขที่ 148 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 124. นายสงวน ขวัญทวี 3310400080810
  รหัสสถานี 05520318 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย FM 105.75 MHz
  เลขที่ 32/1 ถนนพลเวียง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
 125. นายสุวิท จันทร์อุดม 5600190007660
  รหัสสถานี 13520030 สถานีวิทยุคนบ้านมะเกลือ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 126. นางกนกพร กล่อมจิตต์ 3350300395461
  รหัสสถานี 08520021 สถานีวิทยุคนหัวหิน (ซีวิวเรดิโอ) FM 96.00 MHz
  เลขที่ 68 หมู่ที่ 15 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 127. นางวิลาสินี เพชรกาญจนวัฒน์ 3800900946056
  รหัสสถานี 09520096 สถานีวิทยุร่อนพิบูลย์สัมพันธ์ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 271 หมู้ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
 128. นางพัชมน จันทร์แสง 3100503730266
  รหัสสถานี 13520595 สถานีวิทยุชอนไพร เรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรบูรณ์-นายม ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 129. นายกวี กิมาลี 3480200104854
  รหัสสถานี : 06520374 สถานีวิทยุคนหนองฮี FM 93.00 MHz
  เลขที่ 63 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
 130. นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร 3770300493728
  รหัสสถานี 08520035 สถานีวิทยุมิกซ์วันไลฟ์สเตชั่น FM 90.75 MHz
  เลขที่ 5/11 ถนนสุขสมบูรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 131. นายวรจิตร พิลารักษ์ 3430100477292
  รหัสสถานี 06520270 สถานีวิทยุไอทีซีหนองคาย FM 87.75 MHz
  เลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 132. นางอรณี ผันพักตร์ 5640590004404
  รหัสสถานี 13520373 สถานีวิทยุสารจิตร เรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
 133. นายณรงค์ ผันพักตร์ 3640500477166
  รหัสสถานี 13520326 สถานีวิทยุคนบ้านโปร่งสารจิตร FM 99.50 MHz
  เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
 134. นายสุทธิ เพ็งเจริญ 3749900204652
  รหัสสถานี 09520125 สถานีวิทยุสยามซิตี้ เรดิโอ FM 96.00 MHz
  เลขที่ 22 ซอยทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์ (78) ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 135. นายปรีชา พูลเขตกิจ 3601100734197
  รหัสสถานี 13540021 สถานีวิทยุลัคกี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 26/4 หมู่ที่ 9 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 136. นางบุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์ 3451000454381
  รหัสสถานี 01520475 สถานีวิทยุจันทนะสุคนธ์ FM 94.50 MHz
  เลขที่ 305/13 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
 137. นายวรภพ อินยา 1559900142636
  รหัสสถานี 14540095 สถานีวิทยุลำใยเรดิโอ FM 91.00 MHz
  เลขที่ 98 หมู่ที่ 7 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 138. นายสำราญ สรสันต์ 3400100058699
  รหัสสถานี 06520183 สถานีวิทยุคริสเตียน เรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 139. นางอนงค์ ศุภภิญโญ 3570700342427
  รหัสสถานี 14520284 สถานีวิทยุสบายใจ เรดิโอ FM 89.00 MHz
  เลขที่ 460 หมู่ที่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
 140. นายสุนา สีแสนตอ 3411200998261
  รหัสสถานี 04540106 สถานีวิทยุฮักแพงแบ่งปัน (คนยางหลวงเรดิโอ) FM 105.75 MHz
  เลขที่ 135 หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
 141. นายสิทธิ์ศักดิ์ ตระกูลอภิทองคำ 3439900068042
  รหัสสถานี 06540052 สถานีวิทยุมหาชน มหานคร FM 99.50 MHz
  เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 9 ถนนอุดร-กุดจับ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 142. นายสิทธิ์ศักดิ์ ตระกูลอภิทองคำ 3439900068042
  รหัสสถานี 06520086 สถานีวิทยุป๊อปปูล่าร์เรดิโอ FM 94.50 MHz
  เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 9 ถนนอุดร-กุดจับ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 143. นายสมเกียรติ ลิขุนทด 3440900782693
  รหัสสถานี 02520405 สถานีวิทยุซอร์ฟเรดิโอ FM 90.25 MHz
  เลขที่ 48/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 144. นางนริศรา นาสำแดง 3411300080613
  รหัสสถานี 13540085 สถานีวิทยุคนรักสุขภาพชุมตาบง FM 93.50 MHz
  เลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 145. นางนริศรา นาสำแดง 3411300080613
  รหัสสถานี 13520635 สถานีวิทยุสมัชชามวลชนรุ่งทิวาเรดิโอ FM 93.75 MHz
  เลขที่ 8 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 37130
 146. นายสมาน นาสำแดง 3411200862601
  รหัสสถานี 13520346 สถานีวิทยุสมัชชามวลชนลุงจาน 888 เรดิโอ FM 98.75 MHz
  เลขที่ 315 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
 147. นายสมาน นาสำแดง 3411200862601
  รหัสสถานี 13520467 สถานีวิทยุ HAPPY RADIO FM 99.00 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
 148. นายสมาน นาสำแดง 3411200862601
  รหัสสถานี 04520026 สถานีวิทยุสมัชชามวลชนตอง 8 เรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 114 หมู่ที่ 2 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
 149. นายพงศ์นคร สุจารีย์ 3120100813651
  รหัสสถานี 11520289 สถานีวิทยุบัดดี้เรดิโอ FM 104.50 MHz
  เลขที่ 41 ซอยยะลาซิตี้ ถนนสิโรรส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
 150. นายสุวิชัย แก้วจันดา 3410101319054
  รหัสสถานี 04520014 สถานีวิทยุเลิฟเรดิโอ FM 92.00 MHz
  เลขที่ 158 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
 151. นายบรม ชัยณุวงษ์ศรี 3350100309064
  รหัสสถานี 06520349 สถานีวิทยุแสงอรุณ FM 99.25 MHz
   เลขที่ 84 หมู่ที่ 13 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 152. นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ผ่อง 3600400366842
  รหัสสถานี : 13520137 สถานีวิทยุสบายเอฟเอ็ม FM 88.50 MHz
  เลขที่ 132/2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
 153. นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ผ่อง 3600400366842 *
  รหัสสถานี : 13520138 สถานีวิทยุหนองบัวเรดิโอ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 132/2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
 154. นางสาววรรณี แก้วแสนเมือง 5800400006778
  รหัสสถานี : 02521461 สถานีวิทยุทีเรดิโอ FM 106.25 MHz
  เลขที่ 31 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 155. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ 3550700210644
  รหัสสถานี : 13520090 สถานีวิทยุบลูสกายเรดิโอ FM 89.25 MHz
  เลขที่ 31/148 หมู่ที่ 21 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
 156. นายพจนธรรม สุภเร 3910300207529
  รหัสสถานี 11520147 สถานีวิทยุอีซี่เอฟเอ็ม FM 90.00 MHz
  เลขที่ น.ส.3 ก.2414 เล่มที่ 25 ถนนฉลุง-ละงู ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
 157. นายพจนธรรม สุภเร 3910300207529
  รหัสสถานี 11520129 สถานีวิทยุกรีนเรดิโอ FM 89.50 MHz
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
 158. นางณัฐกานต์ รุ่งเรือง 3770300380583
  รหัสสถานี 08520026 สถานีวิทยุเอ็มมีเดียเรดิโอ FM 91.50 MHz
  เลขที่ 107/7 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
 159. นายสาคร สุพิมล 3471100176161
  รหัสสถานี 06520306 สถานีวิทยุท้องถิ่นชุมชนอากาศอำนวย FM 92.75 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
 160. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา 3550700261320
  รหัสสถานี 14540067 สถานีวิทยุคนฮักนาเหลือง FM 95.50 MHz
  เลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
 161. นางน้ำฝน พุทธชาด 3100500315632
  รหัสสถานี 02521038 สถานีวิทยุดรีมเรดิโอ FM 107.50 MHz
  เลขที่ 77 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
 162. นายเรืองศักดิ์ จันทรรักษา 5309800016358 *
  รหัสสถานี 02520913 สถานีวิทยุมวกเหล็กยิ้ม เอฟเอ็ม FM 88.50 MHz
  นส3 เลขที่ 21/1 เล่ม 20 หมู่ที่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
 163. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม 3130200171562
  รหัสสถานี 02520499 สถานีวิทยุกล้าตะวัน FM 96.25 MHz
  เลขที่ 31 อาคารช้อปปิ้งอาเขตมงคลเศรษฐี D ชั้น 3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 164. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม 3130200171562
  รหัสสถานี 02520524 สถานีวิทยุพีซ เรดิโอ (peace radio) FM 91.25 MHz
  เลขที่ 6/321 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 165. นางสาวปัญจรัตน์ สุขสว่าง 3620400940778
  รหัสสถานี 13520105 สถานีวิทยุรวมพลคนรักเพลง FM 96.00 MHz
  เลขที่ 112/2 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 166. นายสมยศ รู้ชั้น 3521300288868
  รหัสสถานี 14520029 สถานีวิทยุเจเอสอาร์ เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
 167. นางสาวยุวดี เปาอินทร์ 3150600228669 *
  รหัสสถานี : 02520707 สถานีวิทยุเพรสเรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
 168. นางพิศมัย สุขล้ำคณา 3480500663891
  รหัสสถานี : 06520307 สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน  FM 98.00 MHz
  เลขที่ 193/3 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
 169. นายกฤษ บุญคง 3610100080609
  รหัสสถานี : 13520154 สถานีวิทยุคนอุทัยธานี FM 97.50 MHz
  เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 170. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520125 สถานีวิทยุเรดิโอ โอเค ฮอต FM 96.00 MHz
  เลขที่ 74/239-40 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 171. นางสาวนงนภัส ฟักขำ 3710300134299
  รหัสสถานี 02521175 สถานีวิทยุไอที สเตชั่น ฮอต FM 90.75 MHz
  เลขที่ 5/5 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 172. นางสาวนงนภัส ฟักขำ 3710300134299
  รหัสสถานี 02521139 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มายเฮ้าส์ FM 96.25 MHz
  เลขที่ 35/473 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 173. นางสาวนงนภัส ฟักขำ 3710300134299
  รหัสสถานี 02521149 สถานีวิทยุเรดิโอ โอเค ลูกทุ่ง เมืองคนงาม FM 106.75 MHz
  เลขที่ 35/473 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 174. นางสาวนงนภัส ฟักขำ 3710300134299
  รหัสสถานี 02521152 สถานีวิทยุเรดิโอ โอเค ฮอต เมืองคนงาม FM 88.00 MHz
  เลขที่ 35/473 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 175. นางดาวเรือง ผิวนวล 3430700127390
  รหัสสถานี : 06520253 สถานีวิทยุสพานทองเรดิโอ FM 103.00 MHz
  เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 5 ซอยมิ่งเมือง 3 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
 176. นายเกียรติชัย แดงนา 3411100409654
  รหัสสถานี 06520124 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุง FM 98.25 MHz
  เลขที่ 366 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
 177. นายจำลอง คำหาญ 5720199019791
  รหัสสถานี 02520276 สถานีวิทยุสตางค์เรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 41 ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แยก 2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 178. นายจำลอง คำหาญ 5720199019791
  รหัสสถานี 02520229 สถานีวิทยุมันนี่โกรวท์เรดิโอ FM 98.25 MHz
  เลขที่ 41 ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แยก 2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 179. นายเดโช สุขอิน 3930600079771
  รหัสสถานี : 06520400 สถานีวิทยุพันวลีเรดิโอ FM 101.50 MHz
  เลขที่ 4 หมู่ที่ 10 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
 180. นางสาวเพชรณทัย ไทยสาละวิน 3580400271125
  รหัสสถานี 12520343 สถานีวิทยุคลื่นเสียงสาละวิน FM 89.00 MHz
  เลขที่ 173-174 หมู่ที่ 2 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
 181. นายอุดม จันทร์คำลอย 3480200030109
  รหัสสถานี : 06520366 สถานีวิทยุปลาปากเรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 2 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
 182. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ 3461200065809
  รหัสสถานี 04520549 สถานีวิทยุหนองกุงศรี เรดิโอ FM 95.00 MHz
  เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
 183. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ 3461200065809
  รหัสสถานี 04520548 สถานีวิทยุแสงทองเรดิโอ FM 101.50 MHz
  เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
 184. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520236 สถานีวิทยุเพลงฮิตอารมณ์ดี FM 89.25 MHz
  เลขที่ 356 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 185. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520236 สถานีวิทยุแจ๋วเอฟเอ็ม FM 89.25 MHz
  เลขที่ 40 หมู่ที่ 17 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 186. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520421 สถานีวิทยุคลื่นของคนพิษณุโลก FM 90.25 MHz
  เลขที่ 141/2 หมู่ที่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
 187. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520456 สถานีวิทยุ Like FM 88.50 MHz
  เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 188. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 02520796 สถานีวิทยุตองแปด เรดิโอ FM 88.25 MHz
  เลขที่ 206/11 หมู่ที่ 6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
 189. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 02520844 สถานีวิทยุบ้านหัวยาง FM 105.25 MHz
  เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
 190. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 02520793 สถานีวิทยุคลื่นโลกสีเขียว FM 93.75 MHz
  เลขที่ 206/11 หมู่ที่ 6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
 191. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520471 สถานีวิทยุ Radio Direct FM 92.50 MHz
  เลขที่ 343/6 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 192. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520392 สถานีวิทยุโสรยา เฟอร์ติไลเซอร์ FM 94.00 MHz
  โฉนดที่ดินเลขที่ 64761 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
 193. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 02521003 สถานีวิทยุปิ่นทอง เรดิโอ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
 194. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13520127 สถานีวิทยุรถไฟ FM 92.00 MHz
  เลขที่ 35/8 หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 195. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา 2361000001231
  รหัสสถานี 13540032 สถานีวิทยุชุมชนคนบนดอย FM 97.25 MHz
  เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
 196. นายโกวิทย์ ประทุมชัย 3601100081169
  รหัสสถานี 13540068 สถานีวิทยุคลื่นแห่งความสุข FM 94.25 MHz
  เลขที่ 123 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 197. นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี 3349800083059
  รหัสสถานี 04550001 สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมชุมชนดอกพยอม FM 90.00 MHz
  เลขที่ 144 หมู่ที่ 17 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 198. นายพนม สมใจเตียบ 3200100320892
  รหัสสถานี 02540213 สถานีวิทยุหนองคอกเรดิโอ FM 90.00 MHz
  อาคารศูนย์เรียนรู้ กศน. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 21 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
 199. นางนิตยา สายสุจริต 4101800034913
  รหัสสถานี 02520393 สถานีวิทยุพีพีพีลัคกี้เรดิโอ FM 103.75 MHz
  เลขที่ 89/921 หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 200. นางนิตยา สายสุจริต 4101800034913
  รหัสสถานี 02520509 สถานีวิทยุพีพีพีลัคกี้เรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 403 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 201. นางนิตยา สายสุจริต 4101800034913
  รหัสสถานี 02520006 สถานีวิทยุ DMB RADIO FM 87.75 MHz
  เลขที่ 1110 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 202. นางนิตยา สายสุจริต 4101800034913
  รหัสสถานี 02520411 สถานีวิทยุพีพีพีลัคกี้เรดิโอ FM 100.25 MHz
  เลขที่ 94/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 203. นางวิลาวัลย์ คำดี 3520101241844
  รหัสสถานี 14520427 สถานีวิทยุลูกทุ่งสวัสดี FM 95.25 MHz
  เลขที่ 27 หมู่ที่ 12 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 204. นายสุรกิจ เกิดเจริญ 3250500458327
  รหัสสถานี 01520386 สถานีวิทยุธุรกิจชุมชน (SME) FM 101.25 MHz
  เลขที่ 49/14 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
 205. นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล  3101300464601
  รหัสสถานี 10520075 สถานีวิทยุฮีโร่เอฟเอ็ม FM 95.25 MHz
  หมู่ที่ 9 เอนกประสงค์ วัดราษฎร์โยธี ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

หมายเหตุ :

 • ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้