รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย” วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: 21 ธ.ค. 2560  |  3176 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย” วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 19.30-20.00 น.

ศปถ.พร้อมบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง - รณรงค์ตามหลัก “4 ห้าม 2 ต้อง” มุ่งเป้า 100 อำเภอเสี่ยง เชื่อมโยงทุกระดับขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

        ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กำชับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเข้มข้นในช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยมุ่งเป้าใน 100 อำเภอเสี่ยงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยตามหลัก “4 ห้าม 2 ต้อง” เพื่อสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัยในทุกมิติ
 
        พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและประสานพลังประชารัฐป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมุ่งขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย อีกทั้งจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางบนเส้นทางสายต่างๆ 3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ เน้นคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทาง 4) มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 5) มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ โดยตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือ และความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย และ 6) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เน้นการเตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การเชื่อมโยงการแจ้งเหตุ และการส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็ว นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้จังหวัดนำสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลย้อนหลัง 3 ปี มาเป็นบทเรียนในการวางแนวทางการบริหารจัดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในปีนี้ ศปถ.ได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงและเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนตามหลัก “4 ห้าม 2 ต้อง” ได้แก่ ห้ามเร็ว ห้ามเมา ห้ามโทร ห้ามง่วง ...ต้องสวมหมวกนิรภัย และต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ ศปถ. และหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความพร้อมอย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนทุกเส้นทาง โดยได้สนธิกำลังทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจหลัก ด่านชุมชน จุดบริการประชาชน รวมถึงชุดปฏิบัติการสอดส่องดูแลความปลอดภัย ทั้งบนเส้นทางสายหลัก – สายรอง  และถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนของภาครัฐข้างต้นแล้ว ความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ขับรถ อย่างมีวินัย และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและสร้างให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
  
        นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง กล่าวว่า ในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จะดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความเข้มข้นในช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 มุ่งเป้าใน 100 อำเภอเสี่ยงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงด้วยการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในการอำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคู่กับการประสานการดำเนินงานแนวราบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนเชื่อมโยงการทำงานของชุมชน พลังอาสาสมัคร และกลุ่มจิตอาสาในการเฝ้าระวังและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรองและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน 6 มาตรการหลักลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุเป้าหมายในการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
   
        นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อย่างเข้มข้นตามแผนบูรณาการฯ โดยเน้นการใช้มาตรการเชิงรุกคุมเข้ม  พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้าน คน รถ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยเส้นทางสัญจรทางน้ำ และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดการหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยในทุกเส้นทาง ทั้งนี้ ศปถ.ได้กำหนดเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมประสาน 76 จังหวัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยการ สั่งการ และเชื่อมโยงการลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ โดยจะได้มีการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุตลอด 7 วันแห่งความปลอดภัย (28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61) เพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย”

 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
 • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

 • นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ
 • นางสาวอรอุมา สิงห์กวาง

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง

 • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ 

 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

 • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนน สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
 • ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

 • บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

 • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

ช่องทางการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้