ศปถ.เปิดศูนย์บูรณาการสร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

Last updated: 28 ธ.ค. 2560  |  3757 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศปถ.เปิดศูนย์บูรณาการสร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ศปถ.เปิดศูนย์อำนวยการฯขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง เน้นบังคับใช้กฏหมาย-มาตรการทางสังคม สร้างการสัญจรปีใหม่ 2561ปลอดภัย “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

        วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน มุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพิ่มความเข้มข้นมาตรการทางสังคม สนธิกำลังตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจบนถนนสายหลัก ด่านชุมชนและจุดสกัดบนสายรอง เน้นกวดขันพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย

 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

        พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  (ศปถ.) ในฐานะประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะในช่วงการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 มุ่งดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม โดยบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพิ่มความเข้มข้นการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชน จุดสกัด และจุดบริการทั้งเส้นทางสายหลักและสายรอง ควบคู่กับการบริหารจัดการการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเดินทาง โดยในช่วงต้นเน้นดูแลถนนสายหลักที่ออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงกลาง เน้นดูแลถนนสายรอง เส้นทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล/หมู่บ้าน

        ขณะที่ช่วงท้าย เน้นดูแลถนนสายหลักที่มุ่งสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในภูมิภาค รวมถึงประสานตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง อาทิ จุดตัดทางรถไฟ จุดกลับรถ ทางร่วม ทางแยก นอกจากนี้ ศปถ.ยังได้กำชับให้จังหวัดดูแลความปลอดภัยทางถนนของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านให้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงดูแลความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือและความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย ตลอดจนเตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้การแจ้งเหตุและการส่งต่อผู้บาดเจ็บเป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ 

        ทั้งนี้ ศปถ. ได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อย่างเต็มที่พร้อมกำหนดมาตรการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกด้าน อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนยึดการปฏิบัติตามหลัก “4 ห้าม 2 ต้อง” ได้แก่ ห้ามเร็ว ห้ามเมา ห้ามโทร ห้ามง่วง ...ต้องสวมหมวกนิรภัย และต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญให้แก่กันในเทศกาลปีใหม่ 2561

 

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

        นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้สนธิกำลังกับหน่วยทหารฝ่ายปกครอง มูลนิธิอาสาสมัคร และหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561อย่างเข้มข้น พร้อมได้กำชับให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเชื่อมโยงการทำงานอย่างใกล้ชิด นำบทเรียนและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์และกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะใน 100 อำเภอเสี่ยงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงให้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ จุดตรวจ จุดสกัด และจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่ตระเวนดูแลจุดเสี่ยงบนเส้นทางสายต่างๆ รวมถึงประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนร่วมดูแลและตักเตือนลูกบ้านผ่านมาตรการทางสังคมในการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ซึ่งจะช่วยเสริมให้มาตรการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

        นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยได้ใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคู่กับการประสานพลังประชารัฐดำเนินงานในมิติเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกผ่านกลไกของชุมชนอาสาสมัคร และกลุ่มจิตอาสาในการเฝ้าระวังและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรองและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตลอดจนใช้สถาบันครอบครัวเป็นเครื่องมือในการดูแลความปลอดภัยของสมาชิกในบ้าน เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561และให้ทุกการเดินทางเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย

        นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่าศปถ. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการสั่งการ และเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกับศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการฯ หลักรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงวันที่29 ธันวามคม 2560 – 4 มกราคม 2561 จะมีการประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อวางมาตรการและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้เหลือน้อยที่สุด

นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด

 

นายพรมหมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้