รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย” วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: 16 ธ.ค. 2560  |  3041 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย” วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 19.30-20.00 น.

ปิดฉากไปแล้วสำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมชู 7 นโยบายสร้างความปลอดภัยทางถนน

        การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน กำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำความรู้ แนวทาง และรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ไปเผยแพร่และปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในการทำงานที่จริงจังและมีประสิทธิภาพ และงานสัมมนานี้ถือเป็นการรวบรวมผลงานองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในหลายมิติจากภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศไว้ได้มากที่สุด

        ผลสรุปจากงานสัมมนารวบรวมไว้ 7 ด้าน เพื่อการลงทุน ตามวัตถุ ประสงค์ของการจัดงานที่ตั้งไว้ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอด ภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า ภาคีที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้สรุปข้อเสนอนโยบาย รวม 7 ด้านการลงทุน ได้แก่

 1. การลงทุนกลไกระดับพื้นที่ โดยปรับปรุง-แก้ไขกฎระเบียบให้ท้องถิ่นสามารถจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดระเบียบ บทบาทหน้าที่ท้องถิ่นที่ชัดเจน และ ศปถ. ลงทุนระบบสนับสนุนกลไกจัดการระดับพื้นที่ ได้แก่ การพัฒนาทีมอนุกรรมการ ศปถ. จังหวัด อำเภอ ในด้านการจัดการข้อ มูล การจัดทำแผนบูรณา การรวมถึงจัดให้มีงบประมาณที่เพียงพอ
 2. การลงทุนด้านถนนปลอดภัย ส่งเสริมการนำต้นแบบการจัดการจุดเสี่ยงระดับท้องถิ่นมาใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุม และการจัดการความเร็ว โดยส่งเสริมการกำหนดความเร็วจำกัดในเขตเมือง โดย ศปถ. เป็นแกนหลักในการกำหนดสปีดโซน (Speed Zone) ร่วมกับตำรวจ และมีเวทีแลกเปลี่ยน
 3. การลงทุนด้านยานพาหนะปลอดภัย ได้แก่ ลงทุนเทคโนโลยีการผลิตยุคใหม่กับความปลอดภัยของยานพาหนะ เช่น ภาครัฐร่วมผลักดันกฎระเบียบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ยานพาหนะบนท้องถนนไทยมีการติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัย และทุกฝ่ายมีส่วนผลักดันให้เกิดกลไกตลาดที่เกิดจากความต้องการซื้อยานพาหนะที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น สนับสนุนทิศทางและบทเรียนการจัดการปัญหารถรับส่งนักเรียนในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายขั้นต้น อาทิ รถตู้รับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับการขึ้นทะเบียน การจัดให้มีการประกันภัยรถที่เทียบเท่ากับรถโดยสารสาธารณะ
 4. การลงทุนด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลกระทำความผิดซ้ำโดยเฉพาะคดีเมาแล้วขับ
 5. การลงทุนด้านสถานประกอบการปลอดภัยทางถนน ให้ศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนให้ระบบความปลอดภัยและคณะกรรมการความปลอดภัยเข้ามามีบทบาทในการจัดการความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคลากรในองค์กร และส่งเสริมให้ทุกองค์กรมีมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับกลไกอื่น ๆ เช่น ประชารัฐเพื่อสังคม ระบบ จปถ.-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน ในสถานประกอบการ เป็นต้น
 6. ด้านการลงทุนเพื่อเด็กไทยปลอดภัย ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาภายใต้สังกัดมีการจัดการข้อมูลจากระบบที่มีอยู่มาจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อออกมาตรการ นโยบายในการป้อง กันแก้ไขปัญหา และให้ ศปถ.จังหวัดร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในการวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลในการประชุม ศปถ.ระดับจังหวัด พร้อมให้ ศธ. สนับสนุนให้สถานศึกษาภายใต้สังกัดจัดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนครอบคลุมทุกช่วงวัย
 7. การลงทุนด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ ได้แก่ พัฒนาและผลักดันระบบข้อมูลสอบสวนการบาดเจ็บ พร้อมทั้งมีกระบวนการนำเสนอสู่การป้องกันแก้ไข ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น ศปถ.จังหวัด อำเภอ เป็นต้น พร้อมพัฒนาระบบจัดการรถพยาบาลปลอดภัย โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างรถที่ปลอดภัย ระบบการกำกับความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ขับต่อเนื่องเกินเวลา และสนับสนุนการทำงานกู้ชีพ กู้ภัย ที่จะช่วยระบุข้อมูลจุดเกิดเหตุที่จะนำไปสู่การสื่อสาร และป้องกันแก้ไข

        อย่างไรก็ตามข้อเสนอที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาต่อไป เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งจากสถิติมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึง 20,000 รายต่อปี เมื่อเทียบเป็นเม็ดเงินออกมามีมูลค่าความสูญเสียสูงถึง 5 แสนล้านบาท

รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย”

 • วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
 • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

 • นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ
 • นางสาวอรอุมา สิงห์กวาง

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง

 • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ 

 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

 • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนน สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
 • ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

 • บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

 • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

ช่องทางการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้