ป.ป.ช.มอบรางวัล NACC Award 2017 เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี

Last updated: 11 ธ.ค. 2560  |  10861 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช.มอบรางวัล NACC Award 2017 เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี

ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล NACC Award 2017 ให้บุคคล-องค์กร-สื่อ ที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ส่งเสริมและป้องกันการทุจริต ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงาน ป.ป.ช. เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2017 ให้แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย 1. โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 2. โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3. รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4. รางวัลองค์กรโปร่งใส 5. โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต 6. รางวัลช่อสะอาด เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี (18 พฤศจิกายน 2560) “มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยนี้มีผู้ได้รับมอบถ้วยพระราชทาน โล่ และรางวัลต่างๆ ดังนี้

 

 

1. โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 

รางวัลที่ 2 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลที่ 3 โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
2. โรงเรียนวัดบางฝ้าย จังหวัดสมุทรปราการ
3. โรงเรียนบ้านหินโง่น จังหวัดเพชรบูรณ์
4. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
5. โรงเรียนวัดบ้านน้อย จังหวัดเชียงใหม่
6. โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
7. โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์
9. โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) จังหวัดนครพนม
10. โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร


2. การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ระดับโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 32 ราย แบ่งเป็น

ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 29 ราย ได้แก่ 
1. พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กระทรวงกลาโหม
2. นาวาอากาศเอกหญิง สาวิตรี ปานอ่ำ รองผู้อำนวยการกองจัดการกำลังพล กระทรวงกลาโหม
3. นางสาวทิพย์วัลย์ ภู่พงษ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
4. นายวิกรม สมิตเวช นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
5. นางสาววรมน วรุตตมะ นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
6. นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. นายบุญช่วย สงฆนาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. นายวรฉัตร วิรัชลาภ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาอย่างยั่งยืน รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม
10. นายชูชาติ ทิพย์ภาลัย หัวหน้าหมวดเชื้อเพลิง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
11.นายสุวิทย์ ตั้งสกุลวิโรจน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
12. นางสาวสีวลี เก้าเอี้ยน นักวิชาการสถิติชำนาญการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
13. นายประดิษฐากร กสิวัฒน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
14. นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
15. นางสาวจีระภา อุนนาทรรัตนกุล พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
16. นายธาตรี วีรเดชะ นิติกรชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
17. นายกีรดิต ชุ่มกลาง หัวหน้างาน (พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18. นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
19. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
20. นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย อำเภอเมืองชัยนาท กระทรวงศึกษาธิการ
21. นางสาววิภา เต็งอภิชาต เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
22. นางสาวอรทัย สุพรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
23. นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข
24. เภสัชกรหญิง ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงสาธารณสุข
25. นายครรชิต เจริญอินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
26. พันตำรวจโท บุญเลิศ วิเศษชาติ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 245 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
27. นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
28. นายสุนันท์ นาคะ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลยุติธรรม
29. นางสาวโชติกา ดีดอนกลาย เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

ประเภทกัลยาณมิตร สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 ราย ได้แก่ 
1. นายวินิต นิรันต์พานิช กัลยาณมิตร ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
2. นายมนตรี มามะ กัลยาณมิตร ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส
3. นายอนันต์ คงรักษา กัลยาณมิตร ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

ระดับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 13 ราย ได้แก่
1. นาวาเอกหญิง วัฒนา จิตร์ระเบียบ นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม
2. พันเอก สมโภชน์ พูลเพิ่มทรัพย์ นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
3. นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4. นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย
5. สิบตำรวจตรี เสกรร แสงขาว เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
6. นางวิรยาร์ ชำนาญพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
7. นางสาวภรณี สุทธิวานิช นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
8. นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
9. นายสงวนพงษ์ คำบุษผา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
10. นายโกเมศ สุบงกช พนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
11. พันตำรวจเอก รุ่งเกียรติ สนแจ้ง รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12. ดาบตำรวจ มะรอมลี มังสมาน ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
13. นายพรพนา แสนการุณ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

3. รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 18 ราย แบ่งเป็น

รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับ 1 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 15 ราย ได้แก่

1. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2. สถาบันอิศรา
3. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก
6. สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม (FM 99.5 MHz)
7. สมาคมสื่อช่อสะอาด
8. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
9. มูลนิธิมั่นพัฒนา
10. บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด
11. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
12. นายแสงชม พจน์สมพงส์ ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมด้านอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศและ
แผนที่ และที่ปรึกษาคดีสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
13. นายฤทธิ์รงค์ อรุณานนท์ อาชีพอิสระ (ออกแบบ, ครีเอทีฟ, ถ่ายภาพ, โปรดักชัน)
14. นางกาญจนา ควรตะขบ ครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา
15. นายวิเชียร สุวรรณสิทธิ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนึงพาณิชย์

รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3
2. สถานีวิทยุบาล้านซ์เรดิโออ่างทอง
3. นายบุญยงค์ สดสะอาด

 

4. ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จำนวน 24 ราย ประกอบด้วย
1. กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมบังคับคดี
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4. กรมศุลกากร
5. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. กรมอนามัย
7. การไฟฟ้านครหลวง
8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10. การประปานครหลวง
11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
12. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
13. ธนาคารออมสิน
14. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
15. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
24. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

5. โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต จำนวน 17 รางวัล

1. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น

1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จากผลงาน “OK…จัดให้” ประกอบด้วย
1. นางสาวปิยะรัตน์ ราชพลแสน
2. นางสาวธัญวรัตน์ นาคนคร
3. นางสาวขวัญฤดี ภาคแก้ว

1.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม Host โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี จากผลงาน “Eraser” ประกอบด้วย
1. นางสาวกันยรัตน์ แซ่ลิ้ม
2. นายแดนไท วารีนิล

1.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีมเด็กกัลยา (Dek – Kanlaya) โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น จากผลงาน “หัวใจสีขาว My friend’s white heart” ประกอบด้วย
1. นางสาวผกามาศ ชินโฮง
2. นางสาวมณฑกานต์ สว่างแจ้ง
3. นางสาวศรีรัช ไกรธรรม

2. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

2.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีมเปื้อนฝุ่น โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย จากผลงาน “ทำเพื่อหนูได้ไหม” ประกอบด้วย
1. เด็กหญิงชลธิชา คำนามะ
2. เด็กชายวัฒกร หนูทัศน์

2.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม C - Film โรงเรียนพานพิทยาคม ส.พ.ม. 36 จังหวัดเชียงราย จากผลงาน “โกงเยอะ โดนเยอะ” ประกอบด้วย
1. นายธนากร ใยอิ้ม
2. นายจิรกิตติ์ หมอกเหมย
3. นายพงศ์พล เขื่อนแก้ว

2.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีมหันคาพิทยาคม โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท จากผลงาน “ฉ้อราษฎร์ฯ” ประกอบด้วย
1. เด็กชายณภัทร สุขผล
2. เด็กชายภควันต์ คูสุวรรณ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันทร์จำรูญ

3. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น

3.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Sansab filmmaker (แสนแสบ ฟิล์มเมเกอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร จากผลงาน “ทำมะ?” ประกอบด้วย
1. นายจามิกร วรชมพู
2. นายวรนันท์ จันทร์สวี
3. นางสาวมัจฉา ธรรมมะดี

3.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม Pop-Up มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา กรุงเทพมหานคร จากผลงาน “สมรภูมิการเมือง” ประกอบด้วย
1. นายโซเฮล อาเหม็ด
2. นางสาวตวิษา ศรีเหลือ
3. นางสาวจิรารัตน์ วรรณี

3.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Queen Cobra Team มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร จากผลงาน “Followers” ประกอบด้วย
1. นายจักรินทร์ คำราช
2. นายศักดิพัฒน์ เต็มบุญบริสุทธิ์
3. นางสาวขนิษฐา การะภักดี

4. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

4.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีมเกลียดนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร จากผลงาน “Run 4.0” ประกอบด้วย
1. นายชานนท์ นิมา
2. นายอานนท์ ไกรถาวร
3. นายพงศธร วงศ์กัลยา

4.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม 3 หนุ่ม 3 มุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา จากผลงาน “คุณจะเลือกเป็นคนแบบไหน ?” ประกอบด้วย
1. นายณพล แซ่งุ่น
2. นายนราวุธ ชูพุ่ม
3. นายคมศร จันทร์เลื่อน

4.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม flashlight มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา จากผลงาน “ความเคยชิน” ประกอบด้วย
1. นางสาวแก้วพัทยาทิพย์ ไพรสมพงษ์
2. นางสาวสุภัสสร มณีภาค
3. นางสาวกัญญภา ยังสังข์

5. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับบุคคลทั่วไป ประเภทภาพยนตร์สั้น

5.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ทีมมหิงแมน จากผลงาน “WIN WINชัยชนะที่แท้จริง” ประกอบด้วย
1. นายรักศักดิ์ จันทร์พิสุ
2. นายสุวัช ร้อยแก่นจันทร์
3. นายกิตติศักดิ์ เพชรแวว

5.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม Hot tab house จากผลงาน “Friday Morning” ได้แก่ นายนวพล เจริญธรรมรักษา

5.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Actitem จากผลงาน “การบ้าน” ได้แก่ นายจิรธณ จิรอุดมพล

6. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับบุคคลทั่วไป ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

6.1 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีมยามไทย จากผลงาน “ยามไทย” ประกอบด้วย
1. นายอฏวี โฆษิตปฏิพัทธ์
2. นายเกริกเกรียงสิฐ หนูเกื้อ
3. นายศุภกร ครุธสอน

6.2 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช.และเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีมส่วย จากผลงาน“ส่วย” ได้แก่
นายไท ประดิษฐเกสร

 

6. รางวัลช่อสะอาด จำนวน 24 รางวัล

ผลงานรางวัลช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ ประจำปี 2560

รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด จากละครโทรทัศน์ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน จุดเริ่มต้นของการโกง
2. บริษัท ไอคอนเอ็กซ์ จำกัด จากละครโทรทัศน์ เรื่อง นายอำเภอปฏิวัติ

รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน จุดเริ่มต้นของการโกง
2. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่อง นายอำเภอปฏิวัติ

ผลงานรางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2560

รางวัลโล่เกียรติยศ สาขาโฆษณา จำนวน 7 ราย ได้แก่
1. สมาคมสื่อช่อสะอาด ผู้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง รวมพลังหยุดโกง สำเนียงภาคอีสาน
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด ผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง รวมพลังหยุดโกง สำเนียงภาคอีสาน
3. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้สร้างสรรค์และผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง สปอตวิทยุเพื่อสังคม ชุด ต่อต้านคอร์รัปชัน
4. บริษัท คัตติ้งเอจ (เอเชีย) จำกัด ผู้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ เรื่อง กรรมสนองโกง ตอน เงินร้อนและเงินบาป
5. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ เรื่อง กรรมสนองโกง ตอน เงินร้อนและเงินบาป
6. บริษัท ครีเอทีฟจุซ จีวัน จำกัด ผู้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง อย่าให้ใครว่าไทย ขี้โกง
7. เครือข่ายอนาคตไทย ผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง อย่าให้ใครว่าไทย ขี้โกง

ผลงานรางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2560

รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว จำนวน 6 ราย ได้แก่
1. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จากผลงาน โกงสนามกีฬา
2. สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จากผลงาน เปิดขบวนการผลประโยชน์ขอทานต่างด้าว และเปิดขบวนการเส้นทางค้าประเวณีข้ามชาติหญิงสาวชาวลาว
3. สำนักข่าวอิศรา จากผลงาน ผ่าขบวนการงาบสินบนข้ามชาติ โรลส์-รอยส์ สายการบินไทย 1.3 พันล้าน และแกะรอยเครือข่ายเอกชนคดีทุจิตจัดซื้อสารเคมีช่วยเกษตรกร 1.8 พันล้าน
4. ทีวีดิจิตอล ช่อง 28 จากผลงาน แกะรอยสวมบัตรประชาชนพระภิกษุเชื่อมโยงแก๊งทัวร์จีน และข่าวตรวจทุจริตโครงการอุดกลบบ่อบาดาลทั่วประเทศ
5. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จากผลงาน คอลัมน์หมายเลข 7 ตอน แฉกลวิธีนายทุนยืมมือชาวบ้านฟอกป่า และคอลัมน์หมายเลข 7 ตอน พบลักลอบดูดทราย จ.นครพนม
6. สถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี จากผลงาน รายการ Nation X Files ตอน ระเบิดเวลาแบงค์ไทย และตอน สินบนโรลส์รอยส์บทเรียนอดีตสู่อนาคต

ผลงานรางวัลช่อสะอาดเกียรติยศ ประจำปี 2560

รางวัลโล่เกียรติยศ จำนวน 7 ราย ได้แก่
1. บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง
2. บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ เรื่อง อาบัติ
3. บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง พิษสวาท
4. บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เรื่อง คนมันส์ พันธุ์อาสา
5. บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ผู้ผลิตเกมบนมือถือ Corrupt คอร์รัป
6. นายสมโภชน์ โตรักษา ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวอาวุโส และผู้ประกาศ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
7. นายจาตุรงค์ สุขเอียด บรรณาธิการข่าว รายการข่าว 3 มิติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  • ประกาศผลการมอบรางวัลเนื่องในโอกาสครบรอบ 18  ปี สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2560  ดาวน์โหลด
  • ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด

ที่มาแหล่งข้อมูลสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้